Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Operačný program Vzdelávanie  

Operačný program Vzdelávanie

Operačný program Vzdelávanie bol schválený Európskou komisiou dňa 7. 11. 2007.


Operačný program Vzdelávanie je referenčným dokumentom pre programové obdobie 2007 – 2013, na základe ktorého bude poskytovaná podpora na rozvoj ľudských zdrojov s využitím zdrojov Európskeho sociálneho fondu a národných zdrojov. Dokument vychádza zo štruktúry Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013.

Operačný program Vzdelávanie podporuje zvýšenie adaptability pracovnej sily prostredníctvom zvýšenia kvality a prístupu k celoživotnému vzdelávaniu. Konkrétne opatrenia sa zameriavajú na posilnenie ľudského kapitálu, najmä prostredníctvom podpory vzdelávania v jednotlivých segmentoch vzdelávacieho systému: regionálne školstvo, vysoké školstvo a ďalšie vzdelávanie. Podpora sa uskutočňuje formou vytvárania a zavádzania reforiem do systémov vzdelávania a odbornej prípravy s ohľadom na zvyšovanie schopnosti ľudí reagovať na potreby vedomostnej spoločnosti a celoživotného vzdelávania, vylepšovaním schopností školiaceho personálu smerom k inovácii a vedomostnej ekonomike a vytváraním sietí medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, výskumnými a technologickými strediskami a podnikmi. Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami uľahčuje sociálnu inklúziu a trvalo udržateľnú integráciu znevýhodnených skupín na trhu práce so zreteľom na marginalizované rómske komunity.

Globálnym cieľom operačného programu Vzdelávanie je zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti.

Za účelom naplnenia globálneho cieľa operačného programu Vzdelávanie boli vytvorené nasledovné prioritné osi:

1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
3. Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami
4. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj

Prioritná os 1 sa zameriava na regionálne a vysoké školstvo, pokrýva teda základné, stredné a vysokoškolské vzdelávanie. Jej cieľom je uskutočniť reformu vzdelávania na základných a stredných školách, podporiť zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania a kvality ľudských zdrojov vo výskume a vývoji. Napĺňanie cieľa sa bude realizovať v rámci dvoch opatrení:

1.1 Premena tradičnej školy na modernú
1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Prioritná os 2 podporuje systém neformálneho a informálneho vzdelávania. Cieľom prioritnej osi je vytvoriť a rozvíjať efektívny systém celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva zameraného na rozvíjanie kľúčových kompetencií a zvyšovanie kvalifikácií počas celého života pre všetkých občanov SR. Napĺňanie cieľa sa bude realizovať v rámci dvoch opatrení:

2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania
2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve

Prioritná os 3 sa zameriava na základné, stredné a ďalšie vzdelávanie osôb s osobitými vzdelávacími potrebami a vytvára podmienky pre ďalšie vzdelávanie odborníkov, ktorí prispievajú k riešeniu sociálnych, ekonomických, kultúrnych a edukačných problémov osôb s osobitými vzdelávacími potrebami a členov marginalizovaných skupín. Opatrenia prioritnej osi Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami majú za úlohu podporovať sociálnu inklúziu týchto osôb. Cieľom prioritnej osi je zvyšovať vzdelanostnú úroveň osôb s osobitými vzdelávacími potrebami so zreteľom na marginalizované rómske komunity. Napĺňanie cieľa sa bude realizovať v rámci dvoch opatrení:

3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít
3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami

Previazanosť obsahu vzdelávania na potreby trhu práce, nadobudnutie základných zručností a kľúčových kompetencií, zvýšenie kvality ďalšieho vzdelávania a reflexia potrieb vedomostnej spoločnosti si vyžadujú komplexný a jednotný prístup na celom území SR. Pre naplnenie týchto cieľov bola vytvorená samostatná prioritná os 4 pre oblasť Bratislavského samosprávneho kraja. Cieľom prioritnej osi je zvýšiť kvalitu a prístup k ďalšiemu vzdelávaniu s dôrazom na transformáciu obsahu vzdelávania smerom k rozvíjaniu kľúčových kompetencií s cieľom zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť Bratislavského kraja. Napĺňanie cieľa sa bude realizovať v rámci dvoch opatrení:

4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj
4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania

Horizontálne priority:
1. Marginalizované rómske komunity
2. Rovnosť príležitostí
3. Trvalo udržateľný rozvoj
4. Informačná spoločnosť

Z geografického hľadiska pokrýva operačný program Vzdelávanie celé územie Slovenskej republiky.

Finančný plán operačného programu Vzdelávanie na roky 2007 - 2013 podľa opatrení a zdrojov financovania sa nachádza v aktuálnom Programovom manuáli k operačnému programu Vzdelávanie, ktorý je zverejnený v časti Dôležité dokumenty.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky