Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je pondelok, 01.03.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Užitočné linky  

Užitočné linky

Štrukturálne fondy, Kohézny fond

Európsky sociálny fond
www.esf.gov.sk

Národný strategický referenčný rámec SR (portál Centrálneho koordinačného orgánu)
www.nsrr.sk

Linky na Ústredné orgány štátnej správy

Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – Riadiaci orgán
www.minedu.sk

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
www.romovia.vlada.gov.sk

Vzdelávanie

Vzdelávanie pracovníkov s mládežou
www.iuventa.sk

Národný ústav celoživotného vzdelávania
www.acadistr.sk

Štátny inštitút odborného vzdelávania
www.siov.sk

Ústav informácií a prognóz školstva
www.uips.sk

Štátny pedagogický ústav
www.statpedu.sk

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (Comenius, Erasmus, Leonardo, Grundtvig, Prierezový, Jean Monet, Tempus a iné európske programy a aktivity)
www.saaic.sk/http://www.saaic.sk/

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) a regionálne pracoviská (RP) MPC

www.mpc-edu.sk

Generálne riaditeľstvo MPC v Bratislave  (Sevčenkova 11)
www.mcmb.sk

RP MPC Bratislava (Sevčenkova11)

DP MPC Trnava

DP MPC Nitra

DP MPC Komárno

DP MPC Trenčín

RP MPC Banská Bystrica

DP MPC Žilina

RP MPC Prešov

DP MPC Košice

Krajské školské úrady

Krajský školský úrad v Bratislave
www.ksuba.sk

Krajský školský úrad v Banskej Bystrici
www.ksubb.sk

Krajský školský úrad v Nitre
www.ksunitra.sk

Krajský školský úrad v Žiline
www.ksuza.sk

Krajský školský úrad v Košiciach
www.ksuke.sk

Krajský školský úrad v Trenčíne
www.ksutn.sk

Krajský školský úrad v Trnave
www.ksutt.sk

Krajský školský úrad v Prešove
www.ksupo.sk

Linky týkajúce sa EÚ

Informačný portál EÚ
www.europa.eu/index_sk.htm

Euro Info (všetko o členstve Slovenska v EÚ - Internetová stránka Úradu vlády SR o EÚ)
www.euroinfo.gov.skhttp://www.eic.sk/

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku
www.europskyparlament.sk

Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike
www.europa.sk

Linky pre malé a stredné podnikanie

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
www.nadsme.sk

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky