Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  FAQ  OPV-2010/2.1/02-SORO  
 

Oprávnení žiadatelia, oprávnené aktivity a ostatné

1. Sú medzi oprávnenými žiadateľmi tejto výzvy aj súkromné vysoké školy?

Súkromná vysoká škola je oprávneným žiadateľom o NFP, pokiaľ spĺňa podmienku definovanú v aktuálnej výzve na predkladanie žiadostí o NFP a to, že oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2), písm. a) a b) Obchodného zákonníka, registrované na území Slovenskej republiky, ktoré spĺňajú definíciu mikro, malých a stredných podnikateľov, ako aj veľkí podnikatelia v znení tejto výzvy a plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov.

Žiadateľ musí súčasne spĺňať všetky ostatné podmienky výzvy, Schémy na podporu rozvoja moderného vzdelávania pre vedomostnú spoločnosť v znení dodatku č. 1 (schéma pomoci de minimis) a Schémy pre dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike počas trvania finančnej a hospodárskej krízy.

2. Môže podať žiadosť o NFP akýkoľvek mikro, malý, stredný a veľký podnikateľ?

Oprávnení žiadatelia musia spĺňať podmienky presne definované v predmetnej výzve a ich bližšia špecifikácia sa nachádza v úplnom znení tejto výzvy, na str. 3 – 4, v bode 4. Oprávnení žiadatelia. Oprávnený žiadateľ - mikro, malý, stredný a veľký podnikateľ musí vykonávať vzdelávacie aktivity na základe akreditácie podľa platnej legislatívy a na základe schválenej žiadosti o NFP vykonávať oprávnené aktivity v rámci schválených projektov. To znamená, že oprávneným žiadateľom v zmysle tejto výzvy je ten žiadateľ, ktorý už v čase predkladania žiadosti o NFP vykonáva akreditované vzdelávacie aktivity podľa platnej legislatívy (zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 97/2010 z 15. marca 2010) a v rámci pripravovaného projektu bude tvoriť a realizovať ďalšie vzdelávacie programy v súlade s výzvou. V súvislosti s tým podmienky výzvy stanovujú, že do aktivít projektu musí byť zahrnuté vypracovanie a predloženie žiadosti o akreditáciu vzdelávacích programov navrhnutých v projekte a ich akreditáciu, podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 97/2010 z 15. marca 2010.

Žiadateľom je organizácia registrovaná minimálne 1 rok pred vyhlásením výzvy a sídliaca na území Slovenskej republiky.

3. Môže žiadateľ – vzdelávacia inštitúcia zamerať svoj projekt napr. na zlepšenie manažérskych schopností pre osoby zúčastňujúce sa na aktivitách v rámci ďalšieho vzdelávania?

Áno, oprávnenou aktivitou tejto výzvy je tvorba a realizácia akreditovaných vzdelávacích programov pre osoby zúčastňujúce sa na aktivitách v rámci ďalšieho vzdelávania so zameraním na prehlbovanie a rozširovanie kvalifikácie, odbornej spôsobilosti a rozvoj kľúčových kompetencií pre sektor turistických služieb a služieb týkajúcich sa cestovného ruchu, vzhľadom na nové technológie, inovačné procesy a ich použitie v praxi.

Odbornou spôsobilosťou na účely tejto výzvy sa rozumie súhrn vedomostí, zručností a schopností požadovaných na pracovnú činnosť.

4. Môže žiadateľ – vzdelávacia ustanovizeň zahrnúť do oprávnenej cieľovej skupiny v projekte aj zamestnancov ohrozených prepúšťaním, nízkokvalifikovaných zamestnancov a nezamestnaných?

Nie, uvedení zamestnanci sú cieľovou skupinou v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

5. Môžu sa vzdelávacie aktivity v projekte zamerať aj na vlastných zamestnancov žiadateľa?

Nie, vzdelávacie programy zamerané na vnútrofiremné vzdelávanie (in-company training), t.j. odborné kurzy, školenia a tréningy pre vlastných zamestnancov, nie sú oprávnenými aktivitami a budú zo schvaľovacieho procesu vylúčené.

6. Na ktorú rámcovú aktivitu opatrenia sa máme zamerať so svojou oprávnenou aktivitou v rámci predmetnej výzvy?

V projekte je potrebné zamerať sa na rámcové aktivity opatrenia, na ktorú sa výzva viaže a ktorou je:

Rámcová aktivita 2.1.4: Podpora ďalšieho vzdelávania v jednotlivých sektoroch;

Rámcová aktivita 2.1.5: Uľahčenie prístupu k ďalšiemu vzdelávaniu;

Rámcová aktivita 2.1.7: Rozvoj kľúčových kompetencií prostredníctvom ďalšieho vzdelávania.

V tabuľke č. 9 formulára žiadosti o NFP (príloha č. 1 predmetnej výzvy), v časti „Ciele projektu“, je potrebné uviesť špecifické ciele projektu súvisiace s oprávnenými aktivitami a k nim vybrať z ponuky verejného portálu ITMS názov uvedenej rámcovej aktivity opatrenia, na ktorú sa špecifické ciele projektu viažu.

7. V prípade, že práve realizujeme iný projekt financovaný zo štrukturálnych fondov, je možné podať žiadosť o NFP v rámci výzvy OPV?

Je to možné. Iné projekty realizované zo štrukturálnych fondov nemajú vplyv na možnosť podať žiadosť o NFP v rámci aktuálnej výzvy. Maximálna výška pomoci jednému žiadateľovi však nesmie presiahnuť súhrnne 500 000 EUR (v súlade so Schémou pre dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike počas trvania finančnej a hospodárskej krízy ). Ak už žiadateľovi bola poskytnutá pomoc de minimis pred 17. decembrom 2008, suma pomoci poskytnutej podľa Schémy pre dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike počas trvania finančnej a hospodárskej krízy a poskytnutej pomoci de minimis nemôže v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2010 presiahnuť sumu 500 000 EUR. Žiadateľom, ktorým v období do 17. decembra 2008 už bola poskytnutá pomoc de minimis, môže byť poskytnutá pomoc len vo výške, ktorá tvorí rozdiel doteraz prijatej pomoci de minimis a maximálnej pomoci podľa Schémy pre dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike počas trvania finančnej a hospodárskej krízy.

8. Môžem v rámci výzvy s kódom OPV-2010/2.1/02-SORO predložiť viac ako jednu žiadosť o NFP?

Vzhľadom na podmienku Schémy pre dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike počas trvania finančnej a hospodárskej krízy, t.j. maximálnu výšku pomoci, ktorú možno prijímateľovi poskytnúť (500 000 EUR) a minimálnu výšku NFP na jeden projekt (300 000 EUR) stanovenú vo výzve, nie je možné predložiť viac ako jednu žiadosť o NFP tým istým žiadateľom. V prípade predloženia viacerých žiadostí o NFP jedným žiadateľom bude do schvaľovacieho procesu postúpená len tá žiadosť o NFP, ktorá bola do systému ITMS importovaná ako prvá v poradí.

9. Od ktorého mesiaca sa odporúča naplánovať začiatok projektov?

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ odporúča naplánovať začiatok projektov na január 2011.

10. Môžu mať podnikatelia v projekte partnerov?

Nie, v súčasnej výzve sa partnerstvo neuplatňuje.

11. Uplatňuje sa v rámci aktuálnej výzvy pre opatrenie 2.1 schéma pomoci de minimis?

Áno, na projekty predkladané v rámci tejto výzvy sa vzťahujú pravidlá schémy pomoci de minimis: Schéma na podporu rozvoja moderného vzdelávania pre vedomostnú spoločnosť v znení dodatku č. 1 (príloha č. 4 tejto výzvy) a pravidlá Schémy pre dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike počas trvania finančnej a hospodárskej krízy (príloha č. 5 tejto výzvy).

12. V pdf formáte žiadosti o NFP sa vyžaduje v časti 3, údaj o počte zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku koncu posledného kalendárneho roka pred podaním žiadosti o NFP, ale v ITMS tento údaj v časti 3 nie je. Ako máme postupovať?

Počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku koncu posledného kalendárneho roka pred podaním žiadosti o NFP je potrebné v ITMS zadať do časti „Špecifické polia“.

13. Do ktorého formulára môžem uviesť nepriame cieľové skupiny?

Nepriame cieľové skupiny možno uviesť do časti I „Multiplikačné efekty“ Podrobného opisu projektu, kde žiadateľ popíše šírenie výsledkov a výstupov projektu, ako aj jeho vplyvov smerujúcich od priamej cieľovej skupiny k nepriamej cieľovej skupine vrátane pozitívnych externalít realizácie jednotlivých aktivít projektu. V rámci multiplikačného efektu presne charakterizujte najmä predpokladané nepriame cieľové skupiny (obdobne ako v tabuľke C2), spôsob a mieru, akými aktivity projektu, ako aj ich výstupy a výsledky projektu vplývajú na tieto nepriame cieľové skupiny. Žiadateľ sa o nepriamych cieľových skupinách môže zmieniť aj v časti J „Diseminácia výsledkov projektu“ Podrobného opisu projektu, kde uvedie, akým spôsobom budú propagované a šírené priebežné výstupy a výsledky, resp. kľúčové udalosti v rámci realizácie aktivít vo verejnosti.

Časti C „Cieľové skupiny“ vrátane podčastí C1 „Cieľová skupina“ a C2 „Charakteristika cieľovej skupiny“ a rovnako aj bunka Cieľová skupina v časti G2 „Podrobný popis aktivít“ Podrobného opisu projektu sú určené len pre popis priamych cieľových skupín, ktoré sú uvedené vo výzve.

14. Akú sumu treba uviesť pri aktivitách projektu v Podrobnom opise projektu v časti G2 v bunke Výdavky na realizáciu projektu?

V tabuľke G2 „Podrobný popis aktivít“, v bunke „Výdavky na realizáciu projektu“ je potrebné uviesť celkové oprávnené výdavky na realizáciu činnosti v EUR v súlade s rozpočtom projektu na danú aktivitu (napr. z položky 3 Spolu - stĺpec F Výdavky spolu). Do týchto výdavkov sa nezapočítavajú výdavky na zariadenie/vybavenie a nepriame výdavky.

15. Je potrebné do personálnej matice odborných kapacít a personálnej matice riadiacich a administratívnych kapacít uviesť všetky osoby, aj keď ešte nie sú známe?

Áno, do personálnej matice je potrebné uviesť meno a priezvisko všetkých odborných pracovníkov a všetkých riadiacich/administratívnych pracovníkov (každého do samostatného riadku). V prípade, že meno osoby/odborníka nie je známe, žiadateľ do personálnej matice uvedie len názov funkcie, ktorú pre danú aktivitu bude potrebovať (platí to aj pre zamestnancov pracujúcich na základe iných ako pracovnoprávnych vzťahov). V prípade, ak žiadateľ do personálnej matice neuvedie všetky fyzické osoby podieľajúce sa na pracovných činnostiach v rámci projektu (personálne výdavky interné), nebudú uznané ako relevantné pre projekt. 

16. Ktoré osoby participujúce na projekte sú povinné predložiť životopis ako jednu z príloh k žiadosti o NFP?

Podpísaný štruktúrovaný profesijný životopis (európsky formulár; vzorový formulár 10 ) tvorí povinnú prílohu k žiadosti o NFP (príloha č. 22). Musia ho predložiť všetci odborní pracovníci a všetci zamestnanci podieľajúci sa na riadení a administrácii projektu. To znamená, že ho predkladajú všetci, ktorí sú vymenovaní v Podrobnom opise projektu (vzorový formulár 2), v časti E Dostupné personálne kapacity pre realizáciu projektu – konkrétne v tabuľke E1 aj E2.

17. Akým spôsobom je treba predkladať životopisy zahraničných expertov?

Štruktúrovaný profesijný životopis zahraničného experta (európsky formulár) musí byť dotyčným expertom podpísaný a zároveň preložený do slovenského jazyka, pričom štatutárny orgán žiadateľa potvrdí pravdivosť údajov v preklade svojím podpisom. Za zahraničných odborných pracovníkov je treba k žiadosti o NFP predložiť aj podpísaný Súhlas dotknutej osoby vyplnený v slovenskom jazyku.

18. Za aké obdobie je potrebné predložiť účtovnú závierku, ak budeme podávať žiadosť o NFP v auguste 2010?

Účtovná závierka musí byť predložená za ukončené účtovné obdobie. V zmysle § 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve účtovným obdobím sa rozumie kalendárny alebo hospodársky rok. Žiadateľ predkladá kompletnú účtovnú závierku, t. j. súvahu, výkaz ziskov a strát, poznámky, resp. výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch, originálne podpísanú štatutárnym orgánom žiadateľa.

19. Akým spôsobom je možné pri podávaní projektu dokladovať, že žiadateľ má k dispozícii 5 % na spolufinancovanie projektu?

V súlade so Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP, bod č. 11 žiadateľ pri podaní žiadosti o NFP musí predložiť originál alebo úradne overenú fotokópiu dokladu o zabezpečení spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa (napr. výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie komerčnej banky, že žiadateľ disponuje požadovanou výškou finančných prostriedkov; úverová zmluva), nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia žiadosti o NFP.

20. Je dostatočné, aby zabezpečenie spolufinancovania bolo zdokladované výpisom z bežného účtu, na ktorom je požadovaná suma vo výške 5%? Nie je potrebné, aby na zabezpečenie spolufinancovania bol založený osobitný účet?

Na zdokladovanie zabezpečenia spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa je postačujúce zaslať originál alebo úradne overenú fotokópiu výpisu z bežného bankového účtu žiadateľa s podpisom bankového úradníka a s pečiatkou banky, na ktorom bude uvedený objem finančných prostriedkov minimálne vo výške 5% celkových oprávnených výdavkov projektu. V prípade zaslania originálu alebo overenej kópie výpisu z bankového účtu žiadateľa je potrebné skontrolovať, či údaje v ňom uvedené umožňujú jednoznačnú identifikáciu organizácie žiadateľa. Na zabezpečenie spolufinancovania nie je potrebné založiť osobitný účet. Prípadne je možné vybrať si inú možnosť zdokladovania zabezpečenia spolufinancovania podľa bodu 11 Zoznamu povinných príloh k žiadosti o NFP.

21. Považuje sa za postačujúce, ak na potvrdení Sociálnej poisťovne, že žiadateľ nie je dlžníkom poistného na sociálnom poistení je uvedené, že Sociálna poisťovňa neeviduje nedoplatky na sociálnom poistení?

Takéto potvrdenie Sociálnej poisťovne je postačujúce ako doklad o vysporiadaní finančných záväzkov žiadateľa voči Sociálnej poisťovni. V prípade, ak Sociálna poisťovňa konkrétne vymenováva na potvrdení druhy poistenia, je nutné, aby uviedla všetky relevantné druhy poistenia.

22. Je potrebné zaslať originál alebo úradne overenú fotokópiu potvrdenia každej zdravotnej poisťovne aj v tom prípade, keď sú zamestnanci Žiadateľa poistení len napr. v dvoch z nich?

V súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, verzia 4.0, je potrebné zaslať do Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ originál alebo úradne overenú fotokópiu potvrdenia každej zdravotnej poisťovne, že žiadateľ nie je dlžníkom na zdravotnom poistení.

23. V prípade, že žiadateľ má viacero potvrdení o akreditácií, ktoré sú vydané Ministerstvom školstva SR podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 97/2010 z 15. marca 2010 , je potrebné predložiť všetky alebo stačí len jedno z nich?

Je postačujúce, ak žiadateľ predloží aspoň jedno platné potvrdenie o akreditácií, ktoré je vydané Ministerstvom školstva SR v zmysle zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 97/2010 z 15. marca 2010.

24. Aké miesto realizácie projektu je potrebné napísať do tabuľky č. 8 žiadosti o NFP, pokiaľ nie je ešte jasné, odkiaľ bude pochádzať cieľová skupina?

V tomto prípade odporúčame, aby žiadateľ uvádzal len zaradenie do Regiónu (NUTS II) a do Vyššieho územného celku (NUTS III).

25. Môžem si vybrať akýkoľvek ukazovateľ, ktorý mi na výber ponúkne systém ITMS pri elektronickom vypĺňaní tabuľky č. 12 a č. 15 žiadosti o NFP?

Nie, žiadateľ si musí vybrať ukazovatele, ktoré mu na výber ponúka príloha č. 12 k výzve Zoznam ukazovateľov projektu a formulár žiadosti o NFP.

26. Koľko merateľných ukazovateľov výsledku a dopadu si musí žiadateľ o NFP vybrať v tabuľke č. 12 žiadosti o NFP ,,Hodnoty merateľných ukazovateľov“?

Žiadateľ o NFP je v rámci monitorovania projektu povinný vybrať si v tabuľke č. 12 formulára žiadosti o NFP „Hodnoty merateľných ukazovateľov“ minimálne jeden ukazovateľ výsledku a minimálne jeden ukazovateľ dopadu z povinných merateľných ukazovateľov, ktoré sú definované v prílohe č. 12 k predmetnej výzve a formulári žiadosti o NFP. Povinné merateľné ukazovatele sú podfarbené a označené textom „ povinný ukazovateľ “. Z takto označených ukazovateľov môžu byť pre žiadateľa vhodné viaceré ukazovatele, v tom prípade sa odporúča vybrať si všetky takto označené ukazovatele, ktoré budú následne využité pre účely monitorovania a hodnotenia OPV. Okrem týchto ukazovateľov, ktoré si žiadateľ musí vybrať, je možné si zo zoznamu projektových ukazovateľov vybrať ďalšie merateľné ukazovatele relevantné k danému projektu. Vzhľadom na náročnosť sledovania napĺňania očakávaných hodnôt ukazovateľov sa odporúča vybrať si čo možno najmenší počet nepovinných ukazovateľov.

27. Aký merateľný ukazovateľ výsledku alebo dopadu s relevanciou k horizontálnym prioritám si má žiadateľ o NFP zvoliť pri vypĺňaní tabuľky č. 15 formulára žiadosti o NFP „Súlad s horizontálnymi prioritami“ v ITMS, aby vybraný ukazovateľ bol v súlade s merateľnými ukazovateľmi výsledku alebo dopadu v tabuľke č. 12 Žiadosti o NFP ,,Hodnoty merateľných ukazovateľov“ v ITMS?

Pokiaľ žiadateľ o NFP v tabuľke č. 15 formulára žiadosti o NFP „Súlad s horizontálnymi prioritami“ vyplní pri niektorej horizontálnej priorite „áno“, je zároveň potrebné aj slovne opísať tento súlad v nadväznosti na príspevok k plneniu špecifických a čiastkových cieľov konkrétnej horizontálnej priority zadefinovaných v Systéme koordinácie implementácie danej horizontálnej priority (popísané v kapitole 3.9 Príručky pre žiadateľa o NFP z ESF, verzia 8.0 ). Pokiaľ žiadateľ v popise neuvedie príspevok k relevantným špecifickým a čiastkovým cieľom konkrétnej horizontálnej priority, danú skutočnosť zohľadní odborný hodnotiteľ. V rámci tejto tabuľky je potrebné vyplniť aj názov merateľného ukazovateľa, ktorý sa na predmetnú horizontálnu prioritu vzťahuje, podľa zoznamu merateľných ukazovateľov priradených k príslušnej horizontálnej priorite, ktorý je súčasťou výzvy (príloha č. 12) a uviesť očakávané hodnoty týchto ukazovateľov priamo naviazané na obdobie realizácie projektu. V prípade, že v žiadosti o NFP žiadateľ uvedie, že projekt má vplyv na niektorú z horizontálnych priorít, musí byť tento vplyv popísaný minimálne jedným relevantným ukazovateľom výsledku s relevanciou k príslušnej horizontálnej priorite na úrovni projektu. Výber ukazovateľa dopadu s relevanciou k príslušnej horizontálnej priorite nie je povinný. V prípade, ak žiadateľ vyberie odpoveď „áno“ (projekt prispieva k napĺňaniu cieľov jednotlivých horizontálnych priorít) a uvedie iba ukazovateľ dopadu, bude sa to považovať za skutočnosť, že projekt neprispieva k horizontálnej priorite. V takom prípade hodnotiteľ pridelí projektu v rámci hodnotiaceho kritéria pre danú horizontálnu prioritu nulové bodové hodnotenie.

Pokiaľ žiadateľ zadefinoval ukazovateľ s relevanciou k horizontálnej priorite do tabuľky č. 15 formuláru žiadosti o NFP, rovnaký ukazovateľ (vrátane rovnakej hodnoty) musí byť zadefinovaný aj v tabuľke č. 12 formuláru žiadosti o NFP.

Príklady:

Pokiaľ si žiadateľ vyberie z merateľných ukazovateľov v tabuľke č. 12 povinný ukazovateľ výsledku Počet novovytvorených vzdelávacích programov, s relevanciou k HP Trvalo udržateľný rozvoj v tabuľke č. 15 „Súlad s horizontálnymi prioritami“ si z ukazovateľov výsledku musí vybrať ukazovateľ HP Trvalo udržateľný rozvoj Počet novovytvorených vzdelávacích programov.

2. Pokiaľ si žiadateľ vyberie z merateľných ukazovateľov v tabuľke č. 12 napr. nepovinný ukazovateľ výsledku Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu v tabuľke č. 15 formulára žiadosti o NFP si nemôže vybrať relevantný ukazovateľ, keďže tento ukazovateľ sa v zmysle predmetnej výzvy nevzťahuje na žiadnu HP.

V prípade, že si žiadateľ vyberie merateľný ukazovateľ Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - muži alebo ukazovateľ Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ženy, je potrebné, aby si vybral oba tieto ukazovatele (muži, ženy).

28. Aká situácia nastane, ak nenaplníme očakávané hodnoty merateľných ukazovateľov projektu?

V prípade, že budú plánované hodnoty pri ukončení projektu naplnené minimálne na 90 % a viac nebude SORO uplatňovať žiadny sankčný mechanizmus. Naplnenie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku v rozsahu od 30 % do 89 % sa nepovažuje za porušenie zmluvy o poskytnutí NFP. Z dôvodu nenaplnenia očakávaných hodnôt merateľného ukazovateľa však SORO pristúpi ku kráteniu nenávratného finančného príspevku nasledovne:

• naplnenie ukazovateľa od 89 do 50 % = pomerné krátenie priamych výdavkov;

• naplnenie ukazovateľa od 49 do 30 % = pomerné krátenie všetkých výdavkov.

Agentúra pristúpi ku kráteniu výdavkov v prípade nenaplnenia plánovaných hodnôt ukazovateľov výsledku, ktoré si prijímateľ vybral a podpisom zmluvy o poskytnutí NFP odsúhlasil. Nesplnenie ukazovateľov dopadu nie je považované za porušenie podmienok zmluvy o poskytnutí NFP, prijímateľ je však v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP povinný správne a pravidelne monitorovať dopady projektu a predkladať ich hodnoty v monitorovacích správach projektu vrátane vysvetlenia odchýlok oproti plánovaným hodnotám.

Naplnenie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku na 29 % a menej sa považuje za podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP a agentúra pristúpi k mimoriadnemu ukončeniu zmluvného vzťahu s následkom vrátenia všetkých poskytnutých prostriedkov.

V prípade, že prijímateľ nebude dosahovať napĺňanie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku na 100 % dochádza k porušeniu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne ustanovenie § 31 ods. 1 písm. j) zákona – nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov.

29. Ako môžem získať prístup do monitorovacieho systému ITMS?

ITMS je centrálny informačno-technologický monitorovací systém pre štrukturálne fondy (ŠF) a Kohézny fond (KF), ktorý slúži na evidenciu, spracovávanie, export a monitorovanie dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite ŠF a KF.

Verejný portál ITMS je prístupný cez adresu http://www.itms.sk/ . Po neotvorení tejto web stránky je potrebné kliknúť na inštrukciu Pokračovať v používaní tejto webovej lokality (neodporúča sa).

Zaregistrovať sa treba elektronicky vypísaním a odoslaním Žiadosti o aktiváciu na adrese http://www.itms.sk/. Na tejto stránke nájdete aj návod na vyplnenie žiadosti. Po elektronickom odoslaní vyplnenej žiadosti je potrebné žiadosť vytlačiť a podpísať žiadateľom a úradne overiť podpis štatutárneho orgánu žiadateľa.

Vytlačenú a podpísanú žiadosť treba zaslať na adresu Datacentra:

Datacentrum
Cintorínska 5
814 88 Bratislava

Datacentrum vykoná aktiváciu užívateľského konta pre žiadateľa. Žiadateľovi bude následne vystavená a poštou zaslaná GRID karta.

Po obdržaní GRID karty sa žiadateľ môže prihlásiť na portál ITMS a využívať všetky služby spojené s komunikáciou prostredníctvom ITMS (vypísanie žiadosti o NFP, sledovanie zmien v období implementácie projektu, ...).

Prípadné otázky k registrácii môžete zasielať na e-mailovú adresu: itms@datacentrum.sk, ostatné kontaktné údaje nájdete na www.itms.sk v časti Kontakt na správcu aplikácie.

30. Formulár žiadosti o NFP je vo formáte PDF a nedajú sa do neho vpisovať údaje. Niečo sme si nevšimli?

Formulár žiadosti o NFP, ktorý je zverejnený vo formáte PDF na internetovej stránke Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ www.asfeu.sk, slúži ako návod na vyplnenie žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS, nakoľko obsahuje postupy pre vyplnenie jednotlivých častí žiadosti o NFP, ktoré sa v elektronickej verzii nenachádzajú. Podrobnejšie informácie o používaní verejného portálu ITMS nájdete v Príručke pre žiadateľa o NFP z ESF, verzia 8.0 (príloha č. 3 predmetnej výzvy).

31. Počas vypĺňania žiadostí o NFP cez ITMS je možné s formulárom žiadosti o NFP pracovať, resp. podľa potreby ho dopĺňať?

Áno, pokiaľ žiadosť o NFP v ITMS neuzavriete a neodošlete.

32. Je možné konzultovať otázky k žiadosti o NFP pred jej odoslaním prostredníctvom verejného portálu ITMS a jej následným doručením do Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ?

Žiadateľ môže získať potrebné informácie prostredníctvom konzultácií v sieti Regionálnych informačných kancelárií priebežne, tzn. odo dňa vyhlásenia výzvy do uzávierky prijímania žiadostí o NFP, t. j. do 2. augusta 2010. Kontakty na Regionálne informačné kancelárie sú zverejnené na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk, ako aj v prílohe k výzve č. 15. Informácie sú poskytované telefonicky, písomne a osobne. Termín osobnej konzultácie je možné vopred dohodnúť telefonicky s manažérom publicity OPV v každom regióne. Osobné a telefonické konzultácie sa poskytujú v pracovných dňoch od 9.00 do 15.00 hod.

33. Kedy môžeme využiť osobné konzultácie zamerané na predbežnú kontrolu formálnej správnosti predkladanej žiadosti o NFP a jej príloh?

Žiadateľovi sa odporúča využiť možnosť osobných konzultácií zameraných na predbežnú kontrolu formálnej správnosti predkladanej žiadosti o NFP a jej príloh, a to v ktorejkoľvek Regionálnej informačnej kancelárii agentúry. V termíne od 19. júla 2010 do uzávierky prijímania žiadostí o NFP, t. j. do 2. augusta 2010, bude kontrola formálnej správnosti žiadosti o NFP prebiehať na základe termínu, ktorý si žiadateľ zarezervuje v rezervačnom systéme uverejnenom na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk. Vzhľadom na personálne možnosti agentúry je počet konzultácií obmedzený na jednu návštevu žiadateľa pre konkrétnu aktuálnu výzvu. Čas osobnej konzultácie je vyhradený na 1,5 hodiny.

34. Ako postupovať pri odosielaní a vytlačení žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS?

Pri zadávaní žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS je potrebné žiadosť o NFP najskôr odoslať a až po odoslaní vytlačiť. Z dôvodu zabezpečenia jednotnosti údajov v tlačenej a elektronickej verzii žiadosti o NFP bol zavedený v ITMS nasledovný bezpečnostný prvok: na žiadosti o NFP, ktorá je vytlačená ešte pred odoslaním, sa zobrazí nápis "DRAFT". Žiadosť o NFP s nápisom DRAFT sa bude považovať za neplatnú. Pre úspešné akceptovanie žiadosti o NFP je potrebné dodržať uvedené odporúčanie.

35. Je potrebné prikladať k žiadosti o NFP v ITMS elektronické prílohy?

Nie, k žiadosti o NFP v systéme ITMS sa elektronické prílohy neprikladajú. Povinné prílohy v zmysle zoznamu povinných príloh k žiadosti o NFP k výzve je treba priložiť k papierovej forme žiadosti o NFP v jednom origináli a dvoch kópiách.

36. Akým spôsobom je potrebné vyplniť údaj identifikátor žiadosti o NFP na obal fyzicky doručených žiadostí o NFP?

Po vyplnení a odoslaní žiadosti o NFP cez portál ITMS je žiadosť o NFP prenesená portálom ITMS do CORE ITMS, pričom portál ITMS pridelí žiadosti o NFP jednoznačný identifikátor vo forme šesťmiestneho čísla, tzv. ID portálu. V zmysle podmienok stanovených v predmetnej výzve je potrebné tento šesťmiestny kód uviesť aj na obal zásielky so žiadosťou o NFP. Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ využíva identifikátor v procese registrácie žiadosti o NFP.

37. Je potrebné uvádzať mená do Podrobného opisu projektu v rámci tabuľky E1 Dostupné odborné kapacity a tabuľky E2 Dostupné riadiace a administratívne kapacity, ak sa na niektorých aktivitách budú podieľať odborníci, ktorých mená nepoznáme?

Nie, meno a priezvisko nemusí byť uvedené, ale ďalšie časti, ako je číslo a názov aktivity, predpokladaný rozsah práce, pracovná pozícia a činnosti, ktoré bude externý odborník v projekte realizovať, vypíšete. V prípade, ak žiadateľ do personálnej matice neuvedie všetky fyzické osoby podieľajúce sa na pracovných činnostiach v rámci projektu (personálne výdavky interné) nebudú uznané ako relevantné pre projekt.

38. Je potrebné, aby obsahové zameranie vzdelávacích aktivít v projekte spĺňalo všetky minimálne štandardy v zmysle prílohy č. 6 k výzve – Minimálne štandardy na vzdelávacie programy v sektore turistických služieb a služieb týkajúcich sa cestovného ruchu?

Žiadateľ o NFP musí dodržať všetky minimálne štandardy v zmysle prílohy č. 6 k výzve okrem častí, ktoré umožňujú výber spojkou alebo.

39. Sú oprávnenými žiadateľmi aj tie vzdelávacie inštitúcie, ktoré majú akreditované vzdelávacie programy v zmysle zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní?

Áno, platné sú i rozhodnutia o pridelení akreditácie v zmysle zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní, ak neprešlo 5 rokov od ich vydania, resp. podľa zákona č. 568/2009 Z. z. § 28, ods. 3 „Rozhodnutia a potvrdenia o akreditácii vydané podľa doterajších predpisov strácajú platnosť po piatich rokoch odo dňa ich vydania“. Žiadatelia o NFP, ktorých platnosť akreditácie bola ukončená, prípadne bude ukončená v čase predkladania žiadosti o NFP, sú v zmysle podmienok výzvy neoprávnení.

Hore

Rozpočet, výdavky

1. Akým spôsobom bude zamestnanec žiadateľa finančne ohodnotený za práce súvisiace s administráciou projektu?

Danú otázku je potrebné riešiť v rámci pracovnej zmluvy, a to navýšením napr. osobného ohodnotenia po prepočte plánovaného počtu hodín práce na projekte. Čiastka, ktorá tvorí zvýšenie, bude premietnutá do položky v rámci rozpočtu projektu napr. 1.1.2.2. administratívny pracovník, a tá bude podľa druhu financovania poskytnutá prijímateľovi za podmienok dodržania stanovených kritérií dokladovania výkonu práce cez osobohodinu a výpočtu podielu relevantnej aktivity. Ide o tzv. špecifické výdavky, kde sa mzdy tretej strany (napr. zamestnanec) prefinancujú na mzdový účet organizácie a následne z tohto účtu sa prevedú na jednotlivé účty zamestnancov.

2. Ako stanovím výšku osobohodín v rozpočte, ktorý je prílohou č. 2 žiadosti o NFP?

Pri určovaní výšky osobohodiny je potrebné vychádzať z Príručky pre žiadateľa o NFP z ESF, verzia 8.0, ktorá tvorí prílohu č. 3 predmetnej výzvy, pričom personálne výdavky nemôžu prekročiť maximálne limity uvedené na stranách 70 – 75 príručky a zároveň nesmú prekročiť obvyklú výšku v danom mieste a čase.

3. Ako vypočítam celkovú sumu odmeny (finančných prostriedkov) pre interných zamestnancov, ktorí sa venujú aktivitám súvisiacim s projektom?

V zmysle kalkulačného vzorca a príkladov uvedených v Usmernení k spôsobu výpočtu odmeny interného zamestnanca za odpracovaný čas na projekte v rámci aktivít spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov.

Usmernenie výpočet odmeny interných zamestnancov

4. Môže zriaďovateľ školy uzavrieť s riaditeľom školy dohodu o pracovnej činnosti na pozíciu projektového manažéra?

Výdavky na takto uzatvorený pracovný vzťah budú považované za neoprávnené, pretože riaditeľ školy má v štandardnej pracovnej náplni manažovanie školy ako takej a v jej rámci škola implementuje projekt. Tým by došlo k uzatvoreniu dohody na rovnakú, resp. obdobnú pracovnú činnosť. Okrem toho by mohlo byť porušené aj ustanovenie aktuálneho znenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, ak by uvedené uzatváranie dohôd nemalo charakter výnimočnosti pre zamestnávateľa. Riaditeľ školy je zároveň i zamestnancom zriaďovateľa, čo by mohlo tiež viesť k prekrývaniu výdavkov z dvoch pracovnoprávnych vzťahov.

5. Môžu na projekte pracovať aj externí odborníci? Musí byť použitá metóda verejného obstarávania?

Na projekte môžu pracovať aj externí odborníci, s ktorými bude uzavretá napríklad dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti. Ak ide o poskytovanie služby externými pracovníkmi na základe iných ako pracovnoprávnych vzťahov, je nutné postupovať podľa pravidiel o verejnom obstarávaní (zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov), resp. pravidiel obchodnej verejnej súťaže (§ 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník).

6. Môže účtovné práce na projekte vykonávať aj externý zamestnanec?

Účtovné práce môže vykonávať aj externý zamestnanec. V zmysle aktuálnej Príručky pre žiadateľa o NFP z ESF, verzia 8.0, sú dve možnosti, buď na základe dohody o pracovnej činnosti (skupina výdavkov - 637027) v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (položka 1.1. rozpočtu projektu), alebo ide o dodávku služieb – personálne výdavky, ktoré vzniknú na základe iných ako pracovno-právnych vzťahov. V rozpočte sa zaraďuje do položky 1.3. (skupina výdavkov - 637004).

7. Môže zamestnanec, ktorý má uzatvorený pracovný pomer so žiadateľom vykonávať u tohto žiadateľa práce súvisiace s administráciou a koordináciou projektu na základe iných ako pracovno-právnych vzťahov?

Nie, práce súvisiace s administráciou a koordináciou projektu môže interný zamestnanec, ktorý má uzatvorený pracovný pomer so žiadateľom, vykonávať len na základe rozšírenia pracovných povinností v rámci pracovnej zmluvy.

8. Je oprávneným výdavkom refundácia mzdy zamestnanca (osôb) žiadateľa, ktorý sa zúčastňuje na školení realizovanom v rámci oprávnenej aktivity projektu?

Náhrada mzdy zamestnanca žiadateľa, ktorý sa zúčastňuje na školeniach (vzdelávacej aktivite) organizovaných v rámci oprávnenej aktivity ako frekventant, je v zmysle prílohy č. 8 k výzve Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov, považovaná za neoprávnený výdavok (napr. mzda učiteľa zúčastňujúceho sa školenia). Oprávneným výdavkom je príspevok (finančného a nefinančného charakteru) pre frekventantov, najmä na krytie výdavkov spojených so stravovaním, ubytovaním, cestovným.

9. Sú oprávneným výdavkom aj poplatky za školenia?

Poplatky za školenia, vykonanie skúšky či získanie certifikátu sú oprávneným výdavkom. Pri zaradení uvedených výdavkov do rozpočtu je potrebné postupovať v zmysle Príručky pre žiadateľa o NFP z ESF, verzia 8.0, str. 64 až 66. Vo všeobecnosti môže žiadateľ výdavky na školenia, vykonanie skúšky či získanie certifikátu v rozpočte zahrnúť v rámci položky 3.5 Podpora frekventantov. V komentári je potrebné definovať, o aký príspevok ide, v akej sume (výpočet) a komu bude určený.

V prípade, že školenie bude zabezpečované dodávateľsky, ako poskytnutie služby, je potrebné zaradiť tento výdavok do položky 3.3 Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti). V komentári je potom potrebné uviesť opis pracovnej činnosti, zmluvný vzťah. Zmluvný vzťah uvádzaný v komentári k rozpočtu sa zhoduje so skupinou výdavkov a rozsah práce v komentári s počtom jednotiek (v prípade vzniku nesúladu medzi predpokladaným rozsahom práce v komentári rozpočtu a počtom jednotiek v rozpočte sa berie v úvahu nižšia hodnota). Jednotka pri kalkulácii pre túto podpoložku je stanovená na „osobohodinu“, ktorá zahŕňa všetky výdavky vzniknuté pri realizácii predmetnej služby, v tomto prípade školenia. 

10. Ako správne zostavím rozpočet v zmysle platných percentuálnych limitov rozpočtu?

Postup pri zostavení rozpočtu a stanovení limitov

11. Je potrebné, aby externí zamestnanci, ktorí budú spolupracovať na projekte, predkladali potvrdenie o svojich platových podmienkach?

Nie, nie je to potrebné. Pri posudzovaní oprávnenosti takýchto personálnych výdavkov sa vychádza napr. zo štatistických údajov obvyklých v danom mieste, čase a regióne.

12. Môžeme rizikovú prirážku uplatniť na ktorúkoľvek položku v rozpočte?

Nie, rizikovú prirážku je možné využiť iba na oprávnené priame výdavky rozpočtu.

13. Je stanovený finančný limit na nákup didaktických prostriedkov?

Na nákup školiaceho materiálu a didaktických prostriedkov, ako sú učebné pomôcky, prístroje, zobrazenia, symbolické zobrazenia, pomôcky na premietanie statických obrazov, dotykové pomôcky, lineárne pomôcky, s výnimkou didaktickej techniky, výpočtovej techniky, zvukových pomôcok a prístrojov na premietanie statických obrazov, nie je stanovený finančný limit. Pre všetky didaktické prostriedky však platí, že ich obstarávacia cena musí byť v hodnote maximálne do 1 700 € pri hmotnom majetku, resp. 2 400 € pri nehmotnom majetku a nie je ho možné odpisovať a vykazovať ako dlhodobý (drobný) hmotný/nehmotný majetok, aby spĺňali podmienku oprávnenosti výdavkov.

14. Je možné do didaktických prostriedkov zarátať aj elektronické pomôcky?

Pri elektronických pomôckach platí obmedzenie nákupu do 20% oprávnených priamych výdavkov rozpočtu projektu – nezapočítava sa riziková prirážka, pričom obstarávacia cena elektronickej didaktickej pomôcky (1 ks) musí byť v hodnote maximálne do 1 700 € (hmotný majetok), resp. 2 400 € (nehmotný majetok). Ide o zariadenie/vybavenie projektu (didaktická technika, výpočtová technika, zvukové pomôcky, prístroje na premietanie statických obrazov). Takéto zariadenie/vybavenie patrí do položky 2.2. rozpočtu projektu.

Užšia špecifikácia sa nachádza vo FAQ č. 15 (pozri nižšie).

15. Aké limity platia v rámci tejto výzvy na nákup zariadenia/vybavenia?

V zmysle prílohy č. 8 k výzve je na nákup didaktickej techniky, výpočtovej techniky, zvukových pomôcok a prístrojov na premietanie statických obrazov pre hlavné aktivity projektu (vrátane nehmotného majetku) stanovený limit max. 20% oprávnených priamych výdavkov rozpočtu - nezapočíta sa položka riziková prirážka, za podmienky, že uvedené zariadenie/vybavenie (vrátane nehmotného majetku) sa neodpisuje, nie je vykázané ako dlhodobý hmotný/nehmotný majetok. Takéto zariadenie/vybavenie patrí do položky 2.2. rozpočtu projektu.

16. Je potrebné uvádzať v komentári rozpočtu presné technické parametre počítačov zakúpených v rámci zariadenia/vybavenia?

Nie. V komentári rozpočtovej položky je potrebné uviesť v akom množstve a na aký účel bude počítač, resp. notebook využívaný v rámci projektu.

17. Je možné zabezpečiť vybavenie učební (stoly, stoličky a pod.), ak je k realizácii aktivít projektu toto vybavenie potrebné?

Nie. V zmysle tejto výzvy je nákup nábytku považovaný za neoprávnený výdavok.

18. Čo presne sa rozumie pod pojmom dodávka na nepriame výdavky projektu?

Dodávkou na nepriame výdavky sa rozumie vykonávanie činností spojených s implementáciou projektu, t. j. riadiace, administratívne a iné obslužné činnosti (napr. projektové riadenie - projektoví manažéri, asistenti; vedenie účtovníctva; príprava žiadostí o platbu, vedenie rozpočtu projektu; správcovia sietí; právne poradenstvo; monitorovanie projektu). Do dodávok sa nezahŕňa najmä obstaranie IKT, publicita, spotrebný tovar, elektrina, plyn, nájom priestorov. V prípade zmiešaných aktivít je potrebné odčleniť jednotlivé aktivity. Uvedené činnosti sú vykonávané mimo pracovnoprávnych (napr. pracovný pomer) alebo obdobných vzťahov (napr. štátnozamestnanecký pomer) a spravidla podliehajú povinnosti verejného obstarávania alebo minimálne dokazovania hospodárnosti prostredníctvom prieskumu trhu a zvyšujú pridanú hodnotu projektu.

19. Čo presne sa rozumie pod pojmom dodávka na priame výdavky projektu?

Dodávkou na priame výdavky sa rozumie vykonávanie činností spojených s implementáciou projektu, t. j. odborných činnosti (napr. tvorba vzdelávacích programov; rôzne vzdelávacie činnosti; preklady). Do dodávok sa nezahŕňa najmä obstaranie didaktických pomôcok, IKT, nájom priestorov. V prípade zmiešaných aktivít napr. obstaranie zariadenia a vybavenia a zaškolenie k tomuto zariadeniu/vybaveniu je potrebné odčleniť uvedené aktivity, nakoľko školenie sa započítava do dodávok. Uvedené činnosti sú vykonávané mimo pracovnoprávnych (napr. pracovný pomer) alebo obdobných vzťahov (napr. štátnozamestnanecký pomer) a spravidla podliehajú povinnosti verejného obstarávania alebo minimálne dokazovania hospodárnosti prostredníctvom prieskumu trhu a zvyšujú pridanú hodnotu projektu.

20. Ako preukážeme použitie motorového vozidla, ktoré vlastní škola a bude používané aj pre potreby projektu?

Využitie vozidla pre daný projekt je potrebné preukázať v súlade s realizáciou aktivít projektu, pričom treba dodržať zásadu hospodárnosti, finančnej efektívnosti a účelovosti. Pri použití motorového vozidla organizácie prijímateľa NFP je v rámci tejto položky oprávnená náhrada vo výške spotreby pohonných hmôt, pri použití súkromného motorového vozidla náhrada vo výške cestovného verejnej dopravy, pri použití prostriedku verejnej dopravy náhrada vo výške cestovného verejnej dopravy.

21. Sú odpisy nových, resp. použitých dopravných prostriedkov žiadateľa oprávneným výdavkom?

Nie. V zmysle tejto výzvy nie sú obstaranie a odpisy dopravných prostriedkov (ani použitých) oprávneným výdavkom.

22. Budú preplácané výdavky na akreditáciu nového študijného programu?

Áno, k oprávneným výdavkom patria aj výdavky na akreditáciu študijného programu.

23. Ak v projekte predpokladáme 2 - 3 hlavné aktivity, je možné doplniť tabuľku rozpočtu aj o hlavné položky č. 4, 5? Pretože rozpočet končí hlavnou položkou č. 3.

V prípade, že v rámci projektu predpokladáte viac hlavných aktivít ako jednu, je potrebné hlavnú položku č. 3 rozpočtu skopírovať v požadovanom množstve (t. j. doplniť tabuľku rozpočtu o ďalšie hlavné položky s označením 4, 5, ...). Každá Vami vytvorená hlavná položka č. 4, 5 atď. vrátane hlavnej položky č. 3 musí byť pomenovaná názvom aktivity podľa Podrobného opisu projektu, ktorý je zhodný s názvom aktivity uvedeným v tabuľke č. 11 „Časový rámec realizácie projektu“ formulára žiadosti o NFP.

24. Sú vo výzve pre opatrenie 2.1 oprávnené kapitálové výdavky?

Nie, obstaranie kapitálových výdavkov vrátane majetku, ktorý žiadateľ zaradil do dlhodobého drobného hmotného/nehmotného majetku, nie je oprávneným výdavkom.

25. Aký je rozdiel medzi položkami 2.1. a 2.2. v rozpočte?

Ak by výzva na predkladanie žiadostí o NFP stanovila možnosť krížového spolufinancovania, žiadateľ pri vzniku kapitálových výdavkov vyplní položku 2.1. Vzhľadom na to, že táto výzva krížové spolufinancovanie neumožňuje, vo vašom prípade je potrebné vyplniť položku 2.2.

26. Je možné meniť jednotky v jednotlivých položkách rozpočtu?

Jednotky uvedené vo formulári rozpočtu sú iba odporúčané, avšak žiadateľ si môže zvoliť jednotku sám, podľa charakteru danej položky a usmernení k jednotkám kalkulácií jednotlivých položiek uvedených na stranách 55 – 68 Príručky pre žiadateľa o NFP z ESF, verzia 8.0.

27. Môžeme v rozpočte vytvárať ďalšie úrovne podpoložiek/podpodpoložiek?

Nie, môžu sa tvoriť len vlastné podpoložky rozpočtu v rámci podpoložky „Iné (doplniť)“, napr. 2.2.9., 2.2.10., 2.2.11., ... a v komentári k rozpočtu je potrebné ich podrobne opísať z hľadiska obsahu, počtu a z hľadiska spôsobu využitia vo väzbe na aktivitu projektu. Obdobne postupujete pri vytváraní podpodpoložiek v rámci podpodpoložky „Iné (doplniť)“, napr. 1.1.3.4., 1.1.3.5., 1.1.3.6. atď.

28. Čo je potrebné uvádzať v stĺpci komentára v rozpočte k jednotlivým položkám?

Každá podpoložka rozpočtu musí byť v komentári stĺpca G podrobne opísaná z hľadiska obsahu (rozpísané jej súčasti), počtu a spôsobu využitia vo väzbe na aktivitu projektu. Napr. pri personálnych výdavkoch interných je potrebné v komentári uviesť: typ pracovného pomeru; celkový rozsah práce (počet jednotiek); výpočet jednotkovej ceny; náplň práce – využitie pre projekt; pri personálnych výdavkoch externých: typ pracovného pomeru; celkový rozsah práce (počet jednotiek); jednotkovú cenu; náplň práce – využitie pre projekt.

29. Musí byť komentár k jednotlivým položkám uvedený priamo vo formulári rozpočtu k výzve alebo môže byť súčasťou prílohy?

Prílohy k rozpočtu sa tvoriť nesmú, potrebný komentár musí byť uvedený priamo v príslušnom stĺpci formulára rozpočtu.

30. V Číselníku oprávnených výdavkov v programovom období 2007 - 2013 sa vyskytuje položka Materiál Výpočtová technika a zároveň Nákup výpočtovej techniky. Ktorú položku máme použiť?

Položka Nákup výpočtovej techniky patrí ku kapitálovým výdavkom, tie však nie sú oprávneným výdavkom v zmysle predmetnej výzvy. Položka Materiál Výpočtová technika sa použije pri nákupe zariadenia/vybavenia, ktoré nie je vykázaný ako dlhodobý hmotný/nehmotný majetok.

Číselník oprávnených výdavkov v programovom období 2007 – 2013

31. Ako postupovať pri vypĺňaní tabuľky 13. Rozpočet projektu v elektronickom formulári žiadosti o NFP v ITMS?

V jednotlivých riadkoch stĺpca Názov skupiny výdavkov doplníte skupiny výdavkov 1, 2, 3, ....n v zmysle Číselníka oprávnených výdavkov v programovom období 2007 – 2013, ktorý je prílohou č. 24 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP (výberom z lišty) nasledovne:

  • v prípade výdavkov ako sú mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní uvediete skupinu výdavkov 610620 Osobné náklady;
  • v prípade výdavkov na dodávky služieb (pracovné vzťahy mimo pracovno-právnych vzťahov) uvediete skupinu výdavkov 637004 Všeobecné služby;
  • v ostatných prípadoch príslušnou skupinou výdavkov.

Ak si uplatňujete rizikovú prirážku na oprávnené priame výdavky, je tiež potrebné jej hodnotu uviesť do tejto tabuľky s príslušným kódom skupiny výdavkov 920 Rezerva na nepredvídané výdavky.

K príslušným skupinám výdavkov uvediete výšku oprávnených a neoprávnených výdavkov (celkové výdavky ako aj podiel oprávnených výdavkov z celkových oprávnených výdavkov projektu vygeneruje ITMS).

32. Ktoré riadky musím vyplniť v tabuľke Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu na poslednej strane formulára rozpočtu?

V rámci tejto výzvy sa v uvedenej tabuľke vypĺňajú riadky 1., 3a., 4., 5., 6. Sumy v stĺpcoch Suma v EUR, Reálne limity rozpočtu v % a Maximálne limity žiadateľ vyplní podľa toho, ako vyplývajú z jeho rozpočtu projektu.

 

33. Môžu na projekte pracovať aj zahraniční odborníci z krajín mimo EÚ?

Áno, na projekte môže pracovať zahraničný odborný personál, pričom výdavky spojené s ich zabezpečením sa budú posudzovať individuálne, podľa špecifickosti a zamerania projektu. Maximálne výdavky na osobohodinu môžu predstavovať čiastku 110 EUR na osobohodinu (uvedená hodnota je konečná a nie je možné ďalej ju zvyšovať) v zmysle usmernení uvedených v Príručke pre žiadateľa o NFP z ESF, verzia 8.0., str. 73 -74. Zároveň je potrebné zdôvodniť účasť zahraničného personálu na aktivite. V prípade, že zahraničný odborný personál bude využitý na aktivitu, ktorá svojím výsledkom a kvalitou výstupu nebude dostatočná, bude krátená výška odmeny, resp. mzdy na výšku tuzemského pracovníka.

34. Môžu sa v rámci projektu realizovať vzdelávacie aktivity (pobytové) pre frekventantov aj v zahraničí (vrátane krajín mimo EÚ)?

Áno, pričom výdavky na ubytovanie, stravné a cestovné pre frekventantov budú oprávnené za podmienky, že bude adekvátne zdôvodnená ich spojitosť s oprávnenými aktivitami výzvy a ich výška bude zodpovedať obvyklým cenám v danom mieste a čase v zmysle opatrení uvedených v zákone č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Uvedené výdavky sa v rozpočte zaraďujú do podpoložky 3.5.1. „Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre frekventantov vzdelávania (domáce, zahraničné cesty)“, resp. 4.5.1., atd., v závislosti od priradenia k aktivite. Bližšie usmernenia k podpore frekventantov a k tejto podpoložke sú uvedené v Príručke pre žiadateľa o NFP z ESF, verzia 8.0., na stranách 66 – 67.

35. Je žiadateľ o NFP povinný k žiadosti o NFP priložiť aj elektronickú verziu prieskumu trhu, ktorý je jednou z povinných príloh k výzve (príloha č. 2 Zoznam povinných príloh k Žiadosti o NFP)?

Žiadateľ o NFP je povinný k žiadosti o NFP priložiť jeden exemplár elektronického média (CD v obale), na ktorom bude Podrobný opis projektu a Rozpočet projektu vrátane tabuľky „Predpokladané zdroje financovania oprávnených výdavkov projektu“. V prípade prieskumu trhu je postačujúceho zaslať spolu so žiadosťou o NFP iba jeho papierovú formu.

36. Je potrebné poistiť aj software získaný v rámci projektu?

Áno. V rozpočte sa výdavky súvisiace s poistením obstaraného majetku z projektu zaraďujú do podpoložky 1.4.8 „Poistné“. Jednotkou pri kalkulácii tejto položky môže byť projekt a iné.

Povinnosť poistiť majetok nadobudnutý z prostriedkov projektu vyplýva úspešnému žiadateľovi - budúcemu prijímateľovi NFP z čl. 5 ods. 6 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. V prípade, že si poistenie nebudete rozpočtovať, nezbavujete sa povinnosti poistiť majetok z vlastných zdrojov.

Hore

Zoznam skratiek

ESF - Európsky sociálny fond

HP - Horizontálna priorita

IKT - Informačno-komunikačné technológie

ITMS - IT monitorovací systém

KF - Kohézny fond

NFP - Nenávratný finančný príspevok

OPV - Operačný program Vzdelávanie

SORO - Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

ŠF - Štrukturálne fondy

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky