Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  Výzvy  OPV-2012/1.1/08-SORO  
 

OPV-2012/1.1/08-SORO

Názov výzvy: MODERNÁ STREDNÁ ŠKOLA

Kód výzvy: OPV-2012/1.1/08-SORO

Operačný program Vzdelávanie, Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú

Dátum vyhlásenia výzvy: 30. 11. 2012

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok:

predĺženie termínu výzvy do 4. 3. 2013, viac na http://www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/aktuality/clanok/informacia-o-pozastaveni-predlzeni-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-s-kodom-opv-2012/http://www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/aktuality/clanok/informacia-o-pozastaveni-predlzeni-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-s-kodom-opv-20121/

Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu: 30 miliónov EUR

Oprávnení žiadatelia:

•       stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov a obce (v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov);

•       stredné školy, ktorých zriaďovateľom sú orgány štátnej správy (v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov);

•       cirkevné stredné školy (v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov);

•       súkromné stredné školy (v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

 

Miesto realizácie projektu:

  • Trnavský samosprávny kraj;
  • Trenčiansky samosprávny kraj;
  • Nitriansky samosprávny kraj;
  • Banskobystrický samosprávny kraj;
  • Žilinský samosprávny kraj;
  • Košický samosprávny kraj;
  • Prešovský samosprávny kraj.

Limity pomoci:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

100 000 EUR

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

500 000 EUR

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky