Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  FAQ - často kladené otázky prijímateľov  1.1, 3.1, 3.2, 4.1  Pracovno-právne vzťahy  
 

Pracovno-právne vzťahy

1. Aký typ pracovného vzťahu je možné uzatvoriť v prípade vykonávania činností súvisiacich s administráciou a koordináciou projektu so zamestnancami v pracovnom pomere?

V zmysle Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu, operačný program Vzdelávanie, platnej v čase podávania žiadosti o nenávratný finančný príspevok k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, zamestnanec, ktorý má uzatvorený pracovný pomer so žiadateľom/Prijímateľom, nemôže vykonávať u tohto žiadateľa/Prijímateľa práce súvisiace s administráciou a koordináciou projektu na základe pracovno-právnych vzťahov mimo pracovného pomeru. Takto vzniknuté výdavky budú považované za neoprávnené. Týmto zamestnancom je potrebné rozšíriť pracovnú náplň formou dodatku k pracovnej zmluve.

Do položky 1.1 „Personálne výdavky interné“ v hlavnej položke rozpočtu projektu 1 „Koordinácia projektu a podporné aktivity“ sa síce zahŕňajú aj výdavky na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorené s osobami, ktoré nie sú v trvalom pracovnom pomere k Žiadateľovi/Prijímateľovi, ale tieto dohody musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce). Vždy je potrebné brať na zreteľ rozsah pracovnej úlohy, pravidelnosť výkonu činnosti, čas výkonu pracovných činností a pod. Uvedené informácie je možné posúdiť len na konkrétnom projekte u konkrétneho žiadateľa/Prijímateľa. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru budú posúdené pri administratívnej kontrole žiadostí o zúčtovanie zálohovej platby/priebežná platba, v rámci ktorých je Prijímateľ povinný dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru predložiť.

2. Aký typ pracovného pomeru možno uzatvoriť v prípade vykonávania odborných činností so zamestnancami v pracovnom pomere?

V zmysle Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu, operačný program Vzdelávanie, platnej v čase podávania žiadosti o nenávratný finančný príspevok k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, možno zamestnancom v pracovnom pomere, vykonávajúcim pre účely projektu odborné činnosti, rozšíriť pracovnú náplň formou dodatku k pracovnej zmluve alebo možno uzatvoriť pracovno-právne vzťahy mimo pracovného pomeru na odborné činnosti medzi Prijímateľom a zamestnancom, ktorý má s týmto Prijímateľom uzatvorený pracovný pomer. Pracovno-právne vzťahy mimo pracovného pomeru nemôžu byť uzatvorené na odborné činnosti, ktoré zamestnanec vykonáva vo svojom pracovnom pomere pre tohto Prijímateľa, t.j. výdavky spojené s touto činnosťou budú považované za neoprávnené. Zároveň Prijímateľ zabezpečí presnú evidenciu odpracovaného času na základe týchto zmluvných vzťahov z dôvodu neprekrývania sa jednotlivých pracovných činností, ako aj výstupy z vykonanej práce, aby bolo možné odkontrolovať vykonanú prácu na projekte a vynaložené výdavky na tieto činnosti mohli byť uznané ako oprávnené, v opačnom prípade búdu tieto výdavky označené ako neoprávnené. Dohoda o vykonaní práce musí byť určená výsledkom práce, dohoda o pracovnej činnosti – príležitostná činnosť - musí byť vymedzená druhom práce. Súčasne je potrebné dodržať všetky ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce). Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nemožno uzatvárať na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona.

3. Je možné v rozpočte meniť typ pracovnoprávneho vzťahu pri lektorovi cudzieho jazyka na iný typ? Ak áno, akým spôsobom zmenu vykonať - administratívne aj rozpočtovo?

Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v predpísanej forme, v súlade s čl. 8, ods. 2 a 3, písm. c) Prílohy č. 1 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a v súlade s aktuálne platnou Príručkou pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, časť 6 Postupy pri realizovaní zmien zmluvy o poskytnutí NFP.

Prijímateľ žiada o zmenu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Žiadosťou o zmenu zmluvy (príloha č. 3 aktuálne platnej Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie) predloženou v písomnej podobe doporučenou poštou na adresu ASFEU.

Každá žiadosť o vykonanie zmeny v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku musí obsahovať identifikáciu projektu a odôvodnenie, v ktorom bude spolu s dôvodom zmeny realizácie projektu uvedený aj dopad na dosiahnutie stanovených cieľov a monitorovacích ukazovateľov. Zmenou rozpočtu nesmie dôjsť k zvýšeniu výdavkov určených na riadenie a administráciu projektu, publicitu a informovanosť, ani celkovej výšky projektu. Všetky zmeny musia byť v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Zmenou nesmie nastať porušenie podmienok definovaných v príslušnej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. ASFEU nie je povinná navrhovanej žiadosti od Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vyhovieť.

4. Nakoľko zákonník práce používa termín „zamestnanec“ a nie „pracovník“, je možné tento termín uvádzať v dodatku aj napriek tomu, že v projekte sa používa termín pracovník?

Termín „zamestnanec“, ktorý je uvedený v zákone č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) a termín „pracovník“, ktorý je uvedený v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, je po obsahovej stránke totožný, a preto sa môže použiť v Dodatku k pracovnej zmluve.

5. Môže zriaďovateľ školy uzavrieť s riaditeľom školy dohodu o pracovnej činnosti na pozíciu projektového manažéra?

Výdavky na takto uzatvorený pracovný vzťah budú považované za neoprávnené, pretože riaditeľ školy má v štandardnej pracovnej náplni manažovanie školy ako takej a v jej rámci škola implementuje projekt. Tým by došlo k uzatvoreniu dohody na rovnakú, resp. obdobnú pracovnú činnosť. Okrem toho by mohlo byť porušené aj ustanovenie § 223 zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce), ak by uvedené uzatváranie dohôd nemalo charakter výnimočnosti pre zamestnávateľa. Riaditeľ školy je zároveň aj zamestnancom zriaďovateľa, čo by mohlo tiež viesť k prekrývaniu výdavkov z dvoch pracovnoprávnych vzťahov.

6. Ak sa pristúpi v prípade interných zamestnancov k rozšíreniu pracovnej náplne o nové činnosti, ako sa bude práca na projekte uvádzať v pracovnom výkaze? Budú sa písať hodiny v rámci riadneho pracovného času alebo až po skončení oficiálneho pracovného času na hlavný pracovný pomer zamestnanca? Budú sa tieto hodiny započítavať do nadčasovej práce?

Zamestnanec bude evidovať prácu vykonanú na projekte na výkaze odpracovaných hodín. Časy vykonanej práce musia súhlasiť s časom, kedy bola daná práca vykonaná. Zamestnanec môže prácu na projekte vykonať aj v nadčasových hodinách za podmienky dodržania zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce).

7. Ak nový zamestnanec pracuje namiesto bývalého zamestnanca, bude pracovať za osobohodinu pôvodného zamestnanca, alebo sa mu vypočíta nová osobohodina?

Ak nový zamestnanec pracuje za bývalého zamestnanca, bude pracovať za osobohodinu bývalého zamestnanca. Ak je osobohodina bývalého zamestnanca nižšia, ten, kto jeho aktivitu prevzal, pracuje za nižšiu osobohodinu. Navýšenie rozpočtu nie je možné.

8. Akým spôsobom je potrebné vykazovať prácu zamestnancov v trvalom pracovnom pomere vykonanú na projekte a mimo projektu?

Podľa kapitoly „Prehľad položiek rozpočtu a podmienky pre jednotlivé typy výdavkov“ Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu, operačný program Vzdelávanie, platnej v čase podávania žiadosti o nenávratný finančný príspevok k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, pri pracovnoprávnych vzťahoch k projektu pre zamestnancov v trvalom pracovnom pomere platí zásada, že ak sa určitý zamestnanec okrem práce súvisiacej s realizáciou projektu spolufinancovaného z ESF podieľa aj na tzv. „nie - ESF práci“, Prijímateľ preukazuje dokázaný objem tejto práce na ESF a nespochybniteľný spôsob výpočtu podielu relevantnej aktivity prostredníctvom počtu odpracovaných hodín, pričom zabezpečí vedenie presnej evidencie týchto hodín, ako aj výstupy z vykonanej práce, aby bolo možné odkontrolovať prácu na projekte (príloha č. 4a „Pracovný výkaz“ a č. 5 „Kumulatívny mesačný výkaz práce“ aktuálne platnej Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie). Zamestnanci môžu vykazovať práce vykonané na projekte v rámci bežného pracovného času, zároveň však musí byť splnená podmienka, že počet odpracovaných hodín nesmie byť väčší ako súčet vykázaných hodín práce v rámci projektu a mimo projektu. T.j. nie je možné v rovnakom čase vykonávať práce na projekte aj mimo projektu. V zmysle aktuálne platnej Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, ak zamestnanec pracuje na projekte iba určitý pracovný čas, t.j. celkový  pracovný čas zamestnanca je rozdelený na aktivity pre projekt spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov a na aktivity mimo štrukturálnych fondov, v tomto prípade sa bude zamestnancovi refundovať (platí pre systém zálohových platieb aj systém refundácie) tarifný plat, sviatky, príplatky a plat za prácu nadčas podľa skutočne odpracovaného času na projekte a súčasne za dodržania podmienok definovaných v zákone č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce).

9. Je potrebné pri tvorbe didaktických prostriedkov postupovať v zmysle autorského zákona a uzatvoriť zmluvu o dielo?

V prípade tvorby didaktických prostriedkov je vo všeobecnosti správne použiť zmluvu o dielo podľa autorského zákona, pretože je reálny predpoklad naplnenia podmienok pre takýto typ zmluvy, teda vytvorenie niečoho nového ako výsledok činnosti. Pre zmluvu o dielo podľa autorského zákona platí rovnaká podmienka ako pri dohodách o vykonaní pracovnej činnosti, resp. vykonaní práce. Teda, že zmluva o dielo podľa autorského zákona nemôže byť uzavretá s tým istým zamestnávateľom na tú istú činnosť, ako zamestnanec vykonáva pre zamestnávateľa v riadnom (hlavnom) pracovnom pomere. Pri zmluve o dielo podľa autorského zákona platia postupy pri verejnom obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. V prípade zákaziek s nízkou hodnotou musí verejný obstarávateľ dodržiavať postupy podľa aktuálne platnej Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie. Upozorňujeme však, že kladné uzavretie administratívnej kontroly verejného obstarávania neznamená automaticky oprávnenosť výdavkov vzniknutých na jeho základe, pretože administratívna kontrola verejného obstarávania je zameraná na správnosť postupu súvisiaceho s verejným obstarávaním.

10. Môže interný zamestnanec pracujúci na rozšírenie pracovnej náplne vykazovať činnosť na projekte počas školských prázdnin?

Interný zamestnanec pacujúci na rozšírenie pracovnej náplne dodatkom k pracovnej zmluve si môže vykazovať činnosť na projekte počas školských prázdnin len v prípade, že si nečerpá dovolenku (ani náhradné voľno).

11. Je Prijímateľ povinný riadiacemu personálu - interným zamestnancom preplácať hodiny práce na projekt priebežne, alebo môže zvoliť iný interval - napr. kvartálne?

Zamestnancom pracujúcim na projekte na základe rozšírenia pracovnej zmluvy sa vypláca odmena za prácu na projekte vo výplatnom termíne riadnej mzdy, ktorej splatnosť upravuje Zákonník práce a je podstatnou náležitosťou pracovnej zmluvy zamestnanca.

12. Môže učiteľ pracujúci pre projekt vykonávať svoju pracovnú činnosť aj doma?

Áno, učiteľ pracujúci pre projekt môže svoju pracovnú činnosť vykonávať aj doma, pokiaľ mu to umožňuje pracovná zmluva.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky