Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  FAQ - často kladené otázky prijímateľov  2.1, 4.2  Personálna matica  
 

Personálna matica

1. Po podpise Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku má Prijímateľ povinnosť zaslať ASFEU aktuálnu Personálnu maticu. Je potrebné spolu s touto maticou zasielať aj životopisy a súhlasy dotknutých osôb? V akej forme (písomne, či stačí iba e-mailom) je povinné poslať túto Personálnu maticu?

V zmysle čl. 1, ods. 3 Prílohy č. 1 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a aktuálne platnej Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, časť 5 Začiatok realizácie projektu je Prijímateľ povinný do 7 kalendárnych dní od účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku predložiť ASFEU v predpísanom formáte Personálnu maticu (príloha č. 12 aktuálne platnej Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie). Prijímateľ je povinný predložiť profesijné životopisy a Súhlasy dotknutých osôb so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov (príloha č. 15 aktuálne platnej Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie) osôb, ktorí neboli uvedení v Personálnej matici priloženej k žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Personálnu maticu potvrdenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa je potrebné zaslať e-mailom a zároveň doporučene poštou do ASFEU. Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Personálnej matice projektu. V prípade ak ASFEU nedá do 5 kalendárnych dní od doručenia žiadosti o zmenu zamietavé stanovisko s odôvodnením neschválenia zmeny Personálnej matice, Prijímateľ môže túto zmenu považovať za schválenú.

2. Môžu sa robiť zmeny v rámci Personálnej matice aj počas realizácie projektu (na základe nepredvídaných okolností, ktoré skutočne nedokážeme ovplyvniť)?

V súlade s čl. 1 Prílohy č. 1 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa Prijímateľ zaväzuje do 7 kalendárnych dní od účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku predložiť Poskytovateľovi v predpísanom formáte Personálnu maticu projektu a jej aktualizáciu vždy, keď dôjde k zmene pôvodných údajov taktiež v lehote 7 kalendárnych dní. Prijímateľ je o zmenu Personálnej matice povinný požiadať. V prípade ak ASFEU nedá do 5 kalendárnych dní od doručenia žiadosti o zmenu zamietavé stanovisko s odôvodnením neschválenia zmeny Personálnej matice, Prijímateľ môže túto zmenu považovať za schválenú. Personálna matica je súčasťou dokumentácie projektu. Zmena, resp. doplnenie Personálnej matice nemení Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. V prípade novozaradených pracovníkov je potrebné doložiť k Personálnej matici ich profesijné životopisy. Tieto osoby zároveň poskytnú podpísaný súhlas dotknutej osoby v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (príloha č. 15 aktuálne platnej Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie). Pokiaľ Prijímateľ nezašle aktualizovanú Personálnu maticu (v prípade zmeny), resp. Personálna matica nebude obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov dotknutých osôb, ASFEU môže pristúpiť k pozastaveniu, zamietnutiu alebo upraveniu výšky platby v žiadosti o platbu.

3. Ako postupovať pri zmene štatutárneho orgánu Prijímateľa?

Pri zmene štatutárneho orgánu je potrebné doložiť podpísaný štruktúrovaný profesijný životopis štatutárneho orgánu (podľa prílohy k žiadosti o nenávratný finančný príspevok), podpísaný súhlas dotknutej osoby v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov (podľa prílohy č. 15 aktuálne platnej Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie), originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z registra trestov štatutárneho orgánu nie staršiu ako 3 mesiace a originál alebo úradne overenú kópiu dokladu potvrdzujúceho zmenu v osobe štatutárneho zástupcu organizácie (napr. menovací dekrét, výpis z registra organizácii podľa §21 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a pod.). Pokiaľ bola táto osoba oprávnená konať v mene Prijímateľa a bola uvedená v prílohe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku „Podpisové vzory“, Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne informovať ASFEU a doručiť nové podpisové vzory.

4. Je potrebné do Personálnej matice projektu vpisovať mená konkrétnych osôb, ak bola verejným obstarávaním vybraná externá firma, ktorá ľudí na výkon činností na projekte sama zabezpečí?

Prijímateľ je povinný v súlade s časťou 5 Začiatok realizácie projektu aktuálne platnej Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, zabezpečiť aktualizáciu Personálnej matice a informovať o tejto skutočnosti ASFEU v lehote 7 kalendárnych dní od ich zmeny. Za takúto zmenu sa považuje aj výber externého dodávateľa prostredníctvom verejného obstarávania. Do Personálnej matice je potrebné v takomto prípade uvádzať konkrétne mená osôb, ktoré na daných pozíciách budú pracovať, ako aj ich príslušnosť k externému dodávateľovi, aby bolo možné výdavky vynaložené na služby poskytnuté externým dodávateľom jednoznačne identifikovať pri predložení žiadosti o priebežnú platbu . V prípade, že Prijímateľ nezašle aktualizovanú Personálnu maticu so všetkými potrebnými údajmi a prílohami, táto skutočnosť bude považovaná za porušenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a ASFEU môže pristúpiť k pozastaveniu, zamietnutiu, alebo upraveniu výšky platby v žiadosti o platbu – priebežná platba.

5. Náhle nám odišla kvalifikovaná osoba a nemáme ju kým nahradiť. Bez nej projekt nemôže fungovať, pretože by sme nenaplnili ukazovateľ. Môžeme pozastaviť projekt za takýchto podmienok?

V súlade s čl. 7 Realizácia aktivít projektu, prílohy č. 1 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je Prijímateľ oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít projektu v prípade, ak realizácii projektu bránia okolnosti vylučujúce zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností, alebo v prípade ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou nenávratného finančného príspevku o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť v tomto prípade považujeme v súlade s časťou Legislatíva a výklad pojmov, prílohy č. 1 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, prekážky, ktoré nastali nezávisle od vôle zmluvnej strany a bránia jej v splnení povinností a nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku, alebo jej následky odvrátila alebo prekonala (napríklad uzatvorenie Štátnej pokladnice). Z popisu Vašej situácie nepredpokladáme, že nastala prekážka, ktorej následky Prijímateľ nedokáže odvrátiť, alebo prekonať. Z uvedeného vyplýva, že zmena personálneho obsadenia nie je dôvodom na pozastavenie realizácie aktivít projektu. Ak však nastanú ďalšie okolnosti, na základe ktorých možno rozumne predpokladať, že ide o okolnosti vylučujúce zodpovednosť, odporúčame kontaktovať Vám prideleného projektového manažéra, ktorý Vás informuje o ďalšom postupe.

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky