Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  FAQ - často kladené otázky prijímateľov  1.1, 3.1, 3.2, 4.1  Aktivity  
 

Aktivity

1. Akým spôsobom je potrebné nahlásiť začiatok realizácie aktivít projektu?

V súlade s aktuálne platnou Príručkou pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, je Prijímateľ povinný bezodkladne po začatí realizácie aktivít projektu predložiť Vyhlásenie o začatí realizácie aktivít projektu (príloha č. 1 aktuálne platnej Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie), v ktorom vyznačí skutočný deň začatia realizácie hlavných, resp. podporných aktivít projektu a uvedie presný názov aktivity/aktivít, ktorou/ktorými projekt začal realizovať. V zmysle časti 5, ods. 5.2, písm. a) Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku môže Prijímateľ po začatí realizácie aktivít predložiť Poskytovateľovi žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby).

2. Je potrebné doručiť do ASFEU Vyhlásenie o začatí realizácie aktivít projektu aj ohľadom aktivít začínajúcich konferenciou, ktorá bola súčasťou prvého Vyhlásenia o začatí realizácie aktivít projektu?

V zmysle aktuálne platnej Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, kapitoly 5 Začiatok realizácie projektu je Prijímateľ povinný bezodkladne po začatí realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi Vyhlásenie o začatí realizácie aktivít projektu (príloha č. 1 aktuálne platnej Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie), v ktorom vyznačí skutočný deň začatia realizácie aktivít projektu a uvedie presný názov hlavnej/ých alebo podporných aktivít. Z uvedeného vyplýva, že nie je potrebné opätovne zasielať Vyhlásenie o začatí realizácie aktivít projektu.

3. Dokedy je potrebné nahlásiť začiatok vzdelávacej aktivity?

V zmysle aktuálne platnej Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie a v zmysle čl. 1, ods. 7 Prílohy č. 1 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je Prijímateľ povinný zasielať Poskytovateľovi písomne a zároveň aj elektronickou poštou (príslušnému projektovému manažérovi) 7 kalendárnych dní vopred informáciu o konaní vzdelávacích aktivít projektu s ich presným názvom, určením miesta, dátumu a času konania vzdelávacej aktivity s počtom účastníkov, menom lektora/lektorov a gestora aktivity.

4. Počas aktivity budú realizované konzultácie medzi odborníkmi a žiakmi, pôjde o prieskum smerujúci k zisteniu postojov žiakov. Sú to vzdelávacie aktivity?

Za vzdelávacie aktivity sa považuje teoretická a praktická výučba (realizácia školení, kurzov, seminárov, odborných stáží), pričom prieskum sa za vzdelávaciu aktivitu nepovažuje.

5. Aktivita podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku začína 01.09.2010 a končí 30.11.2010. Môže sa realizovať kedykoľvek v tomto časovom rozmedzí? Čo sa môže stať v prípade, ak sa aktivity začnú realizovať až 20.09.2010, pretože ešte nebude známy dodávateľ? Čo ak v mesiaci september nebude realizovaná aktivita a výdavky na aktivitu budú až v októbri?

Ak bolo ASFEU zaslané Vyhlásenie o začatí realizácie aktivít projektu so začiatkom realizácie predmetnej aktivity odo dňa 01.09.2010, mala by sa od tohto dátumu začať realizovať daná aktivita, a to v súlade s časovým rámcom realizácie aktivít projektu a podrobným popisom aktivity projektu. Konkrétne vzdelávacie aktivity vo vnútri hlavnej aktivity je možné realizovať v priebehu celého stanoveného časového rozmedzia (v súlade s časovým rámcom realizácie projektu).

6. Je možné požiadať o zmenu začiatku a konca realizácie aktivít projektu?

V súlade s čl. 8, ods. 2 a 3 Prílohy č. 1 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a kapitoly 6 aktuálne platnej Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, sa za oprávnenú požiadavku na zmenu aktivít považuje aj časový posun jednotlivých aktivít (vrátane skoršieho začiatku a ukončenia niektorej z hlavných aktivít projektu), a to v prípade, že dôvody, pre ktoré nastal časový posun aktivít, nespôsobil Prijímateľ úmyselne nedbanlivosťou a realizácia aktivity je pre úspešnú realizáciu projektu nevyhnutná a pokiaľ touto zmenou nedôjde k podstatnej zmene projektu. Zároveň nesmie byť prekročený dátum stanovený v čl. 2.4 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a nesmie byť naplnený čl. 9, ods. 2. 3, písm. e) Prílohy č. 1 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, kde sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku považuje aj zastavenie realizácie aktivít projektu z dôvodov na strane Prijímateľa.

Prijímateľ žiada o zmenu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Žiadosťou o zmenu zmluvy (príloha č. 3 aktuálne platnej Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie) predloženou v písomnej podobe doporučenou poštou na adresu ASFEU.

Každá žiadosť o vykonanie zmeny v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku musí obsahovať identifikáciu projektu a odôvodnenie, v ktorom bude spolu s dôvodom zmeny realizácie projektu uvedený aj dopad na dosiahnutie stanovených cieľov a monitorovacích ukazovateľov, ako aj finančný dopad zmeny. Všetky zmeny musia byť v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Zmenou nesmie nastať porušenie podmienok definovaných v príslušnej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. ASFEU nie je povinná navrhovanej žiadosti od Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vyhovieť.

7. Ak sa oneskoríme so začiatkom realizácie aktivity projektu o tri mesiace, čo je v aktuálne platnej Príručke pre prijímateľa NFP prípustné, môžeme o tento časový úsek aktivitu predĺžiť tak, aby zostala zachovaná jej pôvodná dĺžka?

V súlade s časťou 6 Postupy pri realizovaní zmien zmluvy o poskytnutí NFP aktuálne platnej Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku formou písomného a očíslovaného dodatku nie je potrebná, ak sa Prijímateľ omešká so začatím realizácie aktivít projektu o menej ako tri mesiace, s výnimkou aktivít, ktoré trvajú menej ako 3 mesiace. Uvedené sa však nevzťahuje na ukončenie realizácie predmetných aktivít. Preto v prípade, že Prijímateľ plánuje zachovať pôvodnú dĺžku realizácie aktivity, je povinný včas požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku formou podania písomnej Žiadosti o zmenu zmluvy na predpísanom formulári, ktorý je prílohou č. 3 aktuálne platnej Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie.

8. V projekte máme naplánované školenia učiteľov, ktoré sú potrebné pre ďalšiu implementáciu projektu. V čase, keď sme podávali žiadosť o nenávratný finančný príspevok, nebol platný nový zákon o pedagogických zamestnancov a školenia, ktoré sme si naplánovali, nie sú akreditované. Učitelia by však radšej absolvovali akreditované školenie s obsahom, ktorý bude zodpovedať našim naplánovaným aktivitám. Je potrebné uskutočniť zmenu v projekte?

V súlade s čl. 1, ods. 1 Prílohy č. 1 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa Prijímateľ zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku tak, aby bol projekt realizovaný riadne, včas a v súlade s jej podmienkami. To znamená, že pri realizácii jednotlivých aktivít projektu, a teda aj školení je potrebné dodržať všetky náležitosti uvedené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku i jej prílohách. V prípade, že zabezpečením akreditovaného školenia budú splnené všetky náležitosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (napr. typ školenia, výdavky na jednotlivé položky v rozpočte projektu, podmienky zadefinovane v komentároch pri jednotlivých položkách, skupiny výdavkov, atď.), je možné takéto školenia uskutočniť bez podania žiadosti o zmenu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

V prípade, že by tieto školenia neboli v súlade s podmienkami definovanými v realizovanom projekte, Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v súlade s podmienkami stanovenými Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ako aj aktuálne platnou Príručkou pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie. Prijímateľ žiada o zmenu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku prostredníctvom formulára Žiadosť o zmenu zmluvy, ktorá je prílohou č. 3 aktuálne platnej Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie zverejnenej na internetovej stránke ASFEU: www.asfeu.sk, v časti Dokumenty pre prijímateľov. V súlade s čl. 8, ods. 3 Prílohy č. 1 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu zmluvy vyhovieť.

9. Je možné nakúpiť didaktické prostriedky aj ku koncu realizácie konkrétnej aktivity, keď aktivita Zariadenie a vybavenie projektu, v rámci ktorej nakupujeme, trvá počas celého projektu?

Podpisom Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa Prijímateľ zaviazal dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a jej príloh, ako aj ostatných platných dokumentov, na ktoré sa Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku odvoláva a realizovať projekt riadne a včas. Ak v uvedenej aktivite máte naplánované využívanie zakúpeného zariadenia a vybavenia, ale reálne ho budete mať zabezpečené až na konci jej realizácie, dochádza k porušeniu podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. V takomto prípade môže Poskytovateľ uplatniť sankčný mechanizmus v súlade s čl. 10 Prílohy č. 1 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

10. Ak máme v projekte názvy vyučovacích premetov, ktoré nesúhlasia s vytvoreným Školským vzdelávacím programom, ale obsahová náplň sa nezmenila, je potrebné žiadať o zmenu zmluvy, alebo stačí túto skutočnosť oznámiť listom?

V súlade s aktuálnou aktuálne platnou Príručkou pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, časti 6 Postupy pri realizovaní zmien zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný oznámiť ASFEU všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Zmenu názvov vyučovacích predmetov uvedených v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a jej prílohách je potrebné uskutočniť prostredníctvom podania Žiadosti o zmenu zmluvy zo strany Prijímateľa a následným vypracovaním dodatku k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade, že bude Žiadosť o zmenu zmluvy ASFEU schválená.

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky