Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  Výzvy  OPV-2011/3.1/03-SORO  
 

OPV-2011/3.1/03-SORO

Názov priebežnej výzvy: Podpora prístupu príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít k vzdelávaniu vrátane ich ďalšieho vzdelávania

Kód výzvy: OPV-2011/3.1/03-SORO

Operačný program Vzdelávanie, Prioritná os 3: Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami           

Opatrenie 3.1: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít

Dátum vyhlásenia výzvy: 20. 05. 2011

Dátum uzávierky 1. kola prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 01. 08. 2011 (vyhlásenie ďalších kôl prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok bude závisieť od miery vyčerpania celkovej alokácie určenej na priebežnú výzvu)

Vyhlásenie 2. kola priebežnej výzvy OPV-2011/3.1/03-SORO na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Dátum uzávierky výzvy: 20. 01. 2012

Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu: 17 miliónov EUR

Oprávnení žiadatelia:

 • základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí (v zmysle § 29 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov);
 • základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských školských úradov (v zmysle § 97 a  §104 písm. b)  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle  § 10 ods. 5 písm. a) a d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov);
 • cirkevné základné školy (v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov);
 • súkromné základné školy (v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov);
 • základné umelecké školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov (v zmysle § 49 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 6 ods. 2 písm. a) a § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov);
 • súkromné základné umelecké školy (v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov);
 • cirkevné základné umelecké školy (v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov);
 • stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov (v zmysle § 32 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle  § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov);
 • stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti  krajských školských úradov (v zmysle § 98 a § 104 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 10 ods. 5 písm. b) a písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov);
 • stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti iných ústredných orgánov štátnej správy (v zmysle § 109, §110 a § 111 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov);
 • cirkevné stredné školy (v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov);
 • súkromné stredné školy (v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov);
 • mimovládne organizácie (mimo schémy pomoci de minimis), ktoré majú minimálne 1 rok pred vyhlásením výzvy uvedený v predmete činnosti predmet: poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania (organizácie zriadené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, v zmysle Občianskeho zákonníka č. 40/1966 Zb. v znení neskorších predpisov ako záujmové združenie právnických osôb);
 • miestna samospráva v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Miesto realizácie projektu:

Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj Banskobystrický samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj.

Limity pomoci:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

100 000 EUR

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

500 000 EUR

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 3.1

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky