Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  Výzvy  OPV-2012/1.2/06-SORO  
 

OPV-2012/1.2/06-SORO

Názov výzvy: SKVALITNENIE VYUČOVANIA SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY NA ŠKOLÁCH S VYUČOVACÍM JAZYKOM NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN METÓDOU VYUČOVANIA CUDZÍCH JAZYKOV ZLEPŠENÍM KVALITY VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV VYSOKÝCH ŠKÔL

Kód výzvy: OPV-2012/1.2/06-SORO

Operačný program Vzdelávanie, Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie 1.2: Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Dátum vyhlásenia výzvy: 31. 10. 2012

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 28. 01. 2013

Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu: 1 milión EUR

Oprávnení žiadatelia:

  • štátne vysoké školy;
  • verejné vysoké školy;
  • súkromné vysoké školy (Pre účely tejto výzvy sa pod súkromnou vysokou školou rozumie právnická osoba definovaná v zmysle § 47 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).

Miesto realizácie projektu:

  • Trnavský samosprávny kraj;
  • Trenčiansky samosprávny kraj;
  • Nitriansky samosprávny kraj;
  • Banskobystrický samosprávny kraj;
  • Žilinský samosprávny kraj;
  • Košický samosprávny kraj;
  • Prešovský samosprávny kraj.

Limity pomoci:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

150 000 EUR

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

300 000 EUR

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.2

Hore

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky