Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  FAQ - často kladené otázky prijímateľov  1.1, 3.1, 3.2, 4.1  Publicita  
 

Publicita

1. Kde sa nachádza vzor loga EÚ s odkazom na Európsky sociálny fond, ktoré je potrebné používať počas realizácie projektu ESF?

V súlade s čl. 4, ods. 9 Prílohy č. 1 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je Prijímateľ povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a publicity obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a publicitu, ktorý je zverejnený na internetovej stránke ASFEU v časti Dokumenty pre prijímateľov: http://www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/dokumenty-pre-prijimatelov/.

Logo EÚ s odkazom na ESF, logo operačného programu Vzdelávanie a logo ASFEU sú zverejnené na internetovej stránke:

http://www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/dokumenty-pre-prijimatelov/

V súvislosti s Manuálom pre informovanie a publicitu si Vás zároveň dovoľujeme upozorniť na dôležitosť použitia rôznych verzií príslušných log podľa typu tlače (čierno-biela verzia, farebná verzia). Pre lepšiu orientáciu v povinnostiach Prijímateľa v oblasti informovania a publicity vydal riadiaci orgán Usmernenie pre prijímateľa k realizácii opatrení v oblasti informovania a publicity – operačný program Vzdelávanie, aktualizované 8. 7. 2010

2. Čo všetko má obsahovať informačná tabuľa (plagát)?

V zmysle čl. 4 Prílohy č. 1 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a Manuálu pre informovanie a publicitu je Prijímateľ povinný označiť miesto realizácie vzdelávacích a iných aktivít projektu (počas celej realizácie aktivít projektu) informačnou tabuľou (plagátom) v rozmeroch minimálne 20 x 30 cm, ktorá obsahuje nasledovné informácie zaberajúce minimálne 25% plochy informačnej tabule:

a. znak Európskej únie a odkaz na Európsku úniu,

b. odkaz na príslušný fond, ktorý spolufinancuje projekt s použitím označenia: Európsky sociálny fond,

c. logo operačného programu Vzdelávanie,

d. názov/logo ASFEU,

e. vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie spoločenstva: „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“,

f. druh projektu (v rámci OPV ide o dopytovo – orientovaný projekt),

g. názov projektu.

Podrobnejšie informácie k informovaniu a publicite projektov nájde Prijímateľ v uvedených dokumentoch a pre väčšiu prehľadnosť odporúčame Prijímateľovi použiť aj Usmernenie pre prijímateľa k realizácii opatrení v oblasti informovania a publicity – operačný program Vzdelávanie, aktualizáciu z 8. 7. 2010.

Logo EÚ s odkazom na ESF , logo operačného programu Vzdelávanie a logo ASFEU sú zverejnené na internetovej stránke:

http://www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/dokumenty-pre-prijimatelov/

3. Čo všetko musia obsahovať dokumenty a výstupy?

V zmysle čl. 4 Prílohy č. 1 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, aktuálne platnej Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie v časti 9 Informovanie a publicita, Manuálu pre informovanie a publicitu a Usmernenia pre prijímateľa k realizácii opatrení v oblasti informovania a publicity – operačný program Vzdelávanie, aktualizácia č. 1 zo dňa 8. 7. 2010 všetky dokumenty a písomné výstupy (odborné publikácie, dokumenty) projektu Prijímateľa NFP musia obsahovať:

a. znak Európskej únie,

b. odkaz na Európsku úniu,

c. odkaz na Európsky sociálny fond,

d. logo operačného programu Vzdelávanie,

e. názov/logo ASFEU,

f. vyhlásenie: „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

V prípade podpornej dokumentácie súvisiacej s projektom Prijímateľ má povinnosť uvádzať predovšetkým znak Európskej únie s odkazom na Európsku úniu.

Podrobnejšie informácie k informovaniu a publicite projektov nájde Prijímateľ v uvedených dokumentoch.

Logo EÚ s odkazom na ESF , logo operačného programu Vzdelávanie a logo ASFEU sú zverejnené na internetovej stránke:

http://www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/dokumenty-pre-prijimatelov/

4. Ako musím označiť propagačné predmety?

V súlade s čl. 4 Prílohy č. 1 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, aktuálne platnou Príručkou pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, časťou 9 Informovanie a publicita a Manuálom pre informovanie a publicitu Prijímateľ, ktorý si počas realizácie projektu zabezpečí výrobu rôznych informačných a malých propagačných predmetov (malé reklamné predmety) o veľkosti 15 x 15 cm, váhe predmetu nižšej ako 1,5 kg, cene nižšej ako 100 EUR vrátane (pričom musia byť súčasne splnené minimálne dve z uvedených kritérií a jedným z nich musí byť cena), je povinný ich označiť:

a. znakom Európskej únie,

b. odkazom na Európsku úniu.

Podrobnejšie informácie k informovaniu a publicite projektov nájde Prijímateľ aj v Usmernení pre prijímateľa k realizácii opatrení v oblasti informovania a publicity – operačný program Vzdelávanie, aktualizácia č. 1 zo dňa 8. 7. 2010.

Logo EÚ s odkazom na ESF , logo operačného programu Vzdelávanie a logo ASFEU sú zverejnené na internetovej stránke:

http://www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/dokumenty-pre-prijimatelov/

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky