Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  FAQ  OPV-2011/3.1/02-SORO  Oprávnení žiadatelia, oprávnené aktivity a ostatné  
 

Oprávnení žiadatelia, oprávnené aktivity a ostatné

1. Môžu v rámci výzvy s kódom OPV-2011/3.1/02-SORO podať spoločne jednu žiadosť o NFP viaceré školy?

Nie. Každá škola, ktorá má právnu subjektivitu, podáva žiadosť o NFP samostatne. Na projekte môže škola spolupracovať s odborníkmi z iných škôl, v rámci čoho je možné vytvoriť napr. pracovnú skupinu. Učitelia z iných škôl môžu byť expertmi alebo garantmi projektu. V prípade priamej spolupráce viacerých škôl sú výdavky partnera neoprávnené. Zakúpené didaktické prostriedky môže využívať len škola, ktorá je žiadateľom o NFP.

2. Môže škola, ktorá bola podporená v rámci poslednej výzvy pre opatrenie 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, resp. realizovala projekt v rámci OPV, opäť žiadať o podporu v rámci aktuálnej výzvy s kódom OPV-2011/3.1/02-SORO zverejnenej 15. 4. 2011?

Áno, ak škola spĺňa podmienky oprávnenosti, ktoré sú určené v aktuálnej výzve, môže opäť predložiť žiadosť o NFP. V rámci predmetných projektov nesmie dôjsť k prekrývaniu napr. oprávnených výdavkov, oprávnených aktivít, oprávnených cieľových skupín a pod.

3. Môže oprávnený žiadateľ podať v rámci tejto výzvy viaceré žiadosti o NFP?

Počet žiadostí o NFP, ktoré môže oprávnený žiadateľ predložiť v rámci predmetnej výzvy, nie je obmedzený. ASFEU bude akceptovať nielen predložené viaceré žiadosti o NFP jedným žiadateľom s rozdielnymi oprávnenými aktivitami a súčasne rozdielnou oprávnenou cieľovou skupinou, ale aj predložené viaceré žiadosti o NFP jedným žiadateľom, ktoré sa medzi sebou líšia aspoň oprávnenými aktivitami, resp. aspoň oprávnenou cieľovou skupinou. Zároveň platí, že žiaci rôznych ročníkov základnej školy predstavujú rozdielne cieľové skupiny.

4. Môžu byť cieľovými skupinami v projekte pedagogickí zamestnanci aj všetci žiaci školy?

V rámci zverejnenej výzvy sú oprávnenou cieľovou skupinou pedagogickí zamestnanci základnej (aj špeciálnej) školy  – pedagogickými zamestnancami sa rozumejú učitelia a asistenti učiteľa pôsobiaci na danej základnej škole so zastúpením viac ako 50% sociálne znevýhodnených žiakov pochádzajúcich z MRK zo všetkých žiakov základnej školy. Cieľová skupina žiakov základnej školy musí pochádzať zo sociálne znevýhodneného prostredia MRK.

5.  Môžu sa na implementácii schváleného projektu aktuálnej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPV-2011/3.1/02-SORO podieľať aj mimovládne organizácie?

Výzva s kódom OPV-2011/3.1/02-SORO je určená základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a krajských školských úradov (t. j. aj špeciálnym základným školám), cirkevným a súkromným základným školám. Pokiaľ základná škola ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku vyberá v rámci schváleného projektu dodávateľa tovarov, služieb a prác podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, môže plniť úlohu dodávateľa aj mimovládna organizácia.

6. Môžu si podať projekty aj zriaďovatelia škôl?

Nie, zriaďovatelia základných škôl nepatria v rámci aktuálnej výzvy medzi oprávnených žiadateľov.

7. Môže si podať projekt aj školský klub na ZŠ?

Nie. Školský klub je školské výchovno-vzdelávacie zariadenie a tieto zariadenia nie sú vo vyhlásenej výzve uvedené ako oprávnení žiadatelia.

8. Je možné, aby na výzvu pre základné školy v rámci opatrenia 3.1 reagovali aj základné umelecké školy?

Základné umelecké školy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nezabezpečujú podľa § 20 povinnú školskú dochádzku (len doplnkové vzdelávanie). Vzdelávanie na ZUŠ sa v zmysle § 27 nepovažuje za sústavnú prípravu na povolanie. Z týchto dôvodov sa na ne uvedená výzva nevzťahuje.

9. Je možné, aby na výzvu pre základné školy v rámci opatrenia 3.1 reagovali aj špeciálne základné školy?

Áno, v zmysle podmienok aktuálnej výzvy patrí špeciálna základná škola do skupiny oprávnených žiadateľov, pričom musí byť dodržaná podmienka zastúpenia viac ako 50% sociálne znevýhodnených žiakov pochádzajúcich z MRK zo všetkých žiakov špeciálnej základnej školy.

10. Môžu si podávať projekty v rámci OPV aj školy s menej ako 200 žiakmi?

Áno, môžu, princíp pólov rastu sa tu neuplatňuje.

11. Môžu mať školy v projekte partnerov?

Nie, v aktuálne vyhlásenej výzve sa princíp partnerstva neuplatňuje. Pre doplnenie informácií k tejto problematike pozri FAQ č. 1.

12. Od ktorého mesiaca sa odporúča naplánovať začiatok projektov?

ASFEU odporúča naplánovať začiatok projektov najskôr na február 2012.

13. Môže oprávnený žiadateľ výzvy – základná škola - zahrnúť do oprávnenej cieľovej skupiny v projekte aj žiakov alebo pedagogických zamestnancov iných základných škôl?

Nie, oprávnenou cieľovou skupinou musia byť žiaci, resp. pedagogickí zamestnanci základnej školy, ktorá je predkladateľom žiadosti o NFP.

14. Môžu sa externí učitelia, ktorí vyučujú v škole na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, zúčastniť školenia spolu s internými učiteľmi, ktorí pracujú na hlavný pracovný pomer?

Pokiaľ bude zdôvodnená priama súvislosť pracovnej činnosti učiteľov pracujúcich na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s aktivitami projektu uvedenými v aktuálnej výzve, môžu byť výdavky spojené s týmito aktivitami (ako napr. účasť na školeniach) považované za oprávnené výdavky projektu. Pri posudzovaní možnosti zapojenia sa učiteľov do školení, s ktorými má škola uzatvorené dohody, je nevyhnutné brať do úvahy udržateľnosť projektu a potrebu využitia získaných vedomostí v nadväznosti na realizovaný projekt.

15. Akým spôsobom je možné pri podávaní projektu dokladovať, že škola má k dispozícii 5% na spolufinancovanie projektu?

Pri podaní projektu je potrebné vyplniť Čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou je aj vyhlásenie o spolufinancovaní. Predmetný formulár nájdete na stránke www.asfeu.sk v príslušnej výzve, v prílohe k výzve č. 2 (Zoznam povinných príloh Žiadosti o NFP), formulár č. 6 (Čestné vyhlásenie – vzorový formulár 3), kde je uvedený bod 9 - organizácia má zabezpečené zdroje na spolufinancovanie projektu. Žiadateľ podpísaním Čestného vyhlásenia deklaruje, že zo svojej strany má zabezpečené spolufinancovanie projektu (minimálne vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu). Pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP musí žiadateľ predložiť originál alebo úradne overenú fotokópiu dokladu o zabezpečení spolufinancovania projektu (napr. výpis z účtu, resp. potvrdenie komerčnej banky, že žiadateľ disponuje požadovanou výškou finančných prostriedkov).

16. Je v zmysle tejto výzvy oprávneným žiadateľom aj spojená škola internátna, ktorej samostatnou organizačnou zložkou je špeciálna základná škola?

V prípade základnej (aj špeciálnej) školy, ktorá tvorí jednu z organizačných zložiek spojenej školy, sa oprávnenosť v rámci výzvy posudzuje na základe štatútu školy (zohľadňuje sa pôsobnosť, postavenie, organizácia školy atď.), ako aj ďalších podmienok definovaných vo výzve. Oprávnený žiadateľ musí v rámci tejto výzvy disponovať právnou subjektivitou, byť registrovaný minimálne 1 rok pred vyhlásením výzvy a sídliť na území SR. V prípade, že organizácia žiadateľa vznikla zlúčením, splynutím či rozdelením, do doby registrácie organizácie pred vyhlásením výzvy sa počíta aj doba registrácie právneho predchodcu organizácie sídliaceho na území SR. Súčasne platí, že ak by spojená škola internátna so samostatnou organizačnou zložkou - špeciálnou základnou školou - bola oprávneným žiadateľom výzvy, musí aktivity projektu zamerať len na cieľové skupiny pedagogickí zamestnanci špeciálnej základnej školy a žiaci špeciálnej základnej školy pochádzajúci zo sociálne znevýhodneného prostredia MRK .

17. Akým spôsobom sa má preukazovať viac ako 50-percentné zastúpenie sociálne znevýhodnených žiakov pochádzajúcich z MRK zo všetkých žiakov základnej školy?

Viac ako 50-percentné zastúpenie sociálne znevýhodnených žiakov pochádzajúcich z MRK zo všetkých žiakov základnej školy bude deklarované Čestným vyhlásením štatutárneho orgánu žiadateľa o zastúpení týchto žiakov z celkového počtu žiakov základnej školy (príloha č. 11 k žiadosti o NFP). Kategória sociálne znevýhodneného žiaka pochádzajúceho z MRK sa posudzuje v súlade s § 2 písm. p) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s kritériami zadefinovanými v Koncepcii výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov vrátane rozvoja stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania schváleného uznesením vlády SR č. 206/2008 zo dňa 2. apríla 2008.

Možnosť doplniť chýbajúce prílohy žiadosti o NFP sa vo fáze kontroly formálnej správnosti na formulár tohto čestného vyhlásenia nevzťahuje.

18. Aká situácia nastane, ak nenaplníme očakávané hodnoty merateľných ukazovateľov projektu?

V prípade, že budú plánované hodnoty pri ukončení projektu naplnené minimálne na 90 % a viac, nebude ASFEU uplatňovať žiadny sankčný mechanizmus. Naplnenie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku v rozsahu od 30 % do 89 % sa nepovažuje za porušenie zmluvy o poskytnutí NFP a v zmysle čl. 9, bod 2 Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP. Z dôvodu nenaplnenia očakávaných hodnôt merateľného ukazovateľa výsledku ASFEU pristúpi ku kráteniu nenávratného finančného príspevku nasledovne:

                a) naplnenie ukazovateľa od 89 do 50% = pomerné krátenie priamych výdavkov

                b) naplnenie ukazovateľa od 49 do 30% = pomerné krátenie všetkých výdavkov.

V prípadoch, že prijímateľ zvolí viac ako jeden výsledkový ukazovateľ, rozpočet sa bude krátiť na základe percenta vypočítaného ako aritmetický priemer týchto percentuálnych hodnôt. Pri výpočte aritmetického priemeru sa zohľadňuje naplnenie plánovaných hodnôt ukazovateľov max. na 100 %, nie prekročených hodnôt ukazovateľov ( t. j. na 101 % a viac).

Prijímateľ je povinný správne a pravidelne monitorovať výsledky projektu a predkladať ich hodnoty v priebežných monitorovacích správach projektu vrátane vysvetlenia odchýlok oproti plánovaným hodnotám.

Naplnenie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku na 29 % a menej sa považuje za podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP a v zmysle čl. 9, bod 2 Prílohy 1 Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP ASFEU pristúpi k mimoriadnemu ukončeniu zmluvného vzťahu s následkom vrátenia všetkých poskytnutých prostriedkov.

V prípade, že prijímateľ nebude dosahovať napĺňanie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku na 100% dochádza k porušeniu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne ustanovenie § 31 ods. 1 písm. j) zákona – nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov.

19. Je potrebné uvádzať mená do Podrobného opisu projektu v rámci tabuľky E1 Dostupné odborné kapacity, ak na niektorých aktivitách sa budú podieľať externí odborníci, ktorých nepoznáme a vzťahuje sa na nich zákon o verejnom obstarávaní?

Nie, meno a priezvisko nemusí byť uvedené, ale ďalšie časti ako je číslo a názov aktivity, predpokladaný rozsah práce, pracovná pozícia a činnosti, ktoré bude externý odborník v projekte realizovať, vypíšete. Okrem toho uvediete, že pôjde o poskytovanie služieb, kde je nutné postupovať podľa pravidiel o verejnom obstarávaní, resp. pravidel obchodnej verejnej súťaže. V prípade, ak žiadateľ do personálnej matice neuvedie všetky pozície (funkcie) podieľajúce sa na pracovných činnostiach v rámci projektu nebudú uznané ako relevantné pre projekt.

20. Do ktorého formulára môžem uviesť nepriame cieľové skupiny?

Nepriame cieľové skupiny možno uviesť do časti I „Multiplikačné efekty“ Podrobného opisu projektu, kde žiadateľ popíše šírenie výsledkov a výstupov projektu, ako aj jeho vplyvov smerujúcich od priamej cieľovej skupiny k nepriamej cieľovej skupine vrátane pozitívnych externalít realizácie jednotlivých aktivít projektu. V rámci multiplikačného efektu presne charakterizujte najmä predpokladané nepriame cieľové skupiny (obdobne ako v tabuľke C2), spôsob a mieru, akými aktivity projektu, ako aj ich výstupy a výsledky projektu vplývajú na tieto nepriame cieľové skupiny. Žiadateľ sa o nepriamych cieľových skupinách môže zmieniť aj v časti J „Diseminácia výsledkov projektu“ Podrobného opisu projektu, kde uvedie, akým spôsobom budú propagované a šírené priebežné výstupy a výsledky, resp. kľúčové udalosti v rámci realizácie aktivít vo verejnosti.

Časti C „Cieľové skupiny“ vrátane podčastí C1 „Cieľová skupina“ a C2 „Charakteristika cieľovej skupiny“ a rovnako aj bunka Cieľová skupina v časti G2 „Podrobný popis aktivít“ Podrobného opisu projektu sú určené len pre popis priamych cieľových skupín, ktoré sú uvedené vo výzve.

21. Ktoré osoby participujúce na projekte sú povinné predložiť životopis ako jednu z príloh k žiadosti o NFP?

Podpísaný štruktúrovaný profesijný životopis (odporúčaný formulár životopisu; vzorový formulár 4) tvorí povinnú prílohu k žiadosti o NFP (príloha č. 10). Musia ho predložiť všetci odborní pracovníci a všetci zamestnanci podieľajúci sa na riadení a administrácii projektu. To znamená, že ho predkladajú všetci, ktorí sú menovaní v Podrobnom opise projektu (vzorový formulár 1) v časti E Dostupné personálne kapacity pre realizáciu projektu – konkrétne v tabuľke E1 aj E2.

22. V prípade, že škola podáva viacero žiadostí o NFP, môžu sa v týchto žiadostiach niektoré osoby v personálnych maticiach opakovať

Áno.

23. Akú sumu treba uviesť pri aktivitách projektu v Podrobnom opise projektu v časti G2 v bunke Výdavky na realizáciu aktivity?

V tabuľke G2 „Podrobný popis aktivít“ v bunke „Výdavky na realizáciu aktivity“ je potrebné uviesť celkové oprávnené výdavky na realizáciu činnosti v EUR v súlade s rozpočtom projektu na danú aktivitu (napr. z položky 3 Spolu - stĺpec F Výdavky spolu). Do týchto výdavkov sa nezapočítavajú výdavky na zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky uvedené v časti „2. Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky“ rozpočtu, ako aj nepriame výdavky.

24. Je možné rozšíriť pracovnú náplň riaditeľa školy o funkciu manažéra projektu a kto to môže urobiť?

Rozšíriť pracovnú náplň riaditeľa školy o funkciu manažéra projektu môže zriaďovateľ školy.

25. Ako môžem získať prístup do monitorovacieho systému ITMS?

ITMS je centrálny informačno-technologický monitorovací systém pre štrukturálne fondy (ŠF) a Kohézny fond (KF), ktorý slúži na evidenciu, spracovávanie, export a monitorovanie dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite ŠF a KF.

Verejný portál ITMS je prístupný cez adresu http://www.itms.sk/. Po neotvorení tejto web stránky je potrebné kliknúť na inštrukciu Pokračovať v používaní tejto webovej lokality (neodporúča sa).

Zaregistrovať sa treba elektronicky vypísaním a odoslaním Žiadosti o aktiváciu na adrese http://www.itms.sk/. Na tejto stránke nájdete aj návod na vyplnenie žiadosti. Po elektronickom odoslaní vyplnenej žiadosti je potrebné žiadosť vytlačiť a podpísať žiadateľom a úradne overiť podpis štatutárneho orgánu žiadateľa.

Vytlačenú a podpísanú žiadosť treba zaslať na adresu Datacentra:

Datacentrum

Cintorínska 5

814 88 Bratislava

Datacentrum vykoná aktiváciu užívateľského konta pre žiadateľa. Žiadateľovi bude následne vystavená a poštou zaslaná GRID karta.

Po obdržaní GRID karty sa žiadateľ môže prihlásiť na portál ITMS a využívať všetky služby spojené s komunikáciou prostredníctvom ITMS (vypísanie žiadosti o NFP, sledovanie zmien v období implementácie projektu...).

Prípadné otázky k registrácii môžete zasielať na e-mailovú adresu: itms@datacentrum.sk, ostatné kontaktné údaje nájdete na www.itms.sk v časti Kontakt na správcu aplikácie.

26. Formulár žiadosti o NFP je vo formáte PDF a zatiaľ sa do neho nedajú vpisovať údaje. Niečo sme si nevšimli?

Formulár žiadosti o NFP (príloha č. 1 predmetnej výzvy), ktorý je zverejnený vo formáte PDF na internetovej stránke ASFEU www.asfeu.sk, slúži ako návod na vyplnenie žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS, nakoľko obsahuje postupy pre vyplnenie jednotlivých častí žiadosti o NFP, ktoré sa v elektronickej verzii nenachádzajú. Podrobnejšie informácie o používaní verejného portálu ITMS nájdete v Príručke pre žiadateľa o NFP z ESF, OPV, v. 10.0 (príloha č. 3 predmetnej výzvy).

27. Počas vypĺňania žiadosti o NFP cez ITMS je možné s formulárom žiadosti o NFP pracovať, resp. podľa potreby ho dopĺňať?

Áno, pokiaľ žiadosť o NFP v ITMS neuzavriete a neodošlete.

28. Je možné konzultovať otázky k žiadosti o NFP pred jej odoslaním prostredníctvom verejného portálu ITMS a jej následným doručením do ASFEU?

Žiadateľ môže získať potrebné informácie prostredníctvom konzultácii v sieti regionálnych informačných kancelárií priebežne. Informácie sú poskytované telefonicky, písomne a osobne. Termín osobnej konzultácie je možné vopred dohodnúť telefonicky s manažérom publicity OPV v každej regionálnej informačnej kancelárii. Osobné konzultácie sa poskytujú v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 15.00 hod. odo dňa vyhlásenia výzvy do 1. 6. 2011. Týmto dátumom začínajú predbežné kontroly formálnej správnosti (PKFS) predkladanej žiadosti o NFP a jej príloh. Kontakty na Regionálne informačné kancelárie sú zverejnené na internetovej stránke ASFEU www.asfeu.sk, ako aj v prílohe k výzve č. 11.

29. Kedy môžeme využiť osobné konzultácie zamerané na PKFS predkladanej žiadosti o NFP a jej príloh?

Žiadateľovi sa odporúča využiť možnosť osobných konzultácií zameraných na PKFS predkladanej žiadosti o NFP a jej príloh, a to v ktorejkoľvek regionálnej informačnej kancelárii ASFEU. V termíne od 1. júna 2011 do uzávierky prijímania žiadostí o NFP, t. j. do 15. júna 2011, bude kontrola formálnej správnosti žiadosti o NFP prebiehať na základe termínu, ktorý si žiadateľ zarezervuje v rezervačnom systéme uverejnenom na internetovej stránke ASFEU www.asfeu.sk. Vzhľadom na personálne možnosti ASFEU je počet konzultácií obmedzený na jednu návštevu žiadateľa pre konkrétnu aktuálnu výzvu. Čas osobnej konzultácie je vyhradený na 1,5 hodiny.

30. Ako postupovať pri odosielaní a vytlačení žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS?

Pri zadávaní žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS je potrebné žiadosť o NFP najskôr odoslať a až po odoslaní vytlačiť. Z dôvodu zabezpečenia jednotnosti údajov v tlačenej a elektronickej verzii žiadosti o NFP bol zavedený v ITMS nasledovný bezpečnostný prvok: na žiadosti o NFP, ktorá je vytlačená ešte pred odoslaním, sa zobrazí nápis "DRAFT". Žiadosť o NFP s nápisom DRAFT sa bude považovať za neplatnú. Pre úspešné akceptovanie žiadosti o NFP je potrebné dodržať uvedené odporúčanie.

31. Ako žiadateľ postupuje v rámci tejto výzvy, ak mu vyplýva povinnosť auditu?

Ak má žiadateľ o NFP povinnosť auditu v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, tak predkladá originál alebo úradne overenú kópiu Správy nezávislého audítora a k nej príslušnú účtovnú závierku originálne podpísanú štatutárom.

32. Ako žiadateľ postupuje v rámci tejto výzvy, ak má povinnosť predkladať účtovnú závierku Daňovému úradu?

Ak má žiadateľ o NFP povinnosť predkladať účtovnú závierku Daňovému úradu v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, potom predkladá originálne štatutárom podpísanú účtovnú závierku potvrdenú príslušným Daňovým úradom (t.j. kolky a pečiatka Daňového úradu sú na jednotlivých častiach účtovnej závierky (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky, resp. výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch).

33. Ako žiadateľ postupuje v rámci tejto výzvy, ak mu nevyplýva povinnosť predkladať účtovnú závierku Daňovému úradu alebo žiadateľovi nevyplýva povinnosť auditu?

Ak žiadateľovi nevyplýva povinnosť auditu a ani povinnosť predkladania účtovnej závierky Daňovému úradu vzmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, tak predloží úradne overenú (notárom alebo matrikou) účtovnú závierku originálne podpísanú štatutárom.

 

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky