Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  FAQ  OPV-2012/3.1/04-SORO  Oprávnení žiadatelia, oprávnené aktivity a ostatné  
 

1. Môžu v rámci výzvy s kódom OPV-2012/3.1/04-SORO podať spoločne jednu žiadosť o NFP viaceré školy?

Nie. Každá škola, ktorá má právnu subjektivitu, podáva žiadosť o NFP samostatne.

 

2. Môže škola, ktorá bola podporená v rámci predchádzajúcich výziev pre opatrenie 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít (MRK), resp. realizovala projekt v rámci OPV, žiadať o podporu v rámci aktuálnej výzvy s kódom OPV-2012/3.1/04-SORO?

Áno, ak škola spĺňa podmienky oprávnenosti, ktoré sú určené vo výzve, môže opäť predložiť žiadosť o NFP. V rámci predmetných projektov nesmie dôjsť k prekrývaniu napr. oprávnených výdavkov, oprávnených aktivít, oprávnených cieľových skupín a pod.

 

3. V prípade, že práve realizujeme iný projekt financovaný zo štrukturálnych fondov, je možné podať žiadosť o NFP v rámci tejto výzvy OPV?

Je to možné. Iné projekty realizované zo štrukturálnych fondov nemajú vplyv na možnosť podať žiadosť o NFP v rámci predmetnej výzvy.

 

4. Môže oprávnený žiadateľ podať v rámci tejto výzvy viaceré žiadosti o NFP?

Počet žiadostí o NFP, ktoré môže oprávnený žiadateľ predložiť je obmedzený na jednu žiadosť o NFP na jedno elokované pracovisko. V prípade, ak jeden žiadateľ predloží viacero žiadostí o NFP na jedno elokované pracovisko, budú tieto žiadosti o NFP vylúčené zo schvaľovacieho procesu. Ďalej platí, že jeden žiadateľ môže do jednej žiadosti o NFP zahrnúť viacero oprávnených elokovaných pracovísk strednej odbornej školy, ktorá je predkladateľom žiadosti o NFP.

5. Môže oprávnený žiadateľ výzvy zahrnúť do oprávnenej cieľovej skupiny v projekte všetkých žiakov, resp. pedagogických zamestnancov strednej odbornej školy?

Nie, oprávnenou cieľovou skupinou môžu byť iba žiaci elokovaného pracoviska strednej odbornej školy, súkromnej strednej odbornej školy, cirkevnej strednej odbornej školy poskytujúceho dvojročné  nižšie stredné odborné vzdelanie ukončené výučným listom, ktorí pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia MRK, resp. pedagogickí zamestnanci pôsobiaci na uvedenom elokovanom pracovisku.

 

6. Vzťahujú sa na žiadateľov o NFP nejaké osobité podmienky oprávnenosti špecifické pre túto výzvu?

Áno, žiadateľom je iba stredná odborná škola, ktorá poskytuje dvojročné nižšie stredné odborné vzdelanie ukončené výučným listom. Ďalej je žiadateľ povinný spolu so žiadosťou o NFP predložiť čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o zastúpení viac ako 50% sociálne znevýhodnených žiakov pochádzajúcich z MRK zo všetkých žiakov elokovaného pracoviska strednej odbornej školy. Túto prílohu nie je možné dopĺňať v rámci kontroly formálnej správnosti. Vzor čestného vyhlásenia tvorí prílohu č. 11 k žiadosti o NFP.

 

 

 

7. Od ktorého mesiaca sa odporúča naplánovať začiatok projektov?
ASFEU predpokladá možný začiatok projektov najskôr na  09/2013. Tento termín je reálny najmä  pre prijímateľov, ktorí nebudú potrebovať využiť maximálne lehoty na predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci  a na doplnenie náležitostí potrebných k uzavretiu zmluvy.

 

8. Akým spôsobom je možné pri podávaní projektu dokladovať, že žiadateľ má k dispozícii 5% na spolufinancovanie projektu?

 

Pri podaní projektu je potrebné vyplniť Čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou je aj vyhlásenie o spolufinancovaní. Predmetný formulár nájdete na webovom sídle www.asfeu.sk v príslušnej výzve v súbore Prílohy k žiadosti o NFP, (Čestné vyhlásenie - vzorový formulár 3), kde je uvedené, že organizácia má zabezpečené zdroje na spolufinancovanie projektu. Žiadateľ podpísaním Čestného vyhlásenia deklaruje, že zo svojej strany má zabezpečené spolufinancovanie projektu (minimálne vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu). Pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP musí žiadateľ predložiť originál alebo úradne overenú fotokópiu dokladu o zabezpečení spolufinancovania projektu (napr. výpis z účtu, resp. potvrdenie komerčnej banky, že žiadateľ disponuje požadovanou výškou finančných prostriedkov; úverová zmluva; uznesenie zastupiteľstva v prípade subjektov územnej samosprávy).

 

 

 

9. Aká situácia nastane, ak nenaplníme očakávané hodnoty merateľných ukazovateľov projektu?

 

V prípade, že budú plánované hodnoty pri ukončení projektu naplnené minimálne na 90 % a viac, nebude ASFEU uplatňovať žiadny sankčný mechanizmus. Naplnenie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku v rozsahu od 30 % do 89 % sa nepovažuje za porušenie zmluvy o poskytnutí NFP a v zmysle čl. 9, bod 2 Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP. V tomto prípade z dôvodu nenaplnenia očakávaných hodnôt merateľného ukazovateľa výsledku ASFEU pristúpi ku kráteniu nenávratného finančného príspevku.

 

Naplnenie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku na 29 % a menej sa považuje za podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP a v zmysle čl. 9, bod 2 Prílohy 1 Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP ASFEU pristúpi k mimoriadnemu ukončeniu zmluvného vzťahu s následkom vrátenia všetkých poskytnutých prostriedkov.

 

 

 

10. Je potrebné uvádzať mená všetkých odborníkov a dostupných riadiacich a administratívnych kapacít, do Podrobného opisu projektu v rámci tabuľky E1 Dostupné odborné kapacity?

 

Do personálnej matice treba uviesť meno a priezvisko odborníka/riadiaceho/administratívneho pracovníka (každú pracovnú pozíciu/funkciu v samostatnom riadku), aktivitu, na ktorej sa bude podieľať a predpokladaný rozsah práce v hodinách. V prípade, že meno osoby nie je známe, uveďte do personálnej matice len názov funkcie, ktorú pre danú aktivitu budete potrebovať. Platí to aj pre zamestnancov pracujúcich na základe iných ako pracovnoprávnych vzťahov. Zároveň stručne po obsahovej stránke opíšte jeho pracovnú pozíciu v projekte a činnosti, ktoré bude v rámci projektu realizovať. V prípade relevantnosti je potrebné uviesť odkaz na profesijný životopis príslušnej osoby, v ktorom by mali byť uvedené informácie ohľadne skúseností, vrátane publikácií v oblasti práce s cieľovou skupinou a/alebo navrhovanými aktivitami. 

 

 

 

V prípade, ak žiadateľ do personálnej matice neuvedie niektorú z pozícií (funkciu) podieľajúcich sa na pracovných činnostiach v rámci projektu, táto nebude uznaná ako relevantná pre projekt.

 

 

 

11. Ktoré osoby participujúce na projekte sú povinné predložiť životopis ako jednu z príloh k žiadosti o NFP?

 

Podpísaný štruktúrovaný profesijný životopis (odporúčaný formulár životopisu - vzorový formulár 4) tvorí povinnú prílohu k žiadosti o NFP (príloha č. 10). Musia ho predložiť všetci odborní pracovníci a všetci zamestnanci podieľajúci sa na riadení a administrácii projektu. To znamená, že ho predkladajú všetci, ktorí sú menovaní v Podrobnom opise projektu (vzorový formulár 1) v časti E Dostupné personálne kapacity pre realizáciu projektu – konkrétne v tabuľke E1 a E2.

 

 

 

12. Do ktorého formulára môžem uviesť nepriame cieľové skupiny?

 

Nepriame cieľové skupiny možno uviesť do časti J „Multiplikačné efekty“ Podrobného opisu projektu, kde žiadateľ popíše šírenie výsledkov a výstupov projektu, ako aj jeho vplyvov smerujúcich od priamej cieľovej skupiny k nepriamej cieľovej skupine vrátane pozitívnych externalít realizácie jednotlivých aktivít projektu. V rámci multiplikačného efektu presne charakterizuje najmä predpokladané nepriame cieľové skupiny (obdobne ako v tabuľke C2), spôsob a mieru, akými aktivity projektu, ako aj ich výstupy a výsledky projektu vplývajú na tieto nepriame cieľové skupiny. Žiadateľ sa o nepriamych cieľových skupinách môže zmieniť aj v časti K „Diseminácia výsledkov projektu“ Podrobného opisu projektu, kde uvedie, akým spôsobom budú propagované a šírené priebežné výstupy a výsledky, resp. kľúčové udalosti v rámci realizácie aktivít vo verejnosti.

 

Časti C „Cieľové skupiny“ vrátane podčastí C1 „Cieľová skupina“ a C2 „Charakteristika cieľovej skupiny“ a rovnako aj bunka Cieľová skupina v časti G2 „Podrobný popis aktivít“ Podrobného opisu projektu sú určené len pre popis priamych cieľových skupín, ktoré sú uvedené vo výzve, a nesmú byť nepriame cieľové skupiny v tejto časti Podrobného opisu projektu uvedené.

 

 

 

13. Akú sumu treba uviesť pri aktivitách projektu v Podrobnom opise projektu v časti G2 v bunke Výdavky na realizáciu aktivity?

 

V tabuľke G2 „Podrobný popis aktivít“ v bunke „Výdavky na realizáciu aktivity“ je potrebné uviesť celkové oprávnené výdavky na realizáciu činnosti v EUR v súlade s rozpočtom projektu na danú aktivitu (napr. z položky 3 Spolu - stĺpec F Výdavky spolu). Do týchto výdavkov sa nezapočítavajú výdavky na zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky uvedené v časti „2. Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky“ rozpočtu, ako aj nepriame výdavky.

 

 

 

14. Ako môžem získať prístup do monitorovacieho systému ITMS?

 

ITMS je centrálny informačno-technologický monitorovací systém pre štrukturálne fondy (ŠF) a Kohézny fond (KF), ktorý slúži na evidenciu, spracovávanie, export a monitorovanie dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite ŠF a KF. Verejný portál ITMS je prístupný cez adresu www.itms.sk.Zaregistrovať sa treba elektronicky vypísaním a odoslaním Žiadosti o aktiváciu na adrese www.itms.sk. Na tomto sídle je zverejnený aj návod na vyplnenie žiadosti.

 

 

 

Po elektronickom odoslaní vyplnenej žiadosti je potrebné žiadosť vytlačiť a podpísať žiadateľom a úradne overiť podpis štatutárneho orgánu žiadateľa. Žiadosť o aktiváciu treba zaslať na adresu Datacentra:

 

 

 

Datacentrum
Cintorínska 5
814 88 Bratislava

 

 

 

Datacentrum vykoná aktiváciu užívateľského konta pre žiadateľa. Žiadateľovi bude následne vystavená a poštou zaslaná GRID karta. Po obdržaní GRID karty sa žiadateľ môže prihlásiť na portál ITMS a využívať všetky služby spojené s komunikáciou prostredníctvom ITMS (vypísanie žiadosti o NFP, sledovanie zmien v období implementácie projektu...). Prípadné otázky k registrácii je možné zaslať na e-mailovú adresu: itms@datacentrum.sk, ostatné kontaktné údaje sú k dispozícii na www.itms.sk v časti Kontakt na správcu aplikácie.

 

 

 

15. Formulár žiadosti o NFP je vo formáte PDF a zatiaľ sa do neho nedajú vpisovať údaje. Niečo sme si nevšimli?

 

Formulár žiadosti o NFP (príloha č. 1 predmetnej výzvy), ktorý je zverejnený vo formáte PDF na webovom sídle ASFEU www.asfeu.sk, slúži ako návod na vyplnenie žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS, nakoľko obsahuje postupy pre vyplnenie jednotlivých častí žiadosti o NFP, ktoré sa v elektronickej verzii nenachádzajú. Podrobnejšie informácie o používaní verejného portálu ITMS sú uvedené v Príručke pre žiadateľa o NFP z ESF, OPV, v. 12.0 (príloha č. 3 predmetnej výzvy).

 

 

 

16. Počas vypĺňania žiadosti o NFP cez ITMS je možné s formulárom žiadosti o NFP pracovať, resp. podľa potreby ho dopĺňať?

 

Áno, pokiaľ žiadosť o NFP v ITMS nie je uzavretá a nie je odoslaná.

 

 

 

17. Ako postupovať pri odosielaní a vytlačení žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS?
Pri zadávaní žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS je potrebné žiadosť o NFP najskôr odoslať a až po odoslaní vytlačiť. Z dôvodu zabezpečenia jednotnosti údajov v tlačenej a elektronickej verzii žiadosti o NFP bol zavedený v ITMS nasledovný bezpečnostný prvok: na žiadosti o NFP, ktorá je vytlačená ešte pred odoslaním, sa zobrazí nápis „DRAFT“. Žiadosť o NFP s nápisom DRAFT sa bude považovať za neplatnú. Pre úspešné akceptovanie žiadosti o NFP je potrebné dodržať uvedené odporúčanie.

 

 

 

18. Ako je to s lehotou ukončenia realizácie aktivít, t. j. ktorý najneskorší rok môže byť uvedený vo formulári žiadosti o NFP (napr. v tab. 11, 12 a 15)? Rok 2014 alebo aktivity môžu smerovať až do roku 2015?

 

Áno, môžu. Závisí to od plánovaného začiatku realizácie aktivít projektu s ohľadom na plánovanú dĺžku jeho realizácie v závislosti na limity pre dĺžku realizácie projektu, uvedené vo výzve, odporúčaný termín pre začatie realizácie aktivít projektu je 09/2013, v zmysle odpovede č. 7. Treba si však uvedomiť, že oprávnenosť výdavkov pre  aktuálne programové obdobie 2007-2013 vzhľadom na pravidlo N+2 končí 31. 12. 2015, čo pri  omeškaní v realizácii takto naplánovaného projektu, môže spôsobiť značné problémy v jeho závere. Preto odporúčame projekt plánovať s dostatočnou časovou rezervou.

 

 

 

19. Aký rok máme uvádzať do tabuľky žiadosti o NFP č. 12. Hodnoty merateľných ukazovateľov a č. 15. Súlad s horizontálnymi prioritami? Rok, v ktorom budeme podávať žiadosť o NFP, alebo rok, ktorý uvádzame ako rok začatia realizácie aktivít projektu v Podrobnom opise projektu (príloha č. 1 k žiadosti o NFP)?

 

Vyplňte jednotlivé časti žiadosti o NFP podľa pokynov. V tabuľke žiadosti o NFP č. 12 a č. 15 je rokom pre stanovenie východiskovej hodnoty rok podania žiadosti o NFP a pre naplnenie hodnôt je to rok predpokladaného ukončenia projektu. V Podrobnom opise projektu uveďte mesiac a rok, ktorým plánujete začať projekt s ohľadom na odporúčaný termín pre začatie realizácie aktivít projektu. Z uvedeného vyplýva, že rok pre stanovenie východiskovej hodnoty ukazovateľov môže byť rozdielny s predpokladaným rokom začatia realizácie aktivít projektu, no rok predpokladaného naplnenia plánovaných hodnôt projektových ukazovateľov musí byť zhodný s predpokladaným rokom ukončenia realizácie aktivít projektu.

 

 

 

20. Môžem si vybrať akýkoľvek ukazovateľ, ktorý mi na výber ponúkne systém ITMS pri elektronickom vypĺňaní tabuľky č. 12 a č. 15 žiadosti o NFP?

 

Nie, žiadateľ si musí vybrať ukazovatele, ktoré mu na výber ponúka príloha č. 8 k výzve Zoznam ukazovateľov projekt.

 

 

 

21. Môžeme za elokované pracovisko považovať triedy umiestnené v priestoroch školy, ktoré v súčasnosti nie sú zapísané samostatne v sieti škôl ako elokované pracovisko? Je  škola oprávneným žiadateľom pre výzvu s kódom OPV-2012/3.1/04-SORO ?
Žiadateľ o NFP tejto výzvy musí splniť všetky podmienky oprávnenosti uvedené v bode 4 výzvy, okrem iného to, že elokované pracovisko musí poskytovať dvojročné nižšie stredné odborné vzdelanie ukončené výučným listom pri zastúpení viac ako 50% sociálne znevýhodnených žiakov pochádzajúcich z MRK zo všetkých žiakov elokovaného pracoviska strednej odbornej školy. Pre určenie oprávnenosti žiadateľa o NFP v tomto momente nie je prekážkou, že elokované pracovisko nie je zapísané v sieti škôl, nakoľko novela zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorá to ukladá ako podmienku, nadobúda  účinnosť vo svojich relevantných častiach až 1. 1. 2013. Pre ďalšie informácie pozri otázku číslo 22.

 

22. Ako bude žiadateľ - škola dokladovať, že spĺňa podmienku elokovaného pracoviska v zmysle výzvy ?

 

Vzhľadom na súčasný právny rámec a na znižovanie administratívneho zaťaženia žiadateľov,  ASFEU  predpokladá, že v procese kontroly formálnej správnosti predloží štatutárny orgán žiadateľa čestné vyhlásenie, ktorým potvrdí splnenie podmienky oprávnenosti na elokované pracovisko. V prípade úspešných žiadateľov/prijímateľov si ASFEU vyžiada/overí doklady potvrdzujúce splnenie všetkých ustanovení príslušných článkov novely zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) po nadobudnutí ich účinnosti – 1.1.2013, a to podľa časovej relevantnosti  pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v procese implementácie projektu.

 

23. Je možné podať projekt aj na vytvorenie elokovaného pracoviska?

 

Nie, nakoľko oprávnená aktivita tejto výzvy znie nasledovne: projekty zamerané na podporu zriadených elokovaných pracovísk strednej odbornej školy a na zriadenie strediska odbornej praxe na získavanie praktických zručností a na odborné vzdelávanie a prípravu na pracovisku pre žiakov. Pre účely tejto výzvy bude podporené zriadenie strediska odbornej praxe v mieste existencie elokovaného pracoviska strednej odbornej školy, a to za podmienky, že zriadené stredisko odbornej praxe sa stane súčasťou strednej odbornej školy.

 

 

24. Môžeme do projektu zaradiť elokované pracoviská a detašované triedy zriadené  mimo územia samosprávneho kraja, kde je zriadená škola podľa jej adresy?

 

Novela zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve upravila podmienky pre zápis a evidenciu elokovaných pracovísk do siete škôl. Nová zákonná úprava stanovuje, že elokované pracovisko je možné zriadiť iba na území kraja podľa adresy školy a súčasne určuje, že zriadené elokované pracoviská podľa predpisu účinného do 31. decembra 2012 mimo územia kraja, kde je škola zriadená, sa stanú školami zariadenými s účinnosťou od 1. septembra 2015. Následne, ak zriaďovateľ nesplní zákonné povinnosti, škola zaniká k 10. septembru 2015.

Vzhľadom na uvedené legislatívne zmeny a podmienku, aby v období účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a teda aj udržateľnosti projektu, boli všetci prijímatelia oprávnenými žiadateľmi v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPV-2012/3.1/04-SORO, bude ASFEU žiadateľov, ktorí budú mať výhradne miesto realizácie projektu na elokovanom pracovisku/pracoviskách mimo ich kraja, vyraďovať zo schvaľovacieho procesu pri kontrole formálnej správnosti ŽoNFP.

 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky