Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 30.10.2020

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  FAQ  OPV-2011/1.2/03-SORO  Rozpočet, výdavky  
 

Rozpočet, výdavky

1. Ako stanovím výšku osobohodín v rozpočte, ktorý je prílohou č. 2 žiadosti o NFP?

Výška osobohodiny, čiže jednotková cena, musí zodpovedať obvyklým cenám za vykonaný druh práce (porovnávacou základňou môže byť napríklad hrubá mzda pre obdobnú alebo zhodnú pracovnú činnosť) v danom mieste a čase. Akékoľvek nadhodnotenie ceny, t.j. rozdiel medzi nárokovanou cenou (napr. podľa schváleného rozpočtu) a reálnou cenou (cena zodpovedajúca danému druhu práce a v danom mieste a čase), bude automaticky vyhodnotené ako neoprávnený výdavok.
Napríklad interným zamestnancom žiadateľa bude refundovaná hrubá mzda + odvody za zamestnávateľa na základe odpracovaného času na projekte, preto pri stanovení výšky osobohodiny pri interných zamestnancoch (so zamestnávateľom majú uzatvorenú pracovnú zmluvu) je potrebné, aby bol výpočet určený z priemernej hrubej mzdy zamestnanca v organizácii zvýšený maximálne o 20% priemernej hrubej mzdy zamestnanca.
Zároveň platí, že maximálna jednotková cena nesmie presiahnuť maximálne limity uvedené na stranách 73 – 78 Príručky pre žiadateľa o NFP z ESF, OPV, v. 11.0, ktorá tvorí prílohu č. 3 predmetnej výzvy a zároveň nesmie prekročiť obvyklú výšku v danom mieste a čase.
V prípade personálnych výdavkov na základe pracovnoprávnych vzťahov alebo obdobných vzťahov (napr. Zákonník práce, zákon o štátnej službe), ak limit hodinovej sadzby prekročí hodnoty uvedené v časti „Členenie pozícií a limitov pri personálnych výdavkoch dopytovo-orientovaných projektov“ v bodoch 1.1 alebo 1.2 Príručky pre žiadateľa o NFP z ESF, OPV, v. 11.0, je žiadateľ povinný predložiť prieskum trhu na 3 cenové ponuky. Pri prekročení maximálnych limitov v rámci pracovných pozícií vzniknutých na základe pracovnoprávnych vzťahov alebo obdobných vzťahov (napr. Zákonník práce, zákon o štátnej službe) uvedených v bode 2. Riadiaci/administratívny/iný personál (napr. riaditeľ organizácie), žiadateľ je povinný preukázať zvýšenú hodinovú sadzbu uvádzanú v projekte pre tieto pracovné pozície. Ak ju žiadateľ nepreukáže, zvýšená hodinová sadzba mu bude upravená smerom nadol v súlade s maximálnymi limitmi uvedenými v Príručke pre žiadateľa o NFP z ESF, OPV, v. 11.0.

2. Je oprávneným výdavkom refundácia mzdy zamestnanca žiadateľa, ktorý sa zúčastňuje na školení realizovanom v rámci oprávnenej aktivity projektu?

Náhrada mzdy frekventantov je oprávneným výdavkom pod podmienkou, že frekventanti kurzov a školení pochádzajú z oprávnených cieľových skupín v zmysle vyhlásenej výzvy. Pokiaľ sa jedná o školiacu aktivitu pracovníka v rámci projektu a čas strávený na tejto aktivite spadá do jeho pracovného času, bude náhrada mzdy tohto pracovníka vrátane zákonom stanovených odvodov považovaná za oprávnený výdavok, ktorý môže byť zaradený do rozpočtu projektu. V prípade uplatnenia náhrady mzdy ako oprávneného výdavku u viacerých pracovníkov, je potrebné uvádzať túto položku v rozpočte pre každého pracovníka ako samostatnú rozpočtovú podpoložku. Vo formulári rozpočtu projektu sa tento výdavok (náhrada mzdy) zaradí do položky 3.5. Podpora frekventantov, konkrétne do podpoložky 3.5.3. (3.5.4., 3.5.5., atď.) Príspevky pre frekventantov. V komentári je potrebné definovať, o aký príspevok ide, v akej sume (výpočet) a komu bude určený. Odporúčanou jednotkou pri kalkulácii tohto výdavku je mesiac, osobohodina.

3. Ako sú pre účely tejto výzvy definované didaktické prostriedky? Vzťahuje sa finančný limit max. 30 % oprávnených priamych výdavkov rozpočtu - nezapočíta sa položka riziková prirážka, v rámci časti „2. Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky“ rozpočtu projektu na všetky didaktické prostriedky?

Pre účely tejto výzvy sú v prílohe č. 4 k výzve Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov definované didaktické prostriedky nasledovne: učebné pomôcky (prírodniny, kostry, vypchaniny, pomôcky sluchové, hmatové, čuchové, chuťové, zrakové); prístroje (na meranie, na skúmanie, na pozorovanie); zobrazenia (obrazy, nákresy, tabule); symbolické zobrazenia (nástenné mapy, plány, atlasy); pomôcky a prístroje na premietanie statických obrazov (diafilmy, diapozitívy, spätná projekcia – tzv. meotar); zvukové pomôcky (hudobné nástroje, CD prehrávač), dotykové pomôcky (reliéfne obrazy, slepecké písmo); textové pomôcky (učebnice, školské knihy, slovníky); didaktická technika (trenažéry, počítače, tabule, prístroje na pokusy, auditívne stroje, audiotechnika, vizuálne stroje, videotechnika, audiovizuálne stroje a učiace stroje).
Do limitu na obstaranie zariadenia/vybavenia projektu a didaktických prostriedkov sa nezapočítava obstaranie odbornej literatúry, slovníkov, atlasov, časopisov v zmysle poznámky pod čiarou č. 8 v prílohe č. 4 k výzve Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov. Tento typ didaktických prostriedkov sa vo formulári rozpočtu zaradí do položky 3.5. Podpora frekventantov, konkrétne do podpoložky 3.5.2. Školiaci materiál a potreby, prípadne 4.5.2., 5.5.2., atď. podľa počtu hlavných aktivít projektu. V komentári žiadateľ uvedie, o aký školiaci materiál a potreby ide, v akom množstve a na aký účel bude využívaný. Jednotkou pri kalkulácii tejto podpoložky môže byť projekt, ks, súbor a iné.

4. Ku ktorým položkám musíme doložiť prieskum trhu?

Žiadateľ je povinný predložiť prieskum trhu ku každej položke, resp. podpoložke a podpodpoložke rozpočtu projektu týkajúcej sa obstarania tovarov (výpočtová technika vrátane softwaru, licencií a periférnych zariadení) a dodávok na priame a nepriame aktivity (napr. 1.3. Dodávka služieb - personálne výdavky, 1.5.3. Dodávka služieb - personálne výdavky, 3.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)). Z toho vyplýva, že didaktické prostriedky (napr. mapy, obrazy, textové pomôcky), vynímajúc didaktickú techniku, prieskumu trhu nepodliehajú. Pod pojmom výpočtová technika sa v zmysle výzvy chápu aj tlačiarne, scannery, multifunkčné kopírovacie zariadenia, interaktívna tabuľa a pod.
Žiadateľ je povinný predložiť prieskum trhu aj v prípade personálnych výdavkov na základe pracovnoprávnych vzťahov alebo obdobných vzťahov (napr. Zákonník práce, zákon o štátnej službe), ak limit hodinovej sadzby prekračuje hodnoty uvedené v časti „Členenie  pozícií a limitov pri personálnych výdavkoch dopytovo-orientovaných projektov“ v bodoch 1.1 alebo 1.2 Príručky pre žiadateľa o NFP z ESF, OPV, v. 11.0.
 
5. Akým spôsobom bude zamestnanec žiadateľa finančne ohodnotený za práce súvisiace s administráciou projektu?

Otázky v súvislosti so mzdovou politikou, pri odmeňovaní interných zamestnancov žiadateľa, sú plne v kompetencii žiadateľa. V súvislosti s realizáciou projektu je potrebné podotknúť, že počas realizácie projektu bude mzda interným zamestnancom žiadateľa refundovaná v zmysle pravidiel stanovených v aktuálne platnej Príručke pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie.

6. Akým spôsobom budú personálne výdavky na realizáciu aktivít projektu uhrádzané interným zamestnancom žiadateľa?

Personálne výdavky interných zamestnancov žiadateľa budú refundované vo výške zodpovedajúcej reálne odpracovanému času na projekte.
V prípade interného zamestnanca, ktorého celkový pracovný čas je rozdelený na aktivity pre projekt (projekty) spolufinancovaný (spolufinancované) zo štrukturálnych fondov a aktivity mimo štrukturálnych fondov, bude zamestnancovi refundovaný: tarifný plat, sviatky, príplatky a plat za prácu nadčas, podľa skutočne odpracovaného času na projekte, vrátane prislúchajúcich odvodov zamestnávateľa. Odmeny (odmenou sa rozumie zložka hrubej mzdy), dovolenka, čerpanie PN, návšteva u lekára a iné náhrady vyplývajúce z platnej legislatívy nie sú nárokovateľné na preplatenie.
V prípade, ak zamestnanec pracuje na projekte (projektoch) na plný pracovný úväzok (bez ohľadu na dĺžku pracovného času, môže ísť aj o pracovný pomer na kratší pracovný čas), t.j. celkový pracovný čas zamestnanca sa týka iba aktivít na projekte (projektoch), budú sa zamestnancovi refundovať všetky zložky mzdy vrátane odmien (zložka hrubej mzdy mimo odmien na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru), dovoleniek (len ak dovolenka vznikla na základe odpracovaného času na projekte), PN a iných povinných náhrad v zmysle platnej legislatívy ako aj povinné odvody za zamestnávateľa.

7. Môže účtovné práce na projekte vykonávať aj externý pracovník žiadateľa? Je v takomto prípade potrebné uplatniť zákon o verejnom obstarávaní?

Účtovné práce môže vykonávať aj externý pracovník žiadateľa. V zmysle aktuálnej Príručky pre žiadateľa o NFP z ESF, OPV, v. 11.0, ktorá tvorí prílohu č. 3 predmetnej výzvy, sú dve možnosti, buď na základe dohody o pracovnej činnosti (skupina výdavkov - 637027) v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (položka 1.1. rozpočtu projektu), alebo ide o dodávku služieb – personálne výdavky, ktoré vzniknú na základe iných ako pracovnoprávnych vzťahov. V rozpočte sa zaraďuje do položky 1.3. (skupina výdavkov - 637004).
Vo všeobecnosti platí, že ak ide o poskytovanie služby pracovníkmi na základe iných ako pracovnoprávnych vzťahov, je nutné postupovať podľa pravidiel o verejnom obstarávaní (zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov), resp. pravidiel obchodnej verejnej súťaže (§ 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník) ako aj v zmysle pravidiel stanovených v aktuálne platnej Príručke pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie.

8. Môže zamestnanec, ktorý má uzatvorený pracovný pomer so žiadateľom, vykonávať u tohto žiadateľa práce súvisiace s administráciou a koordináciou projektu na základe iných ako pracovno-právnych vzťahov?

Nie, zamestnanec, ktorý má uzatvorený pracovný pomer so žiadateľom, nemôže vykonávať u tohto žiadateľa práce súvisiace s administráciou a koordináciou projektu na základe pracovno-právnych vzťahov mimo pracovného pomeru (uvedené obmedzenie sa aplikuje aj na položku 1.5.). Takto vzniknuté výdavky budú považované za neoprávnené. Práce súvisiace s administráciou a koordináciou projektu môže interný zamestnanec, ktorý má uzatvorený pracovný pomer so žiadateľom, vykonávať len na základe rozšírenia pracovných povinností v rámci pracovnej zmluvy.

9. Sú oprávnenými výdavkami aj poplatky za školenia?

Poplatky za školenia frekventantov (t.j. účastnícke poplatky) je možné v rozpočte zahrnúť do podpoložky 3.5.3. Príspevky pre frekventantov a to v prípade, ak je tento výdavok opodstatnený pre dosiahnutie stanovených projektových cieľov. Ak je už v tejto podpoložke uvedená napr. náhrada mzdy (pozri FAQ č. 2), poplatky za školenia frekventantov je potrebné zaradiť do príslušnej ďalšej podpoložky so zodpovedajúcim následným číselným označením.
V prípade ak sa jedná o výdavky na školiteľa, lektora, resp. na iné školenie, v zmysle Príručky pre žiadateľa o NFP z ESF, OPV, v. 11.0, strana 68, ktorá tvorí prílohu č. 3 predmetnej výzvy, je potrebné uvedené výdavky v rozpočte zahrnúť do položky 3.3.1.

10. Môže si žiadateľ zahrnúť medzi oprávnené výdavky aj tie výdavky, ktoré vzniknú účasťou študentov inej univerzity na vzdelávacích aktivitách (opísaných v časti G Podrobného opisu projektu) v rámci projektu?

Žiadateľ o NFP (vysoká škola) si do oprávnených výdavkov vzniknutých v súvislosti s realizáciou vzdelávacích aktivít môže zahrnúť iba výdavky vynaložené v spojitosti so svojimi študentmi. Študenti iných škôl sa síce predmetných aktivít môžu zúčastniť, avšak výdavky spojené s ich účasťou (vrátane výdavkov na školiace potreby a pod.), nemožno zahrnúť medzi oprávnené výdavky posudzovaného projektu.

11. Bude možné v rámci projektu prefinancovať mzdové náklady postdoktorandov?

Pokiaľ sa budú postdoktorandi, zadefinovaní v úplnom znení výzvy na str. 5 v poznámke 6 pod čiarou, podieľať na vykonávaní činností súvisiacich s konkrétnymi oprávnenými aktivitami projektu, potom personálne výdavky vzniknuté na základe týchto činností môžu byť považované za oprávnené v rozsahu preukázateľného objemu práce na projekte prostredníctvom počtu odpracovaných hodín. Žiadateľ pritom zabezpečí vedenie presnej evidencie týchto hodín, ako aj výstupy z vykonanej práce, aby bolo možné odkontrolovať vykonanú prácu na projekte.

12. Môžeme rizikovú prirážku uplatniť na ktorúkoľvek položku v rozpočte?

Nie. Rizikovú prirážku je možné využiť iba na oprávnené priame výdavky rozpočtu. Položku rozpočtu, pri ktorej žiadateľ bude môcť použiť rizikovú prirážku na vykrytie rizík, identifikuje vo formulári rozpočtu v stĺpci „riziková prirážka“ a označí ju symbolom X. Zároveň je potrebné použitie rizikovej prirážky pri danej položke relevantne zdôvodniť v komentári rozpočtu a tiež je potrebné uviesť komentár rozpočtu k položke Riziková prirážka.

13. Aké limity platia v rámci tejto výzvy na nákup zariadenia/vybavenia a didaktických prostriedkov (v rozpočte časť „2. Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky“)?

V zmysle prílohy č. 4 k výzve Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov je na nákup zariadenia/vybavenia a didaktických prostriedkov vrátane špeciálneho zariadenia/vybavenia (napr. chemické stoly, jazykové laboratóriá) pre hlavné aktivity projektu (vrátane nehmotného majetku) stanovený limit max. 30 % oprávnených priamych výdavkov rozpočtu - nezapočíta sa položka riziková prirážka, za podmienky, že uvedené zariadenie/vybavenie (vrátane nehmotného majetku) sa neodpisuje a nie je vykázané ako dlhodobý (drobný) hmotný/nehmotný majetok. Takéto zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky patria do položky 2.2. rozpočtu projektu. Obstarané zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky sú určené na realizáciu hlavných aktivít projektu (napr. vzdelávacie kurzy). Obstaranie zariadenia/vybavenia a didaktických prostriedkov musí byť prepojené s odbornými aktivitami projektu, t.j. musí byť preukázané využitie v rámci projektu (len samotné obstaranie zariadenia/vybavenia a didaktických prostriedkov bez prepojenia a využitia v rámci projektu je neakceptované), čo žiadateľ jasne popíše v Podrobnom opise projektu.

14. Je potrebné uvádzať v komentári rozpočtu presné technické parametre počítačov zakúpených v rámci časti „2. Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky“ rozpočtu projektu?

Každá položka rozpočtu musí byť v komentári rozpočtu opísaná z hľadiska obsahu, počtu a z hľadiska spôsobu využitia vo väzbe na aktivitu projektu. V komentári rozpočtovej položky je potrebné uviesť, v akom množstve a na aký účel bude počítač, resp. notebook využívaný v rámci projektu. Komentár rozpočtu má byť zostavený tak, aby bolo možné posúdiť hospodárnosť, finančnú efektívnosť a účelnosť vynakladania verejných prostriedkov. Odporúčame uvádzať minimálne parametre výpočtovej techniky nakúpenej v rámci zariadenia, vybavenia. Zároveň ASFEU žiadateľom odporúča neuvádzať v komentári rozpočtu presný typ (napr. názov výrobcu) obstarávaného zariadenia, vybavenia a didaktických prostriedkov.

15. Je možné zabezpečiť vybavenie učební (stoly, stoličky a pod.), ak je k realizácii aktivít projektu toto vybavenie potrebné?

Nie. V zmysle výzvy s kódom OPV-2011/1.2/03-SORO je nákup nábytku považovaný za neoprávnený výdavok.

16. Ako preukážeme použitie motorového vozidla, ktoré vlastní škola a bude používané aj pre potreby projektu?

Využitie vozidla pre daný projekt je potrebné preukázať v súlade s realizáciou aktivít projektu, pričom treba dodržať zásadu hospodárnosti (minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov projektu), finančnej efektívnosti (maximalizácia pomeru medzi vstupom a výstupom projektu) a účelnosti (nevyhnutnosť pre realizáciu aktivít projektu a priama väzba na ne).
Pri použití motorového vozidla organizácie prijímateľa NFP pre účely projektu je v rámci tejto položky oprávnená náhrada vo výške spotreby pohonných hmôt. Pri použití súkromného motorového vozidla náhrada vo výške cestovného verejnej dopravy. Pri použití prostriedku verejnej dopravy náhrada vo výške cestovného verejnej dopravy. Výdavky týkajúce sa údržby a obsluhy motorového vozidla organizácie sú neoprávnené.

17. Budú preplácané výdavky na akreditáciu nového študijného programu?

Áno, k oprávneným výdavkom definovaným v rámci výzvy s kódom OPV-2011/1.2/03-SORO patria aj výdavky súvisiace s akreditáciou študijného programu s výnimkou kolkov. Ďalej platí, že výdavok je oprávnený v prípade, že existuje väzba na ciele projektu, t.j. napomáha k dosiahnutiu stanovených cieľov. Kolky sú pre danú výzvu neoprávnený výdavok.

18. Ak v projekte predpokladáme 2 - 3 hlavné aktivity, je možné doplniť tabuľku rozpočtu aj o hlavné položky č. 4, 5?

Pretože rozpočet končí hlavnou položkou č. 3.

V prípade, že v rámci projektu predpokladáte viac hlavných aktivít ako jednu, je potrebné hlavnú položku rozpočtu č. 3 skopírovať v požadovanom množstve (t.j. doplniť tabuľku rozpočtu o ďalšie hlavné položky s označením 4, 5, ...). Počet hlavných aktivít projektu uvedený v rozpočte musí súhlasiť s počtom aktivít definovaných v Podrobnom opise projektu. Zároveň každá hlavná položka vytvorená žiadateľom (č. 4, 5 atď.), vrátane hlavnej položky č. 3, musí byť pomenovaná názvom aktivity podľa Podrobného opisu projektu, ktorý je zhodný s názvom aktivity uvedeným v tabuľke č. 11 „Časový rámec realizácie projektu“ formuláru žiadosti o NFP.

19. Aký je rozdiel medzi položkami 2.1. a 2.2. v rozpočte?

Položka 2.1. Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky (krížové financovanie) obsahuje výdavky, pri ktorých obstarávacia cena zariadenia/vybavenia (vrátane nehmotného majetku)/didaktických prostriedkov presiahla výšku definovanú  v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (§ 22 uvedeného zákona). Oprávnenosť tejto položky stanoví výzva na predkladanie žiadostí o NFP. To znamená, že v prípade oprávnenosti krížového financovania žiadateľ pri nákupe kapitálových výdavkov vyplní položku 2.1. Vzhľadom na to, že táto výzva krížové spolufinancovanie neumožňuje, vo vašom prípade je potrebné vyplniť položku 2.2. Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky (mimo krížového financovania).

20. Sú vo výzve s kódom OPV-2011/1.2/03-SORO pre opatrenie 1.1 oprávnené kapitálové výdavky?

Nie, obstaranie kapitálových výdavkov vrátane majetku, ktorý žiadateľ zaradil do dlhodobého drobného hmotného/nehmotného majetku, nie je v rámci vyhlásenej výzvy s kódom OPV-2011/1.2/03-SORO oprávneným výdavkom.

21. Je možné meniť jednotky v jednotlivých položkách rozpočtu?

Jednotky uvedené vo formulári rozpočtu sú iba odporúčané, avšak žiadateľ si môže zvoliť jednotku sám, podľa charakteru danej položky a usmernení k jednotkám kalkulácií jednotlivých položiek uvedených na stranách 57 – 70 Príručky pre žiadateľa o NFP z ESF, OPV, v. 11.0. V prípade uvádzania personálnych výdavkov je vo formulári rozpočtu stanovená položka osobohodina, ktorá je nemenná. V prípade položky Dodávka služieb – personálne výdavky (odborné činnosti) nie je možné použiť jednotku „projekt“.

22. Čo je potrebné uvádzať v stĺpci komentára v rozpočte k jednotlivým položkám?

Každá podpoložka rozpočtu musí byť v komentári rozpočtu („stĺpec G“) podrobne opísaná z hľadiska obsahu (rozpísané jej súčasti), počtu a spôsobu využitia vo väzbe na aktivitu projektu. Napr. pri personálnych výdavkoch interných je potrebné v komentári uviesť: typ zmluvného vzťahu; celkový rozsah práce (počet jednotiek); zdôvodnenie jednotkovej ceny vrátane spôsobu výpočtu hodinovej sadzby a opis pracovnej činnosti; pri personálnych výdavkoch externých: typ zmluvného vzťahu; celkový rozsah práce (počet jednotiek); jednotkovú cenu; opis pracovnej činnosti.

23. Musí byť komentár k jednotlivým položkám uvedený priamo vo formulári rozpočtu k výzve alebo môže byť súčasťou prílohy?

Prílohy k rozpočtu sa tvoriť nesmú, potrebný komentár k jednotlivým položkám rozpočtu musí byť uvedený priamo vo formulári rozpočtu, v stĺpci „Komentár rozpočtu“.

24. V Číselníku oprávnených výdavkov v programovom období 2007 - 2013 sa vyskytuje skupina výdavkov 633 002  Materiál Výpočtová technika a zároveň 713 002 Nákup výpočtovej techniky. Ktorú skupinu výdavkov máme použiť?

Skupina výdavkov 713 002 Nákup výpočtovej techniky patrí ku kapitálovým výdavkom, tie však nie sú oprávneným výdavkom v zmysle predmetnej výzvy. Skupina výdavkov 633 002 Materiál Výpočtová technika sa použije pri nákupe zariadenia/vybavenia, ktoré nie je vykázané ako dlhodobý hmotný/nehmotný majetok.

25. Ako postupovať pri vypĺňaní tabuľky 13. Rozpočet projektu v elektronickom formulári žiadosti o NFP v ITMS?

Tabuľku 13. Rozpočet projektu v elektronickom formulári žiadosti o NFP v ITMS je potrebné vyplniť v súlade s prílohou 2A  „Rozpočet projektu“ žiadosti o NFP. V prvom rade žiadateľ vo formulári rozpočtu projektu priradí správne – v súlade s komentárom rozpočtu a charakterom výdavku –  skupinu výdavkov a to ku každej položke rozpočtu v zmysle Číselníka oprávnených výdavkov v programovom období 2007 – 2013, ktorý je prílohou č. 20 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP. Napríklad:

  • v prípade personálnych výdavkov, ktoré vznikli na základe pracovnoprávnych vzťahov (mimo dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) alebo obdobných vzťahov (napr. zákonník práce, zákon o štátnej službe,...), žiadateľ uvedie skupinu výdavkov 610620 Osobné náklady;
  • v prípade personálnych výdavkov, ktoré sú vykonávané na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, žiadateľ uvedie skupinu výdavkov 637 027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru;
  • v prípade výdavkov, ktoré vznikli na základe iných ako pracovnoprávnych vzťahov (vzťah na základe Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, ...), žiadateľ uvedie skupinu výdavkov 637004 Všeobecné služby resp. 637005 Špeciálne služby;
  • v prípade, ak si žiadateľ rozpočtuje aktivitu Riadenie rizík, priradí tejto aktivite skupinu výdavkov 920 Rezerva na nepredvídané výdavky;
  • v ostatných prípadoch uvedie žiadateľ príslušnú skupinu výdavkov.

Následne je potrebné spočítať všetky výdavky vo formulári rozpočtu jednotlivo za každú skupinu výdavkov, ktorá sa v rozpočte vyskytuje (súčet výdavkov 610620, súčet výdavkov 637 027, atď). Uvedený súčet každej skupiny výdavkov doplní žiadateľ do tabuľky 13. Rozpočet projektu v elektronickom formulári žiadosti o NFP v ITMS. Do jednotlivých riadkov v stĺpci „Názov skupiny výdavkov“ žiadateľ doplní skupinu výdavkov 1, 2, 3,...., n. K príslušným skupinám výdavkov žiadateľ uvedie v stĺpci „Oprávnené výdavky (v EUR)“ výšku oprávnených výdavkov v súlade s prílohou 2A Rozpočet projektu a v stĺpci „Neoprávnené výdavky (v EUR)“ uvedie výšku neoprávnených výdavkov. Celkové výdavky ako aj podiel oprávnených výdavkov z celkových oprávnených výdavkov projektu vygeneruje ITMS.

26. Ktoré riadky musím vyplniť v tabuľke Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu na poslednej strane formulára rozpočtu?

V rámci tejto výzvy sa v uvedenej tabuľke vypĺňajú riadky 1., 3a., 4., 5., 6. Sumy v stĺpcoch Suma v EUR a Reálne limity rozpočtu v % žiadateľ vyplní podľa toho, ako vyplývajú z jeho rozpočtu projektu.

27. Aký spôsob financovania sa vzťahuje na súkromné vysoké školy?

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a KF na programové obdobie 2007 – 2013 umožňuje súkromným vysokým školám aplikovať výlučne systém refundácie.

28. Je štipendium pre doktorandov oprávnený výdavok projektu?
 
V zmysle podmienok tejto výzvy je možné štipendiá doktorandov považovať za oprávnený výdavok, ale len v prípade novoprijatých doktorandov (nad rámec počtu pridelených miest v rámci dotácií štátneho rozpočtu pre vysoké školy). Výška vyplácaného doktorandského štipendia sa musí riadiť štandardnou metodikou. V rámci predmetnej výzvy, rámcovej aktivity 1.2.3 Podpora rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji a k nej priradenej oprávnenej aktivity, je možné vytvoriť vzdelávacie programy zamerané na podporu zvýšenia počtu doktorandov/absolventov doktorandského štúdia na vysokej škole a v ústavoch SAV. V prípade podpory zvýšenia počtu doktorandov musí ísť o novovytvorené miesta nad rámec počtu pridelených miest v rámci dotácií štátneho rozpočtu pre vysoké školy.
 
V prípade uplatňovania si výdavkov súvisiacich s realizáciou oprávnenej aktivity, resp. s novovytvorením doktorandských miest treba brať do úvahy fakt, že výdavky s tým súvisiace budú mať charakter oprávnených výdavkov len v období realizácie projektu. Tzn., že po ukončení projektu je prijímateľ povinný zabezpečiť financovanie tohto typu výdavku z vlastných zdrojov, pričom oprávnené výdavky zároveň musia byť v súlade s rešpektovaním zásad hospodárnosti (minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov projektu), finančnej efektívnosti (maximalizácia pomeru medzi vstupom a výstupom projektu) a účelnosti (nevyhnutnosť pre realizáciu aktivít projektu a priama väzba na ne).

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky