Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  FAQ  OPV-2009/3.2/01-SORO  
 

Rozpočet

1. Akým spôsobom bude zamestnanec školy finančne ohodnotený za práce súvisiace s administráciou projektu?

Danú otázku je potrebné riešiť v rámci pracovnej zmluvy, a to navýšením napr. osobného ohodnotenia po prepočte plánovaného počtu hodín práce na projekte. Čiastka, ktorá tvorí zvýšenie, bude premietnutá do položky v rámci rozpočtu projektu napr. 1.1.2.2. administratívny pracovník, a tá bude podľa druhu financovania poskytnutá prijímateľovi za podmienok dodržania stanovených kritérií dokladovania výkonu práce cez osobohodinu a výpočtu podielu relevantnej aktivity. Ide o tzv. špecifické výdavky, kde sa mzdy tretej strany (napr. zamestnanec) prefinancujú na mzdový účet organizácie a následne z tohto účtu sa prevedú na jednotlivé účty zamestnancov.

2. Ako stanovím výšku osobohodín v rozpočte, ktorý je prílohou č. 2 žiadosti o NFP?

Pri určovaní výšky osobohodiny je potrebné vychádzať z Príručky pre žiadateľa o NFP z ESF, pričom personálne výdavky nemôžu prekročiť maximálne limity uvedené na stranách 63 – 68 príručky a zároveň nesmú prekročiť obvyklú výšku v danom mieste a čase.

3. Ako vypočítam celkovú sumu odmeny (finančných prostriedkov) pre interných zamestnancov, ktorí sa venujú aktivitám súvisiacim s projektom?

V zmysle kalkulačného vzorca a príkladov uvedených v Usmernení k spôsobu výpočtu odmeny interného zamestnanca za odpracovaný čas na projekte v rámci aktivít spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov.

Usmernenie k spôsobu výpočtu odmeny interného zamestnanca

4. Akým spôsobom budú personálne výdavky na realizáciu aktivít projektu uhrádzané interným učiteľom školy?

Personálne výdavky na realizáciu aktivít projektu môžu byť uhrádzané dvoma spôsobmi, a to navýšením osobného ohodnotenia alebo vo forme odmeny.

5. Je potrebné uplatniť zákon o verejnom obstarávaní aj pri externých pracovníkoch?

Ak ide o poskytovanie služby pracovníkmi na základe iných ako pracovnoprávnych vzťahov, je nutné postupovať podľa pravidiel o verejnom obstarávaní (zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov), resp. pravidiel obchodnej verejnej súťaže (§ 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník).

6. Môže účtovné práce na projekte vykonávať aj externý pracovník školy?

Účtovné práce môže vykonávať aj externý pracovník školy. V zmysle aktuálnej Príručky pre žiadateľa o NFP z ESF sú dve možnosti, buď na základe dohody o vykonaní pracovnej činnosti (skupina výdavkov - 637027) v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (položka 1.1. rozpočtu projektu), alebo ide o dodávku služieb – personálne výdavky, ktoré vzniknú na základe iných ako pracovno-právnych vzťahov. V rozpočte sa zaraďuje do položky 1.3. (skupina výdavkov - 637004).

7. Môžu na projekte pracovať aj externí odborníci z metodických centier? Musí byť použitá metóda verejného obstarávania?

Na projekte môžu pracovať aj externí odborníci z metodických centier, s ktorými bude uzavretá napríklad dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti. Ak ide o poskytovanie služby externými pracovníkmi na základe iných ako pracovnoprávnych vzťahov, je nutné postupovať podľa pravidiel o verejnom obstarávaní (zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov), resp. pravidiel obchodnej verejnej súťaže (§ 281 a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník).

8. Ako správne zostavím rozpočet v zmysle platných percentuálnych limitov rozpočtu?

Postup pri zostavení rozpočtu a stanovení limitov

9. Môžeme rizikovú prirážku uplatniť na ktorúkoľvek položku v rozpočte?

Nie, rizikovú prirážku je možné využiť iba na oprávnené priame výdavky rozpočtu.

10. Je stanovený finančný limit na nákup didaktických prostriedkov?

Na nákup školiaceho materiálu a didaktických prostriedkov ako sú učebné pomôcky, prístroje, zobrazenia, symbolické zobrazenia, pomôcky na premietanie statických obrazov, dotykové pomôcky, lineárne pomôcky, s výnimkou didaktickej techniky, výpočtovej techniky, zvukových pomôcok a prístrojov na premietanie statických obrazov, nie je stanovený finančný limit. Didaktické prostriedky sú definované v znení výzvy na strane 3 v poznámke pod čiarou.

11. Je možné do didaktických prostriedkov zarátať aj elektronické pomôcky?

Pri elektronických pomôckach platí obmedzenie nákupu do 20% oprávnených priamych výdavkov rozpočtu projektu – nezapočítava sa riziková prirážka. Užšia špecifikácia a presná definícia sa nachádza vo FAQ č. 12 (pozri nižšie).

12. Aké limity platia v rámci tejto výzvy na nákup zariadenia/vybavenia?

V zmysle prílohy č. 4 k výzve Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov je na nákup didaktickej techniky, výpočtovej techniky, zvukových pomôcok a prístrojov na premietanie statických obrazov pre hlavné aktivity projektu (vrátane nehmotného majetku) stanovený limit max. 20% oprávnených priamych výdavkov rozpočtu - nezapočíta sa položka riziková prirážka, pričom platí, že zariadenie/vybavenie nakúpené mimo krížového financovania, sa neodpisuje, nie je vykázané ako dlhodobý (drobný) hmotný/nehmotný majetok. Takéto zariadenie/ vybavenie patrí do položky 2.2. rozpočtu projektu.

Nakoľko v rámci výzvy OPV-2009/3.2/01-SORO platí tzv. pravidlo flexibility prostredníctvom krížového financovania z ERDF vo výške max. 10% oprávnených priamych výdavkov projektu, je možné rozpočtovať výdavky na nákup dlhodobého (drobného) hmotného a nehmotného majetku – nezapočítava sa riziková prirážka. Takéto zariadenie/ vybavenie patrí do položky 2.1. rozpočtu projektu.

Platí, že celkové výdavky na zariadenie/ vybavenie nesmú prekročiť limit max. 20% oprávnených priamych výdavkov rozpočtu – nezapočítava sa riziková prirážka a obstarané zariadenie/vybavenie musí byť určené na realizáciu hlavných aktivít projektu

13. Ak je k realizácii aktivít projektu potrebné aj vybavenie učební (stoly, stoličky a pod.), z akých prostriedkov je možné vybavenie zabezpečiť?

Je potrebné podať žiadosť o NFP cez Regionálny operačný program (celé územie SR mimo Bratislavského kraja), resp. cez Operačný program Bratislavský kraj. Riadiacim orgánom pre oba operačné programy je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.

14. Čo presne sa rozumie pod pojmom dodávka na nepriame výdavky projektu ?

Dodávkou na nepriame výdavky sa rozumie vykonávanie činností spojených s implementáciou projektu, t.j. riadiace, administratívne a iné obslužné činnosti (napr. projektové riadenie - projektoví manažéri, asistenti; vedenie účtovníctva; príprava žiadostí o platbu, vedenie rozpočtu projektu; správcovia sietí; právne poradenstvo; monitorovanie projektu). Do dodávok sa nezahŕňa najmä obstaranie IKT, publicita, spotrebný tovar, elektrina, plyn, nájom priestorov. V prípade zmiešaných aktivít je potrebné odčleniť jednotlivé aktivity Uvedené činnosti sú vykonávané mimo pracovnoprávnych (napr. pracovný pomer) alebo obdobných vzťahov (napr. štátnozamestnanecký pomer) a spravidla podliehajú povinnosti verejného obstarávania alebo minimálne dokazovania hospodárnosti prostredníctvom prieskumu trhu a zvyšujú pridanú hodnotu projektu.

15. Čo presne sa rozumie pod pojmom dodávka na priame výdavky projektu?

Dodávkou na priame výdavky sa rozumie vykonávanie činností spojených s implementáciou projektu, t. j. odborných činnosti (napr. tvorba vzdelávacích programov; rôzne vzdelávacie činnosti; preklady). Do dodávok sa nezahŕňa najmä obstaranie didaktických pomôcok, IKT, nájom priestorov. V prípade zmiešaných aktivít napr. obstaranie zariadenia a vybavenia a zaškolenie k tomuto zariadeniu/vybaveniu je potrebné odčleniť uvedené aktivity, nakoľko školenie sa započítava do dodávok. Uvedené činnosti sú vykonávané mimo pracovnoprávnych (napr. pracovný pomer) alebo obdobných vzťahov (napr. štátnozamestnanecký pomer) a spravidla podliehajú povinnosti verejného obstarávania alebo minimálne dokazovania hospodárnosti prostredníctvom prieskumu trhu a zvyšujú pridanú hodnotu projektu.

16. Ako preukážeme použitie motorového vozidla, ktoré vlastní škola a bude používané aj pre potreby projektu?

Využitie vozidla pre daný projekt je potrebné preukázať v súlade s realizáciou aktivít projektu, pričom treba dodržať zásadu hospodárnosti, finančnej efektívnosti a účelovosti. Pri použití motorového vozidla organizácie prijímateľa NFP je v rámci tejto položky oprávnená náhrada vo výške spotreby pohonných hmôt, pri použití súkromného motorového vozidla náhrada vo výške cestovného verejnej dopravy, pri použití prostriedku verejnej dopravy náhrada vo výške cestovného verejnej dopravy.

17. Budú preplácané výdavky na akreditáciu nového učebného predmetu?

Áno, k oprávneným výdavkom patria aj výdavky na akreditáciu učebných predmetov, s výnimkou kolkov. Kolky sú pre danú výzvu neoprávnený výdavok.

18. Ak v projekte predpokladáme 2 - 3 hlavné aktivity, je možné doplniť tabuľku rozpočtu aj o hlavné položky č. 4, 5? Pretože rozpočet končí hlavnou položkou č. 3.

V prípade, že v rámci projektu predpokladáte viac hlavných aktivít ako jednu, je potrebné hlavnú položku č. 3 rozpočtu skopírovať v požadovanom množstve (t. j. doplniť tabuľku rozpočtu o ďalšie hlavné položky s označením 4, 5, ...). Každá Vami vytvorená hlavná položka č. 4, 5 atď. vrátane hlavnej položky č. 3 musí byť pomenovaná názvom aktivity podľa Podrobného opisu projektu, ktorý je zhodný s názvom aktivity uvedeným v tabuľke č. 11 „Časový rámec realizácie projektu“ formuláru žiadosti o NFP.

19. Sú vo výzve pre opatrenie 3.2 oprávnené kapitálové výdavky?

Áno, obstaranie kapitálových výdavkov (v zmysle § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) vrátane majetku, ktorý žiadateľ zaradil do dlhodobého drobného hmotného/nehmotného majetku, je oprávneným výdavkom.

20. Aký je rozdiel medzi položkami 2.1. a 2.2. v rozpočte?

Výzva stanovila možnosť krížového spolufinancovania, z čoho vyplýva, že žiadateľ pri nákupe kapitálových výdavkov vyplní položku 2.1.

21. Je možné meniť jednotky v jednotlivých položkách rozpočtu?

Jednotky uvedené vo formulári rozpočtu sú iba odporúčané, avšak žiadateľ si môže zvoliť jednotku sám, podľa charakteru danej položky a usmernení k jednotkám kalkulácií jednotlivých položiek uvedených na stranách 48 – 60 Príručky pre žiadateľa o NFP z ESF.

22. Môžeme v rozpočte vytvárať ďalšie úrovne podpoložiek/ podpodpoložiek?

Nie, môžu sa tvoriť len vlastné podpoložky rozpočtu v rámci podpoložky „Iné (doplniť)“, napr. 2.2.9., 2.2.10., 2.2.11., ... a v komentári k rozpočtu je potrebné ich podrobne opísať z hľadiska obsahu, počtu a z hľadiska spôsobu využitia vo väzbe na aktivitu projektu. Obdobne postupujete pri vytváraní podpodpoložiek v rámci podpodpoložky „Iné (doplniť)“, napr. 1.1.3.4., 1.1.3.5., 1.1.3.6. atď.

23. Čo je potrebné uvádzať v stĺpci komentára v rozpočte k jednotlivým položkám?

Vo formulári rozpočtu v stĺpci G je potrebné uviesť, ako ste danú položku rozpočtovali, bližšie špecifikujete jej obsah. Napr. pri personálnych výdavkoch interných je potrebné v komentári uviesť: typ pracovného pomeru; celkový rozsah práce (počet jednotiek); zdôvodnenie jednotkovej ceny; náplň práce – využitie pre projekt; pri personálnych výdavkoch externých: typ pracovného pomeru; celkový rozsah práce (počet jednotiek); jednotkovú cenu; náplň práce – využitie pre projekt.

24. Musí byť komentár k jednotlivým položkám uvedený priamo vo formulári rozpočtu k výzve alebo môže byť súčasťou prílohy?

Prílohy k rozpočtu sa tvoriť nesmú, potrebný komentár musí byť uvedený priamo v príslušnom stĺpci formulára rozpočtu.

25 . V Číselníku oprávnených výdavkov v programovom období 2007 - 2013 sa vyskytuje položka Materiál Výpočtová technika a zároveň Nákup výpočtovej techniky. Ktorú položku máme použiť?

Položka Nákup výpočtovej techniky patrí ku kapitálovým výdavkom. Položka Materiál Výpočtová technika sa použije pri nákupe zariadenia/vybavenia, ktoré nie je vykázaný ako dlhodobý hmotný/ nehmotný majetok.

26. Čo všetko môžeme zaradiť v rámci Číselníka oprávnených výdavkov v programovom období 2007 – 2013 do skupiny výdavkov 633005, 633007, 642030?

Skupiny výdavkov 633005, 633007 sú síce priradené k programovej štruktúre OPV, ale uvádzanie týchto skupín výdavkov v žiadostiach o NFP v rámci vyhlásenej výzvy OPV-2009/3.2/01-SORO je irelevantné. Do skupín výdavkov 633005 a 633007 spadá vojenské, meracie, monitorovacie, výzbrojné zariadenia a pod. Skupina výdavkov 642030 zahŕňa príplatky a príspevky, napr. príplatok k nemocenskému, k podpore pri ošetrovaní člena rodiny, peňažnej pomoci v materstve a i.

27. Ako postupovať pri vypĺňaní tabuľky 13. Rozpočet projektu v elektronickom formulári žiadosti o NFP v ITMS?

V jednotlivých riadkoch stĺpca Názov skupiny výdavkov doplníte skupiny výdavkov 1, 2, 3, ....n v zmysle Číselníka oprávnených výdavkov v programovom období 2007 – 2013, ktorý je prílohou č. 20 výzvy (výberom z lišty) nasledovne:

  • v prípade výdavkov, ako sú mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, uvediete skupinu výdavkov 610620 Osobné náklady;
  • v prípade výdavkov na dodávky služieb (pracovné vzťahy mimo pracovno-právnych vzťahov) uvediete skupinu výdavkov 637004 Všeobecné služby;
  • v ostatných prípadoch príslušnou skupinou výdavkov.

Ak si uplatňujete rizikovú prirážku na oprávnené priame výdavky, je tiež potrebné jej hodnotu uviesť do tejto tabuľky s príslušným kódom skupiny výdavkov 920 Rezerva na nepredvídané výdavky.

K príslušným skupinám výdavkov uvediete výšku oprávnených a neoprávnených výdavkov (celkové výdavky ako aj podiel oprávnených výdavkov z celkových oprávnených výdavkov projektu vygeneruje ITMS).

Hore

Oprávnení žiadatelia, aktivity a iné

1. Môžu v rámci výzvy pre opatrenie 3.2 podať spoločne jednu žiadosť o NFP viaceré špeciálne stredné školy?

Žiadateľom môže byť iba jedna špeciálna stredná škola s právnou subjektivitou, registrovaná minimálne 1 rok pred vyhlásením výzvy sídliaca na území Slovenskej republiky. Na projekte môže škola spolupracovať s odborníkmi z iných škôl, v rámci čoho je možné vytvoriť napr. pracovnú skupinu. Učitelia z iných škôl môžu byť expertmi alebo garantmi projektu. V prípade priamej spolupráce viacerých škôl sú výdavky partnera neoprávnené. Zakúpené didaktické pomôcky môže využívať len škola, ktorá je žiadateľom o NFP.

Za viacero špeciálnych stredných škôl môže žiadosť o NFP podať iba ich zriaďovateľ.

2. Čo sa rozumie pod špeciálnou strednou školou pre účely aktuálnej výzvy?

Pre účely tejto výzvy sa pod špeciálnou strednou školou rozumie stredná škola pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, odborné učilište a praktická škola (v zmysle § 95 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

3. Môže v rámci výzvy pre opatrenie 3.2 za cirkevnú špeciálnu strednú školu podať projekt jej zriaďovateľ?

O NFP môže žiadať len samotná cirkevná špeciálna stredná škola a nie je možné, aby za ňu podal žiadosť o NFP jej zriaďovateľ v zmysle podmienok stanovených vo výzve

4. Môže si podať projekt Spojená škola, ktorej súčasťou je praktická škola a špeciálna základná škola?

V zmysle aktuálnej výzvy je tento typ spojenej školy oprávneným žiadateľom. V žiadosti o NFP však musia byť zahrnuté len oprávnené cieľové skupiny a oprávnené aktivity platné pre túto výzvu, tzn. budú súvisieť výlučne s praktickou školou.

5. Môže si podať projekt špeciálna základná škola, ktorej organizačnou zložku je aj praktická škola?

Pokiaľ má právnu subjektivitu len špeciálna základná škola, nie je oprávneným žiadateľom v rámci aktuálnej výzvy.

6. Môže si škola sama podať projekt, keď zriaďovateľ zahrnul túto školu do svojho projektu?

Nie, žiadosť o NFP podá buď škola, alebo zriaďovateľ danej školy.

7. Môžu si podávať projekty v rámci OPV aj školy s menej ako 200 žiakmi?

Áno, princíp pólov rastu sa tu neuplatňuje.

8. Môže si podať žiadosť o NFP špeciálna stredná škola, ktorá má pridelené nové IČO?

Subjekty, ktorým sa zmenilo IČO a neexistujú dlhšie ako 1 rok pred vyhlásením výzvy, nie sú oprávnenými žiadateľmi v zmysle podmienok definovaných výzvou. Ak si podajú žiadosť o NFP, budú vylúčené v rámci kontroly formálnej správnosti, z dôvodu nesplnenia jedného z kritérií oprávnenosti.

9. V prípade, že práve realizujeme iný projekt financovaný zo štrukturálnych fondov, je možné podať žiadosť o NFP v rámci výzvy OPV?

Je to možné. Iné projekty realizované zo štrukturálnych fondov nemajú vplyv na možnosť podať žiadosť o NFP v rámci aktuálnej výzvy.

10. Od ktorého mesiaca sa odporúča naplánovať začiatok projektov?

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ odporúča naplánovať začiatok projektov na marec 2010.

11. Musia byť cieľovými skupinami v projekte len učitelia a žiaci školy?

Ak si špeciálna stredná škola v žiadosti o NFP zadefinuje rámcovú aktivitu 3.2.1, na ktorú sa viaže aktuálna výzva, a v rámci ktorej sú oprávnenými aktivitami inovácia metód a foriem výchovno-vzdelávacieho procesu v špeciálnej strednej škole v priamej nadväznosti na inováciu didaktických prostriedkov, sú oprávnenými cieľovými skupinami len zdravotne znevýhodnení žiaci a pedagogickí zamestnanci danej školy (pedagogickými zamestnancami v zmysle aktuálnej výzvy sú učitelia a asistenti učiteľa pôsobiaci na tejto škole).

12. Kedy si žiadateľ môže vo svojom projekte vybrať za oprávnenú cieľovú skupinu osoby pracujúce v oblasti integrácie osôb zdravotne znevýhodnených do spoločnosti?

Ak si žiadateľ v projekte zvolí rámcovú aktivitu 3.2.4 v zmysle aktuálnej výzvy a k nej prislúchajúcu oprávnenú aktivitu: tvorba a realizácia programov ďalšieho vzdelávania osôb, ktoré pracujú s osobami zdravotne znevýhodnenými, jedinou oprávnenou priamou cieľovou skupinou v rámci projektu sú osoby pracujúce v oblasti integrácie osôb zdravotne znevýhodnených do spoločnosti.

13. Čo sa konkrétne rozumie pod pojmom osoba zdravotne znevýhodnená?

Osobou zdravotne znevýhodnenou je osoba so zdravotným postihnutím, chorá alebo zdravotne oslabená, s vývinovými poruchami alebo s poruchou správania. Osoba so zdravotným postihnutím je osoba s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami alebo s viacnásobným postihnutím. Osoba chorá alebo zdravotne oslabená je osoba s ochorením, ktoré je dlhodobého charakteru. Osobou s vývinovými poruchami je osoba s poruchou aktivity a pozornosti, s vývinovou poruchou učenia. Osobou s poruchou správania je osoba s narušením funkcií v emocionálnej alebo sociálnej oblasti.

14. Môžu byť do skupiny osôb pracujúcich v oblasti integrácie osôb zdravotne znevýhodnených do spoločnosti zaradení aj rodičia zdravotne znevýhodnených detí a mládeže?

Medzi osoby pracujúce v oblasti integrácie osôb zdravotne znevýhodnených do spoločnosti patria: rodičia, lektori, zamestnanci štátnej správy a samosprávy pracujúci s osobami s osobitými vzdelávacími potrebami, pracovníci zariadení sociálnej starostlivosti, pracovníci špeciálnych výchovných zariadení a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie v zmysle výzvy.

15. Môžu mať školy v projekte partnerov?

Nie, v súčasnej výzve sa partnerstvo neuplatňuje.

16. Uplatňuje sa v rámci aktuálnej výzvy pre opatrenie 3.2 schéma pomoci de minimis?

V aktuálnej výzve OPV-2009/3.2/01-SORO sa neuplatňuje schéma pomoci de minimis.

17. Je potrebné uvádzať mená do Podrobného opisu projektu v rámci tabuľky E1 Dostupné odborné kapacity, ak na niektorých aktivitách sa budú podieľať externí odborníci, ktorých nepoznáme a vzťahuje sa na nich zákon o verejnom obstarávaní?

Nie, meno a priezvisko nemusí byť uvedené, ale ďalšie časti ako je číslo a názov aktivity, predpokladaný rozsah práce, pracovná pozícia a činnosti, ktoré bude externý odborník v projekte realizovať, vypíšete. Okrem toho uvediete, že pôjde o poskytovanie služieb, kde je nutné postupovať podľa pravidiel o verejnom obstarávaní, resp. pravidiel obchodnej verejnej súťaže.

18. Do ktorého formulára môžem uviesť nepriame cieľové skupiny?

Nepriame cieľové skupiny možno uviesť do časti I „Multiplikačné efekty“ Podrobného opisu projektu, kde žiadateľ popíše šírenie výsledkov a výstupov projektu ako aj jeho vplyvov smerujúcich od priamej cieľovej skupiny k nepriamej cieľovej skupine vrátane pozitívnych externalít realizácie jednotlivých aktivít projektu. V rámci multiplikačného efektu presne charakterizujte najmä predpokladané nepriame cieľové skupiny (obdobne ako v tabuľke C2), spôsob a mieru, akými aktivity projektu, ako aj ich výstupy a výsledky projektu vplývajú na tieto nepriame cieľové skupiny. Žiadateľ sa o nepriamych cieľových skupinách môže zmieniť aj v časti J „Diseminácia výsledkov projektu“ Podrobného opisu projektu, kde uvedie, akým spôsobom budú propagované a šírené priebežné výstupy a výsledky, resp. kľúčové udalosti v rámci realizácie aktivít vo verejnosti.

Časti C „Cieľové skupiny“ vrátane podčastí C1 „Cieľová skupina“ a C2 „Charakteristika cieľovej skupiny“ a rovnako aj bunka Cieľová skupina v časti G2 „Podrobný popis aktivít“ Podrobného opisu projektu sú určené len pre popis priamych cieľových skupín, ktoré sú uvedené vo výzve.

19. Akú sumu treba uviesť pri aktivitách projektu v Podrobnom opise projektu v časti G2 v bunke Výdavky na realizáciu projektu?

V tabuľke G2 „Podrobný popis aktivít“ , v bunke „Výdavky na realizáciu projektu“ je potrebné uviesť celkové oprávnené výdavky na realizáciu činnosti v EUR v súlade s rozpočtom projektu na danú aktivitu (napr. z položky 3 Spolu - stĺpec F Výdavky spolu). Do týchto výdavkov sa nezapočítavajú výdavky na zariadenie/vybavenie a nepriame výdavky.

20 . Ako vie hodnotiteľ posúdiť, či je projekt v súlade s koncepciou školy, obce, mesta, keď nemá k tomu podklady?

Podľa SWOT analýzy, ktorú žiadateľ uvedie v Podrobnom opise projektu.

21. Ktoré osoby participujúce na projekte sú povinné predložiť životopis ako jednu z príloh k žiadosti o NFP?

Podpísaný štruktúrovaný profesijný životopis (európsky formulár; vzorový formulár 8) tvorí povinnú prílohu k žiadosti o NFP (príloha č. 12). Musia ho predložiť všetci odborní pracovníci a všetci zamestnanci podieľajúci sa na riadení a administrácii projektu. To znamená, že ho predkladajú všetci, ktorí sú menovaní v Podrobnom opise projektu (vzorový formulár 2) v časti E Dostupné personálne kapacity pre realizáciu projektu – konkrétne v tabuľke E1 aj E2.

22. Je možné rozšíriť pracovnú náplň riaditeľa školy o funkciu manažéra projektu a kto to môže urobiť?

Riaditeľ školy môže vykonávať funkciu projektového manažéra len na základe dodatku k platnej pracovnej zmluve, v ktorom sa stanoví najmä rozšírenie jeho pracovnej náplne o prácu na projekte. Rozšíriť pracovnú náplň riaditeľa školy môže zriaďovateľ školy. Uzatvorenie dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru v tomto prípade nie je možné, nakoľko by táto dohoda bola uzavretá na odbobnú pracovnú činnosť, ktorú riaditeľ školy vykonáva vo svojom pracovnom pomere.

23. Môžu sa externí učitelia, ktorí vyučujú v škole na základe dohôd o pracovnej činnosti, zúčastniť školenia spolu s internými učiteľmi, ktorí pracujú na hlavný pracovný pomer?

Pokiaľ bude zdôvodnená priama súvislosť pracovnej činnosti učiteľov pracujúcich na dohodu o vykonaní práce s aktivitami projektu uvedenými vo výzve OPV-2009/3.2/01-SORO, môžu byť výdavky spojené s týmito aktivitami (ako napr. účasť na školeniach) považované za oprávnené výdavky projektu. Pri posudzovaní možnosti zapojenia sa učiteľov do školení, s ktorými má škola uzatvorené dohody, je nevyhnutné brať do úvahy udržateľnosť projektu a potrebu využitia získaných vedomostí v nadväznosti na realizovaný projekt.

24. Za aké obdobie je potrebné predložiť účtovnú závierku ak budeme podávať žiadosť o NFP v júni 2009?

Účtovná závierka musí byť predložená za ukončené účtovné obdobie. V zmysle § 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve účtovným obdobím sa rozumie kalendárny alebo hospodársky rok. Žiadateľ predkladá kompletnú účtovnú závierku, t.j. súvahu, výkaz ziskov a strát, poznámky, resp. výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch, podpísanú štatutárnym orgánom žiadateľa.

Vyššie územné celky (zriaďovatelia škôl) končia účtovné obdobie záverečným účtom (podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy). Keďže vyššie územné celky sú zároveň účtovnými jednotkami v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, musia k záverečnému účtu predložiť aj účtovnú závierku.

25. Akým spôsobom je možné pri podávaní projektu dokladovať, že škola má k dispozícii 5% na spolufinancovanie projektu?

Pri podaní projektu je potrebné vyplniť Čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou je aj vyhlásenie o spolufinancovaní. Príslušný formulár nájdete na stránke www.asfeu.sk v príslušnej výzve, v prílohe k výzve č. 2 (Zoznam povinných príloh Žiadosti o NFP), formulár č. 5 (Čestné vyhlásenie), kde je uvedený bod 9 - organizácia má zabezpečené zdroje na spolufinancovanie projektu. Žiadateľ podpísaním Čestného vyhlásenia deklaruje, že zo svojej strany má zabezpečené spolufinancovanie projektu (minimálne vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu). Pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP musí žiadateľ predložiť originál alebo úradne overenú fotokópiu dokladu o zabezpečení spolufinancovania projektu (napr. výpis z účtu, resp. potvrdenie komerčnej banky, že žiadateľ disponuje požadovanou výškou finančných prostriedkov)

26. Aká situácia nastane, ak nenaplníme očakávané hodnoty merateľných ukazovateľov projektu?

V prípade, že budú plánované hodnoty pri ukončení projektu naplnené minimálne na 90 % a viac nebude SORO uplatňovať žiadny sankčný mechanizmus. Naplnenie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku v rozsahu od 30 % do 89 % sa nepovažuje za porušenie zmluvy o poskytnutí NFP. Z dôvodu nenaplnenia očakávaných hodnôt merateľného ukazovateľa však SORO pristúpi ku kráteniu nenávratného finančného príspevku nasledovne:

• naplnenie ukazovateľa od 89 do 50% = pomerné krátenie priamych výdavkov

• naplnenie ukazovateľa od 49 do 30% = pomerné krátenie všetkých výdavkov.

SORO pristúpi ku kráteniu výdavkov v prípade nenaplnenia plánovaných hodnôt ukazovateľov výsledku, ktoré si prijímateľ vybral a podpisom zmluvy o poskytnutí NFP odsúhlasil. Nesplnenie ukazovateľov dopadu nie je považované za porušenie podmienok zmluvy o poskytnutí NFP, prijímateľ je však v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP povinný správne a pravidelne monitorovať dopady projektu a predkladať ich hodnoty v monitorovacích správach projektu vrátane vysvetlenia odchýlok oproti plánovaným hodnotám.

Naplnenie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku na 29 % a menej sa považuje za podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP a SORO pristúpi k mimoriadnemu ukončeniu zmluvného vzťahu s následkom vrátenia všetkých poskytnutých prostriedkov.

V prípade, že prijímateľ nebude dosahovať napĺňanie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku na 100% dochádza k porušeniu zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne ustanovenie §31 ods. 1 písm. j) zákona – nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov.

27. Ako môžem získať prístup do monitorovacieho systému ITMS?

ITMS je centrálny informačno-technologický monitorovací systém pre štrukturálne fondy (ŠF) a Kohézny fond (KF), ktorý slúži na evidenciu, spracovávanie, export a monitorovanie dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite ŠF a KF.

Verejný portál ITMS je prístupný cez adresu https://www.itms.sk/ . Po neotvorení tejto web stránky je potrebné kliknúť na inštrukciu Pokračovať v používaní tejto webovej lokality (neodporúča sa).

Zaregistrovať sa treba elektronicky vypísaním a odoslaním Žiadosti o aktiváciu na adrese https://www.itms.sk/ . Na tejto stránke nájdete aj návod na vyplnenie žiadosti. Po elektronickom odoslaní vyplnenej žiadosti je potrebné žiadosť vytlačiť a podpísať žiadateľom a úradne overiť podpis štatutárneho orgánu žiadateľa.

Vytlačenú a podpísanú žiadosť treba zaslať na adresu Datacentra:

Datacentrum
Cintorínska5
814 88 Bratislava

Datacentrum vykoná aktiváciu užívateľského konta pre žiadateľa. Žiadateľovi bude následne vystavená a poštou zaslaná GRID karta.

Po obdržaní GRID karty sa žiadateľ môže prihlásiť na portál ITMS a využívať všetky služby spojené s komunikáciou prostredníctvom ITMS (vypísanie žiadosti o NFP, sledovanie zmien v období implementácie projektu, ...).

Prípadné otázky k registrácii môžete zasielať na e-mailovú adresu: itms@datacentrum.sk , ostatné kontaktné údaje nájdete na www.itms.sk v časti Kontakt na správcu aplikácie.

28. Formulár žiadosti o NFP je vo formáte PDF a zatiaľ sa do neho nedajú vpisovať údaje. Niečo sme si nevšimli?

V rámci tzv. prechodného obdobia (do 31.12.2008) mali žiadatelia možnosť predkladať žiadosti o NFP iba v papierovej forme. Keďže aktuálna výzva bola vyhlásená už po ukončení prechodného obdobia, žiadatelia sú povinní vypracovať žiadosť o NFP vyplnením elektronického formulára žiadosti o NFP prostredníctvom verejného portálu ITMS (www.itms.sk). Následne po elektronickom odoslaní žiadosti o NFP, žiadateľ vytlačí formulár žiadosti o NFP z verejného portálu ITMS a zabezpečí fyzické doručenie žiadosti o NFP vrátane jej príloh v papierovej forme do podateľne agentúry, v termíne do 08.06.2009 podľa podmienok stanovených v predmetnej výzve na predkladanie žiadostí o NFP.

Formulár žiadosti o NFP (príloha č. 1 predmetnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP), ktorý je zverejnený vo formáte PDF na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk, slúži ako návod na vyplnenie žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS, nakoľko obsahuje postupy pre vyplnenie jednotlivých častí žiadosti o NFP, ktoré sa v elektronickej verzii nenachádzajú. Podrobnejšie informácie o používaní verejného portálu ITMS nájdete v Príručke pre žiadateľa o NFP z ESF, verzia 6.0 (príloha č. 3 predmetnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP).

29. Počas vypĺňania žiadostí o NFP cez ITMS je možné s formulárom žiadosti o NFP pracovať, resp. podľa potreby ho dopĺňať?

Áno, pokiaľ žiadosť o NFP v ITMS neuzavriete a neodošlete.

30. Je možné konzultovať otázky k žiadosti o NFP pred jej odoslaním prostredníctvom verejného portálu ITMS a jej následným doručením do agentúry?

Žiadateľ môže získať potrebné informácie prostredníctvom konzultácii v sieti Regionálnych informačných kancelárií priebežne, tzn. odo dňa vyhlásenia výzvy do 25. mája 2009, kedy začínajú predbežné kontroly formálnej správnosti žiadosti o NFP. Kontakty na Regionálne informačné kancelárie sú zverejnené na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk , ako aj v prílohe k výzve č. 11. Informácie sú poskytované telefonicky, písomne a osobne. Termín osobnej konzultácie je možné vopred dohodnúť telefonicky s manažérom publicity OPV v každom regióne. Osobné konzultácie sa poskytujú v pracovných dňoch od 9.00 do 15.00 hod.

31. Kedy môžeme využiť osobné konzultácie zamerané na predbežnú kontrolu formálnej správnosti predkladanej žiadosti o NFP?

Žiadateľovi sa odporúča využiť možnosť osobných konzultácií zameraných na predbežnú kontrolu formálnej správnosti predkladanej žiadosti o NFP a jej príloh, a to v ktorejkoľvek regionálnej informačnej kancelárii agentúry. V termíne od 25. mája 2009 do uzávierky prijímania žiadostí o NFP, t. j. do 8. júna 2009, bude kontrola formálnej správnosti žiadosti o NFP prebiehať na základe termínu, ktorý si žiadateľ zarezervuje v rezervačnom systéme uverejnenom na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk . Vzhľadom na personálne možnosti agentúry je počet konzultácií obmedzený na jednu návštevu žiadateľa pre konkrétnu aktuálnu výzvu. Čas osobnej konzultácie je vyhradený na 1,5 hodiny.

32. Ktoré mimovládne organizácie sú oprávnenými žiadateľmi výzvy OPV-2009/3.2/01-SORO?

V zmysle výzvy OPV-2009/3.2/01-SORO s názvom “Inovácia metód a foriem výchovno-vzdelávacieho procesu a tvorba programov ďalšieho vzdelávania osôb zdravotne znevýhodnených“ sú oprávnenými žiadateľmi, okrem iných aj mimovládne organizácie (mimo schémy pomoci de minimis), ktoré majú minimálne 1 rok pred vyhlásením výzvy uvedený v predmete činnosti predmet: poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania. Samotná výzva upravuje, že ide o organizácie zriadené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka, ustanovení § 20f - § 20j zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Či mimovládna organizácia ako žiadateľ spĺňa podmienku výzvy - predmet činnosti: poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, teda či poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania, sa posudzuje podľa obsahu predmetu činnosti konkrétnej mimovládnej organizácie.

33. Je potrebné prikladať k žiadosti o nenávratný finančný príspevok v ITMS elektronické prílohy?

Nie, k žiadosti o NFP v systéme ITMS sa elektronické prílohy neprikladajú. Povinné prílohy v zmysle zoznamu povinných príloh k žiadosti o NFP k výzve je treba priložiť výlučne k originálu papierovej formy žiadosti o NFP.

34. Akým spôsobom je potrebné vyplniť údaj identifikátor žiadosti o NFP na obal fyzicky doručených žiadostí o NFP?

Po vyplnení a odoslaní žiadosti o NFP cez portál ITMS je žiadosť o NFP prenesená portálom ITMS do CORE ITMS, pričom portál ITMS pridelí žiadosti o NFP jednoznačný identifikátor vo forme šesťmiestneho čísla, tzv. ID portálu. V zmysle podmienok stanovených vo výzve OPV-2009/3.2/01-SORO je potrebné tento šesťmiestny kód uviesť na obal zásielky so žiadosťou o NFP. Agentúra využíva identifikátor v procese registrácie žiadosti o NFP.

35. Ako postupovať pri odosielaní a vytlačení žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS?

Pri zadávaní žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS je potrebné žiadosť o NFP najskôr odoslať a až po odoslaní vytlačiť. Z dôvodu zabezpečenia jednotnosti údajov v tlačenej a elektronickej verzii žiadosti o NFP bol zavedený v ITMS nasledovný bezpečnostný prvok: na žiadosti o NFP, ktorá je vytlačená ešte pred odoslaním, sa zobrazí nápis "DRAFT". Žiadosť o NFP s nápisom DRAFT sa bude považovať za neplatnú. Pre úspešné akceptovanie žiadosti o NFP je potrebné dodržať uvedené odporúčanie.

 

36. Koľko merateľných ukazovateľov výsledku a dopadu si musí žiadateľ o NFP vybrať v tabuľke č. 12 Žiadosti o NFP ,,Hodnoty merateľných ukazovateľov“?

Žiadateľ o NFP je v rámci monitorovania projektu povinný vybrať si v tabuľke č. 12 formulára žiadosti o NFP „Hodnoty merateľných ukazovateľov“ minimálne jeden ukazovateľ výsledku a minimálne jeden ukazovateľ dopadu z povinných merateľných ukazovateľov, ktoré sú definované v prílohe č. 8. k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP. Povinné merateľné ukazovatele sú v prílohe výzvy na predkladanie žiadostí o NFP podfarbené a označené textom „povinný ukazovateľ“. Z takto označených ukazovateľov môžu byť pre žiadateľa vhodné viaceré ukazovatele, v tom prípade sa odporúča vybrať si všetky takto označené ukazovatele, ktoré budú následne využité pre účely monitorovania a hodnotenia OPV. Okrem týchto ukazovateľov, ktoré si žiadateľ musí vybrať, je možné si zo zoznamu projektových ukazovateľov vybrať ďalšie merateľné ukazovatele relevantné k danému projektu. Vzhľadom na náročnosť sledovania napĺňania očakávaných hodnôt ukazovateľov sa odporúča vybrať si čo možno najmenší počet nepovinných ukazovateľov.

37. Aký merateľný ukazovateľ výsledku alebo dopadu horizontálnych priorít si má žiadateľ o NFP zvoliť pri vypĺňaní tabuľky č. 15 formulára žiadosti o NFP „Súlad s horizontálnymi prioritami“ v ITMS, aby vybraný ukazovateľ bol v súlade s merateľnými ukazovateľmi výsledku alebo dopadu v tabuľke č. 12 Žiadosti o NFP ,,Hodnoty merateľných ukazovateľov“ v ITMS?

1 . Pokiaľ žiadateľ o NFP v tabuľke č. 15 formulára žiadosti o NFP „Súlad s horizontálnymi prioritami“ vyplní pri niektorej horizontálnej priorite „áno“, musí si vybrať relevantný merateľný ukazovateľ horizontálnej priority, ktorý sa na predmetnú horizontálnu prioritu vzťahuje. Je potrebné, aby sa vybraný ukazovateľ v tab. č. 15 nachádzal aj v tab. č. 12., v opačnom prípade ho ITMS na chybu upozorní.

Príklady:

Pokiaľ si žiadateľ vyberie z merateľných ukazovateľov v tabuľke č. 12 ukazovateľ výsledku Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu, v tabuľke č. 15 „Súlad s horizontálnymi prioritami“ si z ukazovateľov výsledku horizontálnej priority musí vybrať ukazovateľ Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít.

Pokiaľ si žiadateľ vyberie z merateľných ukazovateľov v tabuľke č. 12 ukazovateľ výsledku Počet novovytvorených vzdelávacích programov projektu, v tabuľke č. 15 „Súlad s horizontálnymi prioritami“ si z ukazovateľov výsledku horizontálnej priority musí vybrať ukazovateľ Počet novovytvorených vzdelávacích programov.

Pokiaľ si žiadateľ vyberie z merateľných ukazovateľov v tabuľke č. 12 ukazovateľ dopadu Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov využívaných po ukončení realizácie projektu, v tabuľke č. 15 „Súlad s horizontálnymi prioritami“ si z ukazovateľov dopadu horizontálnej priority môže vybrať jedine ukazovateľ Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov využívaných po ukončení realizácie projektu.

2. Pokiaľ si žiadateľ v tabuľke č. 12 vyberie niektorý z merateľných ukazovateľov výsledku/dopadu uvedených v bode 1, ale vie, že jeho projekt nepodporuje relevantnú horizontálnu prioritu, tabuľku č. 15 nevyplní. Ak si žiadateľ v tabuľke č. 12 vyberie viacero z merateľných ukazovateľov výsledku/dopadu uvedených v bode 1 a v tabuľke č. 15 chce vybrať iba jeden relevantný ukazovateľ horizontálnej priority, môže tak urobiť.

3. Pokiaľ si žiadateľ vyberie z merateľných ukazovateľov v tabuľke č. 12 nasledovné ukazovatele výsledku:

- Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu

- Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu

- Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov

- Počet inovovaných didaktických prostriedkov

- Počet nových alebo inovovaných služieb v oblasti vzdelávania

alebo nasledovné ukazovatele dopadu:

- Počet škôl využívajúcich výsledky projektu po ukončení jeho realizácie

- Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu po ukončení jeho realizácie

tabuľku č. 15 formulára žiadosti o NFP nebude vypĺňať, keďže tieto ukazovatele sa v zmysle predmetnej výzvy nevzťahujú na žiadnu horizontálnu prioritu.

Hore

Zoznam skratiek

ESF

 Európsky sociálny fond

ERDF

 Európsky fond regionálneho rozvoja

ITMS

IT monitorovací systém

KF

Kohézny fond

NFP

Nenávratný finančný príspevok

OPV

Operačný program Vzdelávanie

SORO

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

ŠF             

Štrukturálne fondy

Výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky