Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  FAQ  OPV-2011/3.1/03-SORO  Oprávnení žiadatelia, oprávnené aktivity a ostatné  
 

Oprávnení žiadatelia, oprávnené aktivity a ostatné

1. Aká je hlavná podmienka oprávnenosti žiadateľa o NFP aktuálnej priebežnej výzvy s kódom OPV-2011/3.1/03-SORO?

Hlavnou podmienkou je, že žiadateľovi o NFP bola schválená Žiadosť o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu (ďalej len „LSKxP“) s kódom LSKxP–ÚSVRK–2008/01.2 aktualizovaná v zmysle uznesenia vlády SR č. 431/2009, vyhlásená Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej len „ÚSVRK“) dňa 16. septembra 2009 alebo žiadateľ o NFP vystupoval ako partner v rámci uvedenej Pilotnej výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP vyhlásenou ÚSVRK.

Zároveň projekt, ktorý je predmetom žiadosti o NFP v rámci výzvy s kódom OPV-2011/3.1/03-SORO, musí byť v súlade so Žiadosťou o poskytnutie podpory LSKxP schválenou ÚSVRK. ASFEU v procese overovania kritérií oprávnenosti zabezpečí v spolupráci s ÚSVRK overenie súladu predkladanej žiadosti o NFP so schválenou Žiadosťou o poskytnutie podpory LSKxP.

Každý žiadateľ je povinný spolu so žiadosťou o NFP predložiť úradne overenú kópiu Záväzného stanoviska o schválení Žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP vydaného ÚSVRK prijímateľovi podpory LSKxP (príloha č. 11 k žiadosti o NFP).

2. Môže žiadateľ a súčasne partner/partneri žiadateľa z Pilotnej výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP vyhlásenou ÚSVRK podať žiadosť o NFP v rámci výzvy s kódom OPV-2011/3.1/03-SORO?

V rámci výzvy s kódom OPV-2011/3.1/03-SORO je možné predložiť žiadosť o NFP buď prijímateľom podpory LSKxP, alebo jeho partnerom v rámci Pilotnej výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP.

Žiadateľ, ktorý v rámci Pilotnej výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP vystupoval v pozícii partnera, je povinný predložiť čestné vyhlásenie (príloha č. 13 k žiadosti o NFP) od prijímateľa podpory LSKxP, ktorého bol partnerom, že prijímateľ podpory LSKxP nebude realizovať projektový zámer Žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP v rámci operačného programu Vzdelávanie a ani nepredloží žiadosť o NFP prostredníctvom výzvy ASFEU. Pokiaľ prijímateľ podpory LSKxP vydá čestné vyhlásenie svojmu partnerovi v rámci Pilotnej výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP a zároveň podá žiadosť o NFP prostredníctvom výzvy ASFEU, bude žiadosť o NFP prijímateľa podpory LSKxP vylúčená zo schvaľovacieho procesu.

V prípade, že žiadateľ mal v rámci Pilotnej výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP viac partnerov, projekt podaný prostredníctvom výzvy ASFEU môže realizovať len jeden z partnerov, t.j. žiadosť o NFP v rámci výzvy ASFEU môže predložiť len jeden partner.

3. Môže škola, ktorá bola podporená v rámci predchádzajúcich výziev pre opatrenie 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, resp. realizovala projekt v rámci OPV, žiadať o podporu v rámci aktuálnej výzvy s kódom OPV-2011/3.1/03-SORO?

Áno, ak škola spĺňa podmienky oprávnenosti, ktoré sú uvedené vo výzve s kódom OPV-2011/3.1/03-SORO (bližšie odpoveď k otázke č. 1), môže predložiť žiadosť o NFP. V rámci predmetných projektov však nesmie dôjsť k prekrývaniu napr. oprávnených výdavkov, oprávnených aktivít, oprávnených cieľových skupín a pod.

4. Je možné, aby na priebežnú výzvu s kódom OPV-2011/3.1/03-SORO v rámci opatrenia 3.1 reagovali aj základné umelecké školy?

Áno, základné umelecké školy patria k oprávneným žiadateľom aktuálnej výzvy, ak spĺňajú hlavnú podmienku oprávnenosti žiadateľa uvedenú v otázke 1, ako aj ostatné podmienky uvedené vo výzve.

5. Od ktorého mesiaca sa odporúča naplánovať začiatok projektov?

ASFEU odporúča naplánovať začiatok projektov najskôr na apríl 2012.

6. Ako postupovať pri vypĺňaní tabuľky č. 7 Projekt vo formulári žiadosti o NFP a pri výbere merateľných ukazovateľov projektu (Príloha č. 8 Zoznam ukazovateľov projektu výzvy na predkladanie žiadostí o NFP) v prípade, že si žiadateľ o NFP vyberie obe prioritné témy (prioritnú tému 72 a zároveň aj prioritnú tému 73)?

Ak si žiadateľ vyberie obe prioritné témy, v žiadosti o NFP v tabuľke č. 7 Projekt, v bode „Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov projektu (v %)“ percentuálne vyjadrí napĺňanie oboch prioritných tém prostredníctvom podaného projektového zámeru. Zároveň je potrebné, aby žiadateľ zo zoznamu merateľných ukazovateľov projektu (Príloha č. 8 Zoznam ukazovateľov projektu výzvy na predkladanie žiadostí o NFP) vybral pre každú prioritnú tému iný merateľný ukazovateľ výsledku.

7. Akým spôsobom je možné pri podávaní projektu dokladovať, že žiadateľ o NFP má k dispozícii 5% na spolufinancovanie projektu?

Pri podaní projektu je potrebné vyplniť Čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou je aj vyhlásenie o spolufinancovaní. Predmetný formulár nájdete na stránke www.asfeu.sk v príslušnej výzve, v prílohe k výzve č. 2 (Zoznam povinných príloh k Žiadosti o NFP), formulár č. 6 (Čestné vyhlásenie – vzorový formulár 3), kde je uvedený bod 9 - organizácia má zabezpečené zdroje na spolufinancovanie projektu. Žiadateľ podpísaním Čestného vyhlásenia deklaruje, že zo svojej strany má zabezpečené spolufinancovanie projektu (minimálne vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu). Pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP musí žiadateľ predložiť originál alebo úradne overenú fotokópiu dokladu o zabezpečení spolufinancovania projektu (napr. výpis z účtu, resp. potvrdenie komerčnej banky, že žiadateľ disponuje požadovanou výškou finančných prostriedkov).

8. Aká situácia nastane, ak nenaplníme očakávané hodnoty merateľných ukazovateľov projektu?

V prípade, že budú plánované hodnoty pri ukončení projektu naplnené minimálne na 90 % a viac, nebude ASFEU uplatňovať žiadny sankčný mechanizmus. Naplnenie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku v rozsahu od 30 % do 89 % sa nepovažuje za porušenie zmluvy o poskytnutí NFP a v zmysle čl. 9, bod 2 Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP. Z dôvodu nenaplnenia očakávaných hodnôt merateľného ukazovateľa výsledku ASFEU pristúpi ku kráteniu nenávratného finančného príspevku nasledovne:

                a) naplnenie ukazovateľa od 89 do 50% = pomerné krátenie priamych výdavkov

                b) naplnenie ukazovateľa od 49 do 30% = pomerné krátenie všetkých výdavkov.

V prípadoch, že prijímateľ zvolí viac ako jeden výsledkový ukazovateľ, rozpočet sa bude krátiť na základe percenta vypočítaného ako aritmetický priemer týchto percentuálnych hodnôt. Pri výpočte aritmetického priemeru sa zohľadňuje naplnenie plánovaných hodnôt ukazovateľov max. na 100 %, nie prekročených hodnôt ukazovateľov ( t. j. na 101 % a viac).

Prijímateľ je povinný správne a pravidelne monitorovať výsledky projektu a predkladať ich hodnoty v priebežných monitorovacích správach projektu vrátane vysvetlenia odchýlok oproti plánovaným hodnotám.

Naplnenie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku na 29 % a menej sa považuje za podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP a v zmysle čl. 9, bod 2 Prílohy 1 Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP ASFEU pristúpi k mimoriadnemu ukončeniu zmluvného vzťahu s následkom vrátenia všetkých poskytnutých prostriedkov.

V prípade, že prijímateľ nebude dosahovať napĺňanie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku na 100% dochádza k porušeniu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne ustanovenie § 31 ods. 1 písm. j) zákona – nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov.

9. Je potrebné uvádzať mená do Podrobného opisu projektu v rámci tabuľky E1 Dostupné odborné kapacity, ak na niektorých aktivitách sa budú podieľať externí odborníci, ktorých nepoznáme a vzťahuje sa na nich zákon o verejnom obstarávaní?

Nie, meno a priezvisko nemusí byť uvedené, ale ďalšie časti ako je číslo a názov aktivity, predpokladaný rozsah práce, pracovná pozícia a činnosti, ktoré bude externý odborník v projekte realizovať, vypíšete. Okrem toho uvediete, že pôjde o poskytovanie služieb, kde je nutné postupovať podľa pravidiel o verejnom obstarávaní, resp. pravidiel obchodnej verejnej súťaže. V prípade, ak žiadateľ do personálnej matice neuvedie všetky pozície (funkcie) podieľajúce sa na pracovných činnostiach v rámci projektu, nebudú uznané ako relevantné pre projekt.

10. Do ktorého formulára môžem uviesť nepriame cieľové skupiny?

Nepriame cieľové skupiny možno uviesť do časti I „Multiplikačné efekty“ Podrobného opisu projektu, kde žiadateľ popíše šírenie výsledkov a výstupov projektu, ako aj jeho vplyvov smerujúcich od priamej cieľovej skupiny k nepriamej cieľovej skupine vrátane pozitívnych externalít realizácie jednotlivých aktivít projektu. V rámci multiplikačného efektu presne charakterizujte najmä predpokladané nepriame cieľové skupiny (obdobne ako v tabuľke C2), spôsob a mieru, akými aktivity projektu, ako aj ich výstupy a výsledky projektu vplývajú na tieto nepriame cieľové skupiny. Žiadateľ sa o nepriamych cieľových skupinách môže zmieniť aj v časti J „Diseminácia výsledkov projektu“ Podrobného opisu projektu, kde uvedie, akým spôsobom budú propagované a šírené priebežné výstupy a výsledky, resp. kľúčové udalosti v rámci realizácie aktivít vo verejnosti.

Časti C „Cieľové skupiny“ vrátane podčastí C1 „Cieľová skupina“ a C2 „Charakteristika cieľovej skupiny“ a rovnako aj bunka Cieľová skupina v časti G2 „Podrobný popis aktivít“ Podrobného opisu projektu sú určené len pre popis priamych cieľových skupín, ktoré sú uvedené vo výzve.

11. Ktoré osoby participujúce na projekte sú povinné predložiť životopis ako jednu z príloh k žiadosti o NFP?

Podpísaný štruktúrovaný profesijný životopis (odporúčaný formulár životopisu; vzorový formulár 4) tvorí povinnú prílohu k žiadosti o NFP (príloha č. 10). Musia ho predložiť všetci odborní pracovníci a všetci zamestnanci podieľajúci sa na riadení a administrácii projektu. To znamená, že ho predkladajú všetci, ktorí sú menovaní v Podrobnom opise projektu (vzorový formulár 1) v časti E Dostupné personálne kapacity pre realizáciu projektu – konkrétne v tabuľke E1 aj E2.

12. Akú sumu treba uviesť pri aktivitách projektu v Podrobnom opise projektu v časti G2 v bunke Výdavky na realizáciu aktivity?

V tabuľke G2 „Podrobný popis aktivít“ v bunke „Výdavky na realizáciu aktivity“ je potrebné uviesť celkové oprávnené výdavky na realizáciu činnosti v EUR v súlade s rozpočtom projektu na danú aktivitu (napr. z položky 3 Spolu - stĺpec F Výdavky spolu). Do týchto výdavkov sa nezapočítavajú výdavky na zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky uvedené v časti „2. Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky“ rozpočtu, ako aj nepriame výdavky.

13. Ako môžem získať prístup do monitorovacieho systému ITMS?

ITMS je centrálny informačno-technologický monitorovací systém pre štrukturálne fondy (ŠF) a Kohézny fond (KF), ktorý slúži na evidenciu, spracovávanie, export a monitorovanie dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite ŠF a KF.

Verejný portál ITMS je prístupný cez adresu http://www.itms.sk/. Po neotvorení tejto web stránky je potrebné kliknúť na inštrukciu Pokračovať v používaní tejto webovej lokality (neodporúča sa).

Zaregistrovať sa treba elektronicky vypísaním a odoslaním Žiadosti o aktiváciu na adrese http://www.itms.sk/. Na tejto stránke nájdete aj návod na vyplnenie žiadosti. Po elektronickom odoslaní vyplnenej žiadosti je potrebné žiadosť vytlačiť a podpísať žiadateľom a úradne overiť podpis štatutárneho orgánu žiadateľa.

Vytlačenú a podpísanú žiadosť treba zaslať na adresu Datacentra:

Datacentrum

Cintorínska 5

814 88 Bratislava

Datacentrum vykoná aktiváciu užívateľského konta pre žiadateľa. Žiadateľovi bude následne vystavená a poštou zaslaná GRID karta.

Po obdržaní GRID karty sa žiadateľ môže prihlásiť na portál ITMS a využívať všetky služby spojené s komunikáciou prostredníctvom ITMS (vypísanie žiadosti o NFP, sledovanie zmien v období implementácie projektu...).

Prípadné otázky k registrácii môžete zasielať na e-mailovú adresu: itms@datacentrum.sk, ostatné kontaktné údaje nájdete na www.itms.sk v časti Kontakt na správcu aplikácie.

14. Formulár žiadosti o NFP je vo formáte PDF a zatiaľ sa do neho nedajú vpisovať údaje. Niečo sme si nevšimli?

Formulár žiadosti o NFP (príloha č. 1 predmetnej výzvy), ktorý je zverejnený vo formáte PDF na internetovej stránke ASFEU www.asfeu.sk, slúži ako návod na vyplnenie žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS, nakoľko obsahuje postupy pre vyplnenie jednotlivých častí žiadosti o NFP, ktoré sa v elektronickej verzii nenachádzajú. Podrobnejšie informácie o používaní verejného portálu ITMS nájdete v Príručke pre žiadateľa o NFP z ESF, OPV, v. 10.0 (príloha č. 3 predmetnej výzvy).

15. Počas vypĺňania žiadosti o NFP cez ITMS je možné s formulárom žiadosti o NFP pracovať, resp. podľa potreby ho dopĺňať?

Áno, pokiaľ žiadosť o NFP v ITMS neuzavriete a neodošlete.

16. Kedy môžeme využiť osobné konzultácie zamerané na PKFS predkladanej žiadosti o NFP a jej príloh?

Žiadateľovi sa odporúča využiť možnosť osobných konzultácií zameraných na PKFS predkladanej žiadosti o NFP a jej príloh, a to v ktorejkoľvek regionálnej informačnej kancelárii ASFEU. V termíne od 18. júla 2011 do uzávierky prvého kola prijímania žiadostí o NFP, t. j. do 1. augusta 2011, bude predbežná kontrola formálnej správnosti žiadosti o NFP prebiehať na základe termínu, ktorý si žiadateľ zarezervuje v rezervačnom systéme uverejnenom na internetovej stránke ASFEU www.asfeu.sk. Vzhľadom na personálne možnosti ASFEU je počet konzultácií obmedzený na jednu návštevu žiadateľa pre konkrétnu aktuálnu výzvu. Čas osobnej konzultácie je vyhradený na 1,5 hodiny.

17. Ako postupovať pri odosielaní a vytlačení žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS?

Pri zadávaní žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS je potrebné žiadosť o NFP najskôr odoslať a až po odoslaní vytlačiť. Z dôvodu zabezpečenia jednotnosti údajov v tlačenej a elektronickej verzii žiadosti o NFP bol zavedený v ITMS nasledovný bezpečnostný prvok: na žiadosti o NFP, ktorá je vytlačená ešte pred odoslaním, sa zobrazí nápis „DRAFT“. Žiadosť o NFP s nápisom DRAFT sa bude považovať za neplatnú. Pre úspešné akceptovanie žiadosti o NFP je potrebné dodržať uvedené odporúčanie.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky