Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  Výzvy  OPV-2011/1.1/07-SORO  
 

OPV-2011/1.1/07-SORO

Názov výzvy: Inovovanie obsahu a metód vzdelávania na stredných školách pre potreby trhu práce

Kód výzvy: OPV-2011/1.1/07-SORO

Operačný program Vzdelávanie, Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú

Dátum vyhlásenia výzvy: 26. 9. 2011

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 28. 11. 2011

Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu: 15 miliónov EUR

Oprávnení žiadatelia:

  • stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov a krajských školských úradov;
  • stredné školy, ktorých zriaďovateľom sú iné ústredné orgány štátnej správy;
  • cirkevné stredné školy;
  • súkromné stredné školy.

 

Vo výzve sa neuplatňuje schéma pomoci de minimis.

Žiadatelia musia spĺňať definované podmienky oprávnenosti výzvy, ktoré sú uvedené v jej úplnom znení.

Miesto realizácie projektu:

Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj.

Limity pomoci:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

150 000 EUR

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

500 000 EUR

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky