Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  FAQ - často kladené otázky prijímateľov  2.1, 4.2  Oprávnené výdavky  
 

Oprávnené výdavky

1. Môžu si interní pracovníci vyčlenení na riadiace aktivity (napr. monitorovanie, publicitu, projektový manažér a pod.) písať hodiny na projekt aj pred začiatkom hlavných aktivít?

V zmysle čl. 14 ods. 1 písm. a) Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenou medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v zastúpení ASFEU a Prijímateľom, oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré vznikli v čase realizácie aktivít projektu, vrátane podporných aktivít, v súvislosti s projektom pred zmluvne stanoveným termínom ukončenia realizácie aktivít projektu. Pri začatí realizácie aktivít projektu musíte postupovať v súlade s časovým rámcom realizácie projektu uvedenom v prílohe Predmet podpory NFP Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Napríklad, ak je začiatkom realizácie aktivít projektu najskôr 01.06.2010, z toho dôvodu všetky výdavky potrebné na realizáciu projektu, ktoré vzniknú pred týmto termínom, nemôžu byť uznané za oprávnené.

2. Je možné zaradiť do oprávnených výdavkov aj čas strávený na vypracovaní pracovných výkazov a čas strávený študovaním aktuálne platnej Príručky pre prijímateľa NFP pre operačný program Vzdelávanie?

V súlade s aktuálne platnou Príručkou pre prijímateľa NFP, pre operačný program Vzdelávanie je vyplňovanie pracovných výkazov (individuálny a kumulatívny pracovný výkaz) a štúdium dokumentov (napr. príručka pre prijímateľa, príručka pre žiadateľa, Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku ) ako individuálna (samostatná) aktivita, resp. činnosť nebude posúdená ako oprávnená, t.j. výdavky na vyššie uvedené aktivity, resp. činnosti sú neoprávnené.

3. Bude oprávnený výdavok aj účasť na školeniach organizovaných ASFEU?

Účasť na školeniach organizovaných ASFEU je oprávnený výdavok, ale len pre administratívny a riadiaci personál, a to v prípade, že Prijímateľ predloží návratku zo školenia, na ktorom sa zúčastnil.

4. Je potrebné poistiť majetok získaný v rámci projektu?

Na základe čl. 5 ods. 6 Prílohy č. 1 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je Prijímateľ povinný poistiť majetok nadobudnutý z prostriedkov projektu, a to aj v prípade, že Prijímateľ si poistenie nerozpočtoval v projekte. V takom prípade zabezpečuje Prijímateľ poistenie majetku z vlastných zdrojov.

5. Mám ako Prijímateľ povinnosť poisťovať majetok po ukončení realizácie projektu?

V súlade s ods. 6, čl. 5 Vlastníctvo a použitie výstupov Prílohy č. 1 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je Prijímateľ povinný poistiť majetok, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak, nadobudnutý a/alebo zhodnotený z nenávratného finančného príspevku alebo z jeho časti, po dobu trvania zmluvného vzťahu pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd. Poskytovateľ určí ďalšie podmienky takéhoto poistenia zverejnením v aktuálne platnej Príručke pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie. Po ukončení realizácie projektu je Prijímateľ povinný zabezpečiť udržateľnosť projektu nasledujúcich 5 rokov a je v jeho záujme, aby si nadobudnutý majetok poistil.

6. Ako dlho po ukončení realizácie aktivít projektu je možné uhrádzať výdavky na projekt?

Po ukončení realizácie aktivít projektu nie je možné uhrádzať žiadne výdavky, ktoré vznikli po ukončení projektu. Výdavky, ktoré vznikli počas realizácie aktivít projektu, je možné v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uhrádzať do dvoch mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu. Napríklad, ak projekt končil v auguste 2010 a v tomto mesiaci zamestnanci realizovali činnosť na projekte, je možné uhradiť mzdy týchto zamestnancov v riadnom výplatnom termíne v septembri. Rovnako môžu byť uhrádzané aj faktúry vystavené počas realizácie aktivít projektu so splatnosťou po ukončení realizácie aktivít projektu, nie však dlhšie ako dva mesiace.

7. Je potrebné dodržať špecifikáciu uvedenú v komentári rozpočtu alebo je možné v tejto sume zabezpečiť aj iné druhy tovaru a počty zariadení?

Komentár rozpočtu je záväzný, preto nemožno danú špecifikáciu meniť, nakoľko by došlo k zmene zmluvných podmienok. O zmenu komentára rozpočtu môže Prijímateľ požiadať písomne v zmysle čl. 8, ods. 3, písm. c) Prílohy č. 1 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a v súlade s aktuálne platnou Príručkou pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, časť 6 Postupy pri realizovaní zmien zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ žiada o zmenu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Žiadosťou o zmenu zmluvy (príloha č. 3 aktuálne platnej Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie) predloženou v písomnej podobe doporučenou poštou na adresu ASFEU. Každá žiadosť o vykonanie zmeny v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku musí obsahovať identifikáciu projektu a odôvodnenie, v ktorom bude spolu s dôvodom zmeny realizácie projektu uvedený aj dopad na dosiahnutie stanovených cieľov a monitorovacích ukazovateľov. Zmenou komentára k rozpočtu nesmie dôjsť k zvýšeniu výdavkov určených na riadenie a administráciu projektu, publicitu a informovanosť, ani celkovej výšky projektu. Všetky zmeny musia byť v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Zmenou nesmie nastať porušenie podmienok definovaných v príslušnej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. ASFEU nie je povinná navrhovanej žiadosti od Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vyhovieť.

8. Môžeme rozšíriť položku nákup učebných pomôcok aj o nákup ďalšieho učebného softwaru a hardwaru k rozšíreniu interaktívnej výučby v ďalších učebniach?

Túto položku nie je možné rozširovať a dopĺňať o ďalší učebný software a hardware, ktorého nákup nie je plánovaný a zahrnutý do schváleného rozpočtu projektu (príloha Rozpočet projektu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku).

9. Ak sa vybavenie zakúpené v rámci projektu bude využívať aj na iné účely, nebude to dôvodom na zníženie výšky oprávnených nákladov?

V tejto záležitosti je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s časťou 7.2.2 Priraďovanie niektorých typov výdavkov k projektu spolufinancovaného z ESF a štátneho rozpočtu, bodom B1 aktuálne platnej Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, kde sa uvádza: „V prípade, ak Prijímateľ využíva zariadenie/vybavenie len pre účely projektu ESF, uplatní si výdavky spojené s prevádzkou zariadenia a vybavenia za dané zariadenie alebo vybavenie v celkovej výške. Pri obstaraní a využívaní zariadenia/vybavenia musí byt dodržaný princíp hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti. V prípade, že Prijímateľ využíva zariadenie/vybavenie pri realizácii projektu ESF ako i pri ostatných aktivitách, vypočíta Prijímateľ pomerné výdavky za zariadenie/vybavenie.“

10. Je možné kúpiť toner do vlastnej tlačiarne, keďže tlačiareň, ktorú obstarávame v rámci projektu, ešte nemáme? Sú tonery v rámci projektu myslené priamo na tlačiareň, ktorá bude neskôr zaobstaraná v rámci projektu?

V rozpočtovej položke 1.4.1 Spotrebný tovar a prevádzkový materiál sú v komentári uvedené kancelárske potreby pre účely členov projektového tímu vrátane tonerov, spotrebného a iného prevádzkového tovaru. Jeho používanie musí byť v súlade so schválenou Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a príslušnými predpismi. Keďže ani tonery nie sú viazané na zakúpenie iného tovaru, môžete ich používať tak, ako boli schválené v predmetnej rozpočtovej položke.

11. Je možné zakúpiť z prostriedkov projektu mobilný telefón, a tak vyriešiť otázku evidencie a platby za telefóny a hovory za projekt, ak sú telekomunikačné poplatky, poštovné a internet zahrnuté v rozpočte projektu?

Obstaranie zariadení súvisiacich s používaním uvedených služieb nie je oprávnené, pokiaľ nákup mobilného telefónu nie je rozpočtovaný v prílohe Rozpočet projektu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. V zmysle Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu, operačný program Vzdelávanie, platnej v čase predkladania žiadosti o nenávratný finančný príspevok, časti „Prehľad položiek rozpočtu a podmienky pre jednotlivé typy výdavkov“ do položky, v ktorej sú zahrnuté telekomunikačné poplatky, poštovné a internet, je možné začleniť výdavky na poštovné, telekomunikačné poplatky, internet využívané pre realizáciu projektu.

12. Akým spôsobom je možné uplatniť si rizikovú prirážku v projekte?

V zmysle aktuálne platnej Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie je Prijímateľ oprávnený využívať finančné prostriedky z rizikovej prirážky, ak ju obsahujú príslušné položky rozpočtu – prílohy Rozpočet projektu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Prijímateľ využívajúci rizikovú prirážku je povinný predložiť písomný oznam o jej použití najneskôr pri podaní žiadosti o platbu. Pre posúdenie oprávnenosti použitia rizikovej prirážky je pre Poskytovateľa rozhodný dátum, ktorý Prijímateľ určí v ozname (dátum uvedený v ozname na aplikáciu rizikovej prirážky musí predchádzať úhrade oprávnených výdavkov uvedených v žiadosti o platbu). Prijímateľ v ozname jednoznačne identifikuje výdavok, na ktorý bola použitá (Prijímateľ je oprávnený identifikovať iba tie výdavky, ktoré boli označené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na použitie rizikovej prirážky, na iné výdavky Poskytovateľ nebude prihliadať). V prípade, ak nebude zrejmé, na ktorý výdavok bola riziková prirážka použitá, Poskytovateľ na oznam nebude prihliadať. Rizikovú prirážku nie je možné aplikovať na výdavky spojené s riadením projektu (administrácia, riadenie, monitoring vrátané iných výdavkov súvisiacich s riadením/administráciou projektu), publicitou a informovaním.

13. Na základe čoho je vypočítaná sadzba pracovníka pre verejné obstarávanie 4,98 EUR za 1 hodinu?

V zmysle Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z ESF, operačný program Vzdelávanie, platnej v čase predkladania žiadosti o nenávratný finančný príspevok, je maximálny limit hodinovej sadzby pre pracovníka pre verejné obstarávanie pri pracovnoprávnom vzťahu v zmysle Zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) 9,96 EUR, avšak rozhodujúcou je schválená maximálna jednotková cena v rozpočte projektu – prílohy Rozpočet projektu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú je potrebné dodržať.

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky