Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  FAQ  OPV-2009/4.2/01-SORO  
 

Oprávnení žiadatelia, oprávnené aktivity a ostatné

1. Môže v rámci výzvy pre opatrenie 4.2 podať univerzita žiadosť o NFP pre viaceré fakulty?

Áno, univerzita môže do žiadosti o NFP zahrnúť viaceré fakulty.

2. Môže žiadosť o NFP podať fakulta?

Nie, fakulta samotná podať žiadosť o NFP nemôže. Žiadosť za ňu môže podať univerzita.

3. Môže oprávnený žiadateľ podať v rámci tejto výzvy viaceré žiadosti?

Počet žiadostí o NFP, ktoré môže oprávnený žiadateľ predložiť v rámci tejto výzvy, nie je obmedzený. Jeden žiadateľ však nemôže predložiť viacero žiadostí o NFP s rovnakými oprávnenými aktivitami a súčasne rovnakou cieľovou skupinou.

4. V prípade, že práve realizujeme iný projekt financovaný zo štrukturálnych fondov, je možné podať žiadosť o NFP v rámci výzvy OPV?

Je to možné. Iné projekty realizované zo štrukturálnych fondov nemajú vplyv na možnosť podať žiadosť o NFP v rámci aktuálnej výzvy.

5. Od ktorého mesiaca sa odporúča naplánovať začiatok projektov?

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ odporúča naplánovať začiatok projektov na máj 2010.

6 . Môže žiadateľ – vysoká škola zahrnúť do oprávnenej cieľovej skupiny v projekte aj študentov alebo učiteľov iných vysokých škôl?

Nie, oprávnenou cieľovou skupinou musia byť študenti, resp. učitelia vysokej školy žiadateľa. 

7. Môžu tvoriť cieľovú skupinu študenti študujúci na Slovensku a zároveň študenti partnerskej univerzity zo zahraničia?

Oprávnenou cieľovou skupinou sú len študenti žiadateľa, tzn. tí, ktorí majú status študenta na univerzite, ktorá je oprávneným žiadateľom v zmysle výzvy. Študenti z inej krajiny môžu tvoriť oprávnenú cieľovú skupinu len v prípade, že sú v rámci dohody uzavretej medzi dvoma inštitúciami s vymedzenou dĺžkou študijného pobytu študentmi hosťujúcej univerzity, t. j. univerzity žiadateľa.

8. Môžu sa aktivity v projekte zamerať aj na administratívnych pracovníkov školy?

Nie, administratívni pracovníci nie sú oprávnenou cieľovou skupinou.

9. Môže univerzita v spolupráci so zahraničnou partnerskou univerzitou vytvoriť nový študijný program?

Vzhľadom na presne stanovené pravidlá akreditačného procesu nie je možné, aby bol projekt zameraný na tvorbu nového akreditovaného študijného programu. Odporúča sa napr. zvoliť aktivitu, ktorá má charakter tzv. pilotného overovania, a ktorej výstupom po ukončení projektu môže byť akreditácia študijného programu. V zmysle platnej legislatívy musia novovytvorené študijné programy vytvorené v spolupráci so zahraničnou univerzitou získať akreditáciu na Slovensku.

10. Môžu mať školy v projekte partnerov?

Nie, v súčasnej výzve sa partnerstvo neuplatňuje.

11. Môže univerzita v rámci projektu spolupracovať so zahraničnou partnerskou univerzitou?

V rámci výzvy sa neuplatňuje princíp partnerstva. Na projekte môže škola spolupracovať s odborníkmi z iných univerzít. Vysokoškolskí učitelia z iných škôl môžu byť expertmi alebo garantmi projektu. V prípade priamej spolupráce viacerých škôl sú výdavky partnera neoprávnené.

12. Uplatňuje sa v rámci aktuálnej výzvy pre opatrenie 4.2 schéma pomoci de minimis?

V aktuálnej výzve OPV-2009/4.2/01-SORO sa neuplatňuje schéma pomoci de minimis.

13. Je potrebné uvádzať mená do Podrobného opisu projektu v rámci tabuľky E1 Dostupné odborné kapacity, ak na niektorých aktivitách sa budú podieľať externí odborníci, ktorých nepoznáme a vzťahuje sa na nich zákon o verejnom obstarávaní?

Nie, meno a priezvisko nemusí byť uvedené, ale ďalšie časti ako je číslo a názov aktivity, predpokladaný rozsah práce, pracovná pozícia a činnosti, ktoré bude externý odborník v projekte realizovať, vypíšete. Okrem toho uvediete, že pôjde o poskytovanie služieb, kde je nutné postupovať podľa pravidiel o verejnom obstarávaní, resp. pravidiel obchodnej verejnej súťaže.

14. Do ktorého formulára môžem uviesť nepriame cieľové skupiny?

Nepriame cieľové skupiny možno uviesť do časti I „Multiplikačné efekty“ Podrobného opisu projektu, kde žiadateľ popíše šírenie výsledkov a výstupov projektu ako aj jeho vplyvov smerujúcich od priamej cieľovej skupiny k nepriamej cieľovej skupine vrátane pozitívnych externalít realizácie jednotlivých aktivít projektu. V rámci multiplikačného efektu presne charakterizujte najmä predpokladané nepriame cieľové skupiny (obdobne ako v tabuľke C2), spôsob a mieru, akými aktivity projektu, ako aj ich výstupy a výsledky projektu vplývajú na tieto nepriame cieľové skupiny. Žiadateľ sa o nepriamych cieľových skupinách môže zmieniť aj v časti J „Diseminácia výsledkov projektu“ Podrobného opisu projektu, kde uvedie, akým spôsobom budú propagované a šírené priebežné výstupy a výsledky, resp. kľúčové udalosti v rámci realizácie aktivít vo verejnosti.

Časti C „Cieľové skupiny“ vrátane podčastí C1 „Cieľová skupina“ a C2 „Charakteristika cieľovej skupiny“ a rovnako aj bunka Cieľová skupina v časti G2 „Podrobný popis aktivít“ Podrobného opisu projektu sú určené len pre popis priamych cieľových skupín, ktoré sú uvedené vo výzve.

15. Akú sumu treba uviesť pri aktivitách projektu v Podrobnom opise projektu v časti G2 v bunke Výdavky na realizáciu projektu?

V tabuľke G2 „Podrobný popis aktivít“ , v bunke „Výdavky na realizáciu projektu“ je potrebné uviesť celkové oprávnené výdavky na realizáciu činnosti v EUR v súlade s rozpočtom projektu na danú aktivitu (napr. z položky 3 Spolu - stĺpec F Výdavky spolu). Do týchto výdavkov sa nezapočítavajú výdavky na zariadenie/vybavenie a nepriame výdavky.

16. Ktoré osoby participujúce na projekte sú povinné predložiť životopis ako jednu z príloh k žiadosti o NFP?

Podpísaný štruktúrovaný profesijný životopis (európsky formulár; vzorový formulár 8) tvorí povinnú prílohu k žiadosti o NFP (príloha č. 12). Musia ho predložiť všetci odborní pracovníci a všetci zamestnanci podieľajúci sa na riadení a administrácii projektu. To znamená, že ho predkladajú všetci, ktorí sú menovaní v Podrobnom opise projektu (vzorový formulár 2) v časti E Dostupné personálne kapacity pre realizáciu projektu – konkrétne v tabuľke E1 aj E2.

17. V prípade, že škola podáva viacero žiadostí o NFP, môžu sa v týchto žiadostiach niektoré osoby v personálnych maticiach opakovať?

Áno.

18. Akým spôsobom je treba predkladať životopisy zahraničných expertov?

Štruktúrovaný profesijný životopis zahraničného experta (európsky formulár) musí byť dotyčným expertom podpísaný a zároveň preložený do slovenského jazyka, pričom štatutárny orgán žiadateľa potvrdí pravdivosť údajov v preklade svojím podpisom. Za zahraničných odborných pracovníkov je treba k žiadosti o NFP predložiť aj podpísaný Súhlas dotknutej osoby vyplnený v slovenskom jazyku.

19. Môžu sa externí učitelia, ktorí vyučujú v škole na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, zúčastniť školenia spolu s internými učiteľmi, ktorí pracujú na hlavný pracovný pomer?

Pokiaľ bude zdôvodnená priama súvislosť pracovnej činnosti učiteľov pracujúcich na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s aktivitami projektu uvedenými vo výzve OPV-2009/4.2/01-SORO, môžu byť výdavky spojené s týmito aktivitami (ako napr. účasť na školeniach) považované za oprávnené výdavky projektu. Pri posudzovaní možnosti zapojenia sa učiteľov do školení, s ktorými má škola uzatvorené dohody, je nevyhnutné brať do úvahy udržateľnosť projektu a potrebu využitia získaných vedomostí v nadväznosti na realizovaný projekt.

20. Za aké obdobie je potrebné predložiť účtovnú závierku, ak budeme podávať žiadosť o NFP v auguste 2009?

Účtovná závierka musí byť predložená za ukončené účtovné obdobie. V zmysle § 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve účtovným obdobím sa rozumie kalendárny alebo hospodársky rok. Žiadateľ predkladá kompletnú účtovnú závierku, t. j. súvahu, výkaz ziskov a strát, poznámky, resp. výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch, podpísanú štatutárnym orgánom žiadateľa.

21. Akým spôsobom je možné pri podávaní projektu dokladovať, že škola má k dispozícii 5 % na spolufinancovanie projektu?

Pri podaní projektu je potrebné vyplniť Čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou je aj vyhlásenie o spolufinancovaní. Predmetný formulár nájdete na stránke www.asfeu.sk v príslušnej výzve, v prílohe k výzve č. 2 (Zoznam povinných príloh Žiadosti o NFP), formulár č. 5 (Čestné vyhlásenie), kde je uvedený bod 9 - organizácia má zabezpečené zdroje na spolufinancovanie projektu. Žiadateľ podpísaním Čestného vyhlásenia deklaruje, že zo svojej strany má zabezpečené spolufinancovanie projektu (minimálne vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu). Pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP musí žiadateľ predložiť originál alebo úradne overenú fotokópiu dokladu o zabezpečení spolufinancovania projektu (napr. výpis z účtu, resp. potvrdenie komerčnej banky, že žiadateľ disponuje požadovanou výškou finančných prostriedkov).

22. Aká situácia nastane, ak nenaplníme očakávané hodnoty merateľných ukazovateľov projektu?

V prípade, že budú plánované hodnoty pri ukončení projektu naplnené minimálne na 90 % a viac nebude SORO uplatňovať žiadny sankčný mechanizmus. Naplnenie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku v rozsahu od 30 % do 89 % sa nepovažuje za porušenie zmluvy o poskytnutí NFP. Z dôvodu nenaplnenia očakávaných hodnôt merateľného ukazovateľa však SORO pristúpi ku kráteniu nenávratného finančného príspevku nasledovne:

• naplnenie ukazovateľa od 89 do 50 % = pomerné krátenie priamych výdavkov

• naplnenie ukazovateľa od 49 do 30 % = pomerné krátenie všetkých výdavkov.

SORO pristúpi ku kráteniu výdavkov v prípade nenaplnenia plánovaných hodnôt ukazovateľov výsledku, ktoré si prijímateľ vybral a podpisom zmluvy o poskytnutí NFP odsúhlasil. Nesplnenie ukazovateľov dopadu nie je považované za porušenie podmienok zmluvy o poskytnutí NFP, prijímateľ je však v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP povinný správne a pravidelne monitorovať dopady projektu a predkladať ich hodnoty v monitorovacích správach projektu vrátane vysvetlenia odchýlok oproti plánovaným hodnotám.

Naplnenie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku na 29 % a menej sa považuje za podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP a SORO pristúpi k mimoriadnemu ukončeniu zmluvného vzťahu s následkom vrátenia všetkých poskytnutých prostriedkov.

V prípade, že prijímateľ nebude dosahovať napĺňanie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku na 100 % dochádza k porušeniu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne ustanovenie § 31 ods. 1 písm. j) zákona – nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov.

23. Ako môžem získať prístup do monitorovacieho systému ITMS?

ITMS je centrálny informačno-technologický monitorovací systém pre štrukturálne fondy (ŠF) a Kohézny fond (KF), ktorý slúži na evidenciu, spracovávanie, export a monitorovanie dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite ŠF a KF.

Verejný portál ITMS je prístupný cez adresu http://www.itms.sk/. Po neotvorení tejto web stránky je potrebné kliknúť na inštrukciu Pokračovať v používaní tejto webovej lokality (neodporúča sa).

Zaregistrovať sa treba elektronicky vypísaním a odoslaním Žiadosti o aktiváciu na adrese http://www.itms.sk/. Na tejto stránke nájdete aj návod na vyplnenie žiadosti. Po elektronickom odoslaní vyplnenej žiadosti je potrebné žiadosť vytlačiť a podpísať žiadateľom a úradne overiť podpis štatutárneho orgánu žiadateľa.

Vytlačenú a podpísanú žiadosť treba zaslať na adresu Datacentra:

Datacentrum
Cintorínska 5
814 88 Bratislava

Datacentrum vykoná aktiváciu užívateľského konta pre žiadateľa. Žiadateľovi bude následne vystavená a poštou zaslaná GRID karta.

Po obdržaní GRID karty sa žiadateľ môže prihlásiť na portál ITMS a využívať všetky služby spojené s komunikáciou prostredníctvom ITMS (vypísanie žiadosti o NFP, sledovanie zmien v období implementácie projektu, ...).

Prípadné otázky k registrácii môžete zasielať na e-mailovú adresu: itms@datacentrum.sk, ostatné kontaktné údaje nájdete na www.itms.sk v časti Kontakt na správcu aplikácie.

24. Formulár žiadosti o NFP je vo formáte PDF a zatiaľ sa do neho nedajú vpisovať údaje. Niečo sme si nevšimli?

V rámci tzv. prechodného obdobia (do 31.12.2008) mali žiadatelia možnosť predkladať žiadosti o NFP iba v papierovej forme. Keďže aktuálna výzva bola vyhlásená už po ukončení prechodného obdobia, žiadatelia sú povinní vypracovať žiadosť o NFP vyplnením elektronického formulára žiadosti o NFP prostredníctvom verejného portálu ITMS (www.itms.sk). Následne po elektronickom odoslaní žiadosti o NFP, žiadateľ vytlačí formulár žiadosti o NFP z verejného portálu ITMS a zabezpečí fyzické doručenie žiadosti o NFP vrátane jej príloh v papierovej forme do podateľne agentúry, v termíne do 24.8.2009 podľa podmienok stanovených v predmetnej výzve na predkladanie žiadostí o NFP.

Formulár žiadosti o NFP (príloha č. 1 predmetnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP), ktorý je zverejnený vo formáte PDF na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk, slúži ako návod na vyplnenie žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS, nakoľko obsahuje postupy pre vyplnenie jednotlivých častí žiadosti o NFP, ktoré sa v elektronickej verzii nenachádzajú. Podrobnejšie informácie o používaní verejného portálu ITMS nájdete v Príručke pre žiadateľa o NFP z ESF, verzia 6.0 (príloha č. 3 predmetnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP).

25. Počas vypĺňania žiadostí o NFP cez ITMS je možné s formulárom žiadosti o NFP pracovať, resp. podľa potreby ho dopĺňať?

Áno, pokiaľ žiadosť o NFP v ITMS neuzavriete a neodošlete.

26. Je možné konzultovať otázky k žiadosti o NFP pred jej odoslaním prostredníctvom verejného portálu ITMS a jej následným doručením do agentúry?

Žiadateľ môže získať potrebné informácie prostredníctvom konzultácii v sieti Regionálnych informačných kancelárií priebežne, tzn. odo dňa vyhlásenia výzvy do 10.8.2009, kedy začínajú predbežné kontroly formálnej správnosti žiadosti o NFP. Kontakty na Regionálne informačné kancelárie sú zverejnené na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk, ako aj v prílohe k výzve č. 11. Informácie sú poskytované telefonicky, písomne a osobne. Termín osobnej konzultácie je možné vopred dohodnúť telefonicky s manažérom publicity OPV v každom regióne. Osobné konzultácie sa poskytujú v pracovných dňoch od 9.00 do 15.00 hod.

27. Kedy môžeme využiť osobné konzultácie zamerané na predbežnú kontrolu formálnej správnosti predkladanej žiadosti o NFP?

Žiadateľovi sa odporúča využiť možnosť osobných konzultácií zameraných na predbežnú kontrolu formálnej správnosti predkladanej žiadosti o NFP a jej príloh, a to v ktorejkoľvek regionálnej informačnej kancelárii agentúry. V termíne od 10. augusta 2009 do uzávierky prijímania žiadostí o NFP, t. j. do 24. augusta 2009, bude kontrola formálnej správnosti žiadosti o NFP prebiehať na základe termínu, ktorý si žiadateľ zarezervuje v rezervačnom systéme uverejnenom na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk. Vzhľadom na personálne možnosti agentúry je počet konzultácií obmedzený na jednu návštevu žiadateľa pre konkrétnu aktuálnu výzvu. Čas osobnej konzultácie je vyhradený na 1,5 hodiny.

 

28. Ako postupovať pri odosielaní a vytlačení žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS?

Pri zadávaní žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS je potrebné žiadosť o NFP najskôr odoslať a až po odoslaní vytlačiť. Z dôvodu zabezpečenia jednotnosti údajov v tlačenej a elektronickej verzii žiadosti o NFP bol zavedený v ITMS nasledovný bezpečnostný prvok: na žiadosti o NFP, ktorá je vytlačená ešte pred odoslaním, sa zobrazí nápis "DRAFT". Žiadosť o NFP s nápisom DRAFT sa bude považovať za neplatnú. Pre úspešné akceptovanie žiadosti o NFP je potrebné dodržať uvedené odporúčanie.

Hore

Rozpočet, výdavky

1. Akým spôsobom bude zamestnanec školy finančne ohodnotený za práce súvisiace s administráciou projektu?

Danú otázku je potrebné riešiť v rámci pracovnej zmluvy, a to navýšením napr. osobného ohodnotenia po prepočte plánovaného počtu hodín práce na projekte. Čiastka, ktorá tvorí zvýšenie, bude premietnutá do položky v rámci rozpočtu projektu napr. 1.1.2.2. administratívny pracovník a tá bude podľa druhu financovania poskytnutá prijímateľovi za podmienok dodržania stanovených kritérií dokladovania výkonu práce cez osobohodinu a výpočtu podielu relevantnej aktivity. Ide o tzv. špecifické výdavky, kde sa mzdy tretej strany (napr. zamestnanec) prefinancujú na mzdový účet organizácie a následne z tohto účtu sa prevedú na jednotlivé účty zamestnancov.

2. Ako stanovím výšku osobohodín v rozpočte, ktorý je prílohou č. 2 žiadosti o NFP?

Pri určovaní výšky osobohodiny je potrebné vychádzať z Príručky pre žiadateľa o NFP z ESF, verzia 6.0, ktorá tvorí prílohu č. 3 predmetnej výzvy, pričom personálne výdavky nemôžu prekročiť maximálne limity uvedené na stranách 63 – 68 príručky a zároveň nesmú prekročiť obvyklú výšku v danom mieste a čase.

3. Ako vypočítam celkovú sumu odmeny (finančných prostriedkov) pre interných zamestnancov, ktorí sa venujú aktivitám súvisiacim s projektom?

V zmysle kalkulačného vzorca a príkladov uvedených v Usmernení k spôsobu výpočtu odmeny interného zamestnanca za odpracovaný čas na projekte v rámci aktivít spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov.

Usmernenie výpočet odmeny interných zamestnancov

4. Akým spôsobom budú personálne výdavky na realizáciu aktivít projektu uhrádzané interným učiteľom školy?

Personálne výdavky na realizáciu aktivít projektu môžu byť uhrádzané dvoma spôsobmi, a to navýšením osobného ohodnotenia alebo vo forme odmeny.

5. Môžu na projekte pracovať aj externí odborníci? Musí byť použitá metóda verejného obstarávania?

Na projekte môžu pracovať aj externí odborníci, s ktorými bude uzavretá napríklad dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti. Ak ide o poskytovanie služby externými pracovníkmi na základe iných ako pracovnoprávnych vzťahov, je nutné postupovať podľa pravidiel o verejnom obstarávaní (zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov), resp. pravidiel obchodnej verejnej súťaže (§ 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník).

6. Môže účtovné práce na projekte vykonávať aj externý pracovník školy?

Účtovné práce môže vykonávať aj externý pracovník školy. V zmysle aktuálnej Príručky pre žiadateľa o NFP z ESF, verzia 6.0, ktorá tvorí prílohu č. 3 predmetnej výzvy, sú dve možnosti, buď na základe dohody o pracovnej činnosti (skupina výdavkov - 637027) v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (položka 1.1. rozpočtu projektu), alebo ide o dodávku služieb – personálne výdavky, ktoré vzniknú na základe iných ako pracovno-právnych vzťahov. V rozpočte sa zaraďuje do položky 1.3. (skupina výdavkov - 637004).

7. Je oprávneným výdavkom refundácia mzdy zamestnanca, ktorý sa zúčastňuje na školení realizovanom v rámci oprávnenej aktivity projektu?

Náhrada mzdy frekventantov je oprávneným výdavkom, pod podmienkou, že frekventanti kurzov a školení budú pochádzať z oprávnených cieľových skupín v zmysle vyhlásenej výzvy. Pokiaľ sa jedná o školiacu aktivitu pracovníka v rámci projektu a čas strávený na tejto aktivite spadá do jeho pracovného času, bude náhrada mzdy tohto pracovníka vrátane zákonom stanovených odvodov považovaná za oprávnený výdavok, ktorý môže byť zaradený do rozpočtu projektu. V prípade uplatnenia náhrady mzdy ako oprávneného výdavku u viacerých pracovníkov, je potrebné uvádzať túto položku v rozpočte pre každého pracovníka ako samostatnú rozpočtovú podpoložku. Vo formulári rozpočtu projektu sa tento výdavok (náhrada mzdy) zaradí do položky 3.5. Podpora frekventantov, konkrétne do podpoložky 3.5.3. (3.5.4., 3.5.5., atď.) Príspevky pre frekventantov. V komentári je potrebné definovať, o aký príspevok ide, v akej sume (výpočet) a komu bude určený. Jednotkou pri kalkulácii tohto výdavku je osobohodina.

8. Je oprávneným výdavkom aj poplatok za školenie v rámci oprávnenej aktivity vzdelávanie zamestnancov výskumu a vývoja?

Poplatky za školenia frekventantov môžete v rozpočte zahrnúť do podpoložky 3.5.3 Príspevky pre frekventantov. Pokiaľ ste už predtým do tejto podpoložky uviedli napr. náhradu mzdy (pozri FAQ č. 7), poplatky za školenia frekventantov zaradíte do príslušnej ďalšej podpoložky so zodpovedajúcim následným číselným označením.

9. Môže si žiadateľ zahrnúť medzi oprávnené výdavky aj tie výdavky, ktoré vzniknú účasťou študentov inej univerzity na vzdelávacích aktivitách v rámci projektu?

Žiadateľ o NFP (vysoká škola) si do oprávnených výdavkov vzniknutých v súvislosti s realizáciou vzdelávacích aktivít môže zahrnúť iba výdavky vynaložené v spojitosti so svojimi študentmi. Študenti iných škôl sa síce vzdelávacieho programu môžu zúčastniť, avšak výdavky spojené s ich účasťou (vrátane výdavkov na školiace potreby a pod.), nemožno zahrnúť medzi oprávnené výdavky posudzovaného projektu.

10. Ako správne zostavím rozpočet v zmysle platných percentuálnych limitov rozpočtu?

Postup pri zostavení rozpočtu a stanovení limitov

11. Je potrebné, aby externí zamestnanci, ktorí budú spolupracovať na projekte, predkladali potvrdenie o svojich platových podmienkach?

Nie, nie je to potrebné. Pri posudzovaní oprávnenosti takýchto personálnych výdavkov sa vychádza napr. zo štatistických údajov obvyklých v danom mieste, čase a regióne.

12. Je štipendium pre doktorandov oprávnený výdavok projektu?

Nie, v rámci tejto výzvy sú takéto výdavky neoprávnené.

13. Bude možné v rámci projektu prefinancovať mzdové náklady postdoktorandov?

Pokiaľ sa budú postdoktorandi, zadefinovaní v úplnom znení výzvy na str. 4 v poznámke 2 pod čiarou, podieľať na vykonávaní činností súvisiacich s konkrétnymi oprávnenými aktivitami projektu, potom personálne výdavky vzniknuté na základe týchto činností môžu byť považované za oprávnené v rozsahu preukázateľného objemu práce na projekte prostredníctvom počtu odpracovaných hodín. Žiadateľ pritom zabezpečí vedenie presnej evidencie týchto hodín, ako aj výstupy z vykonanej práce, aby bolo možné odkontrolovať vykonanú prácu na projekte.

14. Môžeme rizikovú prirážku uplatniť na ktorúkoľvek položku v rozpočte?

Nie, rizikovú prirážku je možné využiť iba na oprávnené priame výdavky rozpočtu.

15. Je stanovený finančný limit na nákup didaktických prostriedkov?

Na nákup školiaceho materiálu a didaktických prostriedkov ako sú učebné pomôcky, prístroje, zobrazenia, symbolické zobrazenia, pomôcky na premietanie statických obrazov, dotykové pomôcky, lineárne pomôcky, s výnimkou didaktickej techniky, výpočtovej techniky, zvukových pomôcok a prístrojov na premietanie statických obrazov, nie je stanovený finančný limit. Pre všetky didaktické prostriedky však platí, že ich obstarávacia cena musí byť v hodnote maximálne do 1 700 € pri hmotnom majetku, resp. 2 400 € pri nehmotnom majetku a nie je ho možné odpisovať a vykazovať ako dlhodobý (drobný) hmotný/nehmotný majetok, aby spĺňali podmienku oprávnenosti výdavkov.

16. Je možné do didaktických prostriedkov zarátať aj elektronické pomôcky?

Pri elektronických pomôckach platí obmedzenie nákupu do 20% oprávnených priamych výdavkov rozpočtu projektu – nezapočítava sa riziková prirážka, pričom obstarávacia cena elektronickej didaktickej pomôcky (1 ks) musí byť v hodnote maximálne do 1 700 € (hmotný majetok), resp. 2 400 € (nehmotný majetok). Ide o zariadenie/vybavenie projektu (didaktická technika, výpočtová technika, zvukové pomôcky, prístroje na premietanie statických obrazov). Takéto zariadenie/vybavenie patrí do položky 2.2. rozpočtu projektu.

Užšia špecifikácia sa nachádza vo FAQ č. 17 (pozri nižšie).

17. Aké limity platia v rámci tejto výzvy na nákup zariadenia/vybavenia?

V zmysle prílohy č. 4 k výzve Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov je na nákup didaktickej techniky, výpočtovej techniky, zvukových pomôcok a prístrojov na premietanie statických obrazov pre hlavné aktivity projektu (vrátane nehmotného majetku) stanovený limit max. 20% oprávnených priamych výdavkov rozpočtu - nezapočíta sa položka riziková prirážka, za podmienky, že uvedené zariadenie/vybavenie (vrátane nehmotného majetku) sa neodpisuje, nie je vykázané ako dlhodobý hmotný/nehmotný majetok. Takéto zariadenie/vybavenie patrí do položky 2.2. rozpočtu projektu.

18. Je potrebné uvádzať v komentári rozpočtu presné technické parametre počítačov zakúpených v rámci zariadenia/vybavenia?

Nie. V komentári rozpočtovej položky je potrebné uviesť v akom množstve a na aký účel bude počítač, resp. notebook využívaný v rámci projektu.

19. Je možné zabezpečiť vybavenie učební (stoly, stoličky a pod.), ak je k realizácii aktivít projektu toto vybavenie potrebné?

Nie. V zmysle tejto výzvy je nákup nábytku považovaný za neoprávnený výdavok.

20. Čo presne sa rozumie pod pojmom dodávka na nepriame výdavky projektu?

Dodávkou na nepriame výdavky sa rozumie vykonávanie činností spojených s implementáciou projektu, t. j. riadiace, administratívne a iné obslužné činnosti (napr. projektové riadenie - projektoví manažéri, asistenti; vedenie účtovníctva; príprava žiadostí o platbu, vedenie rozpočtu projektu; správcovia sietí; právne poradenstvo; monitorovanie projektu). Do dodávok sa nezahŕňa najmä obstaranie IKT, publicita, spotrebný tovar, elektrina, plyn, nájom priestorov. V prípade zmiešaných aktivít je potrebné odčleniť jednotlivé aktivity. Uvedené činnosti sú vykonávané mimo pracovnoprávnych (napr. pracovný pomer) alebo obdobných vzťahov (napr. štátnozamestnanecký pomer) a spravidla podliehajú povinnosti verejného obstarávania alebo minimálne dokazovania hospodárnosti prostredníctvom prieskumu trhu a zvyšujú pridanú hodnotu projektu.

21. Čo presne sa rozumie pod pojmom dodávka na priame výdavky projektu?

Dodávkou na priame výdavky sa rozumie vykonávanie činností spojených s implementáciou projektu, t. j. odborných činnosti (napr. tvorba vzdelávacích programov; rôzne vzdelávacie činnosti; preklady). Do dodávok sa nezahŕňa najmä obstaranie didaktických pomôcok, IKT, nájom priestorov. V prípade zmiešaných aktivít napr. obstaranie zariadenia a vybavenia a zaškolenie k tomuto zariadeniu/vybaveniu je potrebné odčleniť uvedené aktivity, nakoľko školenie sa započítava do dodávok. Uvedené činnosti sú vykonávané mimo pracovnoprávnych (napr. pracovný pomer) alebo obdobných vzťahov (napr. štátnozamestnanecký pomer) a spravidla podliehajú povinnosti verejného obstarávania alebo minimálne dokazovania hospodárnosti prostredníctvom prieskumu trhu a zvyšujú pridanú hodnotu projektu.

22. Ako preukážeme použitie motorového vozidla, ktoré vlastní škola a bude používané aj pre potreby projektu?

Využitie vozidla pre daný projekt je potrebné preukázať v súlade s realizáciou aktivít projektu, pričom treba dodržať zásadu hospodárnosti, finančnej efektívnosti a účelovosti. Pri použití motorového vozidla organizácie prijímateľa NFP je v rámci tejto položky oprávnená náhrada vo výške spotreby pohonných hmôt, pri použití súkromného motorového vozidla náhrada vo výške cestovného verejnej dopravy, pri použití prostriedku verejnej dopravy náhrada vo výške cestovného verejnej dopravy.

23. Budú preplácané výdavky na akreditáciu nového študijného programu?

Áno, k oprávneným výdavkom patria aj výdavky na akreditáciu študijného programu s výnimkou kolkov. Kolky sú pre danú výzvu neoprávnený výdavok.

24. Ak v projekte predpokladáme 2 - 3 hlavné aktivity, je možné doplniť tabuľku rozpočtu aj o hlavné položky č. 4, 5? Pretože rozpočet končí hlavnou položkou č. 3.

V prípade, že v rámci projektu predpokladáte viac hlavných aktivít ako jednu, je potrebné hlavnú položku č. 3 rozpočtu skopírovať v požadovanom množstve (t. j. doplniť tabuľku rozpočtu o ďalšie hlavné položky s označením 4, 5, ...). Každá Vami vytvorená hlavná položka č. 4, 5 atď. vrátane hlavnej položky č. 3 musí byť pomenovaná názvom aktivity podľa Podrobného opisu projektu, ktorý je zhodný s názvom aktivity uvedeným v tabuľke č. 11 „Časový rámec realizácie projektu“ formuláru žiadosti o NFP.

25. Sú vo výzve pre opatrenie 1.2 oprávnené kapitálové výdavky?

Nie, obstaranie kapitálových výdavkov vrátane majetku, ktorý žiadateľ zaradil do dlhodobého drobného hmotného/nehmotného majetku, nie je oprávneným výdavkom.

26. Aký je rozdiel medzi položkami 2.1. a 2.2. v rozpočte?

Ak by výzva na predkladanie žiadostí o NFP stanovila možnosť krížového spolufinancovania, žiadateľ pri nákupe kapitálových výdavkov vyplní položku 2.1. Vzhľadom na to, že táto výzva krížové spolufinancovanie neumožňuje, vo vašom prípade je potrebné vyplniť položku 2.2.

27. Je možné meniť jednotky v jednotlivých položkách rozpočtu?

Jednotky uvedené vo formulári rozpočtu sú iba odporúčané, avšak žiadateľ si môže zvoliť jednotku sám, podľa charakteru danej položky a usmernení k jednotkám kalkulácií jednotlivých položiek uvedených na stranách 48 – 60 Príručky pre žiadateľa o NFP z ESF, verzia 6.0, ktorá tvorí prílohu č. 3 predmetnej výzvy. V prípade uvádzania personálnych výdavkov je vo formulári rozpočtu stanovená položka osobohodina, ktorá je nemenná.

28. Môžeme v rozpočte vytvárať ďalšie úrovne podpoložiek/ podpodpoložiek?

Nie, môžu sa tvoriť len vlastné podpoložky rozpočtu v rámci podpoložky „Iné (doplniť)“, napr. 2.2.9., 2.2.10., 2.2.11., ... a v komentári k rozpočtu je potrebné ich podrobne opísať z hľadiska obsahu, počtu a z hľadiska spôsobu využitia vo väzbe na aktivitu projektu. Obdobne postupujete pri vytváraní podpodpoložiek v rámci podpodpoložky „Iné (doplniť)“, napr. 1.1.3.4., 1.1.3.5., 1.1.3.6. atď.

29. Čo je potrebné uvádzať v stĺpci komentára v rozpočte k jednotlivým položkám?

Vo formulári rozpočtu v stĺpci G je potrebné uviesť, ako ste danú položku rozpočtovali, bližšie špecifikujete jej obsah. Napr. pri personálnych výdavkoch interných je potrebné v komentári uviesť: typ pracovného pomeru; celkový rozsah práce (počet jednotiek); výpočet jednotkovej ceny ; náplň práce – využitie pre projekt; pri personálnych výdavkoch externých: typ pracovného pomeru; celkový rozsah práce (počet jednotiek); jednotkovú cenu; náplň práce – využitie pre projekt.

30. Musí byť komentár k jednotlivým položkám uvedený priamo vo formulári rozpočtu k výzve alebo môže byť súčasťou prílohy?

Prílohy k rozpočtu sa tvoriť nesmú, potrebný komentár musí byť uvedený priamo v príslušnom stĺpci formulára rozpočtu.

31 . V Číselníku oprávnených výdavkov v programovom období 2007 - 2013 sa vyskytuje položka Materiál Výpočtová technika a zároveň Nákup výpočtovej techniky. Ktorú položku máme použiť?

Položka Nákup výpočtovej techniky patrí ku kapitálovým výdavkom, tie však nie sú oprávneným výdavkom v zmysle predmetnej výzvy. Položka Materiál Výpočtová technika sa použije pri nákupe zariadenia/vybavenia, ktoré nie je vykázaný ako dlhodobý hmotný/ nehmotný majetok.

32. Ako postupovať pri vypĺňaní tabuľky 13. Rozpočet projektu v elektronickom formulári žiadosti o NFP v ITMS?

V jednotlivých riadkoch stĺpca Názov skupiny výdavkov doplníte skupiny výdavkov 1, 2, 3, ....n v zmysle Číselníka oprávnených výdavkov v programovom období 2007 – 2013, ktorý je prílohou č. 20 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP (výberom z lišty) nasledovne:

  • v prípade výdavkov ako sú mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní uvediete skupinu výdavkov 610620 Osobné náklady;
  • v prípade výdavkov na dodávky služieb (pracovné vzťahy mimo pracovno-právnych vzťahov) uvediete skupinu výdavkov 637004 Všeobecné služby;
  • v ostatných prípadoch príslušnou skupinou výdavkov.

Ak si uplatňujete rizikovú prirážku na oprávnené priame výdavky, je tiež potrebné jej hodnotu uviesť do tejto tabuľky s príslušným kódom skupiny výdavkov 920 Rezerva na nepredvídané výdavky.

K príslušným skupinám výdavkov uvediete výšku oprávnených a neoprávnených výdavkov (celkové výdavky ako aj podiel oprávnených výdavkov z celkových oprávnených výdavkov projektu vygeneruje ITMS).

33. Ktoré riadky musím vyplniť v tabuľke Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu na poslednej strane formulára rozpočtu?

V rámci tejto výzvy sa v uvedenej tabuľke vypĺňajú riadky 1., 3a., 4., 5., 6. Sumy v stĺpcoch Suma v EUR, Reálne limity rozpočtu v % a Maximálne limity žiadateľ vyplní podľa toho, ako vyplývajú z jeho rozpočtu projektu.

Hore

Zoznam skratiek

ESF

Európsky sociálny fond

ITMS

IT monitorovací systém

KF

Kohézny fond

NFP

Nenávratný finančný príspevok

OPV

Operačný program Vzdelávanie

SORO

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

ŠF

Štrukturálne fondy

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky