Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  FAQ  OPV-2012/1.2/04-SORO  Oprávnení žiadatelia, oprávnené aktivity a ostatné  
 

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA,

OPRÁVNENÉ AKTIVITY A OSTATNÉ

 

1. Môže v rámci tejto výzvy podať univerzita žiadosť o NFP pre viaceré fakulty?

 

Áno, univerzita môže do 1 žiadosti o NFP zahrnúť viaceré fakulty, ktoré spĺňajú podmienky výzvy.

 

2. Môže žiadosť o NFP podať fakulta?


Nie, fakulta samotná podať žiadosť o NFP nemôže, žiadosť o NFP za ňu, v prípade splnenia všetkých podmienok výzvy, môže podať univerzita. Fakulta nie je oprávneným žiadateľom definovaným výzvou, oprávnenými žiadateľmi výzvy sú štátne vysoké školy, verejné vysoké školy a súkromné vysoké školy
.

 

3. Môže oprávnený žiadateľ podať v rámci tejto výzvy viaceré žiadosti o NFP?


Počet žiadostí o NFP, ktoré môže oprávnený žiadateľ predložiť v rámci tejto výzvy, je obmedzený na jednu žiadosť o NFP na jedného žiadateľa. V prípade, ak jeden žiadateľ predloží viacero žiadostí o NFP, budú tieto žiadosti o NFP vylúčené zo schvaľovacieho procesu.

 

4. Platia v rámci tejto výzvy špecifické podmienky oprávnenosti, ktoré podmieňujú oprávnenosť žiadateľov o NFP?

Zámerom výzvy je podporiť vysokoškolské vzdelávanie, výskum, inovácie s osobitným zreteľom z oblasti prírodných a technických vied, oprávnenými žiadateľmi sú vysoké školy, ktoré sú  poskytovateľmi vysokoškolského vzdelávania s akreditovanými študijnými programami technických študijných odborov zodpovedajúcimi vybraným oblastiam výskumu. Pre účely tejto výzvy sú vybranými oblasťami výskumu: 5 - projektovanie, inžinierstvo a technológie a vodné hospodárstvo; 9 - fyzika a vedy o Zemi a vesmíre; 10 - environmentalistika a ekológia; 11 - metalurgické a montánne vedy; 12 - chémia, chemická technológia a biotechnológia; 14 - strojárstvo; 15 - elektrotechnika a elektroenergetika, 16 - informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie; 17 - inžinierstvo a technológie; 19 - poľnohospodárske a lesnícke vedy.

Ďalej je potrebné zdôrazniť podmienku, že príslušné fakulty musia byť na stupnici kvality v predmetnej oblasti výskumu v rámci komplexnej akreditácie VŠ hodnotené minimálne A- v znakovom hodnotení. Všetky podmienky oprávnenosti sú uvedené v úplnom znení výzvy.

5. V prípade, že práve realizujeme iný projekt financovaný zo štrukturálnych fondov, je možné podať žiadosť o NFP v rámci výzvy OPV?

Je to možné. Iné projekty realizované zo štrukturálnych fondov nemajú vplyv na možnosť podať žiadosť o NFP v rámci aktuálnej výzvy.

 

6. Od ktorého mesiaca sa odporúča naplánovať začiatok projektov?


ASFEU predpokladá možný začiatok projektov najskôr
na 04/2013.

 

7. Môže oprávnený žiadateľ výzvy – vysoká škola - zahrnúť do oprávnenej cieľovej skupiny v projekte aj študentov alebo učiteľov iných vysokých škôl?


Nie, oprávnenou cieľovou skupinou musia byť študenti, resp. učitelia vysokej školy, ktorá je predkladateľom žiadosti o NFP.

 

8. Môžu tvoriť cieľovú skupinu študenti študujúci na Slovensku a zároveň študenti univerzity zo zahraničia?


Oprávnenou cieľovou skupinou sú len študenti žiadateľa, tzn. tí, ktorí majú status študenta na univerzite/fakulte, ktorá je oprávneným žiadateľom v zmysle výzvy.

 

9. Môže univerzita v rámci projektu spolupracovať so zahraničnou partnerskou univerzitou?


V rámci výzvy sa neuplatňuje princíp partnerstva. Na projekte môže škola spolupracovať s odborníkmi z iných univerzít. Vysokoškolskí učitelia z iných škôl môžu byť expertmi alebo garantmi projektu. V prípade priamej spolupráce viacerých škôl sú výdavky partnera neoprávnené.

 

10. Akým spôsobom je možné pri podávaní projektu dokladovať, že žiadateľ má k dispozícii 5% na spolufinancovanie projektu?


Pri podaní projektu je potrebné vyplniť Čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou je aj vyhlásenie o spolufinancovaní. Predmetný formulár nájdete na
webovom sídle www.asfeu.sk v príslušnej výzve v súbore Prílohy k žiadosti o NFP, (Čestné vyhlásenie – vzorový formulár 3), kde je uvedené, že - organizácia má zabezpečené zdroje na spolufinancovanie projektu. Žiadateľ podpísaním Čestného vyhlásenia deklaruje, že zo svojej strany má zabezpečené spolufinancovanie projektu (minimálne vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu). Pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP musí žiadateľ predložiť originál alebo úradne overenú fotokópiu dokladu o zabezpečení spolufinancovania projektu (napr. výpis z účtu, resp. potvrdenie komerčnej banky, že žiadateľ disponuje požadovanou výškou finančných prostriedkov).

 

11. Aká situácia nastane, ak nenaplníme očakávané hodnoty merateľných ukazovateľov projektu?


V prípade, že budú plánované hodnoty pri ukončení projektu naplnené minimálne na 90 % a viac, nebude ASFEU uplatňovať žiadny sankčný mechanizmus. Naplnenie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku v rozsahu od 30 % do 89 % sa nepovažuje za porušenie zmluvy o poskytnutí NFP a v zmysle čl. 9, bod 2 Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP. Z dôvodu nenaplnenia očakávaných hodnôt merateľného ukazovateľa výsledku ASFEU pristúpi ku kráteniu nenávratného finančného príspevku nasledovne:

·                     naplnenie ukazovateľa od 89 do 50% = pomerné krátenie celkových oprávnených  výdavkov

·                     naplnenie ukazovateľa od 49 do 30% = pomerné krátenie všetkých výdavkov (celkové oprávnené priame a nepriame výdavky).

 

SORO pristúpi ku kráteniu výdavkov v prípade nenaplnenia plánovaných hodnôt ukazovateľov výsledku.

 

V prípadoch, že prijímateľ zvolí viac ako jeden výsledkový ukazovateľ, rozpočet sa bude krátiť na základe percenta vypočítaného ako aritmetický priemer týchto percentuálnych hodnôt. Pri výpočte aritmetického priemeru sa zohľadňuje naplnenie plánovaných hodnôt ukazovateľov max. na 100 %, nie prekročených hodnôt ukazovateľov ( t. j. na 101 % a viac).
Prijímateľ je povinný správne a pravidelne monitorovať výsledky projektu a predkladať ich hodnoty v priebežných monitorovacích správach projektu vrátane vysvetlenia odchýlok oproti plánovaným hodnotám.

Naplnenie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku na 29 % a menej sa považuje za podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP a v zmysle čl. 9, bod 2 Prílohy 1 Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP ASFEU pristúpi k mimoriadnemu ukončeniu zmluvného vzťahu s následkom vrátenia všetkých poskytnutých prostriedkov.
V prípade, že prijímateľ nebude dosahovať napĺňanie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku na 100% dochádza k porušeniu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne ustanovenie § 31 ods. 1 písm. j) zákona – nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov.

 

11. Je potrebné uvádzať mená všetkých odborníkov a dostupných riadiacich a administratívnych kapacít, do Podrobného opisu projektu v rámci tabuľky E1 Dostupné odborné kapacity?

 

Do personálnej matice treba uviesť meno a priezvisko odborníka/riadiaceho/administratívneho pracovníka (každú pracovnú pozíciu/funkciu v samostatnom riadku), aktivitu, na ktorej sa bude podieľať a predpokladaný rozsah práce v hodinách. V prípade, že meno osoby nie je známe, uveďte do personálnej matice len názov funkcie, ktorú pre danú aktivitu budete potrebovať. Platí to aj pre zamestnancov pracujúcich na základe iných ako pracovnoprávnych vzťahov. Zároveň stručne po obsahovej stránke opíšte jeho pracovnú pozíciu v projekte a činnosti, ktoré bude v rámci projektu realizovať. V prípade relevantnosti je potrebné uviesť odkaz na profesijný životopis príslušnej osoby, v ktorom by mali byť uvedené informácie ohľadne skúseností, vrátane publikácií v oblasti práce s cieľovou skupinou a/alebo navrhovanými aktivitami. 

 

V prípade, ak žiadateľ do personálnej matice neuvedie všetky pozície (funkcie) podieľajúce sa na pracovných činnostiach v rámci projektu nebudú uznané ako relevantné pre projekt.

 

12. Ktoré osoby participujúce na projekte sú povinné predložiť životopis ako jednu z príloh k žiadosti o NFP?


Podpísaný štruktúrovaný profesijný životopis (odporúčaný formulár životopisu - vzorový formulár 4) tvorí povinnú prílohu k žiadosti o NFP (príloha č. 10). Musia ho predložiť všetci odborní pracovníci a všetci zamestnanci podieľajúci sa na riadení a administrácii projektu. To znamená, že ho predkladajú všetci, ktorí sú menovaní v Podrobnom opise projektu (vzorový formulár 1) v časti E Dostupné personálne kapacity pre realizáciu projektu – konkrétne v tabuľke E1 aj E2.

 

13. Akým spôsobom je treba predkladať životopisy zahraničných expertov?


Štruktúrovaný profesijný životopis zahraničného experta (odporúčaný formulár životopisu; vzorový formulár 4) musí byť dotyčným expertom podpísaný (pripúšťa sa aj sken/kópia podpisu) a zároveň preložený do slovenského jazyka, pričom štatutárny orgán žiadateľa potvrdí pravdivosť údajov v preklade svojím podpisom.

 

14. Do ktorého formulára môžem uviesť nepriame cieľové skupiny?


Nepriame cieľové skupiny možno uviesť do časti J „Multiplikačné efekty“ Podrobného opisu projektu, kde žiadateľ popíše šírenie výsledkov a výstupov projektu, ako aj jeho vplyvov smerujúcich od priamej cieľovej skupiny k nepriamej cieľovej skupine vrátane pozitívnych externalít realizácie jednotlivých aktivít projektu. V rámci multiplikačného efektu presne charakterizuje najmä predpokladané nepriame cieľové skupiny (obdobne ako v tabuľke C2), spôsob a mieru, akými aktivity projektu, ako aj ich výstupy a výsledky projektu vplývajú na tieto nepriame cieľové skupiny. Žiadateľ sa o nepriamych cieľových skupinách môže zmieniť aj v časti K „Diseminácia výsledkov projektu“ Podrobného opisu projektu, kde uvedie, akým spôsobom budú propagované a šírené priebežné výstupy a výsledky, resp. kľúčové udalosti v rámci realizácie aktivít vo verejnosti.

Časti C „Cieľové skupiny“ vrátane podčastí C1 „Cieľová skupina“ a C2 „Charakteristika cieľovej skupiny“ a rovnako aj bunka Cieľová skupina v časti G2 „Podrobný popis aktivít“ Podrobného opisu projektu sú určené len pre popis priamych cieľových skupín, ktoré sú uvedené vo výzve, a nesmú byť nepriame cieľové skupiny v tejto časti Podrobného opisu projektu uvedené.

 

15. Akú sumu treba uviesť pri aktivitách projektu v Podrobnom opise projektu v časti G2 v bunke Výdavky na realizáciu aktivity?


V tabuľke G2 „Podrobný popis aktivít“ v bunke „Výdavky na realizáciu aktivity“ je potrebné uviesť celkové oprávnené výdavky na realizáciu činnosti v EUR v súlade s rozpočtom projektu na danú aktivitu (napr. z položky 3 Spolu - stĺpec F Výdavky spolu). Do týchto výdavkov sa nezapočítavajú výdavky na zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky uvedené v časti „2. Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky“ rozpočtu, ako aj nepriame výdavky.

 

16. Ako môžem získať prístup do monitorovacieho systému ITMS?


ITMS je centrálny informačno-technologický monitorovací systém pre štrukturálne fondy (ŠF) a Kohézny fond (KF), ktorý slúži na evidenciu, spracovávanie, export a monitorovanie dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite ŠF a KF.

Verejný portál ITMS je prístupný cez adresu www.itms.sk.

Zaregistrovať sa treba elektronicky vypísaním a odoslaním Žiadosti o aktiváciu na adrese www.itms.sk. Na tomto sídle je zverejnený aj návod na vyplnenie žiadosti.

 

Po elektronickom odoslaní vyplnenej žiadosti je potrebné žiadosť vytlačiť a podpísať žiadateľom a úradne overiť podpis štatutárneho orgánu žiadateľa. Žiadosť o aktiváciu treba zaslať na adresu Datacentra:

Datacentrum
Cintorínska 5
814 88 Bratislava

 

Datacentrum vykoná aktiváciu užívateľského konta pre žiadateľa. Žiadateľovi bude následne vystavená a poštou zaslaná GRID karta. Po obdržaní GRID karty sa žiadateľ môže prihlásiť na portál ITMS a využívať všetky služby spojené s komunikáciou prostredníctvom ITMS (vypísanie žiadosti o NFP, sledovanie zmien v období implementácie projektu...).
Prípadné otázky k registrácii je možné zaslať na e-mailovú adresu: itms@datacentrum.sk, ostatné kontaktné údaje sú k dispozícii na www.itms.sk v časti Kontakt na správcu aplikácie.

 

17. Formulár žiadosti o NFP je vo formáte PDF a zatiaľ sa do neho nedajú vpisovať údaje. Niečo sme si nevšimli?


Formulár žiadosti o NFP (príloha č. 1 predmetnej výzvy), ktorý je zverejnený vo formáte PDF na
webovom sídle ASFEU www.asfeu.sk, slúži ako návod na vyplnenie žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS, nakoľko obsahuje postupy pre vyplnenie jednotlivých častí žiadosti o NFP, ktoré sa v elektronickej verzii nenachádzajú. Podrobnejšie informácie o používaní verejného portálu ITMS sú uvedené v Príručke pre žiadateľa o NFP z ESF, OPV, v. 12.0 (príloha č. 3 predmetnej výzvy).

 

18. Počas vypĺňania žiadosti o NFP cez ITMS je možné s formulárom žiadosti o NFP pracovať, resp. podľa potreby ho dopĺňať?


Áno, pokiaľ žiadosť o NFP v ITMS nie je uzavretá a nie je odoslaná.

 

19. Ako postupovať pri odosielaní a vytlačení žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS?
Pri zadávaní žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS je potrebné žiadosť o NFP najskôr odoslať a až po odoslaní vytlačiť. Z dôvodu zabezpečenia jednotnosti údajov v tlačenej a elektronickej verzii žiadosti o NFP bol zavedený v ITMS nasledovný bezpečnostný prvok: na žiadosti o NFP, ktorá je vytlačená ešte pred odoslaním, sa zobrazí nápis „DRAFT“. Žiadosť o NFP s nápisom DRAFT sa bude považovať za neplatnú. Pre úspešné akceptovanie žiadosti o NFP je potrebné dodržať uvedené odporúčanie.

 

20. Ako je to s lehotou ukončenia realizácie aktivít, t. j. ktorý najneskorší rok môže byť uvedený vo formulári žiadosti o NFP (napr. v tab. 11, 12 a 15)? Rok 2014 alebo aktivity môžu smerovať až do roku 2015?


Áno, môžu. Závisí to od plánovaného začiatku realizácie aktivít projektu s ohľadom na plánovanú dĺžku jeho realizácie v závislosti na limity pre dĺžku realizácie projektu, uvedené vo výzve,
odporúčaný termín pre začatie realizácie aktivít projektu je 04/2013. Treba si však uvedomiť, že oprávnenosť výdavkov pre  aktuálne programové obdobie 2007-2013 vzhľadom na pravidlo N+2 končí 31. 12. 2015, čo pri  omeškaní v realizácii takto naplánovaného projektu, môže spôsobiť značné problémy v jeho závere. Preto odporúčame projekt plánovať s dostatočnou časovou rezervou.

 

21. Aký rok máme uvádzať do tabuľky žiadosti o NFP č. 12. Hodnoty merateľných ukazovateľov a č. 15. Súlad s horizontálnymi prioritami? Rok, v ktorom budeme podávať žiadosť o NFP, alebo rok, ktorý uvádzame ako rok začatia realizácie aktivít projektu v Podrobnom opise projektu (príloha č. 1 k žiadosti o NFP)?


Vyplňte jednotlivé časti žiadosti o NFP podľa pokynov. V tabuľke žiadosti o NFP č. 12 a č. 15 je rokom pre stanovenie východiskovej hodnoty rok podania žiadosti o NFP a pre naplnenie hodnôt je to rok predpokladaného ukončenia projektu. V Podrobnom opise projektu uveďte mesiac a rok, ktorým plánujete začať projekt s ohľadom na odporúčaný termín pre začatie realizácie aktivít projektu. Z uvedeného vyplýva, že rok pre stanovenie východiskovej hodnoty ukazovateľov môže byť rozdielny s predpokladaným rokom začatia realizácie aktivít projektu, no rok predpokladaného naplnenia plánovaných hodnôt projektových ukazovateľov musí byť zhodný s predpokladaným rokom ukončenia realizácie aktivít projektu.

 

22. Môže podať žiadosť o NFP vysoká škola so sídlom v Bratislavskom kraji, ak sa jednotlivé aktivity budú realizovať v rámci detašovaného pracoviska vysokej školy, ktoré sídli mimo Bratislavského kraja?

Vysoká škola so sídlom v Bratislavskom kraji a s detašovaným pracoviskom mimo Bratislavského kraja môže v rámci tejto výzvy podať žiadosť o NFP len v rámci fakulty, ktorej sídlo je na území mimo Bratislavského kraja a pod ktorú toto detašované pracovisko spadá. V prípade, že priamym zriaďovateľom detašovaného pracoviska je univerzita so sídlom v Bratislavskom kraji a nie konkrétna fakulta so sídlom mimo Bratislavského kraja, nie je možné uchádzať sa v danom prípade o NFP.

23. Pri cieľovej skupine VŠ učiteľov a zamestnancov výskumu a vývoja je rozhodujúce územie cieľa, v rámci ktorého sú zamestnaní. Myslí sa tým miesto výkonu práce? 

Pre správne stanovenie územia cieľa v prípade cieľovej skupiny VŠ učiteľov/zamestnancov výskumu a vývoja je podstatné, ako je určené miesto výkonu práce v pracovnej zmluve VŠ učiteľa/zamestnanca výskumu a vývoja.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky