Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  Výzvy  OPV-2013/2.1/04-SORO  
 

OPV-2013/2.1/04-SORO

Názov výzvy: PODPORA ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA V OBLASTI PRIEMYSLU

Kód výzvy: OPV-2013/2.1/04-SORO

Operačný program Vzdelávanie, Prioritná os 2: Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov

Opatrenie 2.1: Podpora ďalšieho vzdelávania

Dátum vyhlásenia výzvy: 27. 08. 2013

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 28. 10. 2013

Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu: 2 milióny EUR

Oprávnení žiadatelia:

  • Mikro, malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“). Určujúcou definíciou MSP je definícia uvedená v prílohe I nariadenia  Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií za zlúčiteľné so spoločným trhom podľa čl. 87 a 88 Zmluvy o ES (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) ;
  • Veľké podniky, t.j. podnik, nespadajúci pod definíciu MSP.

Vo výzve sa uplatňuje schéma pomoci de minimis.

Miesto realizácie projektu:

  • Trnavský samosprávny kraj;
  • Trenčiansky samosprávny kraj;
  • Nitriansky samosprávny kraj;
  • Banskobystrický samosprávny kraj;
  • Žilinský samosprávny kraj;
  • Košický samosprávny kraj;
  • Prešovský samosprávny kraj.

Limity pomoci:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

50 000 EUR

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

200 000 EUR

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.1

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky