Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  Výzvy  OPV-2012/1.2/04-SORO  
 

OPV-2012/1.2/04-SORO

Názov výzvy: PODPORA ZLEPŠENIA KVALITY VYSOKÝCH ŠKÔL

Kód výzvy: OPV-2012/1.2/04-SORO

Operačný program Vzdelávanie, Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie 1.2: Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Dátum vyhlásenia výzvy: 27. 07. 2012

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 28. 09. 2012

Upozornenie: predĺženie termínu výzvy do 15. 10. 2012 viac na: www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/aktuality/clanok/informacia-o-pozastaveni-predlzeni-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-na-podporu-zlepse/

 

Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu: 13 miliónov EUR

Oprávnení žiadatelia:

  • štátne vysoké školy;
  • verejné vysoké školy;
  • súkromné vysoké školy (pre účely tejto výzvy sa pod súkromnou vysokou školou rozumie právnická osoba definovaná v zmysle § 47 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).

Miesto realizácie projektu:

  • Trnavský samosprávny kraj;
  • Trenčiansky samosprávny kraj;
  • Nitriansky samosprávny kraj;
  • Banskobystrický samosprávny kraj;
  • Žilinský samosprávny kraj;
  • Košický samosprávny kraj;
  • Prešovský samosprávny kraj

Limity pomoci:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

1 000 000 EUR

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

2 500 000 EUR

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.2

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky