Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je sobota, 06.03.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Opatrenie 1.2  

Opatrenie 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Cieľom opatrenia je podporiť zvyšovanie kvality vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť neustálu adaptáciu vysokých škôl na aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti. Operačný program napĺňa strategický cieľ Národného strategického referenčného rámca prostredníctvom prispôsobovania existujúcich a zavádzania nových študijných odborov, podporou investícií do ľudských zdrojov a spolupráce vedeckovýskumného sektora s privátnym sektorom. Bude sa podporovať vedecké vzdelávanie a transfer know-how a výsledkov výskumno-vývojovej činnosti medzi vysokými školami, inštitúciami výskumu a vývoja a podnikmi.

Špecifické ciele
1. Prispôsobiť vysokoškolské vzdelávanie potrebám vedomostnej spoločnosti
2. Podporovať princíp kultúry kvality na vysokých školách
3. Zvýšiť kvalitu a rozvíjať ľudské zdroje vo výskume a vývoji
4. Podporiť spoluprácu medzi vysokými školami, organizáciami výskumu a vývoja a súkromným sektorom na národnej a medzinárodnej úrovni.

Rámcové aktivity:

1.2.1 Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania, racionalizácia a skvalitnenie študijných programov vysokých škôl vrátane podpory kariérového poradenstva

1.2.2 Zefektívnenie správy a manažmentu vysokých škôl

1.2.3 Podpora rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji

1.2.4 Podpora aktívnej spolupráce vysokých škôl a súkromného sektora pri tvorbe nových študijných odborov a programov a pri procese výučby

1.2.5 Zvýšenie zapojenia vysokých škôl a ostatných organizácií výskumu a vývoja do medzinárodnej spolupráce a sietí vývoja a inovácií

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky