Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  FAQ  OPV-2013/4.1/05-SORO  Oprávnení žiadatelia, oprávnené aktivity a ostatné  
 

1. Môže škola, ktorá bola podporená v rámci poslednej výzvy pre opatrenie 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj, resp. realizovala projekt v rámci OPV, opäť žiadať o podporu v rámci výzvy s kódom OPV-2013/4.1/05-SORO?

Áno, ak škola spĺňa podmienky oprávnenosti, ktoré sú určené v tejto výzve, môže opäť predložiť žiadosť o NFP. V rámci predmetných projektov nesmie dôjsť k prekrývaniu napr. oprávnených výdavkov, oprávnených aktivít, oprávnených cieľových skupín a pod. V prípade, ak nastane uvedená situácia  bude  žiadosti o NFP vylúčená zo schvaľovacieho procesu. Pokiaľ sú žiadatelia už zapojení do národného projektu realizovaného v rámci OPV (resp. do iných projektov podporených v rámci štrukturálnych fondov), môže vzniknúť riziko prekrývania výdavkov napr. na lektorov, cestovné výdavky, stravné, publikácie atď. V prípade identifikovania prekrývania výdavkov budú takéto výdavky považované za neoprávnené v plnom rozsahu. 

2. Ktoré školy sa môžu zapojiť do výzvy s kódom OPV-2013/4.1/05-SORO?

Výzva je určená pre gymnáziá so sídlom v Bratislavskom kraji v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov alebo obcí; gymnáziá so sídlom v Bratislavskom kraji, ktorých zriaďovateľom sú orgány štátnej správy; cirkevné a súkromné gymnáziá so sídlom v Bratislavskom kraji.

3. Je v zmysle tejto výzvy oprávneným žiadateľom aj osemročné gymnázium a všetky jeho ročníky?

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a jeho definície sústavy škôl považuje osemročné gymnázium za druh strednej školy a je oprávneným žiadateľom (vrátane súkromného osemročného gymnázia) v rámci tejto výzvy. Oprávnenou cieľovou skupinou sú v tomto prípade všetci žiaci osemročného gymnázia (vrátane súkromného osemročného gymnázia) t .j. žiaci prvého (prima) až ôsmeho (oktáva) ročníka 8-ročnej formy štúdia.

4.  Môžu si podať projekty aj zriaďovatelia škôl?

Nie, zriaďovatelia stredných škôl nepatria v rámci predmetnej výzvy medzi oprávnených žiadateľov

5. Môžu byť cieľovými skupinami v projekte pedagogickí zamestnanci gymnázia?

V rámci zverejnenej výzvy sú oprávnenou cieľovou skupinou pedagogickí zamestnanci gymnázia a žiaci gymnázia žiadateľa v zmysle podmienok definovaných v jej úplnom znení.

6. Môžu si podávať projekty v rámci OPV aj školy s menej ako 200 žiakmi?

Áno, môžu, princíp pólov rastu sa tu neuplatňuje. Pri školách s výrazne nízkym počtom žiakov však nastávajú problémy pri obhajobe efektívnosti a hospodárností projektu a tiež jeho udržateľnosti.

7. Môže oprávnený žiadateľ podať v rámci tejto výzvy viaceré žiadosti o NFP?

Počet žiadostí o NFP, ktoré môže oprávnený žiadateľ predložiť v rámci tejto výzvy, je obmedzený na jednu žiadosť o NFP na jedného žiadateľa. V prípade, ak jeden žiadateľ predloží viacero žiadostí o NFP, budú tieto žiadosti o NFP vylúčené zo schvaľovacieho procesu.

8. V prípade, že práve realizujeme iný projekt financovaný zo štrukturálnych fondov, je možné podať žiadosť o NFP v rámci výzvy OPV?

Je to možné. Iné projekty realizované zo štrukturálnych fondov nemajú vplyv na možnosť podať žiadosť o NFP v rámci aktuálnej výzvy.

9. Od ktorého mesiaca sa odporúča naplánovať začiatok projektov?

ASFEU predpokladá možný začiatok projektov najskôr na október 2013, nie však neskôr ako december 2013. Tento termín je reálny najmä  pre prijímateľov, ktorí nebudú potrebovať využiť maximálne lehoty na predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci  a na doplnenie náležitostí potrebných k uzavretiu zmluvy.

10. Môže oprávnený žiadateľ výzvy - gymnázium - zahrnúť do oprávnenej cieľovej skupiny v projekte aj žiakov alebo pedagogických zamestnancov iných gymnázií?

Nie, oprávnenou cieľovou skupinou musia byť žiaci, resp. pedagogickí zamestnanci gymnázia, ktoré je predkladateľom žiadosti o NFP.

11. Môžu mať školy v projekte partnerov?

Nie, v aktuálne vyhlásenej výzve sa princíp partnerstva neuplatňuje, z čoho vyplýva, že výdavky partnera nie sú oprávnené.

12. Je možné realizovať aktivity zamerané na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov v rámci rámcovej aktivity 4.1.2: Podpora prípravy učiteľov a ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov aj v zahraničí?

V rámci realizácie oprávnenej aktivity: ďalšie vzdelávanie a podpora osobnostného odborného rozvoja pedagogických zamestnancov zamerané na potreby modernej školy s cieľom získania certifikátu/osvedčenia nie je povolené uskutočňovanie aktivít ďalšieho vzdelávania mimo územia Slovenskej republiky.

13. Môže sa škola v prípade rámcovej aktivity 4.1.1: Podpora reformy a rozvoj všeobecného a odborného vzdelávania na ZŠ a SŠ zamerať na ľubovoľné aktivity, resp. učebné predmety?

Vo všeobecnosti platí, že oprávnené sú všetky aktivity, resp. podaktivity, ktoré smerujú k napĺňaniu výzvou zadefinovaných oprávnených aktivít a ktorých výdavky sú zároveň v súlade so Zoznamom oprávnených a neoprávnených výdavkov (príloha č. 4 k výzve). Pri posudzovaní oprávnenosti jednotlivých aktivít platí, že musia vychádzať zo zamerania výzvy, jej cieľov a oprávnených aktivít spadajúcich pod príslušné rámcové aktivity.         V rámci aktivity 4. 1. 1.  musí projekt  dostatočne reflektovať špecifické zameranie výzvy na predmety: matematika, fyzika, chémia a biológia. Zároveň neodporúčame zamerať sa na predmety ako telesná a športová výchova/športová príprava, umenie a kultúra, etická výchova a pod.)

14. Aký názov žiadateľa máme uvádzať do žiadosti o NFP, máme vychádzať z Výpisu z registra organizácií alebo použiť názov uvedený v zriaďovacej listine?

Pri uvádzaní názvu žiadateľa používajte názov zo zriaďovacej listiny školy. Je tiež  dôležité, aby vo všetkých relevantných častiach žiadosti o NFP a jej príloh bol používaný jednotný názov žiadateľa, ako aj názov projektu.

15. Akým spôsobom je možné pri podávaní projektu dokladovať, že žiadateľ má k dispozícii 5% na spolufinancovanie projektu?

Pri podaní projektu je potrebné vyplniť Čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou je aj vyhlásenie o spolufinancovaní. Predmetný formulár nájdete na webovom sídle www.asfeu.sk v príslušnej výzve v súbore Prílohy k žiadosti o NFP, (Čestné vyhlásenie - vzorový formulár 3), kde je uvedené, že organizácia má zabezpečené zdroje na spolufinancovanie projektu. Žiadateľ podpísaním Čestného vyhlásenia deklaruje, že zo svojej strany má zabezpečené spolufinancovanie projektu (minimálne vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu). Pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP musí žiadateľ predložiť originál alebo úradne overenú fotokópiu dokladu o zabezpečení spolufinancovania projektu (napr. výpis z účtu, resp. potvrdenie komerčnej banky, že žiadateľ disponuje požadovanou výškou finančných prostriedkov).

16. Pri predkladaní žiadosti o NFP je potrebné predkladať účtovnú závierku?

Vo fáze predkladania projektu žiadateľ nepredkladá účtovnú závierku, ale je potrebné vyplniť Čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou je aj vyhlásenie o tom, že pred vydaním Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP žiadateľ predloží originál alebo úradne overenú kópiu Účtovnej závierky (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky, resp. výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch) originálne podpísanú štatutárnym orgánom žiadateľa (žiadateľ v závislosti od právnej formy predloží zodpovedajúcu účtovnú závierku) za posledné ukončené účtovné obdobie.

17. Aká situácia nastane, ak nenaplníme očakávané hodnoty merateľných ukazovateľov projektu?

V prípade, že budú plánované hodnoty pri ukončení projektu naplnené minimálne na 90 % a viac, nebude ASFEU uplatňovať žiadny sankčný mechanizmus. Naplnenie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku v rozsahu od 30 % do 89 % sa nepovažuje za porušenie zmluvy o poskytnutí NFP a v zmysle čl. 9, bod 2 Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP. V tomto prípade z dôvodu nenaplnenia očakávaných hodnôt merateľného ukazovateľa výsledku ASFEU pristúpi ku kráteniu nenávratného finančného príspevku pri zohľadnení reálneho čerpania rozpočtu, v zmysle aktuálne platnej Príručky pre Prijímateľa NFP, OPV.

Naplnenie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku na 29 % a menej sa považuje za podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP a v zmysle čl. 9, bod 2 Prílohy 1 Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP, ASFEU pristúpi k mimoriadnemu ukončeniu zmluvného vzťahu s následkom vrátenia všetkých poskytnutých prostriedkov.

18. Je potrebné uvádzať mená všetkých odborníkov a dostupných riadiacich a administratívnych kapacít, do Podrobného opisu projektu v rámci tabuľky E1 Dostupné odborné kapacity?

Do personálnej matice treba uviesť meno a priezvisko odborníka/riadiaceho/administratívneho pracovníka (každú pracovnú pozíciu/funkciu v samostatnom riadku), aktivitu, na ktorej sa bude podieľať a predpokladaný rozsah práce v hodinách. V prípade, že meno osoby nie je známe, uveďte do personálnej matice len názov funkcie, ktorú pre danú aktivitu budete potrebovať. Platí to aj pre zamestnancov pracujúcich na základe iných ako pracovnoprávnych vzťahov. Zároveň stručne po obsahovej stránke opíšte jeho pracovnú pozíciu v projekte a činnosti, ktoré bude v rámci projektu realizovať. V prípade relevantnosti je potrebné uviesť odkaz na profesijný životopis príslušnej osoby, v ktorom by mali byť uvedené informácie ohľadne skúseností, vrátane publikácií v oblasti práce s cieľovou skupinou a/alebo navrhovanými aktivitami. 

V prípade, ak žiadateľ do personálnej matice neuvedie niektorú z pozícií (funkciu) podieľajúcich sa na pracovných činnostiach v rámci projektu, táto nebude uznaná ako relevantná pre projekt.

19. Ktoré osoby participujúce na projekte sú povinné predložiť životopis ako jednu z príloh k žiadosti o NFP?

Podpísaný štruktúrovaný profesijný životopis (odporúčaný formulár životopisu - vzorový formulár 4) tvorí povinnú prílohu k žiadosti o NFP (príloha č. 10). Musia ho predložiť všetci odborní pracovníci a všetci zamestnanci podieľajúci sa na riadení a administrácii projektu. To znamená, že ho predkladajú všetci, ktorí sú menovaní v Podrobnom opise projektu (vzorový formulár 1) v časti E Dostupné personálne kapacity pre realizáciu projektu – konkrétne v tabuľke E1 a E2.

20. Akým spôsobom je treba predkladať životopisy zahraničných expertov?

Štruktúrovaný profesijný životopis zahraničného experta (odporúčaný formulár životopisu; vzorový formulár 4) musí byť dotyčným expertom podpísaný (pripúšťa sa aj sken/kópia podpisu) a zároveň preložený do slovenského jazyka, pričom štatutárny orgán žiadateľa potvrdí pravdivosť údajov v preklade svojím podpisom.

21. Do ktorého formulára môžem uviesť nepriame cieľové skupiny?

Nepriame cieľové skupiny možno uviesť do časti J „Multiplikačné efekty“ Podrobného opisu projektu, kde žiadateľ popíše šírenie výsledkov a výstupov projektu, ako aj jeho vplyvov smerujúcich od priamej cieľovej skupiny k nepriamej cieľovej skupine vrátane pozitívnych externalít realizácie jednotlivých aktivít projektu. V rámci multiplikačného efektu presne charakterizuje najmä predpokladané nepriame cieľové skupiny (obdobne ako v tabuľke C2), spôsob a mieru, akými aktivity projektu, ako aj ich výstupy a výsledky projektu vplývajú na tieto nepriame cieľové skupiny. Žiadateľ sa o nepriamych cieľových skupinách môže zmieniť aj v časti K „Diseminácia výsledkov projektu“ Podrobného opisu projektu, kde uvedie, akým spôsobom budú propagované a šírené priebežné výstupy a výsledky, resp. kľúčové udalosti v rámci realizácie aktivít vo verejnosti.

Časti C „Cieľové skupiny“ vrátane podčastí C1 „Cieľová skupina“ a C2 „Charakteristika cieľovej skupiny“ a rovnako aj bunka Cieľová skupina v časti G2 „Podrobný popis aktivít“ Podrobného opisu projektu sú určené len pre popis priamych cieľových skupín, ktoré sú uvedené vo výzve, a nesmú byť nepriame cieľové skupiny v tejto časti Podrobného opisu projektu uvedené.

22. Akú sumu treba uviesť pri aktivitách projektu v Podrobnom opise projektu v časti G2 v bunke Výdavky na realizáciu aktivity?

V tabuľke G2 „Podrobný popis aktivít“ v bunke „Výdavky na realizáciu aktivity“ je potrebné uviesť celkové oprávnené výdavky na realizáciu činnosti v EUR v súlade s rozpočtom projektu na danú aktivitu (napr. z položky 3 Spolu - stĺpec F Výdavky spolu). Do týchto výdavkov sa nezapočítavajú výdavky na zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky uvedené v časti „2. Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky“ rozpočtu, ako aj nepriame výdavky.

23. Ako môžem získať prístup do monitorovacieho systému ITMS?

ITMS je centrálny informačno-technologický monitorovací systém pre štrukturálne fondy (ŠF) a Kohézny fond (KF), ktorý slúži na evidenciu, spracovávanie, export a monitorovanie dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite ŠF a KF. Verejný portál ITMS je prístupný cez adresu www.itms.sk.Zaregistrovať sa treba elektronicky vypísaním a odoslaním Žiadosti o aktiváciu na adrese www.itms.sk. Na tomto sídle je zverejnený aj návod na vyplnenie žiadosti.

Po elektronickom odoslaní vyplnenej žiadosti je potrebné žiadosť vytlačiť a podpísať žiadateľom a úradne overiť podpis štatutárneho orgánu žiadateľa. Žiadosť o aktiváciu treba zaslať na adresu Datacentra:

Datacentrum
Cintorínska 5
814 88 Bratislava

Datacentrum vykoná aktiváciu užívateľského konta pre žiadateľa. Žiadateľovi bude následne vystavená a poštou zaslaná GRID karta. Po obdržaní GRID karty sa žiadateľ môže prihlásiť na portál ITMS a využívať všetky služby spojené s komunikáciou prostredníctvom ITMS (vypísanie žiadosti o NFP, sledovanie zmien v období implementácie projektu...). Prípadné otázky k registrácii je možné zaslať na e-mailovú adresu: itms@datacentrum.sk, ostatné kontaktné údaje sú k dispozícii na www.itms.sk v časti Kontakt na správcu aplikácie.

24. Formulár žiadosti o NFP je vo formáte PDF a zatiaľ sa do neho nedajú vpisovať údaje. Niečo sme si nevšimli?

Formulár žiadosti o NFP (príloha č. 1 predmetnej výzvy), ktorý je zverejnený vo formáte PDF na webovom sídle ASFEU www.asfeu.sk, slúži ako návod na vyplnenie žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS, nakoľko obsahuje postupy pre vyplnenie jednotlivých častí žiadosti o NFP, ktoré sa v elektronickej verzii nenachádzajú. Podrobnejšie informácie o používaní verejného portálu ITMS sú uvedené v Príručke pre žiadateľa o NFP z ESF, OPV, v. 12.0 (príloha č. 3 výzvy).

25. Počas vypĺňania žiadosti o NFP cez ITMS je možné s formulárom žiadosti o NFP pracovať, resp. podľa potreby ho dopĺňať?

Áno, pokiaľ žiadosť o NFP v ITMS nie je uzavretá a nie je odoslaná.

26. Ako postupovať pri odosielaní a vytlačení žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS?

Pri zadávaní žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS je potrebné žiadosť o NFP najskôr odoslať a až po odoslaní vytlačiť. Z dôvodu zabezpečenia jednotnosti údajov v tlačenej a elektronickej verzii žiadosti o NFP bol zavedený v ITMS nasledovný bezpečnostný prvok: na žiadosti o NFP, ktorá je vytlačená ešte pred odoslaním, sa zobrazí nápis „DRAFT“. Žiadosť o NFP s nápisom DRAFT sa bude považovať za neplatnú. Pre úspešné akceptovanie žiadosti o NFP je potrebné dodržať uvedené odporúčanie.

27. Ako je to s lehotou ukončenia realizácie aktivít, t. j. ktorý najneskorší rok môže byť uvedený vo formulári žiadosti o NFP (napr. v tab. 11, 12 a 15)? Rok 2014 alebo aktivity môžu smerovať až do roku 2015?

Áno, môžu. Závisí to od plánovaného začiatku realizácie aktivít projektu s ohľadom na plánovanú dĺžku jeho realizácie v závislosti na limity pre dĺžku realizácie projektu, uvedené vo výzve, odporúčaný termín pre začatie realizácie aktivít projektu október 2013, v zmysle odpovede č. 9. Treba si však uvedomiť, že oprávnenosť výdavkov pre  aktuálne programové obdobie 2007-2013 vzhľadom na pravidlo N+2 končí 31. 12. 2015, čo pri  omeškaní v realizácii takto naplánovaného projektu, môže spôsobiť značné problémy v jeho závere. Preto odporúčame projekt plánovať s dostatočnou časovou rezervou.

28. Aký rok máme uvádzať do tabuľky žiadosti o NFP č. 12. Hodnoty merateľných ukazovateľov a č. 15. Súlad s horizontálnymi prioritami? Rok, v ktorom budeme podávať žiadosť o NFP, alebo rok, ktorý uvádzame ako rok začatia realizácie aktivít projektu v Podrobnom opise projektu (príloha č. 1 k žiadosti o NFP)?

Vyplňte jednotlivé časti žiadosti o NFP podľa pokynov. V tabuľke žiadosti o NFP č. 12 a č. 15 je rokom pre stanovenie východiskovej hodnoty rok podania žiadosti o NFP a pre naplnenie hodnôt je to rok predpokladaného ukončenia projektu. V Podrobnom opise projektu uveďte mesiac a rok, ktorým plánujete začať projekt s ohľadom na odporúčaný termín pre začatie realizácie aktivít projektu. Z uvedeného vyplýva, že rok pre stanovenie východiskovej hodnoty ukazovateľov môže byť rozdielny s predpokladaným rokom začatia realizácie aktivít projektu, no rok predpokladaného naplnenia plánovaných hodnôt projektových ukazovateľov musí byť zhodný s predpokladaným rokom ukončenia realizácie aktivít projektu.

29. Môžem si vybrať akýkoľvek ukazovateľ, ktorý mi na výber ponúkne systém ITMS pri elektronickom vypĺňaní tabuľky č. 12 a č. 15 žiadosti o NFP?

Nie, žiadateľ si musí vybrať ukazovatele, ktoré mu na výber ponúka príloha č. 8 k výzve Zoznam ukazovateľov projektu.

30. Je v zmysle tejto výzvy oprávneným žiadateľom aj spojená škola, ktorá má 2 zložky: gymnázium a základnú školu ?

V prípade gymnázia, ktoré tvorí jednu z organizačných zložiek spojenej školy, sa oprávnenosť žiadateľa v rámci výzvy posudzuje na základe štatútu školy (zohľadňuje sa pôsobnosť, postavenie, organizácia školy atď.), ako aj ďalších podmienok definovaných vo výzve. Súčasne platí: aby spojená škola so samostatnou organizačnou zložkou – gymnázium, bola oprávneným žiadateľom výzvy, musí aktivity projektu zamerať len na cieľové skupiny pedagogickí zamestnanci gymnázia  a žiaci gymnázia.

Z uvedeného vyplýva, že ASFEU po kladnom posúdení a overení vyššie uvedených skutočností, akceptuje v tejto výzve ako oprávnených žiadateľov aj gymnáziá, ktoré sú  samostatnou organizačnou zložkou spojenej školy. 

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky