Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  Výzvy  OPV-2008/4.1/04-SORO  
 

OPV-2008/4.1/04-SORO

Výzva 4.1 Tvorba a implementácia školského vzdelávacieho programu stredných škôl

Kód výzvy: OPV-2008/4.1/04-SORO
Operačný program Vzdelávanie
Prioritná os 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj
Opatrenie 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj

Dátum vyhlásenia Výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len výzva):  6. 10. 2008

Dátum uzávierky výzvy: 19. 1. 2009

Celková finančná čiastka vyčlenená pre výzvu: 20 000 000 Sk (663 878,38 EUR).

Oprávnení žiadatelia:

  • stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov a krajských školských úradov
  • stredné školy, ktorých zriaďovateľom sú iné ústredné orgány štátnej správy
  • cirkevné stredné školy
  • súkromné stredné školy
  • samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl
  • krajský školský úrad ako zriaďovateľ stredných škôl, vrátane špeciálnych stredných škôl

Miesto realizácie projektu:
Bratislavský samosprávny kraj

Limity pomoci:
Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:
3 000 000 Sk (99 581,76 EUR)
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt
10 000 000 Sk (331 939,19 EUR)

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky