Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  FAQ - často kladené otázky prijímateľov  1.1, 3.1, 3.2, 4.1  Verejné obstarávanie  
 

Verejné obstarávanie

1. Je potrebné pred začatím realizácie aktivít vykonať verejné obstarávanie? Môžu sa realizovať interné aktivity?

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nestanovuje Prijímateľovi povinnosť vykonať verejné obstarávanie pred začatím realizácie aktivít projektu. Treba však upozorniť, že aktivity, ktoré nie sú v súlade s časovým rámcom realizácie aktivít projektu a výdavky s nimi súvisiace, budú posudzované ako neoprávnené.

2. Zriaďovateľ školy robí plán verejného obstarávania vždy v bežnom roku ku koncu októbra na nasledujúce obdobie. Ako postupovať pri stanovení predmetu zákazky a pri vyhlasovaní verejného obstarávania v projekte, keď pre projekt si škola bude robiť sama verejné obstarávania a nie prostredníctvom zriaďovateľa?

Podľa čl. 2, ods. 2 Prílohy č. 1 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je Prijímateľ povinný uzatvoriť zmluvu na zabezpečenie dodávok tovarov, prác a služieb potrebných pre realizáciu aktivít projektu v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z uvedeného vyplýva, že Prijímateľ zodpovedá za konanie verejného obstarávania v zmysle zákona a môže postupovať len v súlade s ním, pričom v zmluvnom vzťahu je ako Prijímateľ určená škola a nie zriaďovateľ.

3. Je v rámci verejného obstarávania za účelom prenájmu prístroja možné osloviť aj firmu z iného štátu EÚ?

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musí okrem iných smerníc a nariadení ES rešpektovať aj Smernicu európskeho parlamentu a rady 2004/18/ES z 31. marca 2004, čl. I, paragraf 9, bod (2) Základné povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa, z ktorého vyplýva: „Pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.“ Z uvedeného vyplýva, že pri ľubovoľnom predmete obstarávania (vrátané zákaziek s nízkou hodnotou), nesmie byť uchádzač alebo záujemca z členského štátu žiadnym spôsobom diskriminovaný, a preto Prijímateľ môže osloviť aj firmu z iného štátu EÚ.

4. Pri vyhodnocovaní verejného obstarávania je potrebné zriadiť komisiu na vyhodnotenie predložených ponúk. Existuje predpísaná forma menovacieho dekrétu člena komisie alebo si môžeme formu menovacieho dekrétu zvoliť sami?

Aktuálne platná Príručka pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, nerieši formu menovacieho dekrétu člena komisie a presne ju nevymedzuje ani zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Prijímateľ si teda môže zvoliť vlastnú formu menovacieho dekrétu. Mal by však vždy dbať na to, aby menovací dekrét obsahoval identifikačné údaje o menovanej osobe, jasne vymedzil verejného obstarávateľa a verejne obstarávanie, pre ktoré je dekrét platný, pripadne stručný opis úloh vyplývajúci z menovania za člena komisie.

5. V rámci projektu máme rozpočtované zariadenie a vybavenie vo výške približne 12 000 EUR. V zmysle ustanovení našej organizačnej smernice na verejné obstarávanie postačí, ak Vám zašleme doplnenú prílohu 16 b aktuálne platnej Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie pre prieskum trhu?

Pri vykonávaní verejného obstarávania je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s čl. 2, ods. 2 Prílohy č. 1 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a kapitolou 7.3 Verejné obstarávanie aktuálne platnej Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, kde sú určené postupy obstarávania pri zákazkách s nízkou hodnotou. Príloha 16 b (Vzor formulára na prieskum trhu pri zákazke s nízkou hodnotou) je určená na prieskum trhu pri zákazkách s nízkou hodnotou do 5 000 EUR. Pri zákazkách s nízkou hodnotou nad 5 000 EUR je potrebné postupovať v zmysle častí III., IV. a V. kapitoly 7.3 Verejné obstarávanie aktuálne platnej Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, kde je uvedená minimálna dokumentácia, ktorú je potrebné zaslať na administratívnu kontrolu verejného obstarávania.

6. Vyžaduje ASFEU nejaké zvláštne doklady od firiem, ktoré pri zákazke s nízkou hodnotou vyhrali verejné obstarávanie ako napr. že nemajú nedoplatky voči sociálnej poisťovni, daňovému úradu a podobne?

Pri administratívnej kontrole procesu verejného obstarávania zákaziek s nízkou hodnotou nie je predmetom administratívnej kontroly verejného obstarávania, či víťazný subjekt verejného obstarávania má nedoplatky voči sociálnej poisťovni, daňovému úradu a podobne. Tieto dokumenty však môžu byť predmetom kontroly verejného obstarávania v prípade, ak je doloženie týchto dokumentov priamo uvedené ako podmienka účasti vo verejnom obstarávaní vo Výzve na predloženie cenovej ponuky vytvorenú verejným obstarávateľom.

7. Na základe čoho máme určiť, aký postup verejného obstarávania máme použiť pri nákupe zariadenia a vybavenia pre projekt?

V súlade s aktuálne platnou Príručkou pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, pri stanovovaní postupov podľa finančných limitov vo verejnom obstarávaní Prijímateľ postupuje podľa § 4 zákona c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Určujúcim finančným limitom je predpokladaná cena za každý samostatný predmet obstarávania v EUR bez DPH za jeden kalendárny rok alebo za obdobie trvania zmluvy, ak presahuje jeden kalendárny rok. Z uvedeného vyplýva, že pri položkách, ktoré uvádzate, treba určiť finančný limit podľa toho, čo v predmetných položkách nakupujete a o aký predmet zákazky sa jedná. Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení rozlišuje predmet zákazky podľa CPV kódov a podľa skupín výrobkov v súlade so slovníkom obstarávania. V prípade zistenia rozdelenia predmetu zákazky pri administratívnej kontrole verejného obstarávania, môžu byt výdavky projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku preklasifikované vcelku do neoprávnených výdavkov, najmä za predpokladu, že rozdelením predmetu zákazky by sa obstarávateľ vyhol vyššiemu limitu obstarávania.

8. Môžem dokumentáciu k verejnému obstarávaniu poslať spolu s Priebežnou monitorovacou správou?

ASFEU nepovažuje zasielanie dokumentácie k verejnému obstarávaniu spolu s Priebežnou monitorovacou správou za správny postup. Jednoznačne odporúčame zaslať dokumentáciu k verejnému obstarávaniu čo najskôr po jeho uzavretí, zásadne vždy pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom a pred vznikom výdavkov, a to aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pri ktorých Prijímateľ túto povinnosť nemá. Pri predložení dokumentácie až k žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby alebo priebežná platba), v ktorej si Prijímateľ nárokuje výdavky z tohto verejného obstarávania a v prípade zistenia použitia nesprávneho postupu, nie je prakticky možné opakovať proces verejného obstarávania. Tým vzniká riziko neoprávnených výdavkov až do výšky 100% takto nárokovanej sumy. Navyše by mal Prijímateľ pri predkladaní dokumentácie k verejnému obstarávaniu spolu so žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej alebo priebežná platba) počítať s tým, že kontrola žiadosti o platbu nezačne skôr, ako bude ukončená administratívna kontrola verejného obstarávania, čím sa môže výrazne predĺžiť čas na zúčtovanie výdavkov Prijímateľa a možnosť poskytnutia ďalšej zálohovej platby.

9. Môžeme spotrebný tovar do 5000 EUR nakúpiť naraz alebo jeho nákup realizovať po čiastkach počas celej doby realizácie projektu? Je potrebné na takýto tovar uskutočniť verejné obstarávanie?

Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre realizáciu aktivít projektu je Prijímateľ povinný postupovať v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník o obchodnej verejnej súťaži, ak Prijímateľ nie je v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. povinný pri výbere dodávateľa tovarov, služieb a prác projektu postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z.

Pri realizácii verejného obstarávania je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s čl. 2 Obstarávanie služieb, tovarov a prác Prijímateľom Prílohy č. 1 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a s aktuálne platnou Príručkou pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie. Príručka pre prijímateľa upresňuje jednotlivé postupy verejného obstarávania v závislosti od finančných limitov. Určujúcim finančným limitom je predpokladaná cena za každý samostatný predmet obstarávania v EUR bez DPH za jeden kalendárny rok alebo za obdobie trvania Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ak presahuje jeden kalendárny rok.

Pri nákupe spotrebného tovaru v hodnote do 5000 EUR je Prijímateľ oprávnený zadať zákazku priamo, t. j. k žiadosti o platbu priloží faktúru alebo iný daňový doklad a relevantnú podpornú dokumentáciu. Prijímateľ hospodári s verejnými prostriedkami, ktoré musia byť využité hospodárne, efektívne a účelne. Z tohto dôvodu odporúčame Prijímateľovi aj pri zákazke do 5000 EUR urobiť prieskum trhu.

10. Je možné spotrebný materiál pre vyučovanie vyňať z predmetu zákazky verejného obstarávania na nákup učebných pomôcok v rámci položky rozpočtu Školiaci materiál, školiace potreby?

Spotrebný materiál pre vyučovanie je možné vyňať z predmetu zákazky verejného obstarávania s podmienkou dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti, avšak konanie Prijímateľa nesmie viesť k úmyselnému rozdeleniu zákazky za účelom vyhnutia sa adekvátnym postupom určených zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky