Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je pondelok, 01.03.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Horizontálne priority  Marginalizované rómske komunity  
 

Marginalizované rómske komunity

Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity (HP MRK) je jednou zo štyroch horizontálnych priorít, ktoré definuje Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (NSRR). Zmyslom každej z horizontálnych priorít je zabezpečiť dosiahnutie pre ňu definovaného cieľa, ktorý sa týka viacerých priorít NSRR a nemôže byť teda zabezpečený len prostredníctvom jedného operačného programu, ale vyžaduje si koordinovaný prístup pretínajúci viaceré špecifické priority, resp. projekty.

Cieľ HP MRK: zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a zlepšenie ich životných podmienok. Podpora MRK je zameraná na štyri prioritné oblasti: vzdelávanie, zdravie, zamestnanosť a bývanie a tri vzájomne súvisiace problémové okruhy: chudoba, diskriminácia a rodová rovnosť.

Realizácia cieľa HP MRK sa uplatňuje prostredníctvom komplexného prístupu (integráciou aktivít, resp. projektov z viacerých operačných programov). Realizácia projektov v rámci komplexného prístupu nevylučuje realizáciu individuálnych dopytovo-orientovaných projektov, ktoré komplexný prístup dopĺňajú.

Koordinácia:

Za proces koordinácie implementácie HP MRK zodpovedá Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, odbor koordinácie HP MRK.

Systém koordinácie implementácie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity na roky 2007 – 2013

Záväzným programovým dokumentom koordinácie implementácie HP MRK pre koordinátora a riadiace orgány jednotlivých operačných programov je Systém koordinácie implementácie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity na roky 2007 – 2013, v ktorom sú zadefinované základné postupy koordinácie  implementácie (http://www.romovia.vlada.gov.sk/16714/strategicke-dokumenty.php).

http://www.romovia.vlada.gov.sk        

 

 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky