Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  FAQ - často kladené otázky prijímateľov  2.1, 4.2  Žiadosti o platbu  
 

Žiadosti o platbu

1. Kedy môžem predložiť Žiadosť o priebežnú platbu?

Prijímateľ je povinný po začatí realizácie aktivít projektu podávať Žiadosti o platbu - priebežná platba priebežne jedenkrát za dva kalendárne mesiace v minimálnej výške 5 000,00 EUR, vždy v priebehu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom zahrnie oprávnené výdavky do Žiadosti o platbu - úhrada výdavku. Ak za uvedené obdobie dvoch kalendárnych mesiacov suma oprávnených výdavkov nedosiahne sumu v minimálnej výške 5 000,00 EUR, potom podá Prijímateľ žiadosť o platbu v priebehu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, kedy suma oprávnených výdavkov dosiahne sumu minimálne 5 000,00 EUR. Limit 5 000,00 EUR neplatí v prípade Záverečnej žiadosti o platbu. Na konci kalendárneho roka je Prijímateľ povinný podať žiadosť o platbu oprávnených výdavkov vynaložených v príslušnom kalendárnom roku najneskôr v priebehu mesiaca január nasledujúceho kalendárneho roka, a to aj v prípade keď suma oprávnených výdavkov nedosiahne sumu minimálne 5 000,00 EUR. Výdavky v Žiadosti o platbu - priebežná platba môžu byť zahrnuté za maximálne obdobie jedného kalendárneho roka.

2. Ak sa pristúpi v prípade interných zamestnancov k rozšíreniu pracovnej náplne o nové činnosti, ako sa bude práca na projekte uvádzať v pracovnom výkaze? Budú sa písať hodiny v rámci riadneho pracovného času alebo až po skončení oficiálneho pracovného času na hlavný pracovný pomer zamestnanca? Budú sa tieto hodiny započítavať do nadčasovej práce?

Zamestnanec bude evidovať prácu vykonanú na projekte na výkaze odpracovaných hodín. Časy vykonanej práce musia súhlasiť s časom, kedy bola daná práca vykonaná. Zamestnanec môže prácu na projekte vykonať aj v nadčasových hodinách za podmienky dodržania zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce).

3. Aký typ formulára pracovného výkazu vypĺňať pre projekt? V projekte budeme mať dva typy pracovnoprávnych vzťahov. V prvom prípade pôjde o zamestnancov na trvalý pracovný pomer, ktorí budú v rámci tohto pracovného pomeru pracovať aj na projekte (formou nadčasov alebo príplatkov). V druhom prípade ide opäť o našich zamestnancov na trvalý pracovný pomer, pričom však budú vykonávať pre projekt odbornú činnosť (príprava odborných vzdelávacích materiálov), a teda bude s nimi uzavretá na túto činnosť Dohoda o vykonaní práce?

V zmysle aktuálne platnej Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, kapitoly 7, časti 7.4 Prijímateľ predkladá ASFEU pri personálnych výdavkoch interných (pracovnoprávne vzťahy – pracovný pomer, dohody o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru) pracovné výkazy, ktoré sú prílohou č. 4a „Pracovný výkaz“ a č. 5 „Kumulatívny mesačný výkaz práce“ aktuálne platnej Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie. Z uvedeného vyplýva, že Prijímateľ vyplní oba formuláre.

4. Je potrebné, aby Kumulatívny mesačný výkaz práce (Príloha č. 5 Príručky pre prijímateľa NFP) vyplnili všetky osoby zapojené do projektu alebo len tie, ktoré majú v rámci projektu viac funkcií? Vypĺňajú sa do nej aj činnosti vykonávané v rámci hlavného pracovného pomeru (práca pedagogického zamestnanca, účtovníka atď.)?

Prílohu č. 5 „Kumulatívny mesačný výkaz práce“ aktuálne platnej Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, vypĺňa každá osoba zapojená do projektu a je potrebné v nej vyplniť všetky činnosti, teda činnosti vykonávané v rámci projektu aj činnosti vykonávané v rámci hlavného pracovného pomeru. Ak je osoba v pracovnom pomere a časť jej mzdy sa refunduje zo štrukturálnych fondov EÚ, uvedie odpracovaný čas napríklad nasledovne – "Iná činnosť (mimo ŠF EÚ) 1" - 4,0 hodiny a "Pracovná pozícia ŠF EÚ 1" - 3,5 hodiny. Spolu osoba odpracovala 7,5 hodín. Bližšie informácie o vypĺňaní nájde Prijímateľ v Prílohe č. 5 „Kumulatívny mesačný výkaz práce“ aktuálne platnej Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, v pokynoch na vyplnenie.

5. Aký časový údaj vypĺňať v stĺpci „od – do“ v prílohe 4a formulára Pracovného výkazu?

Pri vyplňovaní časového údaju v Pracovnom výkaze (príloha č. 4a aktuálne platnej Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie) v stĺpci „čas vykonania prác“ sa uvedie časový úsek, v ktorom daná osoba vykonávala uvedenú činnosť na projekte, napr. 8:00 – 10:00 hod.

6. Je potrebné v rámci predkladania žiadosti o platbu predložiť aj pôvodnú výplatnú pásku so štruktúrou mzdy, z ktorej sme počítali oprávnenú mzdu alebo stačí priložiť pomocnú tabuľku, v ktorej zobrazíme spôsob a výšku výpočtu?

V rámci predkladania žiadosti o platbu Prijímateľ predloží výplatnú pásku, na základe ktorej sa skutočne vyplatila zamestnancovi mzda a spôsob výpočtu oprávnenej mzdy.

7. Je potrebné pri predkladaní dokumentácie k Žiadosti o priebežnú platbu doložiť účtovné doklady a účtovné záznamy na každej strane podpísané štatutárnym orgánom Prijímateľa a opečiatkované?

V prípade originálu dokladu tento nemusí byť overený štatutárnym orgánom Prijímateľa.
V prípade, ak Prijímateľ predkladá kópie dokladov, tieto musia byt opečiatkované a podpísané štatutárnym orgánom Prijímateľa (alebo ním poverenou osobou). Takto vyhotovenou kópiou sa rozumie overená kópia dokumentu. Ak Prijímateľ nemá pečiatku, je postačujúce, ak kópia podpornej dokumentácie (vrátane účtovných dokladov) je overená podpisom štatutárneho orgánu (alebo ním poverenou osobou) Prijímateľa. Dokumentáciu ako aj účtovné doklady nie je možné overovať faxmile podpisom - vždy musí isť o vlastnoručný podpis zodpovednej osoby. Overuje sa každá strana dokumentu (účtovného dokladu, účtovného záznamu, podpornej dokumentácie).

8. Je potrebné do Zoznamu deklarovaných výdavkov rozdeliť faktúru podľa položiek rozpočtu? Napríklad jedna faktúra na počítače, dataprojektor atď. Má byť každá z položiek v Zozname deklarovaných výdavkov uvedená v samostatnom riadku?

Áno, faktúru je potrebné do Zoznamu deklarovaných výdavkov rozdeliť podľa položiek rozpočtu projektu (prílohy Rozpočet projektu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku).

9. Ako je potrebné vykazovať činnosti externých dodávateľov?

V prípade vykazovania činností personálnych výdavkov externých (dodávky služieb t. j. zmluvné vzťahy na základe napr. Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka - zmluvné vzťahy mimo pracovnoprávnych vzťahov, služobných pomerov), postupuje Prijímateľ v zmysle aktuálne platnej Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie.

Prijímateľ predkladá najmä:

- písomnú dokumentáciu k verejnému obstarávaniu (ak relevantné v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo aktuálne platnej Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie),

- spôsob výpočtu oprávnenej výšky výdavku (ak relevantné),

- písomnú zmluvu v súlade s platným všeobecne záväzným právnym predpisom,

- faktúru (ak relevantné),

- preberací protokol (pracovné výkazy - prílohy č. 4a-b a 5 Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie) o vykonaní príslušných aktivít, prác,

- prezenčné listiny, harmonogram,

- bankový výpis (originál alebo overená kópia), resp. výdavkový pokladničný doklad (originál alebo overená kópia) dokumentujúci reálnu úhradu atď.

Zároveň je dôležité, aby bol zoznam osôb zabezpečujúcich externú dodávku uvedený v personálnej matici. Uvádza sa menný zoznam osôb podieľajúcich sa na projekte, a to aj v prípade, že sa jedná o firmu. V personálnej matici bude uvedené meno konkrétnej osoby/názov firmy. Osoba sa chápe ako fyzická osoba.

10. Firma, ktorá je platcom DPH, má uvádzať na Žiadosti o platbu aj DPH, ktorú je povinná pri vystavovaní štandardných faktúr vyčísľovať, pričom nejde o DPH tykajúcu sa výdavkov?

Aj pri využití systému refundácie pri predkladaní Žiadosti o platbu - priebežná platba sa vypĺňa príloha číslo 1 Žiadosti o platbu - Zoznam deklarovaných výdavkov, kde sa v časti Suma deklarovaná prijímateľom rozdeľuje každý výdavok na výšku výdavku bez DPH, DPH a spolu. To znamená, že ak dodávateľ daného tovaru alebo služby je platcom DPH, zaznamená sa to do tejto prílohy.

11. V prípade, že zamestnanec pracujúci na projekte na rozšírenie pracovnej zmluvy čerpá dovolenku, je potrebné zdokladovať v rámci podpornej dokumentácie aj dovolenkový lístok?

Ak zamestnanec pracuje na projekte iba určitý pracovný čas, t.j. celkový pracovný čas zamestnanca je rozdelený na aktivity pre projekt a aktivity mimo projektu, nie je činnosť vykonávaná v čase dovolenky oprávnená. Ďalej platí, že zamestnanec, ktorý čerpá dovolenku, je povinný túto skutočnosť zaznamenať v Kumulatívnom mesačnom výkaze práce a to v súlade s výplatnou páskou. Z uvedeného vyplýva, že nie je potrebné predkladať dovolenkový lístok ako podpornú dokumentáciu žiadosti o platbu.

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky