Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  Výzvy  OPV-2011/1.2/03-SORO  
 

OPV-2011/1.2/03-SORO

Názov výzvy: PODPORA ZLEPŠENIA KVALITY VYSOKÝCH ŠKÔL A SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

Kód výzvy: OPV-2011/1.2/03-SORO

Operačný program Vzdelávanie, Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie 1.2: Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Dátum vyhlásenia výzvy: 22. 12. 2011

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 27. 2. 2012

Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu: 50 miliónov EUR

Oprávnení žiadatelia:

  • štátne vysoké školy;
  • verejné vysoké školy;
  • súkromné vysoké školy (pre účely tejto výzvy sa pod súkromnou vysokou školou rozumie právnická osoba definovaná v zmysle § 47 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.);
  • Slovenská akadémia vied (vrátane jednotlivých ústavov SAV).

Miesto realizácie projektu:

Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj.

Limity pomoci:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

500 000 EUR

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

2 000 000 EUR

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.2

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky