Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  FAQ - často kladené otázky prijímateľov  1.2, 4.2  Pracovno-právne vzťahy  
 

Pracovno-právne vzťahy

1. Aký typ pracovného vzťahu je možné uzatvoriť v prípade vykonávania činností súvisiacich s administráciou a koordináciou projektu so zamestnancami v pracovnom pomere?

V zmysle Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu, operačný program Vzdelávanie, platnej v čase podávania žiadosti o nenávratný finančný príspevok k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, zamestnanec, ktorý má uzatvorený pracovný pomer so žiadateľom/Prijímateľom, nemôže vykonávať u tohto žiadateľa/Prijímateľa práce súvisiace s administráciou a koordináciou projektu na základe pracovno-právnych vzťahov mimo pracovného pomeru. Takto vzniknuté výdavky budú považované za neoprávnené. Týmto zamestnancom je potrebné rozšíriť pracovnú náplň formou dodatku k pracovnej zmluve.

Do položky 1.1 „Personálne výdavky interné“ v hlavnej položke rozpočtu projektu 1 „Koordinácia projektu a podporné aktivity“ sa síce zahŕňajú aj výdavky na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorené s osobami, ktoré nie sú v trvalom pracovnom pomere k Žiadateľovi/Prijímateľovi, ale tieto dohody musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce). Vždy je potrebné brať na zreteľ rozsah pracovnej úlohy, pravidelnosť výkonu činnosti, čas výkonu pracovných činností a pod. Uvedené informácie je možné posúdiť len na konkrétnom projekte u konkrétneho žiadateľa/Prijímateľa. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru budú posúdené pri administratívnej kontrole žiadostí o zúčtovanie zálohovej platby/priebežná platba, v rámci ktorých je Prijímateľ povinný dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru predložiť.

2. Aký typ pracovného pomeru možno uzatvoriť v prípade vykonávania odborných činností so zamestnancami v pracovnom pomere?

V zmysle Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu, operačný program Vzdelávanie, platnej v čase podávania žiadosti o nenávratný finančný príspevok k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, možno zamestnancom v pracovnom pomere, vykonávajúcim pre účely projektu odborné činnosti, rozšíriť pracovnú náplň formou dodatku k pracovnej zmluve alebo možno uzatvoriť pracovno-právne vzťahy mimo pracovného pomeru na odborné činnosti medzi Prijímateľom a zamestnancom, ktorý má s týmto Prijímateľom uzatvorený pracovný pomer. Pracovno-právne vzťahy mimo pracovného pomeru nemôžu byť uzatvorené na odborné činnosti, ktoré zamestnanec vykonáva vo svojom pracovnom pomere pre tohto Prijímateľa, t.j. výdavky spojené s touto činnosťou budú považované za neoprávnené. Zároveň Prijímateľ zabezpečí presnú evidenciu odpracovaného času na základe týchto zmluvných vzťahov z dôvodu neprekrývania sa jednotlivých pracovných činností, ako aj výstupy z vykonanej práce, aby bolo možné odkontrolovať vykonanú prácu na projekte a vynaložené výdavky na tieto činnosti mohli byť uznané ako oprávnené, v opačnom prípade búdu tieto výdavky označené ako neoprávnené. Dohoda o vykonaní práce musí byť určená výsledkom práce, dohoda o pracovnej činnosti – príležitostná činnosť - musí byť vymedzená druhom práce. Súčasne je potrebné dodržať všetky ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce). Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nemožno uzatvárať na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona.

3. Je možné v rozpočte meniť typ pracovnoprávneho vzťahu pri lektorovi cudzieho jazyka na iný typ? Ak áno, akým spôsobom zmenu vykonať - administratívne aj rozpočtovo?

Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v predpísanej forme, v súlade s čl. 8 ods. 2 a 3 písm. c) Prílohy č. 1 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a v súlade s aktuálne platnou Príručkou pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, časť 6 Postupy pri realizovaní zmien zmluvy o poskytnutí NFP.

Prijímateľ žiada o zmenu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Žiadosťou o zmenu zmluvy (príloha č. 3 aktuálne platnej Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie) predloženou v písomnej podobe doporučenou poštou na adresu ASFEU.

Každá žiadosť o vykonanie zmeny v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku musí obsahovať identifikáciu projektu a odôvodnenie, v ktorom bude spolu s dôvodom zmeny realizácie projektu uvedený aj dopad na dosiahnutie stanovených cieľov a monitorovacích ukazovateľov. Zmenou rozpočtu nesmie dôjsť k zvýšeniu výdavkov určených na riadenie a administráciu projektu, publicitu a informovanosť, ani celkovej výšky projektu. Všetky zmeny musia byť v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Zmenou nesmie nastať porušenie podmienok definovaných v príslušnej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. ASFEU nie je povinná navrhovanej žiadosti od Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vyhovieť.

4. Nakoľko zákonník práce používa termín „zamestnanec“ a nie „pracovník“, je možné tento termín uvádzať v dodatku aj napriek tomu, že v projekte sa používa termín pracovník?

Termín „zamestnanec“, ktorý je uvedený v zákone č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) a termín „pracovník“, ktorý je uvedený v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, je po obsahovej stránke totožný, a preto sa môže použiť v Dodatku k pracovnej zmluve.

5. Ak sa pristúpi v prípade interných zamestnancov k rozšíreniu pracovnej náplne o nové činnosti, ako sa bude práca na projekte uvádzať v pracovnom výkaze? Budú sa písať hodiny v rámci riadneho pracovného času alebo až po skončení oficiálneho pracovného času na hlavný pracovný pomer zamestnanca? Budú sa tieto hodiny započítavať do nadčasovej práce?

Zamestnanec bude evidovať prácu vykonanú na projekte na výkaze odpracovaných hodín. Časy vykonanej práce musia súhlasiť s časom, kedy bola daná práca vykonaná. Zamestnanec môže prácu na projekte vykonať aj v nadčasových hodinách za podmienky dodržania zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce).

6. Ak nový zamestnanec pracuje namiesto bývalého zamestnanca, bude pracovať za osobohodinu pôvodného zamestnanca, alebo sa mu vypočíta nová osobohodina?

Ak nový zamestnanec pracuje za bývalého zamestnanca, bude pracovať za osobohodinu bývalého zamestnanca. Ak je osobohodina bývalého zamestnanca nižšia, ten, kto jeho aktivitu prevzal, pracuje za nižšiu osobohodinu. Navýšenie rozpočtu nie je možné.

7. Akým spôsobom je potrebné vykazovať prácu zamestnancov v trvalom pracovnom pomere vykonanú na projekte a mimo projektu?

Podľa kapitoly „Prehľad položiek rozpočtu a podmienky pre jednotlivé typy výdavkov“ Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu, operačný program Vzdelávanie, platnej v čase podávania žiadosti o nenávratný finančný príspevok k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, pri pracovnoprávnych vzťahoch k projektu pre zamestnancov v trvalom pracovnom pomere platí zásada, že ak sa určitý zamestnanec okrem práce súvisiacej s realizáciou projektu spolufinancovaného z ESF podieľa aj na tzv. „nie - ESF práci“, Prijímateľ preukazuje dokázaný objem tejto práce na ESF a nespochybniteľný spôsob výpočtu podielu relevantnej aktivity prostredníctvom počtu odpracovaných hodín, pričom zabezpečí vedenie presnej evidencie týchto hodín, ako aj výstupy z vykonanej práce, aby bolo možné odkontrolovať prácu na projekte (príloha č. 4a „Pracovný výkaz“ a č. 5 „Kumulatívny mesačný výkaz práce“ aktuálne platnej Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie). Zamestnanci môžu vykazovať práce vykonané na projekte v rámci bežného pracovného času, zároveň však musí byť splnená podmienka, že počet odpracovaných hodín nesmie byť väčší ako súčet vykázaných hodín práce v rámci projektu a mimo projektu. T.j. nie je možné v rovnakom čase vykonávať práce na projekte aj mimo projektu. V zmysle aktuálne platnej Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, ak zamestnanec pracuje na projekte iba určitý pracovný čas, t.j. celkový pracovný čas zamestnanca je rozdelený na aktivity pre projekt spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov a na aktivity mimo štrukturálnych fondov, v tomto prípade sa bude zamestnancovi refundovať (platí pre systém zálohových platieb aj systém refundácie) tarifný plat, sviatky, príplatky a plat za prácu nadčas podľa skutočne odpracovaného času na projekte a súčasne za dodržania podmienok definovaných v zákone č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce).

8. Je možné, aby bol so zamestnancom školy uzatvorený pracovný pomer na kratší čas? Ako postupovať v prípade keď sa nám nedarí pre pracovný pomer na kratší čas dosiahnuť finančný limit stanovený v rozpočte?

Pri uzatváraní pracovného pomeru na kratší čas je Prijímateľ povinný postupovať v zmysle § 50 zákona 311/2001 Z. z. (Zákonník práce): „Zamestnávateľ môže dohodnúť niekoľko pracovných pomerov s tým istým zamestnancom len na činnosti spočívajúce v prácach iného druhu; práva a povinnosti z týchto pracovných pomerov sa posudzujú samostatne.“

Pri posudzovaní, či ide o práce iného druhu, ako sú práce vykonávané na základe pôvodnej pracovnej zmluvy, je potrebné vychádzať z toho, aké práce má zamestnanec reálne vykonávať a nie z ich názvu. Je potrebné zvážiť, či ide o pracovné činnosti, alebo plnenie pracovných úloh, ktoré vykazujú rovnaké znaky ako činnosti a úlohy vykonávané na základe pôvodnej pracovnej zmluvy.

Zároveň je Prijímateľ povinný dodržiavať aj ostatné ustanovenia Zákonníka práce, napr. je potrebné, aby rozsah pracovného času nebol určený tak, aby zasahoval do nepretržitého odpočinku (§ 92), ale aby zamestnanec mal raz za týždeň po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku, ktoré musia pripadať na sobotu a nedeľu alebo na nedeľu a pondelok (§93) atď.

Hranica finančných prostriedkov neznamená automaticky nárok a nemusí byť vyplatená v plnej výške. V tomto prípade je potrebné postupovať v súlade s aktuálne platnou Príručkou pre prijímateľa NFP, ktorá uvádza: „... je nutné, aby prijímateľ rešpektoval odmeňovanie jednotlivých pracovných pozícií s ohľadom na jeho predchádzajúcu mzdovú politiku, t.j. nie je možné akceptovať navýšenie mzdy iba z dôvodu prác vykonávaných na projekte financovaného zo štrukturálnych fondov (napr. rozdielne mzdové sadzby za práce vykonávané mimo aktivít projektu a za práce vykonávané na aktivitách projektu; rozdielne hodinové sadzby v prípade viacerých projektov tej istej funkcie - projektový manažér - u jednej osoby; neopodstatnené rozdielne hodinové sadzby pri odbornom personáli). Takéto navýšenie bude mať za následok vznik neoprávnených výdavkov. Finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu určené na implementáciu projektov sú iba doplnkovým zdrojom financovania organizácie.“

9. Môže pedagogický pracovník pracujúci pre projekt vykonávať svoju pracovnú činnosť aj doma?

Áno, pedagogický pracovník pracujúci pre projekt môže svoju pracovnú činnosť vykonávať aj doma, pokiaľ mu to umožňuje pracovná zmluva.

10. Musia sa riadiacemu personálu - interným zamestnancom preplácať hodiny práce na projekte priebežne stále 1 mesiac spätne, alebo môže sa zvoliť iný interval - napr. kvartálne?

Pracujúcim na projekte na základe rozšírenia pracovnej náplne dodatkom k pracovnej zmluve sa vypláca odmena za prácu na projekte vo výplatnom termíne riadnej mzdy, ktorej splatnosť upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) a je podstatnou náležitosťou pracovnej zmluvy zamestnanca.

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky