Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  FAQ  OPV-2012/2.1/03-SORO  Oprávnení žiadatelia, oprávnené aktivity a ostatné  
 

1. Môže podať žiadosť o NFP v rámci predmetnej výzvy akýkoľvek mikro, malý, stredný a veľký podnikateľ?

Oprávnení žiadatelia musia spĺňať podmienky presne definované v predmetnej výzve. Ich bližšia špecifikácia sa nachádza v úplnom znení tejto výzvy, na str. 3 – 4, v bode 4. Oprávnení žiadatelia.

Pre účely tejto výzvy sa pod podnikmi rozumejú:

·                     štátne, verejné a súkromné vysoké školy ako zriaďovatelia univerzít tretieho veku (pre účely tejto výzvy sa pod súkromnou vysokou školou rozumie právnická osoba definovaná v zmysle § 47 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).

·                     obce v úrovni miestnych administratívnych jednotiek LAU 1 (podľa Nomenklatúry štatistických územných jednotiek NUTS (nariadenie č. 1059/2003 a nadväzná vyhláška Štatistického úradu SR č. 438/2004 Z. z. z 19. júla 2004). Oprávneným žiadateľom je obec – v úrovni miestnych administratívnych jednotiek LAU 1, t.j. okresné mesto, uvedené v kontrolnom zozname http://app.statistics.sk/wmetis/ciselniky_z/katcis.jsp?lang=sk&wdetail=1&wkodcis=0024, mimo Bratislavského kraja – kód SK01.).

Žiadateľom je organizácia registrovaná minimálne 1 rok pred vyhlásením výzvy a sídliaca na území Slovenskej republiky (žiadateľ musí mať právnu subjektivitu). Žiadateľ musí súčasne spĺňať všetky ostatné podmienky výzvy a Schémy na podporu rozvoja moderného vzdelávania pre vedomostnú spoločnosť v znení dodatku č. 3 (schéma pomoci de minimis).

2. Ako treba chápať definíciu oprávnených žiadateľov – obce v úrovni miestnych administratívnych jednotiek LAU 1. A ako je to v prípade mesta Košíc, ktoré sú rozdelené na 4 okresy: Košice I, Košice II, Košice III a Košice IV?

Oprávneným žiadateľom v zmysle výzvy je okresné mesto uvedené v kontrolnom zozname http://app.statistics.sk/wmetis/ciselniky_z/katcis.jsp?lang=sk&wdetail=1&wkodcis=0024 mimo Bratislavského kraja. T. j. obec/mesto spĺňajúce uvedenú podmienku v zastúpení samosprávnym orgánom a navonok štatutárnym orgánom (primátorom). Na základe vyššie uvedeného  vyplýva,  že oprávneným žiadateľom v prípade Košíc je samosprávny orgán mesta Košice v zastúpení jeho štatutárneho orgánu  - primátora mesta Košíc.

3. Kto presne tvorí oprávnenú cieľovú skupinu seniorov vo veku nad 50 rokov? Môžu byť zahrnutí do nej aj dôchodcovia?

Do tejto cieľovej skupiny patria seniori vo veku nad 50 rokov, pričom seniori nad 50 rokov sú osoby, ktoré dovŕšili 50. rok svojho života najneskôr v roku pred rokom, v ktorom sa realizuje aktivita, do ktorej je daná osoba zapojená. Do tejto cieľovej skupiny patria aj seniori v dôchodkovom veku.

Zároveň sa nemôže jednať o vzdelávanie podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách v nezamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedení zamestnanci, uchádzači o zamestnanie, záujemcovia o zamestnanie sú cieľovou skupinou v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

4. Kto presne tvorí oprávnenú cieľovú skupinu lektorov?

Podľa 3 písm. d.) zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov je lektorom vzdelávacieho programu fyzická osoba, ktorá na základe a v rozsahu nadobudnutej odbornej spôsobilosti uskutočňuje vzdelávaciu činnosť v oblasti ďalšieho vzdelávania. To znamená, že pri zapojení cieľovej skupiny lektorov  bude prijímateľ musieť zdokladovať,  že príslušne odborne vzdelaná osoba už vykonáva reálne lektorskú činnosť.

5. Musia mať oprávnení žiadatelia o NFP – štátne, verejné a súkromné školy ako zriaďovatelia univerzít tretieho veku, v čase podania žiadosti o NFP už zriadenú univerzitu tretieho veku?

Áno. A v prípade, že škola chce podať projekt s miestom realizácie na niektorej z fakúlt, musí aj táto fakulta spĺňať uvedenú podmienku, teda, že sa podieľa priamo na realizácii aktivít  univerzity tretieho veku.

6. Môžu sa vzdelávacie aktivity v projekte zamerať aj na vlastných zamestnancov žiadateľa?

 

Nie, vzdelávacie programy zamerané na vnútrofiremné vzdelávanie (in-company training), t.j. odborné kurzy, školenia a tréningy pre vlastných zamestnancov nie sú oprávnenými aktivitami a budú zo schvaľovacieho procesu vylúčené, s výnimkou lektorov, ktorí sú pedagogickými zamestnancami štátnych, verejných a súkromných vysokých škôl ako zriaďovateľov univerzít tretieho veku.

 

7. Môže oprávnený žiadateľ podať v rámci tejto výzvy viaceré žiadosti o NFP?


Oprávnený žiadateľ môže v rámci tejto výzvy predložiť viac žiadostí o NFP, avšak maximálna výška pomoci stanovená v čl. I. SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS a maximálna hodnota príspevku podľa čl. 53 nariadenia Rady (ES) 1083/2006 musí byť dodržaná, pritom jeden žiadateľ nemôže predložiť viacero žiadostí o NFP s rovnakými oprávnenými aktivitami a súčasne rovnakou cieľovou skupinou. V prípade, ak jeden žiadateľ predloží viacero žiadostí o NFP, ktoré porušia i len jednu z uvedených podmienok, budú tieto žiadosti o NFP vylúčené zo schvaľovacieho procesu. Maximálna výška pomoci jednému prijímateľovi nesmie presiahnuť súhrnne 200 000 EUR v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov. Trojročné obdobie v súvislosti s poskytovaním pomoci sa určuje na základe účtovného obdobia prijímateľa. Podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov je to kalendárny rok alebo hospodársky rok podľa rozhodnutia podniku. V prípade, že jeden žiadateľ je prijímateľom finančnej pomoci v rámci výziev operačných programov, na ktoré sa vzťahuje schéma pomoci de minimis uvedená vyššie, treba zohľadniť danú podmienku.

 

8. V prípade, že práve realizujeme iný projekt financovaný zo štrukturálnych fondov, je možné podať žiadosť o NFP v rámci výzvy OPV?

 

Je to možné. Iné projekty realizované zo štrukturálnych fondov nemajú vplyv na možnosť podať žiadosť o NFP v rámci aktuálnej výzvy za predpokladu dodržania podmienky maximálnej výšky pomoci de minimis 200 000 €, ako je to bližšie uvedené v odpovedi č.7.

 

9. Od ktorého mesiaca sa odporúča naplánovať začiatok projektov?

 

ASFEU predpokladá možný začiatok projektov najskôr na 07/2013. Tento termín je reálny najmä  pre prijímateľov, ktorí nebudú potrebovať využiť maximálne lehoty na predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci  a na doplnenie náležitostí potrebných k uzavretiu zmluvy.

 

10. Môžu mať žiadatelia v projekte partnerov?

 

Nie, v tejto výzve sa princíp partnerstva neuplatňuje.

 

11. Môže vysoká škola v rámci projektu spolupracovať so zahraničnou partnerskou vysokou školou?

 

V rámci výzvy sa neuplatňuje princíp partnerstva a preto sú  výdavky partnera neoprávnené. Na projekte však môže škola spolupracovať s odborníkmi z iných vysokých škôl (experti, garanti odborných aktivít). V prípade, že žiadateľ (oprávnený v zmysle výzvy) bude projekt realizovať v súčinnosti s inou tuzemskou organizáciou (napr. škola) a osoby zúčastňujúce sa na projekte, ktoré sú zamestnancami danej organizácie, t.j. majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, budú uskutočňovať aktivity charakterom podobné, resp. rovnaké, ako je ich hlavná pracovná náplň,  nie je povolené vykonávať tieto činnosti na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. V tomto prípade je potrebné, aby žiadateľ uzatvoril s danou organizáciou zmluvu o refundácií mzdových výdavkov. V prípade zamestnancov zahraničných organizácií musia byť pri ich odmeňovaní splnené podmienky ustanovené v Príručke pre žiadateľa o NFP, ktorá je prílohou tejto výzvy.

 

12. Akým spôsobom je možné pri podávaní projektu dokladovať, že žiadateľ má k dispozícii 5% na spolufinancovanie projektu?

 

Pri podaní projektu je potrebné vyplniť Čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou je aj vyhlásenie o spolufinancovaní. Predmetný formulár nájdete na webovom sídle www.asfeu.sk v príslušnej výzve v súbore Prílohy k žiadosti o NFP, (Čestné vyhlásenie - vzorový formulár 3), kde je uvedené, že organizácia má zabezpečené zdroje na spolufinancovanie projektu. Žiadateľ podpísaním Čestného vyhlásenia deklaruje, že zo svojej strany má zabezpečené spolufinancovanie projektu (minimálne vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu). Pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP musí žiadateľ predložiť originál alebo úradne overenú fotokópiu dokladu o zabezpečení spolufinancovania projektu (napr. výpis z účtu, resp. potvrdenie komerčnej banky, že žiadateľ disponuje požadovanou výškou finančných prostriedkov).

 

13. Aká situácia nastane, ak nenaplníme očakávané hodnoty merateľných ukazovateľov projektu?

 

V prípade, že budú plánované hodnoty pri ukončení projektu naplnené minimálne na 90 % a viac, nebude ASFEU uplatňovať žiadny sankčný mechanizmus. Naplnenie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku v rozsahu od 30 % do 89 % sa nepovažuje za porušenie zmluvy o poskytnutí NFP a v zmysle čl. 9, bod 2 Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP. V tomto prípade z dôvodu nenaplnenia očakávaných hodnôt merateľného ukazovateľa výsledku ASFEU pristúpi ku kráteniu nenávratného finančného príspevku.

Naplnenie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku na 29 % a menej sa považuje za podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP a v zmysle čl. 9, bod 2 Prílohy 1 Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP ASFEU pristúpi k mimoriadnemu ukončeniu zmluvného vzťahu s následkom vrátenia všetkých poskytnutých prostriedkov.

 

14. Je potrebné uvádzať mená všetkých odborníkov a dostupných riadiacich a administratívnych kapacít, do Podrobného opisu projektu v rámci tabuľky E1 Dostupné odborné kapacity?

 

Do personálnej matice treba uviesť meno a priezvisko odborníka/riadiaceho/administratívneho pracovníka (každú pracovnú pozíciu/funkciu v samostatnom riadku), aktivitu, na ktorej sa bude podieľať a predpokladaný rozsah práce v hodinách. V prípade, že meno osoby nie je známe, uveďte do personálnej matice len názov funkcie, ktorú pre danú aktivitu budete potrebovať. Platí to aj pre zamestnancov pracujúcich na základe iných ako pracovnoprávnych vzťahov. Zároveň stručne po obsahovej stránke opíšte jeho pracovnú pozíciu v projekte a činnosti, ktoré bude v rámci projektu realizovať. V prípade relevantnosti je potrebné uviesť odkaz na profesijný životopis príslušnej osoby, v ktorom by mali byť uvedené informácie ohľadne skúseností, vrátane publikácií v oblasti práce s cieľovou skupinou a/alebo navrhovanými aktivitami. 

 

V prípade, ak žiadateľ do personálnej matice neuvedie niektorú z pozícií (funkciu) podieľajúcich sa na pracovných činnostiach v rámci projektu, táto nebude uznaná ako relevantná pre projekt.

 

15. Ktoré osoby participujúce na projekte sú povinné predložiť životopis ako jednu z príloh k žiadosti o NFP?

 

Podpísaný štruktúrovaný profesijný životopis (odporúčaný formulár životopisu - vzorový formulár 5) tvorí povinnú prílohu k žiadosti o NFP (príloha č. 11). Musia ho predložiť všetci odborní pracovníci a všetci zamestnanci podieľajúci sa na riadení a administrácii projektu. To znamená, že ho predkladajú všetci, ktorí sú menovaní v Podrobnom opise projektu (vzorový formulár 1) v časti E Dostupné personálne kapacity pre realizáciu projektu – konkrétne v tabuľke E1 a E2.

 

16. Akú sumu treba uviesť pri aktivitách projektu v Podrobnom opise projektu v časti G2 v bunke Výdavky na realizáciu aktivity?


V tabuľke G2 „Podrobný popis aktivít“ v bunke „Výdavky na realizáciu aktivity“ je potrebné uviesť celkové oprávnené výdavky na realizáciu činnosti v EUR v súlade s rozpočtom projektu na danú aktivitu (napr. z položky 3 Spolu - stĺpec F Výdavky spolu). Do týchto výdavkov sa nezapočítavajú výdavky na zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky uvedené v časti „2. Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky“ rozpočtu, ako aj nepriame výdavky.

 

17. Ako môžem získať prístup do monitorovacieho systému ITMS?


ITMS je centrálny informačno-technologický monitorovací systém pre štrukturálne fondy (ŠF) a Kohézny fond (KF), ktorý slúži na evidenciu, spracovávanie, export a monitorovanie dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite ŠF a KF.

Verejný portál ITMS je prístupný cez adresu www.itms.sk.

Zaregistrovať sa treba elektronicky vypísaním a odoslaním Žiadosti o aktiváciu na adrese www.itms.sk. Na tomto sídle je zverejnený aj návod na vyplnenie žiadosti.

 

Po elektronickom odoslaní vyplnenej žiadosti je potrebné žiadosť vytlačiť a podpísať žiadateľom a úradne overiť podpis štatutárneho orgánu žiadateľa. Žiadosť o aktiváciu treba zaslať na adresu Datacentra:

Datacentrum
Cintorínska 5
814 88 Bratislava

 

Datacentrum vykoná aktiváciu užívateľského konta pre žiadateľa. Žiadateľovi bude následne vystavená a poštou zaslaná GRID karta. Po obdržaní GRID karty sa žiadateľ môže prihlásiť na portál ITMS a využívať všetky služby spojené s komunikáciou prostredníctvom ITMS (vypísanie žiadosti o NFP, sledovanie zmien v období implementácie projektu...). Prípadné otázky k registrácii je možné zaslať na e-mailovú adresu: itms@datacentrum.sk, ostatné kontaktné údaje sú k dispozícii na www.itms.sk v časti Kontakt na správcu aplikácie.

 

18. Formulár žiadosti o NFP je vo formáte PDF a zatiaľ sa do neho nedajú vpisovať údaje. Niečo sme si nevšimli?

 

Formulár žiadosti o NFP (príloha č. 1 predmetnej výzvy), ktorý je zverejnený vo formáte PDF na webovom sídle ASFEU www.asfeu.sk, slúži ako návod na vyplnenie žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS, nakoľko obsahuje postupy pre vyplnenie jednotlivých častí žiadosti o NFP, ktoré sa v elektronickej verzii nenachádzajú. Podrobnejšie informácie o používaní verejného portálu ITMS sú uvedené v Príručke pre žiadateľa o NFP z ESF, OPV, v. 12.0 (príloha č. 3 predmetnej výzvy).

 

19. Počas vypĺňania žiadosti o NFP cez ITMS je možné s formulárom žiadosti o NFP pracovať, resp. podľa potreby ho dopĺňať?

 

Áno, pokiaľ žiadosť o NFP v ITMS nie je uzavretá a nie je odoslaná.

 

20. Ako postupovať pri odosielaní a vytlačení žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS?

 

Pri zadávaní žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS je potrebné žiadosť o NFP najskôr odoslať a až po odoslaní vytlačiť. Z dôvodu zabezpečenia jednotnosti údajov v tlačenej a elektronickej verzii žiadosti o NFP bol zavedený v ITMS nasledovný bezpečnostný prvok: na žiadosti o NFP, ktorá je vytlačená ešte pred odoslaním, sa zobrazí nápis „DRAFT“. Žiadosť o NFP s nápisom DRAFT sa bude považovať za neplatnú. Pre úspešné akceptovanie žiadosti o NFP je potrebné dodržať uvedené odporúčanie.

 

21. Ako je to s lehotou ukončenia realizácie aktivít, t. j. ktorý najneskorší rok môže byť uvedený vo formulári žiadosti o NFP (napr. v tab. 11, 12 a 15)? Rok 2014 alebo aktivity môžu smerovať až do roku 2015?

 

Áno, môžu. Závisí to od plánovaného začiatku realizácie aktivít projektu s ohľadom na plánovanú dĺžku jeho realizácie v závislosti na limity pre dĺžku realizácie projektu, uvedené vo výzve, odporúčaný termín pre začatie realizácie aktivít projektu je 07/2013, v zmysle odpovede č. 9. Treba si však uvedomiť, že oprávnenosť výdavkov pre  aktuálne programové obdobie 2007-2013 vzhľadom na pravidlo N+2 končí 31. 12. 2015, čo pri omeškaní v realizácii projektu, môže spôsobiť problémy v jeho závere. Preto odporúčame projekt plánovať s dostatočnou časovou rezervou.

 

22. Aký rok máme uvádzať do tabuľky žiadosti o NFP č. 12. Hodnoty merateľných ukazovateľov a č. 15. Súlad s horizontálnymi prioritami? Rok, v ktorom budeme podávať žiadosť o NFP, alebo rok, ktorý uvádzame ako rok začatia realizácie aktivít projektu v Podrobnom opise projektu (príloha č. 1 k žiadosti o NFP)?


Vyplňte jednotlivé časti žiadosti o NFP podľa pokynov. V tabuľke žiadosti o NFP č. 12 a č. 15 je rokom pre stanovenie východiskovej hodnoty rok podania žiadosti o NFP a pre naplnenie hodnôt je to rok predpokladaného ukončenia projektu. V Podrobnom opise projektu uveďte mesiac a rok, ktorým plánujete začať projekt s ohľadom na odporúčaný termín pre začatie realizácie aktivít projektu. Z uvedeného vyplýva, že rok pre stanovenie východiskovej hodnoty ukazovateľov môže byť rozdielny s predpokladaným rokom začatia realizácie aktivít projektu, no rok predpokladaného naplnenia plánovaných hodnôt projektových ukazovateľov musí byť zhodný s predpokladaným rokom ukončenia realizácie aktivít projektu.

 

23. Môžem si vybrať akýkoľvek ukazovateľ, ktorý mi na výber ponúkne systém ITMS pri elektronickom vypĺňaní tabuľky č. 12 a č. 15 žiadosti o NFP?

Nie, žiadateľ si musí vybrať ukazovatele, ktoré mu na výber ponúka príloha č. 8 k výzve Zoznam ukazovateľov projektu.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky