Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  Výzvy  OPV-2011/1.1/06-SORO  
 

OPV-2011/1.1/06-SORO

Názov výzvy: Inovovanie obsahu a metód vzdelávania pre základné školy

Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Operačný program Vzdelávanie, Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú

Dátum vyhlásenia výzvy: 31. 3. 2011

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 31. 5. 2011

Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu: 25 miliónov EUR

Oprávnení žiadatelia:

  • základné školy v zriadovateľskej pôsobnosti obcí a krajských školských úradov;
  • cirkevné základné školy;
  • súkromné základné školy.

Vo výzve sa neuplatňuje schéma pomoci de minimis.

Žiadatelia musia spĺňať definované podmienky oprávnenosti výzvy, ktoré sú uvedené v jej úplnom znení.

Miesto realizácie projektu:

Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj Banskobystrický samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj.

Limity pomoci:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

100 000 EUR

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

400 000 EUR

Výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky