Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  FAQ  OPV-2010/1.2/02-SORO  Oprávnení žiadatelia, oprávnené aktivity a ostatné  
 

Oprávnení žiadatelia, oprávnené aktivity a ostatné

1. Môže v rámci výzvy pre opatrenie 1.2 podať univerzita žiadosť o NFP pre viaceré fakulty?

Áno, univerzita môže do žiadosti o NFP zahrnúť viaceré fakulty.

2. Môže žiadosť o NFP podať fakulta?

Nie, fakulta samotná podať žiadosť o NFP nemôže, žiadosť o NFP za ňu môže podať univerzita. Fakulta nie je oprávneným žiadateľom definovaným výzvou, oprávnenými žiadateľmi výzvy sú štátne vysoké školy; verejné vysoké školy, súkromné vysoké školy a Slovenská akadémia vied (vrátane jednotlivých ústavov SAV).

3. Môže oprávnený žiadateľ podať v rámci tejto výzvy viaceré žiadosti o NFP?

Počet žiadostí o NFP, ktoré môže oprávnený žiadateľ predložiť v rámci predmetnej výzvy, nie je obmedzený. ASFEU bude akceptovať nielen predložené viaceré žiadosti o NFP jedným žiadateľom s rozdielnymi oprávnenými aktivitami a súčasne rozdielnou oprávnenou cieľovou skupinou, ale aj predložené viaceré žiadosti o NFP jedným žiadateľom, ktoré sa medzi sebou líšia aspoň oprávnenými aktivitami, resp. aspoň oprávnenou cieľovou skupinou. Zároveň platí, že študenti rôznych fakúlt predstavujú rozdielne cieľové skupiny.

4. V prípade, že práve realizujeme iný projekt financovaný zo štrukturálnych fondov, je možné podať žiadosť o NFP v rámci výzvy OPV?

Je to možné. Iné projekty realizované zo štrukturálnych fondov nemajú vplyv na možnosť podať žiadosť o NFP v rámci aktuálnej výzvy.

5. Od ktorého mesiaca sa odporúča naplánovať začiatok realizácie aktivít projektov?

Z dôvodu časovej rezervy potrebnej pre proces hodnotenia a schvaľovania ŽoNFP a následného procesu zazmluvňovania ASFEU odporúča naplánovať začiatok realizácie aktivít projektu na január 2012.

6 . Môže žiadateľ – vysoká škola zahrnúť do oprávnenej cieľovej skupiny v projekte aj študentov alebo učiteľov iných vysokých škôl?

Nie, oprávnenou cieľovou skupinou musia byť študenti, resp. učitelia vysokej školy žiadateľa.

7. Môžu tvoriť cieľovú skupinu študenti študujúci na Slovensku a zároveň študenti univerzity zo zahraničia?

Oprávnenou cieľovou skupinou sú len študenti žiadateľa, tzn. tí, ktorí majú status študenta na univerzite, ktorá je oprávneným žiadateľom v zmysle výzvy.

8. Môže univerzita v rámci projektu spolupracovať so zahraničnou partnerskou univerzitou?

V rámci výzvy sa neuplatňuje princíp partnerstva. Na projekte môže škola spolupracovať s odborníkmi z iných univerzít. Vysokoškolskí učitelia z iných škôl môžu byť expertmi alebo garantmi projektu. V prípade priamej spolupráce viacerých škôl sú výdavky partnera neoprávnené.

9. Je potrebné aby sme zahrnuli do projektu všetky súčasti oprávnenej aktivity 1 tak, ako sú uvedené v úplnom znení výzvy?

Áno, žiadateľ zahrnie po obsahovej stránke projektu všetky súčasti tejto aktivity uvedené vo výzve (to isté platí aj v prípade oprávnenej aktivity 2 a 3), ktoré budú zároveň názvami hlavných aktivít projektu.

Pri vypĺňaní relevantných častí týkajúcich sa zadefinovania názvu hlavných aktivít v Podrobnom opise projektu a v tabuľke Rozpočtu je potrebné v oboch formulároch uvádzať rovnaké názvy hlavných aktivít. Vo formulári Žiadosti o NFP je povolené názvy hlavných aktivít vzhľadom k pevne stanovenému počtu znakov v relevantnej tabuľke prispôsobiť možnostiam verejného portálu ITMS.

10. Do ktorého formulára môžem uviesť nepriame cieľové skupiny?

Nepriame cieľové skupiny možno uviesť do časti I „Multiplikačné efekty“ Podrobného opisu projektu, kde žiadateľ popíše šírenie výsledkov a výstupov projektu ako aj jeho vplyvov smerujúcich od priamej cieľovej skupiny k nepriamej cieľovej skupine vrátane pozitívnych externalít realizácie jednotlivých aktivít projektu. V rámci multiplikačného efektu presne charakterizujte najmä predpokladané nepriame cieľové skupiny (obdobne ako v tabuľke C2), spôsob a mieru, akými aktivity projektu, ako aj ich výstupy a výsledky projektu vplývajú na tieto nepriame cieľové skupiny. Žiadateľ sa o nepriamych cieľových skupinách môže zmieniť aj v časti J „Diseminácia výsledkov projektu“ Podrobného opisu projektu, kde uvedie, akým spôsobom budú propagované a šírené priebežné výstupy a výsledky, resp. kľúčové udalosti v rámci realizácie aktivít vo verejnosti.

Časti C „Cieľové skupiny“ vrátane podčastí C1 „Cieľová skupina“ a C2 „Charakteristika cieľovej skupiny“ a rovnako aj bunka Cieľová skupina v časti G2 „Podrobný popis aktivít“ Podrobného opisu projektu sú určené len pre popis priamych cieľových skupín, ktoré sú uvedené vo výzve.

11. Ktoré osoby participujúce na projekte sú povinné predložiť životopis ako jednu z príloh k žiadosti o NFP?

Podpísaný štruktúrovaný profesijný životopis (odporúčaný formulár životopisu; vzorový formulár 8) tvorí povinnú prílohu k žiadosti o NFP (príloha č. 13). Musia ho predložiť všetci odborní pracovníci a všetci zamestnanci podieľajúci sa na riadení a administrácii projektu. To znamená, že ho predkladajú všetci, ktorí sú menovaní v Podrobnom opise projektu (vzorový formulár 2) v časti E Dostupné personálne kapacity pre realizáciu projektu – konkrétne v tabuľke E1 aj E2.

12. V prípade, že oprávnený žiadateľ podáva viacero žiadostí o NFP, môžu sa v týchto žiadostiach niektoré osoby v personálnych maticiach opakovať?

Áno.

13. Akým spôsobom je treba predkladať životopisy zahraničných expertov?

Štruktúrovaný profesijný životopis zahraničného experta (odporúčaný formulár životopisu; vzorový formulár 8) musí byť dotyčným expertom podpísaný a zároveň preložený do slovenského jazyka, pričom štatutárny orgán žiadateľa potvrdí pravdivosť údajov v preklade svojím podpisom.

14. Ako môžem získať prístup do monitorovacieho systému ITMS?

ITMS je centrálny informačno-technologický monitorovací systém pre štrukturálne fondy (ŠF) a Kohézny fond (KF), ktorý slúži na evidenciu, spracovávanie, export a monitorovanie dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite ŠF a KF.

 

Verejný portál ITMS je prístupný cez adresu www.itms.sk. Po neotvorení tejto web stránky je potrebné kliknúť na inštrukciu Pokračovať v používaní tejto webovej lokality (neodporúča sa).

Zaregistrovať sa treba elektronicky vypísaním a odoslaním Žiadosti o aktiváciu na adrese www.itms.sk . Na tejto stránke nájdete aj návod na vyplnenie žiadosti. Po elektronickom odoslaní vyplnenej žiadosti je potrebné žiadosť vytlačiť a podpísať žiadateľom a úradne overiť podpis štatutárneho orgánu žiadateľa.

Vytlačenú a podpísanú žiadosť treba zaslať na adresu Datacentra:

Datacentrum

Cintorínska 5

814 88 Bratislava

Datacentrum vykoná aktiváciu užívateľského konta pre žiadateľa. Žiadateľovi bude následne vystavená a poštou zaslaná GRID karta.

Po obdržaní GRID karty sa žiadateľ môže prihlásiť na portál ITMS a využívať všetky služby spojené s komunikáciou prostredníctvom ITMS (vypísanie žiadosti o NFP, sledovanie zmien v období implementácie projektu, ...).

Prípadné otázky k registrácii môžete zasielať na e-mailovú adresu: itms@datacentrum.sk, ostatné kontaktné údaje nájdete na www.itms.sk v časti Kontakt na správcu aplikácie.

15. Formulár žiadosti o NFP je vo formáte PDF a zatiaľ sa do neho nedajú vpisovať údaje. Niečo sme si nevšimli?

Formulár žiadosti o NFP (príloha č. 1 predmetnej výzvy), ktorý je zverejnený vo formáte PDF na internetovej stránke ASFEU www.asfeu.sk, slúži ako návod na vyplnenie žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS, nakoľko obsahuje postupy pre vyplnenie jednotlivých častí žiadosti o NFP, ktoré sa v elektronickej verzii nenachádzajú. Podrobnejšie informácie o používaní verejného portálu ITMS nájdete v Príručke pre žiadateľa o NFP z ESF, OPV, v. 9.0 (príloha č. 3 predmetnej výzvy).

16. Počas vypĺňania žiadostí o NFP cez ITMS je možné s formulárom žiadosti o NFP pracovať, resp. podľa potreby ho dopĺňať?

Áno, pokiaľ žiadosť o NFP v ITMS neuzavriete a neodošlete.

17. Je možné konzultovať otázky k žiadosti o NFP pred jej odoslaním prostredníctvom verejného portálu ITMS a jej následným doručením do ASFEU?

Žiadateľ môže získať potrebné informácie prostredníctvom konzultácii v sieti regionálnych informačných kancelárií priebežne. Informácie sú poskytované telefonicky, písomne a osobne. Termín osobnej konzultácie je možné vopred dohodnúť telefonicky s manažérom publicity OPV v každej regionálnej informačnej kancelárii. Osobné konzultácie sa poskytujú v pracovných dňoch od 9.00 do 15.00 hod. odo dňa vyhlásenia výzvy do 21. 2. 2011. Týmto dátumom začínajú predbežné kontroly formálnej správnosti žiadosti o NFP. Kontakty na Regionálne informačné kancelárie sú zverejnené na internetovej stránke ASFEU www.asfeu.sk, ako aj v prílohe k výzve č. 11.

18. Kedy môžeme využiť osobné konzultácie zamerané na predbežnú kontrolu formálnej správnosti predkladanej žiadosti o NFP?

Žiadateľovi sa odporúča využiť možnosť osobných konzultácií zameraných na predbežnú kontrolu formálnej správnosti predkladanej žiadosti o NFP a jej príloh, v ktorejkoľvek regionálnej informačnej kancelárii ASFEU, v termíne od 21. februára 2011 do 7. marca 2011. Kontrola formálnej správnosti žiadosti o NFP bude prebiehať na základe termínu, ktorý si žiadateľ zarezervuje v rezervačnom systéme uverejnenom na internetovej stránke ASFEU www.asfeu.sk. Vzhľadom na personálne možnosti ASFEU je počet konzultácií obmedzený na jednu návštevu žiadateľa pre konkrétnu aktuálnu výzvu. Čas osobnej konzultácie je vyhradený na 1,5 hodiny.

19. Ako postupovať pri odosielaní a vytlačení žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS?

Pri zadávaní žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS je potrebné žiadosť o NFP najskôr odoslať a až po odoslaní vytlačiť. Z dôvodu zabezpečenia jednotnosti údajov v tlačenej a elektronickej verzii žiadosti o NFP bol zavedený v ITMS nasledovný bezpečnostný prvok: na žiadosti o NFP, ktorá je vytlačená ešte pred odoslaním, sa zobrazí nápis "DRAFT". Žiadosť o NFP s nápisom DRAFT sa bude považovať za neplatnú. Pre úspešné akceptovanie žiadosti o NFP je potrebné dodržať uvedené odporúčanie.

20. Ako sa vypočíta 10-percentná účasť experta na aktivite projektu na Slovensku z celkového času trvania aktivity?

Minimálna dĺžka účasti experta sa stanoví ako súčin 10% z celkovej dĺžky trvania aktivity v mesiacoch a priemerného fondu pracovného času na mesiac v danom roku N.

Stanovenie minimálnej dĺžky účasti experta = (10% z celkovej dĺžky trvania aktivity v mesiacoch) x priemerný fond pracovného času na mesiac v danom roku N.

Odporúčaný príklad výpočtu:

Celková dĺžka trvania aktivity 6 mesiacov v roku 2011

Počet pracovných dní v roku  2011:  253 pracovných dní

Fond pracovného času v roku 2011:

a)     pre 8 h pracovný čas 2024 hodín, t. j. priemerný fond pracovného času za mesiac 168,66 h.

b)    pre 7,5 h pracovný čas 1897,5 hodín, t. j. priemerný fond pracovného času za mesiac 158,12 h.

Výpočet:

pre 8 hodinový pracovný čas: (6 mesiacov x 10%) x 168,66 = 101,196 hodín počas trvania aktivity

pre 7,5 hodinový pracovný čas: (6 mesiacov x 10%) x 158,12 = 94,872 hodín počas trvania aktivity

Výsledky výpočtov je potrebné zaokrúhľovať na celé číslo smerom nahor.

Z toho vyplýva, že dĺžka účasti experta na aktivite projektu bude:

pre 8 hodinový pracovný čas 102 hodín

pre 7,5 hodinový pracovný čas 95 hodín

V prípade, ak dĺžka trvania aktivity presahuje viac kalendárnych rokov, bude potrebné pri výpočte brať do úvahy reálny počet pracovných dní za každý rok.

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky