Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  FAQ  OPV-2013/2.1/04-SORO  Oprávnení žiadatelia, oprávnené aktivity a ostatné  
 

1. Vzťahuje sa podmienka predloženia memoranda resp. bilaterálnej dohody alebo iného dokumentu o spolupráci medzi žiadateľom (ako vzdelávacou inštitúciou) a spoločnosťou pôsobiacou na trhu (ako zamestnávateľ ekonomicky aktívneho obyvateľstva Slovenska v príslušnom odvetví hospodárstva) aj na žiadateľa,  ktorým je výrobný podnik s pôsobnosťou v príslušnom odvetví vybraného priemyslu a v projekte chce vzdelávať oprávnenú cieľovú skupinu vlastných  zamestnancov?

V prípade, že uvedený žiadateľ spĺňa všetky ostatné podmienky oprávneného žiadateľa definované vo výzve (napr. v  predmete činnosti má zapísané aj poskytovanie ďalšieho vzdelávania), nie je povinný predkladať  memorandum resp. bilaterálnu dohodu alebo iný dokument o spolupráci, v prípade, ak budú cieľovou skupinou v projekte len jeho vlastní zamestnanci. V uvedenom prípade je podmienka zabezpečenia cieľovej skupiny pre projekt irelevantná, pretože je potvrdená výberom cieľovej skupiny a podpisom štatutárneho orgánu v Žiadosti o nenávratný finančný prostriedok.

Podmienka zabezpečenia oprávnenej cieľovej skupiny pre projekt na základe spolupráce s podnikom zamestnávajúcim ekonomicky aktívne obyvateľstvo vo vybranom odvetví  hospodárstva je povinná pre žiadateľov, ktorí chcú v projekte vzdelávať zamestnancov iných podnikov a memorandom resp. bilaterálnou dohodou, alebo iným obdobným dokumentom o spolupráci musia potvrdiť prísľub na spoluprácu s podnikom, z ktorého má pochádzať oprávnená cieľová skupina projektu.

2. Môže oprávnený žiadateľ podať v rámci tejto výzvy viaceré žiadosti o NFP?

Oprávnený žiadateľ môže v rámci tejto výzvy predložiť viac žiadostí o NFP, avšak maximálna výška pomoci stanovená v čl. I. SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS a maximálna hodnota príspevku podľa čl. 53 nariadenia Rady (ES) 1083/2006 musí byť dodržaná. Pritom jeden žiadateľ nemôže predložiť viacero žiadostí o NFP s rovnakými oprávnenými aktivitami a súčasne rovnakou cieľovou skupinou. V prípade, ak jeden žiadateľ predloží viacero žiadostí o NFP, ktoré porušia i len jednu z uvedených podmienok, budú tieto žiadosti o NFP vylúčené zo schvaľovacieho procesu.

Maximálna výška pomoci de minimis jednému prijímateľovi nesmie presiahnuť súhrnne 200 000 EUR v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov. Trojročné obdobie v súvislosti s poskytovaním pomoci sa určuje na základe účtovného obdobia prijímateľa. Podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov je to kalendárny rok alebo hospodársky rok podľa rozhodnutia podniku.

V prípade, že jeden žiadateľ je prijímateľom finančnej pomoci v rámci výziev operačných programov, na ktoré sa vzťahuje schéma pomoci de minimis, odporúčame  overiť splnenie vyššie danej podmienky.

3. Ktoré osoby participujúce na projekte sú povinné predložiť životopis ako jednu z príloh k žiadosti o NFP?

Podpísaný štruktúrovaný životopis (odporúčaný vzorový formulár 5) tvorí povinnú prílohu k žiadosti o NFP. Musia ho predložiť všetci odborní pracovníci a všetci zamestnanci podieľajúci sa na riadení a administrácii projektu. To znamená, že ho predkladajú všetci, ktorí sú vymenovaní v Podrobnom opise projektu (vzorový formulár 1) v časti E Dostupné personálne kapacity pre realizáciu projektu, konkrétne v tabuľke E1 aj E2. V tejto súvislosti si dovoľujeme upozorniť na povinnosť žiadateľa/prijímateľa  vyžiadať  a uchovávať súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.

4. Akým spôsobom je možné pri podávaní projektu dokladovať, že žiadateľ má k dispozícii 5% na spolufinancovanie projektu?

Pri podaní projektu je potrebné vyplniť Čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou je aj vyhlásenie o spolufinancovaní. Predmetný formulár nájdete na webovom sídle www.asfeu.sk v príslušnej výzve v súbore Prílohy k žiadosti o NFP, (Čestné vyhlásenie – vzorový formulár 3), kde je uvedené, že organizácia má zabezpečené zdroje na spolufinancovanie projektu. Žiadateľ podpísaním Čestného vyhlásenia deklaruje, že zo svojej strany má zabezpečené spolufinancovanie projektu (minimálne vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu). Pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP musí žiadateľ predložiť originál alebo úradne overenú fotokópiu dokladu o zabezpečení spolufinancovania projektu (napr. výpis z účtu, resp. potvrdenie komerčnej banky, že žiadateľ disponuje požadovanou výškou finančných prostriedkov).

5. Koľko merateľných ukazovateľov výsledku a dopadu si musí žiadateľ o NFP vybrať v tabuľke č. 12 žiadosti o NFP „Hodnoty merateľných ukazovateľov“?

Žiadateľ o NFP je v rámci monitorovania projektu povinný vybrať si v tabuľke č. 12 formulára žiadosti o NFP „Hodnoty merateľných ukazovateľov“ minimálne jeden ukazovateľ výsledku a minimálne jeden ukazovateľ dopadu z povinných merateľných ukazovateľov, ktoré sú definované v prílohe č. 8 k predmetnej výzve. Povinné merateľné ukazovatele sú podfarbené a označené textom „povinný ukazovateľ“. Z takto označených ukazovateľov môžu byť pre žiadateľa vhodné viaceré ukazovatele, v tom prípade sa odporúča vybrať si všetky takto označené ukazovatele, ktoré budú následne využité pre účely monitorovania a hodnotenia OPV. Okrem týchto ukazovateľov, ktoré si žiadateľ musí vybrať, je možné si zo zoznamu projektových ukazovateľov vybrať ďalšie merateľné ukazovatele relevantné k danému projektu. Vzhľadom na náročnosť sledovania napĺňania očakávaných hodnôt ukazovateľov sa odporúča vybrať si čo možno najmenší počet nepovinných ukazovateľov.

6. Aká situácia nastane, ak nenaplníme očakávané hodnoty merateľných ukazovateľov projektu?

V prípade, že budú plánované hodnoty pri ukončení projektu naplnené minimálne na 90 % a viac, nebude ASFEU uplatňovať žiadny sankčný mechanizmus. Naplnenie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku v rozsahu od 30 % do 89 % sa nepovažuje za porušenie zmluvy o poskytnutí NFP a v zmysle čl. 9, bod 2 Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP. Z dôvodu nenaplnenia očakávaných hodnôt merateľného ukazovateľa výsledku však ASFEU pristúpi ku kráteniu nenávratného finančného príspevku nasledovne:

·         naplnenie ukazovateľa od 89 do 50% = pomerné krátenie celkových oprávnených  priamych výdavkov

·         naplnenie ukazovateľa od 49 do 30% = pomerné krátenie všetkých oprávnených  výdavkov (celkové oprávnené priame a nepriame výdavky).

ASFEU pristúpi ku kráteniu výdavkov v prípade nenaplnenia plánovaných hodnôt ukazovateľov výsledku, pri zohľadnení reálneho čerpania rozpočtu.

Naplnenie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku na 29 % a menej sa považuje za podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP a v zmysle čl. 9, bod 2 Prílohy 1 Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP ASFEU pristúpi k mimoriadnemu ukončeniu zmluvného vzťahu s následkom vrátenia všetkých poskytnutých prostriedkov.

7. Zo skúseností vieme, že pri implementácii projektu prichádza k ťažko predvídateľným situáciám, ktoré majú za následok časový posun. Ako máme postupovať v prípade, že počas implementácie vznikne potreba predĺženia lehoty ukončenia realizácie aktivít projektu? Je možné celkovú realizáciu projektu predĺžiť na viac ako 18 mesiacov, teda na   časové obdobie dlhšie ako definuje výzva ? 

V zmysle článku 8 Zmena Zmluvy bod 8.2 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP (VZP) je na základe riadneho odôvodnenia Prijímateľa možné predĺžiť lehotu na ukončenie realizácie aktivít Projektu oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu a to aj nad limity pre dĺžku realizácie projektu určené touto výzvou.

8. Ako môžem získať prístup do monitorovacieho systému ITMS?

ITMS je centrálny informačno-technologický monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond, ktorý slúži na evidenciu, spracovávanie, export a monitorovanie dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite ŠF a KF.

Verejný portál ITMS je prístupný cez adresu www.itms.sk. Zaregistrovať sa treba elektronicky vypísaním a odoslaním Žiadosti o aktiváciu na adrese www.itms.sk. Na tomto sídle je zverejnený aj návod na vyplnenie žiadosti.

Po elektronickom odoslaní vyplnenej žiadosti je potrebné žiadosť vytlačiť a podpísať žiadateľom a úradne overiť podpis štatutárneho orgánu žiadateľa. Žiadosť o aktiváciu treba zaslať na adresu Datacentra:

Datacentrum
Cintorínska 5
814 88 Bratislava

Datacentrum vykoná aktiváciu užívateľského konta pre žiadateľa. Žiadateľovi bude následne vystavená a poštou zaslaná GRID karta. Po obdržaní GRID karty sa žiadateľ môže prihlásiť na portál ITMS a využívať všetky služby spojené s komunikáciou prostredníctvom ITMS (vypísanie žiadosti o NFP, sledovanie zmien v období implementácie projektu...).

Prípadné otázky k registrácii je možné zaslať na e-mailovú adresu: itms@datacentrum.sk, ostatné kontaktné údaje sú k dispozícii na www.itms.sk v časti Kontakt na správcu aplikácie.

9. Je potrebné uvádzať mená do Podrobného opisu projektu v rámci tabuľky E1 Dostupné odborné kapacity a tabuľky E2 Dostupné riadiace a administratívne kapacity, ak sa na niektorých aktivitách budú podieľať odborníci, ktorých mená nepoznáme?

Nie, meno a priezvisko nemusí byť uvedené, ale malo by ísť skôr o výnimku, pretože veľa neobsadených pozícií  nesvedčí o kvalitnom personálnom zabezpečení projektu, čo sa prejaví aj pri odbornom hodnotení. Ďalšie časti ako je číslo a názov aktivity, predpokladaný rozsah práce, pracovná pozícia a činnosti, ktoré bude odborník v projekte realizovať, vypíšete. V prípade, ak žiadateľ do personálnej matice neuvedie všetky fyzické osoby podieľajúce sa na pracovných činnostiach v rámci projektu (personálne výdavky interné), nebudú uznané ako relevantné pre projekt.

10. Môžu mať žiadatelia v projekte partnerov?

Nie, v rámci tejto výzvy sa princíp partnerstva neuplatňuje.

11. Formulár žiadosti o NFP je vo formáte PDF a zatiaľ sa do neho nedajú vpisovať údaje. Niečo sme si nevšimli?

Formulár žiadosti o NFP (príloha č. 1 predmetnej výzvy), ktorý je zverejnený vo formáte PDF na webovom sídle ASFEU www.asfeu.sk, slúži ako návod na vyplnenie žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS, nakoľko obsahuje postupy pre vyplnenie jednotlivých častí žiadosti o NFP, ktoré sa v elektronickej verzii nenachádzajú. Podrobnejšie informácie o používaní verejného portálu ITMS sú uvedené v Príručke pre žiadateľa o NFP z ESF, OPV, v. 12.0 (príloha č. 3 predmetnej výzvy).

12. Počas vypĺňania žiadosti o NFP cez ITMS je možné s formulárom žiadosti o NFP pracovať, resp. podľa potreby ho dopĺňať?

Áno, pokiaľ žiadosť o NFP v ITMS nie je uzavretá a nie je odoslaná.

13. Ako postupovať pri odosielaní a vytlačení žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS?

Pri zadávaní žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS je potrebné žiadosť o NFP najskôr odoslať a až po odoslaní vytlačiť. Z dôvodu zabezpečenia jednotnosti údajov v tlačenej a elektronickej verzii žiadosti o NFP bol zavedený v ITMS nasledovný bezpečnostný prvok: na žiadosti, ktorá je vytlačená ešte pred odoslaním, sa zobrazí nápis „DRAFT“. Žiadosť o NFP s nápisom DRAFT sa bude považovať za neplatnú. Pre úspešné akceptovanie žiadosti o NFP je potrebné dodržať uvedené odporúčanie.

14. Čo sa rozumie pod automobilovým priemyslom pre účely Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPV-2013/2.1/04-SORO?

Automobilový priemysel ako súčasť odvetvia hospodárstva je pre účely tejto výzvy zadefinovaný prostredníctvom kódov Štatistickej odvetvovej klasifikácia ekonomických činností (Rev. 1.1 (2003))* tak, že do neho patrí časť 34 - VÝROBA MOTOROVÝCH VOZIDIEL, PRÍVESOV A NÁVESOV. Spoločnosť pôsobiaca na trhu ako zamestnávateľ ekonomicky aktívneho obyvateľstva Slovenska, ktorého kód OKEČ začína na dvojčíslo 34 (34xxx), je oprávneným subjektom z tohto pohľadu ako žiadateľ alebo podnik, s ktorým žiadateľ ako vzdelávacia inštitúcia môže uzavrieť a predložiť memorandum, resp. bilaterálnu dohodu alebo iný dokument o spolupráci pre účely tejto výzvy.

* Štatistickej odvetvovej klasifikácia ekonomických činností (Rev. 1.1 (2003)), zverejnená na webovej stránke Štatistického úradu SR http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=1924 a/alebo http://www.statistics.sk/pls/wregis/ciselniky?kc=5502 .

15. Čo sa rozumie pod energetickým priemyslom pre účely Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPV-2013/2.1/04-SORO?

Energetický priemysel ako súčasť odvetvia hospodárstva je pre účely tejto výzvy zadefinovaný prostredníctvom kódov Štatistickej odvetvovej klasifikácia ekonomických činností (Rev. 1.1 (2003))* tak, že do neho patria časti 40 - VÝROBA A ROZVOD ELEKTRINY, PLYNU, PARY A TEPLEJ VODY a 41 - ÚPRAVA A ROZVOD VODY. Spoločnosť pôsobiaca na trhu ako zamestnávateľ ekonomicky aktívneho obyvateľstva Slovenska, ktorého kód OKEČ začína na dvojčíslo 40 (40xxx) alebo 41 (41xxx), je oprávneným subjektom z tohto pohľadu ako žiadateľ alebo podnik, s ktorým žiadateľ ako vzdelávacia inštitúcia môže uzavrieť a predložiť memorandum, resp. bilaterálnu dohodu alebo iný dokument o spolupráci pre účely tejto výzvy.

* Štatistickej odvetvovej klasifikácia ekonomických činností (Rev. 1.1 (2003)), zverejnená na webovej stránke Štatistického úradu SR http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=1924 a/alebo http://www.statistics.sk/pls/wregis/ciselniky?kc=5502 .

16. Čo sa rozumie pod strojárskym priemyslom pre účely Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPV-2013/2.1/04-SORO?

Strojársky priemysel ako súčasť odvetvia hospodárstva je pre účely tejto výzvy zadefinovaný prostredníctvom kódov Štatistickej odvetvovej klasifikácia ekonomických činností (Rev. 1.1 (2003))* tak, že do neho patria časti 28 - VÝROBA KOVOVÝCH KONŠTRUKCIÍ A KOVOVÝCH VÝROBKOV OKREM VÝROBY STROJOV A ZARIADENÍ a 29 - VÝROBA STROJOV A ZARIADENÍ. Spoločnosť pôsobiaca na trhu ako zamestnávateľ ekonomicky aktívneho obyvateľstva Slovenska, ktorého kód OKEČ začína na dvojčíslo 28 (28xxx) alebo 29 (29xxx), je oprávneným subjektom z tohto pohľadu ako žiadateľ alebo podnik, s ktorým žiadateľ ako vzdelávacia inštitúcia môže uzavrieť a predložiť memorandum, resp. bilaterálnu dohodu alebo iný dokument o spolupráci pre účely tejto výzvy.

* Štatistickej odvetvovej klasifikácia ekonomických činností (Rev. 1.1 (2003)), zverejnená na webovej stránke Štatistického úradu SR http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=1924 a/alebo http://www.statistics.sk/pls/wregis/ciselniky?kc=5502 .

17. Čo sa rozumie pod stavebným priemyslom pre účely Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPV-2013/2.1/04-SORO?

Stavebný priemysel ako súčasť odvetvia hospodárstva je pre účely tejto výzvy zadefinovaný prostredníctvom kódov Štatistickej odvetvovej klasifikácia ekonomických činností (Rev. 1.1 (2003))* tak, že do neho patrí časť 45 - STAVEBNÍCTVO. Spoločnosť pôsobiaca na trhu ako zamestnávateľ ekonomicky aktívneho obyvateľstva Slovenska, ktorého kód OKEČ začína na dvojčíslo 45 (45xxx), je oprávneným subjektom z tohto pohľadu ako žiadateľ alebo podnik, s ktorým žiadateľ ako vzdelávacia inštitúcia môže uzavrieť a predložiť memorandum, resp. bilaterálnu dohodu alebo iný dokument o spolupráci pre účely tejto výzvy.

* Štatistickej odvetvovej klasifikácia ekonomických činností (Rev. 1.1 (2003)), zverejnená na webovej stránke Štatistického úradu SR http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=1924 a/alebo http://www.statistics.sk/pls/wregis/ciselniky?kc=5502 .

18. Čo sa rozumie pod chemickým priemyslom pre účely Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPV-2013/2.1/04-SORO?

Chemický priemysel ako súčasť odvetvia hospodárstva je pre účely tejto výzvy zadefinovaný prostredníctvom kódov Štatistickej odvetvovej klasifikácia ekonomických činností (Rev. 1.1 (2003))* tak, že do neho patria časti 23 - VÝROBA KOKSU, RAFINOVANÝCH ROPNÝCH PRODUKTOV A JADROVÉHO PALIVA, 24 - VÝROBA CHEMIKÁLIÍ A CHEMICKÝCH VÝROBKOV a 25 - VÝROBA VÝROBKOV Z GUMY A PLASTOV. Spoločnosť pôsobiaca na trhu ako zamestnávateľ ekonomicky aktívneho obyvateľstva Slovenska, ktorého kód OKEČ začína na dvojčíslo 23 (23xxx), 24 (24xxx) alebo 25 (25xxx), je oprávneným subjektom z tohto pohľadu ako žiadateľ alebo podnik, s ktorým žiadateľ ako vzdelávacia inštitúcia môže uzavrieť a predložiť memorandum, resp. bilaterálnu dohodu alebo iný dokument o spolupráci pre účely tejto výzvy.

* Štatistickej odvetvovej klasifikácia ekonomických činností (Rev. 1.1 (2003)), zverejnená na webovej stránke Štatistického úradu SR http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=1924 a/alebo http://www.statistics.sk/pls/wregis/ciselniky?kc=5502 .

19. Čo sa rozumie pod Informačno-komunikačnými technológiami pre účely Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPV-2013/2.1/04-SORO?

Informačno-komunikačné technológie ako súčasť odvetvia hospodárstva je pre účely tejto výzvy zadefinovaný prostredníctvom kódov Štatistickej odvetvovej klasifikácia ekonomických činností (Rev. 1.1 (2003))* tak, že do neho patrí časť 72 - POČÍTAČOVÉ A SÚVISIACE ČINNOSTI. Spoločnosť pôsobiaca na trhu ako zamestnávateľ ekonomicky aktívneho obyvateľstva Slovenska, ktorého kód OKEČ začína na dvojčíslo 72 (72xxx), je oprávneným subjektom z tohto pohľadu ako  žiadateľ alebo podnik, s ktorým žiadateľ ako vzdelávacia inštitúcia môže uzavrieť a predložiť memorandum, resp. bilaterálnu dohodu alebo iný dokument o spolupráci pre účely tejto výzvy.

* Štatistickej odvetvovej klasifikácia ekonomických činností (Rev. 1.1 (2003)), zverejnená na webovej stránke Štatistického úradu SR http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=1924 a/alebo http://www.statistics.sk/pls/wregis/ciselniky?kc=5502 .

20. Čo sa rozumie pod elektrotechnickým priemyslom pre účely Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPV-2013/2.1/04-SORO?

Elektrotechnický priemysel ako súčasť odvetvia hospodárstva je pre účely tejto výzvy zadefinovaný prostredníctvom kódov Štatistickej odvetvovej klasifikácia ekonomických činností (Rev. 1.1 (2003))* tak, že do neho patria časti 30 - VÝROBA KANCELÁRSKYCH STROJOV A POČÍTAČOV, 31 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH STROJOV A PRÍSTROJOV, 32 - VÝROBA RÁDIOVÝCH, TELEVÍZNYCH A KOMUNIKAČNÝCH ZARIADENÍ A PRÍSTROJOV a 33 - VÝROBA ZDRAVOTNÍCKYCH, PRESNÝCH A OPTICKÝCH PRÍSTROJOV, HODÍN A HODINIEK. Spoločnosť pôsobiaca na trhu ako zamestnávateľ ekonomicky aktívneho obyvateľstva Slovenska, ktorého kód OKEČ začína na dvojčíslo 30 (30xxx), 31 (31xxx), 32 (32xxx) alebo 33 (33xxx), je oprávneným subjektom z tohto pohľadu ako  žiadateľ alebo podnik, s ktorým žiadateľ ako vzdelávacia inštitúcia môže uzavrieť a predložiť memorandum, resp. bilaterálnu dohodu alebo iný dokument o spolupráci pre účely tejto výzvy.

* Štatistickej odvetvovej klasifikácia ekonomických činností (Rev. 1.1 (2003)), zverejnená na webovej stránke Štatistického úradu SR http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=1924 a/alebo http://www.statistics.sk/pls/wregis/ciselniky?kc=5502 .

21. Čo sa rozumie pod Potravinárskym priemyslom pre účely Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPV-2013/2.1/04-SORO?

Potravinársky priemysel ako súčasť odvetvia hospodárstva je pre účely tejto výzvy zadefinovaný prostredníctvom kódov Štatistickej odvetvovej klasifikácia ekonomických činností (Rev. 1.1 (2003))* tak, že do neho patrí časť 15 - VÝROBA POTRAVÍN A NÁPOJOV. Spoločnosť pôsobiaca na trhu ako zamestnávateľ ekonomicky aktívneho obyvateľstva Slovenska, ktorého kód OKEČ začína na dvojčíslo 15 (15xxx), je oprávneným subjektom z tohto pohľadu ako žiadateľ alebo podnik, s ktorým žiadateľ ako vzdelávacia inštitúcia môže uzavrieť a predložiť memorandum, resp. bilaterálnu dohodu alebo iný dokument o spolupráci pre účely tejto výzvy.

* Štatistickej odvetvovej klasifikácia ekonomických činností (Rev. 1.1 (2003)), zverejnená na webovej stránke Štatistického úradu SR http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=1924 a/alebo http://www.statistics.sk/pls/wregis/ciselniky?kc=5502 .

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky