Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  FAQ  OPV-2011/1.1/07-SORO  Oprávnení žiadatelia, oprávnené aktivity a ostatné  
 

Oprávnení žiadatelia, oprávnené aktivity a ostatné

1. Môže škola, ktorá bola podporená v rámci poslednej výzvy pre opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú, resp. realizovala projekt v rámci OPV, opäť žiadať o podporu v rámci aktuálnej výzvy s kódom OPV-2011/1.1/07-SORO zverejnenej 26. 9. 2011?

Áno, ak škola spĺňa podmienky oprávnenosti, ktoré sú určené v aktuálnej výzve, môže opäť predložiť žiadosť o NFP. V rámci predmetných projektov nesmie dôjsť k prekrývaniu napr. oprávnených výdavkov, oprávnených aktivít, oprávnených cieľových skupín a pod.

2. Ktoré školy sa môžu zapojiť do výzvy s kódom OPV-2011/1.1/07-SORO?

Aktuálna výzva s kódom OPV-2011/1.1/07-SORO je určená stredným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov, krajských školských úradov (t. j. aj špeciálnym stredným školám) a iných ústredných orgánov štátnej správy, cirkevným a súkromným stredným školám v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

To znamená, že v zmysle § 32 školského zákona sú oprávnenými žiadateľmi stredné školy typu - gymnázium, stredná odborná škola a konzervatórium a v zmysle § 95, ods. 1, pism. c) školského zákona stredné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, bližšie špecifikované v § 98 školského zákona.

Do skupiny oprávnených žiadateľov v zmysle prechodných ustanovení § 161, ods. 17 školského zákona patria aj stredné odborné učilište a učilište chápané ako stredná odborná škola v zmysle školského zákona.

3. Je možné, aby na výzvu pre stredné školy v rámci opatrenia 1.1 reagovali aj praktické školy v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských školských úradov?

Nie. V zmysle podmienok oprávnenosti definovaných v rámci výzvy s kódom OPV-2011/1.1/07-SORO sa pod špeciálnou strednou školou pre potreby predmetnej výzvy rozumie stredná škola pre žiakov so zdravotným znevýhodnením definovaná v § 98 školského zákona.

4. Od ktorého mesiaca sa odporúča naplánovať začiatok projektov?

ASFEU odporúča naplánovať začiatok projektov najskôr na september 2012.

5. Je v zmysle tejto výzvy oprávneným žiadateľom aj osemročné gymnázium a všetky jeho ročníky?

Do skupiny oprávnených žiadateľov v zmysle tejto výzvy a v súlade s ustanoveniami školského zákona, § 32 (pozri FAQ č. 2) a § 41, patria aj stredné školy typu osemročné gymnázium (vrátane súkromného osemročného gymnázia). Oprávnenou cieľovou skupinou sú žiaci strednej školy, t. j. všetci žiaci osemročného gymnázia (vrátane súkromného osemročného gymnázia).

6. Je v zmysle tejto výzvy oprávneným žiadateľom aj spojená škola, ktorá má 2 zložky: strednú odbornú školu pre žiakov s telesným postihnutím a praktickú školu?

V prípade strednej (aj špeciálnej) školy, ktorá tvorí jednu z organizačných zložiek spojenej školy, sa oprávnenosť v rámci výzvy posudzuje na základe štatútu školy (zohľadňuje sa pôsobnosť, postavenie, organizácia školy atď.), ako aj ďalších podmienok definovaných vo výzve. Oprávnený žiadateľ musí v rámci tejto výzvy disponovať právnou subjektivitou, byť registrovaný minimálne 1 rok pred vyhlásením výzvy a sídliť na území SR. V prípade, že organizácia žiadateľa vznikla zlúčením, splynutím či rozdelením, do doby registrácie organizácie pred vyhlásením výzvy sa počíta aj doba registrácie právneho predchodcu organizácie sídliaceho na území SR. Súčasne platí, že ak by spojená škola so samostatnou organizačnou zložkou - strednou odbornou školou pre žiakov s telesným postihnutím - bola oprávneným žiadateľom výzvy, musí aktivity projektu zamerať len na cieľové skupiny pedagogickí zamestnanci špeciálnej strednej školy a žiaci špeciálnej strednej školy. Spojená škola nemôže predkladať projekt s organizačnou zložkou – praktická škola – z dôvodu jej neoprávnenosti (pozri FAQ č. 3.).

7. Môžu si podať projekty aj zriaďovatelia škôl?

Nie, zriaďovatelia stredných škôl nepatria v rámci aktuálnej výzvy medzi oprávnených žiadateľov.

8. Môžu si podávať projekty v rámci OPV aj školy s menej ako 200 žiakmi?

Áno, môžu, princíp pólov rastu sa tu neuplatňuje.

9. Môže oprávnený žiadateľ podať v rámci tejto výzvy viaceré žiadosti o NFP?

Počet žiadostí o NFP, ktoré môže oprávnený žiadateľ predložiť v rámci predmetnej výzvy, nie je obmedzený. ASFEU bude akceptovať nielen predložené viaceré žiadosti o NFP jedným žiadateľom s rozdielnymi oprávnenými aktivitami a súčasne rozdielnou oprávnenou cieľovou skupinou, ale aj predložené viaceré žiadosti o NFP jedným žiadateľom, ktoré sa medzi sebou líšia aspoň oprávnenými aktivitami, resp. aspoň oprávnenou cieľovou skupinou. Zároveň platí, že žiaci rôznych ročníkov strednej školy predstavujú rozdielne cieľové skupiny.

10. Môžu byť cieľovými skupinami v projekte pedagogickí zamestnanci aj žiaci školy?

V rámci zverejnenej výzvy sú oprávnenou cieľovou skupinou pedagogickí zamestnanci a žiaci strednej (aj cirkevnej a súkromnej) školy a špeciálnej strednej školy v zmysle podmienok definovaných v jej úplnom texte.

11. Môžu byť cieľovou skupinou žiaci nadstavbového štúdia?

Nadstavbové vzdelávanie predstavuje nadväzujúcu formu odborného vzdelávania na strednej odbornej skole. V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 46 ods. 1 sa „nadstavbové štúdium organizuje v odboroch vzdelávania stredných odborných škôl, ktoré nadväzujú na predchádzajúce odborné vzdelávanie a prípravu v príbuznom odbore vzdelávania ukončeného stredným odborným vzdelaním, a ukončuje sa maturitnou skúškou“. Zároveň ods. 2 ustanovuje, že „nadstavbové štúdium poskytuje vyššiu úroveň všeobecného a široko profilovaného odborného vzdelávania a prípravy, ktorou sa žiaci a) zdokonaľujú pre kvalifikovaný výkon povolania a špecializujú sa na výkon niektorých technicko-hospodárskych činností prevádzkového charakteru, b) pripravujú sa na ďalšie vzdelávanie“. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa dá konštatovať, že žiakov nadstavbového štúdia strednej odbornej školy je možné chápať ako oprávnenú cieľovú skupinu predmetnej výzvy.

12. Môže oprávnený žiadateľ výzvy – stredná škola - zahrnúť do oprávnenej cieľovej skupiny v projekte aj žiakov alebo pedagogických zamestnancov iných stredných škôl?

Nie, oprávnenou cieľovou skupinou musia byť žiaci, resp. pedagogickí zamestnanci strednej školy, ktorá je predkladateľom žiadosti o NFP.

13. Môžu mať školy v projekte partnerov?

Nie, v aktuálne vyhlásenej výzve sa princíp partnerstva neuplatňuje.

14. Môžu sa externí učitelia, ktorí vyučujú v škole na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, zúčastniť školenia spolu s internými učiteľmi, ktorí pracujú na hlavný pracovný pomer?

Pokiaľ bude zdôvodnená priama súvislosť pracovnej činnosti učiteľov pracujúcich na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s aktivitami projektu uvedenými v aktuálnej výzve, môžu byť výdavky spojené s týmito aktivitami (ako napr. účasť na školeniach) považované za oprávnené výdavky projektu. Pri posudzovaní možnosti zapojenia sa učiteľov do školení, s ktorými má škola uzatvorené dohody, je nevyhnutné brať do úvahy udržateľnosť projektu a potrebu využitia získaných vedomostí v nadväznosti na realizovaný projekt.

15. Akým spôsobom je možné pri podávaní projektu dokladovať, že škola má k dispozícii 5% na spolufinancovanie projektu?

Pri podaní projektu je potrebné vyplniť Čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou je aj vyhlásenie o spolufinancovaní. Predmetný formulár nájdete na stránke www.asfeu.sk v príslušnej výzve, v prílohe k výzve č. 2 (Zoznam povinných príloh Žiadosti o NFP), formulár č. 6 (Čestné vyhlásenie – vzorový formulár 3), kde je uvedený bod 9 - organizácia má zabezpečené zdroje na spolufinancovanie projektu. Žiadateľ podpísaním Čestného vyhlásenia deklaruje, že zo svojej strany má zabezpečené spolufinancovanie projektu (minimálne vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu). Pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP musí žiadateľ predložiť originál alebo úradne overenú fotokópiu dokladu o zabezpečení spolufinancovania projektu (napr. výpis z účtu, resp. potvrdenie komerčnej banky, že žiadateľ disponuje požadovanou výškou finančných prostriedkov).

16. Aký názov žiadateľa máme uvádzať do žiadosti o NFP, máme vychádzať z Výpisu z registra organizácií alebo použiť názov uvedený v zriaďovacej listine?

Je potrebné, aby vo všetkých relevantných častiach žiadosti o NFP a jej príloh bol používaný jednotný názov žiadateľa, ako aj názov projektu. Pri uvádzaní názvu žiadateľa odporúčame vychádzať zo zriaďovacej listiny školy.

17. Aká situácia nastane, ak nenaplníme očakávané hodnoty merateľných ukazovateľov projektu?

V prípade, že budú plánované hodnoty pri ukončení projektu naplnené minimálne na 90 % a viac, nebude ASFEU uplatňovať žiadny sankčný mechanizmus. Naplnenie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku v rozsahu od 30 % do 89 % sa nepovažuje za porušenie zmluvy o poskytnutí NFP a v zmysle čl. 9, bod 2 Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP. Z dôvodu nenaplnenia očakávaných hodnôt merateľného ukazovateľa výsledku ASFEU pristúpi ku kráteniu nenávratného finančného príspevku nasledovne:

                a) naplnenie ukazovateľa od 89 do 50% = pomerné krátenie priamych výdavkov

                b) naplnenie ukazovateľa od 49 do 30% = pomerné krátenie všetkých výdavkov.

V prípadoch, že prijímateľ zvolí viac ako jeden výsledkový ukazovateľ, rozpočet sa bude krátiť na základe percenta vypočítaného ako aritmetický priemer týchto percentuálnych hodnôt. Pri výpočte aritmetického priemeru sa zohľadňuje naplnenie plánovaných hodnôt ukazovateľov max. na 100 %, nie prekročených hodnôt ukazovateľov ( t. j. na 101 % a viac).

Prijímateľ je povinný správne a pravidelne monitorovať výsledky projektu a predkladať ich hodnoty v priebežných monitorovacích správach projektu vrátane vysvetlenia odchýlok oproti plánovaným hodnotám.

Naplnenie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku na 29 % a menej sa považuje za podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP a v zmysle čl. 9, bod 2 Prílohy 1 Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP ASFEU pristúpi k mimoriadnemu ukončeniu zmluvného vzťahu s následkom vrátenia všetkých poskytnutých prostriedkov.

V prípade, že prijímateľ nebude dosahovať napĺňanie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku na 100% dochádza k porušeniu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne ustanovenie § 31 ods. 1 písm. j) zákona – nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov.

18. Je potrebné uvádzať mená do Podrobného opisu projektu v rámci tabuľky E1 Dostupné odborné kapacity, ak sa na niektorých aktivitách budú podieľať externí odborníci, ktorých nepoznáme a vzťahuje sa na nich zákon o verejnom obstarávaní?

Nie, meno a priezvisko nemusí byť uvedené, ale ďalšie časti ako je číslo a názov aktivity, predpokladaný rozsah práce, pracovná pozícia a činnosti, ktoré bude externý odborník v projekte realizovať, je potrebné vypísať. Okrem toho je potrebné uviesť, že pôjde o poskytovanie služieb, kde je nutné postupovať podľa pravidiel o verejnom obstarávaní, resp. pravidel obchodnej verejnej súťaže. V prípade, ak žiadateľ do personálnej matice neuvedie všetky pozície (funkcie) podieľajúce sa na pracovných činnostiach v rámci projektu, nebudú uznané ako relevantné pre projekt.

19. Ktoré osoby participujúce na projekte sú povinné predložiť životopis ako jednu z príloh k žiadosti o NFP?

Podpísaný štruktúrovaný profesijný životopis (odporúčaný formulár životopisu - vzorový formulár 4) tvorí povinnú prílohu k žiadosti o NFP (príloha č. 10). Musia ho predložiť všetci odborní pracovníci a všetci zamestnanci podieľajúci sa na riadení a administrácii projektu. To znamená, že ho predkladajú všetci, ktorí sú menovaní v Podrobnom opise projektu (vzorový formulár 1) v časti E Dostupné personálne kapacity pre realizáciu projektu – konkrétne v tabuľke E1 aj E2.

20. V prípade, že škola podáva viacero žiadostí o NFP, môžu sa v týchto žiadostiach niektoré osoby v personálnych maticiach opakovať?

Áno.

21. Je možné rozšíriť pracovnú náplň riaditeľa školy o funkciu manažéra projektu a kto to môže urobiť?

Rozšíriť pracovnú náplň riaditeľa školy o funkciu manažéra projektu môže zriaďovateľ školy.

22. Do ktorého formulára môžem uviesť nepriame cieľové skupiny?

Nepriame cieľové skupiny možno uviesť do časti I „Multiplikačné efekty“ Podrobného opisu projektu, kde žiadateľ popíše šírenie výsledkov a výstupov projektu, ako aj jeho vplyvov smerujúcich od priamej cieľovej skupiny k nepriamej cieľovej skupine vrátane pozitívnych externalít realizácie jednotlivých aktivít projektu. V rámci multiplikačného efektu presne charakterizuje najmä predpokladané nepriame cieľové skupiny (obdobne ako v tabuľke C2), spôsob a mieru, akými aktivity projektu, ako aj ich výstupy a výsledky projektu vplývajú na tieto nepriame cieľové skupiny. Žiadateľ sa o nepriamych cieľových skupinách môže zmieniť aj v časti J „Diseminácia výsledkov projektu“ Podrobného opisu projektu, kde uvedie, akým spôsobom budú propagované a šírené priebežné výstupy a výsledky, resp. kľúčové udalosti v rámci realizácie aktivít vo verejnosti.

Časti C „Cieľové skupiny“ vrátane podčastí C1 „Cieľová skupina“ a C2 „Charakteristika cieľovej skupiny“ a rovnako aj bunka Cieľová skupina v časti G2 „Podrobný popis aktivít“ Podrobného opisu projektu sú určené len pre popis priamych cieľových skupín, ktoré sú uvedené vo výzve.

23. Akú sumu treba uviesť pri aktivitách projektu v Podrobnom opise projektu v časti G2 v bunke Výdavky na realizáciu aktivity?

V tabuľke G2 „Podrobný popis aktivít“ v bunke „Výdavky na realizáciu aktivity“ je potrebné uviesť celkové oprávnené výdavky na realizáciu činnosti v EUR v súlade s rozpočtom projektu na danú aktivitu (napr. z položky 3 Spolu - stĺpec F Výdavky spolu). Do týchto výdavkov sa nezapočítavajú výdavky na zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky uvedené v časti „2. Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky“ rozpočtu, ako aj nepriame výdavky.

24. Ako môžem získať prístup do monitorovacieho systému ITMS?

ITMS je centrálny informačno-technologický monitorovací systém pre štrukturálne fondy (ŠF) a Kohézny fond (KF), ktorý slúži na evidenciu, spracovávanie, export a monitorovanie dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite ŠF a KF.

Verejný portál ITMS je prístupný cez adresu http://www.itms.sk/. Po neotvorení tejto web stránky je potrebné kliknúť na inštrukciu Pokračovať v používaní tejto webovej lokality (neodporúča sa).

Zaregistrovať sa treba elektronicky vypísaním a odoslaním Žiadosti o aktiváciu na adrese http://www.itms.sk/. Na tejto stránke je zverejnený aj návod na vyplnenie žiadosti. Po elektronickom odoslaní vyplnenej žiadosti je potrebné žiadosť vytlačiť a podpísať žiadateľom a úradne overiť podpis štatutárneho orgánu žiadateľa.

Vytlačenú a podpísanú žiadosť treba zaslať na adresu Datacentra:

Datacentrum

Cintorínska 5

814 88 Bratislava

Datacentrum vykoná aktiváciu užívateľského konta pre žiadateľa. Žiadateľovi bude následne vystavená a poštou zaslaná GRID karta. Po obdržaní GRID karty sa žiadateľ môže prihlásiť na portál ITMS a využívať všetky služby spojené s komunikáciou prostredníctvom ITMS (vypísanie žiadosti o NFP, sledovanie zmien v období implementácie projektu...).

Prípadné otázky k registrácii je možné zaslať na e-mailovú adresu: itms@datacentrum.sk, ostatné kontaktné údaje sú k dispozícii na www.itms.sk v časti Kontakt na správcu aplikácie.

25. Formulár žiadosti o NFP je vo formáte PDF a zatiaľ sa do neho nedajú vpisovať údaje. Niečo sme si nevšimli?

Formulár žiadosti o NFP (príloha č. 1 predmetnej výzvy), ktorý je zverejnený vo formáte PDF na internetovej stránke ASFEU www.asfeu.sk, slúži ako návod na vyplnenie žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS, nakoľko obsahuje postupy pre vyplnenie jednotlivých častí žiadosti o NFP, ktoré sa v elektronickej verzii nenachádzajú. Podrobnejšie informácie o používaní verejného portálu ITMS sú uvedené v Príručke pre žiadateľa o NFP z ESF, OPV, v. 11.0 (príloha č. 3 predmetnej výzvy).

26. Počas vypĺňania žiadosti o NFP cez ITMS je možné s formulárom žiadosti o NFP pracovať, resp. podľa potreby ho dopĺňať?

Áno, pokiaľ žiadosť o NFP v ITMS nie je uzavretá a nie je odoslaná.

27. Je možné konzultovať otázky k žiadosti o NFP pred jej odoslaním prostredníctvom verejného portálu ITMS a jej následným doručením do ASFEU?

Žiadateľ môže získať potrebné informácie prostredníctvom konzultácií v sieti regionálnych informačných kancelárií priebežne. Informácie sú poskytované telefonicky, písomne a osobne. Termín osobnej konzultácie je možné vopred dohodnúť telefonicky s manažérom publicity OPV v každej regionálnej informačnej kancelárii. Osobné konzultácie sa poskytujú v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 15.00 hod. odo dňa vyhlásenia výzvy do 14. novembra 2011. Týmto dátumom začínajú predbežné kontroly formálnej správnosti (PKFS) predkladanej žiadosti o NFP a jej príloh. Kontakty na Regionálne informačné kancelárie sú zverejnené na internetovej stránke ASFEU www.asfeu.sk, ako aj v prílohe k výzve č. 11.

28. Kedy môžeme využiť osobné konzultácie zamerané na PKFS predkladanej žiadosti o NFP a jej príloh?

Žiadateľovi sa odporúča využiť možnosť osobných konzultácií zameraných na PKFS predkladanej žiadosti o NFP a jej príloh, a to v ktorejkoľvek regionálnej informačnej kancelárii ASFEU. V termíne od 14. novembra 2011 do uzávierky prijímania žiadostí o NFP, t. j. do 28. novembra 2011, bude kontrola formálnej správnosti žiadosti o NFP prebiehať na základe termínu, ktorý si žiadateľ zarezervuje v rezervačnom systéme uverejnenom na internetovej stránke ASFEU www.asfeu.sk. Vzhľadom na personálne možnosti ASFEU je počet konzultácií obmedzený na jednu návštevu žiadateľa pre konkrétnu aktuálnu výzvu. Čas osobnej konzultácie je vyhradený na 1,5 hodiny.

29. Ako postupovať pri odosielaní a vytlačení žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS?

Pri zadávaní žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS je potrebné žiadosť o NFP najskôr odoslať a až po odoslaní vytlačiť. Z dôvodu zabezpečenia jednotnosti údajov v tlačenej a elektronickej verzii žiadosti o NFP bol zavedený v ITMS nasledovný bezpečnostný prvok: na žiadosti o NFP, ktorá je vytlačená ešte pred odoslaním, sa zobrazí nápis „DRAFT“. Žiadosť o NFP s nápisom DRAFT sa bude považovať za neplatnú. Pre úspešné akceptovanie žiadosti o NFP je potrebné dodržať uvedené odporúčanie.

30. Naša škola má vytvorenú e- learningovú platformu a chce v rámci projektu doplniť a rozšíriť jej obsahovú časť o vytvorené učebné materiály, je to oprávnená aktivita a výdavky s tým sú oprávnené výdavky?

Tvorba učebných materiálov v súlade s oprávnenými aktivitami výzvy ako vzdelávacieho obsahu e-learningu, ich následné zapracovanie do systému a inovované vyučovanie realizované takouto formou sú  oprávnenou aktivitou. Za oprávnené výdavky sa budú považovať však len výdavky, ktoré sa viažu na tvorcov učebných materiálov a pedagogických zamestnancov, ktorí overujú ich využitie vo vyučovacom procese s uplatnením inovovaného učebného obsahu e-learningu.

Upozorňujeme, že v žiadnom prípade nesmie ísť o nákup a tvorbu technických podmienok pre realizáciu e-learningu, je teda zakázaný nákup licencie, dodávka služieb na vytvorenie e-learningového portálu, pridávanie modulov rozširujúcich funkcionalitu e-prostredia a podobne.

31. Je oprávnenou aktivitou projektu školenie, ktorého cieľom nie je získanie certifikátu/osvedčenia v zmysle rámcovej aktivity 1.1.3, ale je potrebné k nadobudnutiu istých špeciálnych zručností potrebných pre realizáciu aktivít projektu?

Áno, aj takéto školenie môže byť oprávnenou aktivitou, a to v primeranom rozsahu ako čiastková aktivita k odbornej aktivite, ktorá nie je zaradená pod rámcovú aktivitu 1.1.3 (neviaže sa na 2. špecifický cieľ výzvy) a je potrebná k získaniu istých špeciálnych zručností potrebných pre realizáciu aktivít projektu, napríklad zaškolenie pedagogických zamestnancov k zložitejším didaktickým prostriedkom (interaktívna tabuľa, učiace stroje, trenažéry).

Avšak po podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v procese samotnej realizácie projektu bude pri posudzovaní oprávnenosti takto vzniknutých výdavkov predmetom skúmania, či sa nejedná o vzdelávanie v zmysle rámcovej aktivity 1.1.3 (podmienenej cieľom získania certifikátu/osvedčenia).

32. Ako máme chápať podmienený povinný ukazovateľ „Počet absolventov SŠ, ktorí sa zúčastnili aktivít projektu“ v kontexte cieľovej skupiny žiaci strednej školy?

Tento ukazovateľ je určený pre projekty zamerané na cieľovú skupinu žiakov stredných škôl, u ktorých je predpoklad, že do ukončenia realizácie aktivít projektu absolvujú strednú školu. To znamená, že by malo isť najmä o žiakov posledného ročníka strednej školy. Upozorňujeme, že výber tohto ukazovateľa je potrebné previazať s projektovým ukazovateľom dopadu „Počet absolventov SŠ, ktorí sa do 12 mesiacov úspešne umiestnili na trhu práce resp. v nadväzujúcom stupni vzdelávania“.

33. Ako je to s lehotou ukončenia realizácie aktivít, t. j., ktorý najneskorší rok môže byť uvedený vo formulári žiadosti o NFP (napr. v tab. 11, 12 a 15)? Rok 2013 alebo môže to smerovať až do roku 2015? 

Áno, môže. Závisí to od plánovaného začiatku realizácie aktivít projektu s ohľadom na plánovanú dĺžku jeho realizácie na odporúčaný najskorší termín pre začatie realizácie aktivít projektu – september 2012.

34. Aký rok máme uvádzať do tabuľky žiadosti o NFP č. 12. Hodnoty merateľných ukazovateľov a č. 15. Súlad s horizontálnymi prioritami. Rok v ktorom budeme podávať výzvu, alebo rok, ktorý uvádzame ako rok začatia realizácie aktivít projektu v Podrobnom opise projektu (príloha č.1 ŽoNFP)?

Vyplňte jednotlivé časti ŽoNFP podľa pokynov, teda v tabuľke ŽoNFP č. 12 a č. 15 je rokom pre stanovenie východiskovej hodnoty, rok podania ŽoNFP a pre naplnenie hodnôt je to rok predpokladaného ukončenia projektu. V Podrobnom opise projektu uveďte mesiac a rok, ktorým plánujete začať projekt s ohľadom na odporúčaný najskorší termín pre začatie realizácie aktivít projektu – september 2012. Z uvedeného vyplýva, že rok pre stanovenie východiskovej hodnoty ukazovateľov môže byť rozdielny s predpokladaným rokom začatia realizácie aktivít projektu, no rok predpokladaného naplnenia plánovaných hodnôt projektových ukazovateľov musí byť zhodný s predpokladaným rokom ukončenia realizácie aktivít projektu.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky