Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  Výzvy  OPV-2012/3.1/04-SORO  
 

OPV-2012/3.1/04-SORO

Názov výzvy: PODPORA VZDELÁVANIA PRÍSLUŠNÍKOV MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT PROSTREDNÍCTVOM PODPORY ELOKOVANÝCH PRACOVÍSK STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKÔL

Kód výzvy: OPV-2012/3.1/04-SORO

Operačný program Vzdelávanie, Prioritná os 3: Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami

Opatrenie 3.1: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít

Dátum vyhlásenia výzvy: 31. 10. 2012

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 31. 01. 2013

Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu: 7 miliónov EUR

Oprávnení žiadatelia:

•      stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov (v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov);

•      cirkevné stredné odborné školy (v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov);

•      súkromné stredné odborné školy (v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

 

Miesto realizácie projektu:

  • Trnavský samosprávny kraj;
  • Trenčiansky samosprávny kraj;
  • Nitriansky samosprávny kraj;
  • Banskobystrický samosprávny kraj;
  • Žilinský samosprávny kraj;
  • Košický samosprávny kraj;
  • Prešovský samosprávny kraj

Limity pomoci:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

150 000 EUR

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

300 000 EUR

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 3.1

Hore

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky