Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  Výzvy  OPV-2010/4.2/03-SORO  
 

OPV-2010/4.2/03-SORO

Názov výzvy: PODPORA ZLEPŠENIA KVALITY VYSOKÝCH ŠKÔL A SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED V BRATISLAVSKOM KRAJI

Kód výzvy: OPV-2010/4.2/03-SORO

Operačný program Vzdelávanie, Prioritná os 4: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj

Opatrenie 4.2: Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania

Dátum vyhlásenia výzvy: 31. 12. 2010

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 07. 03. 2011 

Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu: 1,8 miliónov EUR

Oprávnení žiadatelia:

  • štátne vysoké školy;
  • verejné vysoké školy;
  • súkromné vysoké školy; (Pre účely tejto výzvy sa pod súkromnou vysokou školou rozumie právnická osoba definovaná v zmysle § 47 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)
  • Slovenská akadémia vied (vrátane jednotlivých ústavov SAV).

Vo výzve sa neuplatňuje schéma pomoci de minimis.

Žiadatelia musia spĺňať presne definované podmienky oprávnenosti aktuálnej výzvy, ktoré sú uvedené v jej úplnom znení.

Miesto realizácie projektu:

Bratislavský samosprávny kraj.

Limity pomoci:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

200 000 EUR

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

600 000 EUR

Výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 4.2

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky