Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  Výzvy  OPV-2009/3.1/01-SORO  
 

OPV-2009/3.1/01-SORO

Výzva 3.1 Programy a kurzy pre žiakov základných škôl pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít

Kód výzvy: OPV-2009/3.1/01-SORO
Operačný program Vzdelávanie Prioritná os 3: Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami
Opatrenie 3.1: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít

Dátum vyhlásenia výzvy: 27. 2. 2009

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 27. 4. 2009

Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu: 13 miliónov EUR (391,64 miliónov Sk)

Oprávnení žiadatelia:

· základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a krajských školských úradov so zastúpením žiakov z rómskej populácie viac ako 15% zo všetkých žiakov základnej školy;

· cirkevné základné školy so zastúpením žiakov z rómskej populácie viac ako 15% zo všetkých žiakov základnej školy;

· súkromné základné školy so zastúpením žiakov z rómskej populácie viac ako 15% zo všetkých žiakov základnej školy;

· základné umelecké školy so zastúpením žiakov z rómskej populácie viac ako 15% zo všetkých žiakov základnej školy.

Miesto realizácie projektu:
Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj Banskobystrický samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj.

Limity pomoci:
Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:
100 000 EUR (3 012 600 Sk)

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:
300 000 EUR (9 037 800 Sk)

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky