Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  FAQ - často kladené otázky prijímateľov  2.1, 4.2  Iné  
 

Iné

1. Aký dokument, alebo postup je relevantný a rozhodujúci pri určení cieľovej skupiny - lektorov ďalšieho vzdelávania?

Lektorská spôsobilosť sa v súlade so zákonom č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §11, ods. 4 preukazuje dokladom o absolvovaní vzdelávania zameraného na rozvoj lektorských kompetencií alebo potvrdením vzdelávacej inštitúcie o výkone lektorskej činnosti lektora za príslušné obdobie s uvedením obsahového zamerania a jej rozsahu po dobu najmenej šiestich mesiacov.

2. Je evidencia podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností rozhodujúcou pre výber/určenie našej cieľovej skupiny, resp. ak nie, ktorá evidencia je relevantnou?

Pri výbere cieľovej skupiny je potrebné postupovať v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností (OKEČ) bola platná do 31. 12. 2007 a od 01. 01. 2008 bola nahradená klasifikáciou SK NACE Rev. 2 (Vyhláška 306/2007 Štatistického úradu Slovenskej republiky z 18. júna 2007, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností). V súčasnosti je SK NACE Rev. 2 jedinou platnou Štatistickou klasifikáciou ekonomických činností.

3. Vyplýva zo schémy pomoci de minimis pre Prijímateľa určitá oznamovacia povinnosť?

Prijímateľovi pomoci v rámci schémy pomoci de minimis vyplýva štvrťročná oznamovacia povinnosť informovať Ministerstvo financií SR o prijatí tejto pomoci predpísaným formulárom „Oznámenie o prijatí minimálnej pomoci“ zverejneným na internetovej stránke ASFEU v časti Dokumenty pre prijímateľov, a to do 30 kalendárnych dní po uplynutí kalendárneho štvrťroku, v ktorom pomoc de minimis prijal (pripísanie finančných prostriedkov na účet). Táto povinnosť je zachytená aj v ods. 5.4 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Zároveň Prijímateľ dáva ASFEU na vedomie splnenie tejto povinnosti.

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky