Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  Výzvy  OPV-2009/3.2/01-SORO  
 

OPV-2009/3.2/01-SORO

Výzva 3.2 Inovácia metód a foriem výchovno-vzdelávacieho procesu a tvorba programov ďalšieho vzdelávania osôb zdravotne znevýhodnených

Kód výzvy: OPV-2009/3.2/01-SORO

Operačný program Vzdelávanie, Prioritná os 3: Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami

Opatrenie 3.2: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami

Dátum vyhlásenia výzvy: 13. 3. 2009

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 8. 6. 2009

Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu: 8 miliónov EUR (241,008 miliónov Sk)

Oprávnení žiadatelia:

• špeciálna stredná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti krajského školského úradu a samosprávneho kraja;

• cirkevná špeciálna stredná škola;

• súkromná špeciálna stredná škola;

• krajský školský úrad ako zriaďovateľ špeciálnej strednej školy, špeciálneho výchovného zariadenia a školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie;

• samosprávny kraj ako zriaďovateľ špeciálnej strednej školy;

• mimovládne organizácie (mimo schémy pomoci de minimis), ktoré majú minimálne 1 rok pred vyhlásením výzvy uvedený v predmete činnosti predmet: poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania;

• špeciálne výchovné zariadenia: diagnostické centrum, reedukačné centrum, liečebno-výchovné sanatórium (mimo schémy pomoci de minimis) zaradené do sústavy školských zariadení;

• školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie: centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (mimo schémy pomoci de minimis) zaradené do sústavy školských zariadení.

Miesto realizácie projektu:

Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj Banskobystrický samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj.

Limity pomoci:

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

120 000 EUR (3 615 120 Sk)

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

300 000 EUR (9 037 800 Sk)

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky