Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  Výzvy  OPV-2012/4.2/04-SORO  
 

OPV-2012/4.2/04-SORO

Názov výzvy: PODPORA ZLEPŠENIA KVALITY VYSOKÝCH ŠKÔL A SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED V BRATISLAVSKOM KRAJI

Kód výzvy: OPV-2012/4.2/04-SORO

Operačný program Vzdelávanie, Prioritná os 4: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj

Opatrenie 4.2: Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania

Dátum vyhlásenia výzvy: 17. 1. 2012

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 26. 3. 2012

Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu: 2 milióny EUR

Oprávnení žiadatelia:

  • štátne vysoké školy;
  • verejné vysoké školy;
  • súkromné vysoké školy (pre účely tejto výzvy sa pod súkromnou vysokou školou rozumie právnická osoba definovaná v zmysle § 47 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.);
  • Slovenská akadémia vied (vrátane jednotlivých ústavov SAV).

Miesto realizácie projektu:
Bratislavský samosprávny kraj

Limity pomoci:
Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:
250 000 EUR
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:
500 000 EUR

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 4.2

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky