Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 06.03.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Opatrenie 4.2  

Opatrenie 4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania

Cieľom opatrenia je zvyšovať kvalitu a prispôsobovať obsah vysokoškolského vzdelávania, podporovať výskum a vývoj a rozvíjať efektívny systém celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami vedomostnej spoločnosti. Cieľom posilnenia výskumných, vývojových a inovačných aktivít je podporiť vyvážený rozvoj a vyššiu konkurencieschopnosť Bratislavského kraja.

Špecifické ciele
1. Prispôsobiť vysokoškolské vzdelávanie potrebám vedomostnej spoločnosti
2. Zvýšiť kvalitu a rozvíjať ľudské zdroje vo výskume a vývoji
3. Podporiť spoluprácu medzi vysokými školami, organizáciami výskumu a vývoja a súkromným sektorom na národnej a medzinárodnej úrovni
4. Zvyšovať kvalitu programov a inštitúcií ďalšieho vzdelávania, vrátane vytvorenia systému kompatibility a priechodnosti medzi sektormi formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania a zvyšovať podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva participujúceho na programoch ďalšieho vzdelávania

Rámcové aktivity

4.2.1 Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania, racionalizácia a skvalitnenie študijných programov VŠ vrátane podpory aktívnej spolupráce V Š a súkromného sektora pri tvorbe nových študijných odborov a programov pri procese výučby, ako aj zefektívnenie správy a manažmentu vysokých škôl

4.2.2 Podpora rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji

4.2.3 Zvýšenie zapojenia vysokých škôl a ostatných organizácií výskumu a vývoja do medzinárodnej spolupráce a sietí vývoja a inovácií

4.2.4 Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania vrátane podpory diverzifikácie foriem financovania ďalšieho vzdelávania, rozvoja kľúčových kompetencií prostredníctvom ďalšieho vzdelávania a zlepšenia priechodnosti medzi sektormi formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky