Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Horizontálne priority  Rovnosť príležitostí  
 

Rovnosť príležitostí

Vzhľadom k tomu, že ciele rovnosti príležitostí komplementárnym spôsobom prispievajú k cieľom jednotlivých operačných programov schválených v Národnom strategickom referenčnom rámci 2007 – 2013 (NSRR) a týkajú sa viacerých jeho priorít, bola rovnosť príležitostí určená ako jedna zo štyroch horizontálnych priorít implementovaných v rámci programového obdobia 2007 – 2013.

Cieľ horizontálnej priority Rovnosť príležitostí (HP RP): zabezpečovanie rovnosti príležitostí pre všetkých a predchádzanie všetkým formám diskriminácie. HP RP naprieč všetkými programami podporuje predchádzanie a eliminovanie diskriminácie na základe pohlavia, rodu, rasy, etnického pôvodu, náboženského vyznania, viery, zdravotného postihnutia, veku, či sexuálnej orientácie vytváraním podmienok vstupu do rôznych sociálnych prostredí, ktoré zohľadňujú ich špecifické potreby.

Rovnosť príležitostí predstavuje strategický cieľ, pri dosahovaní ktorého sa zameriavame na vytváranie takých podmienok, ktoré vedú k posilňovaniu rovnakého prístupu všetkých do určitého sociálneho prostredia (napr. prístupu k zamestnaniu, vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti), resp. k zabezpečeniu rovnakej dostupnosti verejných služieb a zdrojov pre všetkých. Cieľom je teda odstraňovať bariéry, ktoré vedú k izolácii a vylučovaniu ľudí z verejného, politického, spoločenského, pracovného života, a to na základe takých sociálnych kategórií ako je pohlavie, rod, vek, rasa, etnikum, vierovyznanie alebo náboženstvo, sexuálna orientácia, zdravotné postihnutie, atď. Cieľom je zároveň eliminovať a predchádzať diskriminácii na základe týchto znakov. Rovnosť príležitostí neznamená len rovnaké podmienky vstupu, ale najmä podmienky, ktoré zohľadňujú špecifické potreby a skúsenosti týchto rôznorodých znevýhodnených skupín ľudí.

Koordinácia:

Koordinátorom HP RP je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí.

Systém koordinácie implementácie horizontálnej priority Rovnosť príležitostí pre programové obdobie 2007 – 2013

Záväzným programovým dokumentom koordinácie implementácie HP RP pre koordinátora a riadiace orgány jednotlivých operačných programov je Systém koordinácie implementácie horizontálnej priority Rovnosť príležitostí pre programové obdobie 2007 – 2013, v ktorom sú zadefinované základné postupy koordinácie  implementácie (http://www.gender.gov.sk/index.php?id=745&sID=38520c3dd5065fd8bb89f900718ff649).

www.gender.gov.sk

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky