Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  Výzvy  OPV-2012/1.2/05-SORO  
 

OPV-2012/1.2/05-SORO

Názov výzvy: PODPORA ZLEPŠENIA KVALITY VYSOKÝCH ŠKÔL A SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

Kód výzvy: OPV-2012/1.2/05-SORO

Operačný program Vzdelávanie, Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie 1.2: Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Dátum vyhlásenia výzvy: 15. 10. 2012

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 17. 12. 2012

Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu: 26 miliónov EUR

Oprávnení žiadatelia:

 • štátne vysoké školy;
 • verejné vysoké školy;
 • súkromné vysoké školy (pre účely tejto výzvy sa pod súkromnou vysokou školou rozumie právnická osoba definovaná v zmysle § 47 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov);
 • Slovenská akadémia vied (vrátane jednotlivých ústavov SAV).

 

Miesto realizácie projektu:

 • Trnavský samosprávny kraj;
 • Trenčiansky samosprávny kraj;
 • Nitriansky samosprávny kraj;
 • Banskobystrický samosprávny kraj;
 • Žilinský samosprávny kraj;
 • Košický samosprávny kraj;
 • Prešovský samosprávny kraj.

Limity pomoci:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

500 000 EUR

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

2 000 000 EUR

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.2

Hore

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky