Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 18.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  FAQ  OPV-2009/3.1/01-SORO  
 

Rozpočet

1. Akým spôsobom bude zamestnanec školy finančne ohodnotený za práce súvisiace s administráciou projektu?

Danú otázku je potrebné riešiť v rámci pracovnej zmluvy, a to navýšením napr. osobného ohodnotenia po prepočte plánovaného počtu hodín práce na projekte. Čiastka, ktorá tvorí zvýšenie, bude premietnutá do položky v rámci rozpočtu projektu napr. 1.1.2.2. administratívny pracovník a tá bude podľa druhu financovania poskytnutá prijímateľovi za podmienok dodržania stanovených kritérií dokladovania výkonu práce cez osobohodinu a výpočtu podielu relevantnej aktivity. Ide o tzv. špecifické výdavky, kde sa mzdy tretej strany (napr. zamestnanec) prefinancujú na mzdový účet organizácie a následne z tohto účtu sa prevedú na jednotlivé účty zamestnancov.

2. Ako stanovím výšku osobohodín v rozpočte, ktorý je prílohou č. 2 žiadosti o NFP?

Pri určovaní výšky osobohodiny je potrebné vychádzať z Príručky pre žiadateľa o NFP z ESF, pričom personálne výdavky nemôžu prekročiť maximálne limity uvedené na stranách 63 – 67 príručky a zároveň nesmú prekročiť obvyklú výšku v danom mieste a čase.

3. Ako vypočítam celkovú sumu odmeny (finančných prostriedkov) pre interných zamestnancov, ktorí sa venujú aktivitám súvisiacim s projektom?

V zmysle kalkulačného vzorca a príkladov uvedených v Usmernení k spôsobu výpočtu odmeny interného zamestnanca za odpracovaný čas na projekte v rámci aktivít spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov.

Usmernenie k spôsobu výpočtu odmeny interného zamestnanca

4. Akým spôsobom budú personálne výdavky na realizáciu aktivít projektu uhrádzané interným učiteľom školy?

Personálne výdavky na realizáciu aktivít projektu môžu byť uhrádzané dvoma spôsobmi, a to navýšením osobného ohodnotenia alebo vo forme odmeny.

5. Je potrebné uplatniť zákon o verejnom obstarávaní aj pri externých pracovníkoch?

Ak ide o poskytovanie služby externými pracovníkmi na základe iných ako pracovnoprávnych vzťahov, je nutné postupovať podľa pravidiel o verejnom obstarávaní (zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov), resp. pravidiel obchodnej verejnej súťaže (§ 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník).

6. Môže účtovné práce na projekte vykonávať aj externý pracovník školy?

Účtovné práce môže vykonávať aj externý pracovník školy. V zmysle aktuálnej Príručky pre žiadateľa o NFP z ESF sú dve možnosti, buď na základe dohody o vykonaní pracovnej činnosti (skupina výdavkov - 637027) v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zák onník práce (položka 1.1. rozpočtu projektu), alebo ide o dodávku služieb – personálne výdavky, ktoré vzniknú na základe iných ako pracovno-právnych vzťahov. V rozpočte sa zaraďuje do položky 1.3. (skupina výdavkov - 637004).

7. Môžu na projekte pracovať aj externí odborníci z metodických centier? Musí byť použitá metóda verejného obstarávania?

Na projekte môžu pracovať aj externí odborníci z metodických centier, s ktorými bude uzavretá napríklad dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti. Ak ide o poskytovanie služby externými pracovníkmi na základe iných ako pracovnoprávnych vzťahov, je nutné postupovať podľa pravidiel o verejnom obstarávaní (zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov), resp. pravidiel obchodnej verejnej súťaže (§ 281 a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník).

8. Ako správne zostavím rozpočet v zmysle platných percentuálnych limitov rozpočtu?

Postup pri zostavení rozpočtu a stanovení limitov

9. Môžeme rizikovú prirážku uplatniť na ktorúkoľvek položku v rozpočte?

Nie, rizikovú prirážku je možné využiť iba na oprávnené priame výdavky rozpočtu.

10. Je možné do didaktických prostriedkov zarátať aj elektronické pomôcky?

Pri elektronických pomôckach platí obmedzenie nákupu do 20% oprávnených priamych výdavkov rozpočtu projektu – nezapočítava sa riziková prirážka, pričom cena didaktickej pomôcky (1 ks) musí byť v hodnote maximálne 1 700 €. Ide o zariadenie/vybavenie projektu (didaktická technika).

Obstarané zariadenie/vybavenie musí byť určené na realizáciu hlavných aktivít projektu a zároveň ho nie je možné odpisovať a vykazovať ako dlhodobý (drobný) hmotný/nehmotný majetok, aby spĺňalo podmienku oprávnenosti výdavkov.

Takéto zariadenie/vybavenie patrí do položky 2.2. rozpočtu projektu.

11. Je stanovený finančný limit na nákup didaktických prostriedkov?

V zmysle prílohy č. 4 k výzve Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov je na nákup didaktickej techniky, výpočtovej techniky, zvukových pomôcok a prístrojov na premietanie statických obrazov pre hlavné aktivity projektu (vrátane nehmotného majetku) stanovený limit max. 20% oprávnených priamych výdavkov rozpočtu - nezapočíta sa položka riziková prirážka a to za podmienky, že uvedené zariadenie/vybavenie (vrátane nehmotného majetku) sa neodpisuje a nie je vykázané ako dlhodobý (drobný) hmotný/nehmotný majetok.

Na nákup školiaceho materiálu a didaktických prostriedkov ako sú učebné pomôcky, prístroje, zobrazenia, symbolické zobrazenia, pomôcky na premietanie statických obrazov, dotykové pomôcky, lineárne pomôcky s výnimkou didaktickej techniky, výpočtovej techniky, zvukových pomôcok a prístrojov na premietanie statických obrazov, nie je stanovený finančný limit. Didaktické prostriedky sú definované v znení výzvy na strane 3 v poznámke pod čiarou.

12. Je oprávneným výdavkom nákup športového vybavenia?

Áno, do 1 700 €/kus, pričom aktivita inovácia didaktických prostriedkov je možná len v priamej nadväznosti na ostatné oprávnené aktivity projektu a zároveň platí, že didaktické prostriedky môžu byť využívané len na účely projektu.

13. Čo presne sa rozumie pod pojmom dodávka na nepriame výdavky projektu ?

Dodávkou na nepriame výdavky sa rozumie vykonávanie činností spojených s implementáciou projektu, t.j. riadiace, administratívne a iné obslužné činnosti (napr. projektové riadenie - projektoví manažéri, asistenti; vedenie účtovníctva; príprava žiadostí o platbu, vedenie rozpočtu projektu; správcovia sietí; právne poradenstvo; monitorovanie projektu). Do dodávok sa nezahŕňa najmä obstaranie IKT, publicita, spotrebný tovar, elektrina, plyn, nájom priestorov. V prípade zmiešaných aktivít je potrebné odčleniť jednotlivé aktivity Uvedené činnosti sú vykonávané mimo pracovnoprávnych (napr. pracovný pomer) alebo obdobných vzťahov (napr. štátnozamestnanecký pomer) a spravidla podliehajú povinnosti verejného obstarávania alebo minimálne dokazovania hospodárnosti prostredníctvom prieskumu trhu a zvyšujú pridanú hodnotu projektu.

14. Čo presne sa rozumie pod pojmom dodávka na priame výdavky projektu?

Dodávkou na priame výdavky sa rozumie vykonávanie činností spojených s implementáciou projektu, t. j. odborných činnosti (napr. tvorba vzdelávacích programov; rôzne vzdelávacie činnosti; preklady). Do dodávok sa nezahŕňa najmä obstaranie didaktických pomôcok, IKT, nájom priestorov. V prípade zmiešaných aktivít napr. obstaranie zariadenia a vybavenia a zaškolenie k tomuto zariadeniu/vybaveniu je potrebné odčleniť uvedené aktivity, nakoľko školenie sa započítava do dodávok. Uvedené činnosti sú vykonávané mimo pracovnoprávnych (napr. pracovný pomer) alebo obdobných vzťahov (napr. štátnozamestnanecký pomer) a spravidla podliehajú povinnosti verejného obstarávania alebo minimálne dokazovania hospodárnosti prostredníctvom prieskumu trhu a zvyšujú pridanú hodnotu projektu.

15. Ako preukážeme použitie motorového vozidla, ktoré vlastní škola a bude používané aj pre potreby projektu?

Využitie vozidla pre daný projekt je potrebné preukázať v súlade s realizáciou aktivít projektu, pričom treba dodržať zásadu hospodárnosti, finančnej efektívnosti a účelnosti. Pri použití motorového vozidla organizácie prijímateľa NFP je v rámci tejto položky oprávnená náhrada vo výške spotreby pohonných hmôt, pri použití súkromného motorového vozidla náhrada vo výške cestovného verejnej dopravy, pri použití prostriedku verejnej dopravy náhrada vo výške cestovného verejnej dopravy.

16. Ak je k realizácii aktivít projektu potrebné aj vybavenie učební (stoly, stoličky a pod.), z akých prostriedkov je možné vybavenie zabezpečiť?

Je potrebné podať žiadosť o NFP cez Regionálny operačný program (celé územie SR mimo Bratislavského kraja) . Riadiacim orgánom pre tento operačný program je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.

17. Ak v projekte predpokladáme 2 - 3 hlavné aktivity, je možné doplniť tabuľku rozpočtu aj o hlavné položky č. 4, 5? Pretože rozpočet končí hlavnou položkou č. 3.

V prípade, že v rámci projektu predpokladáte viac hlavných aktivít ako jednu, je potrebné hlavnú položku č. 3 rozpočtu skopírovať v požadovanom množstve (t. j. doplniť tabuľku rozpočtu o ďalšie hlavné položky s označením 4, 5, ...). Každá Vami vytvorená hlavná položka č. 4, 5 atď. vrátane hlavnej položky č. 3 musí byť pomenovaná názvom aktivity podľa Podrobného opisu projektu, ktorý je zhodný s názvom aktivity uvedeným v tabuľke č. 11 „Časový rámec realizácie projektu“ formuláru žiadosti o NFP.

18. Sú vo výzve pre opatrenie 3.1 oprávnené kapitálové výdavky?

Nie, obstaranie kapitálových výdavkov (v zmysle § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) vrátane majetku, ktorý žiadateľ zaradil do dlhodobého drobnému hmotného/nehmotného majetku nie je oprávneným výdavkom. V zmysle odseku 17 a 18 zákona č. 60/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, cena hmotného majetku nesmie prevýšiť 1 700 EUR a cena nehmotného majetku nesmie byť vyššia ako 2 400 EUR.

19. Aký je rozdiel medzi položkami 2.1. a 2.2. v rozpočte?

Ak by výzva stanovila možnosť krížového spolufinancovania, žiadateľ pri nákupe kapitálových výdavkov vyplní položku 2.1. Vzhľadom na to, že táto výzva krížové spolufinancovanie neumožňuje, vo vašom prípade je potrebné vyplniť položku 2.2.

20. Je možné meniť jednotky v jednotlivých položkách rozpočtu?

Jednotky uvedené vo formulári rozpočtu sú iba odporúčané, avšak žiadateľ si môže zvoliť jednotku sám, podľa charakteru danej položky a usmernení k jednotkám kalkulácií jednotlivých položiek uvedených na stranách 48 – 60 Príručky pre žiadateľa o NFP z ESF.

21. Môžeme v rozpočte vytvárať ďalšie úrovne podpoložiek/podpodpoložiek?

Nie, môžu sa tvoriť len vlastné podpoložky rozpočtu v rámci podpoložky „Iné (doplniť)“, napr. 2.2.9., 2.2.10., 2.2.11., ... a v komentári k rozpočtu je potrebné ich podrobne opísať z hľadiska obsahu, počtu a z hľadiska spôsobu využitia vo väzbe na aktivitu projektu. Obdobne postupujete pri vytváraní podpodpoložiek v rámci podpodpoložky „Iné (doplniť)“, napr. 1.1.3.4., 1.1.3.5., 1.1.3.6. atď.

22. V Číselníku oprávnených výdavkov v programovom období 2007 - 2013 sa vyskytuje položka Materiál Výpočtová technika a zároveň Nákup výpočtovej techniky. Ktorú položku máme použiť?

Vzhľadom na to, že položka Nákup výpočtovej techniky patrí ku kapitálovým výdavkom a tie nie sú oprávnené v zmysle tejto výzvy, je potrebné vybrať z uvedeného číselníka položky začínajúce číslicou 6. Z toho vyplýva, že je potrebné použiť položku Materiál Výpočtová technika.

23. Čo všetko môžeme zaradiť v rámci Číselníka oprávnených výdavkov v programovom období 2007 – 2013 do skupiny výdavkov 633005, 633007, 642030?

Skupiny výdavkov 633005, 633007 sú síce priradené k programovej štruktúre OPV, ale uvádzanie týchto skupín výdavkov v žiadostiach o NFP v rámci vyhlásenej výzvy OPV-2009/3.1/01-SORO je irelevantné. Do skupín výdavkov 633005 a 633007 spadá vojenské, meracie, monitorovacie, výzbrojné zariadenia a pod. Skupina výdavkov 642030 zahŕňa príplatky a príspevky, napr. príplatok k nemocenskému, k podpore pri ošetrovaní člena rodiny, peňažnej pomoci v materstve a i.

24. Ako postupovať pri vypĺňaní tabuľky 13. Rozpočet projektu v elektronickom formulári žiadosti o NFP v ITMS?

V jednotlivých riadkoch stĺpca Názov skupiny výdavkov doplníte skupiny výdavkov 1, 2, 3, ....n v zmysle Číselníka oprávnených výdavkov v programovom období 2007 – 2013, ktorý je prílohou č. 20 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP (výberom z lišty) nasledovne:

  • v prípade výdavkov ako sú mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní uvediete skupinu výdavkov 610620 Osobné náklady;
  • v prípade výdavkov na dodávky služieb (pracovné vzťahy mimo pracovno-právnych vzťahov) uvediete skupinu výdavkov 637004 Všeobecné služby;
  • v ostatných prípadoch príslušnou skupinou výdavkov.

Ak si uplatňujete rizikovú prirážku na oprávnené priame výdavky, je tiež potrebné jej hodnotu uviesť do tejto tabuľky s príslušným kódom skupiny výdavkov 920 Rezerva na nepredvídané výdavky.

K príslušným skupinám výdavkov uvediete výšku oprávnených a neoprávnených výdavkov (celkové výdavky ako aj podiel oprávnených výdavkov z celkových oprávnených výdavkov projektu vygeneruje ITMS).

Hore

Oprávnení žiadatelia, aktivity a iné

1. Akým spôsobom sa má preukazovať viac ako 15-percentné zastúpenie žiakov základnej školy pochádzajúcich z rómskej populácie?

Viac ako 15-percentné zastúpenie žiakov základnej školy pochádzajúcich z rómskej populácie bude deklarované Čestným vyhlásením štatutárneho orgánu žiadateľa o zastúpení žiakov pochádzajúcich z rómskej populácie z celkového počtu žiakov základnej školy (príloha č. 14 k žiadosti o NFP), ktoré bude vychádzať napríklad z katalógových listov žiakov základnej školy. V zmysle § 11 ods. 3 písm. j) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov je základná škola povinná viesť pedagogickú dokumentáciu. Katalógový list žiaka je v zmysle uvedeného zákona súčasťou tejto pedagogickej dokumentácie a predstavuje súhrn identifikačných údajov o žiakovi.

2. Môžu v rámci výzvy pre opatrenie 3.1 podať spoločne jednu žiadosť o NFP viaceré školy?

Žiadateľom môže byť iba jedna škola s právnou subjektivitou, registrovaná minimálne 1 rok pred vyhlásením výzvy sídliaca na území Slovenskej republiky. Na projekte môže škola spolupracovať s odborníkmi z iných škôl, v rámci čoho je možné vytvoriť napr. pracovnú skupinu. Učitelia z iných škôl môžu byť expertmi alebo garantmi projektu. V prípade priamej spolupráce viacerých škôl sú výdavky partnera neoprávnené.

3. Môže v rámci výzvy pre opatrenie 3.1 za cirkevnú základnú školu podať projekt jej zriaďovateľ?

O NFP môže žiadať len samotná cirkevná základná škola so zastúpením žiakov z rómskej populácie viac ako 15 % zo všetkých žiakov cirkevnej základnej školy a nie je možné, aby za ňu podal žiadosť o NFP jej zriaďovateľ v zmysle podmienok stanovených vo výzve.

4. Môže byť žiadateľom aj súkromná základná umelecká škola?

Áno, v rámci aktuálne vyhlásenej výzvy si žiadosť o NFP môže podať aj súkromná základná umelecká škola so zastúpením žiakov z rómskej populácie viac ako 15 % zo všetkých žiakov súkromnej základnej umeleckej školy. 

5. Je možné, aby na výzvu pre základné školy v rámci opatrenia 3.1 reagovali aj špeciálne základné školy?

Áno, v zmysle podmienok aktuálnej výzvy patrí špeciálna základná škola do skupiny oprávnených žiadateľov, pričom oprávnenými cieľovými skupinami sú pedagogickí zamestnanci špeciálnej základnej školy (učitelia a asistenti učiteľa pôsobiaci na špeciálnej základnej škole v obciach s koncentráciou MRK, kde zastúpenie žiakov z rómskej populácie je viac ako 15 % zo všetkých žiakov špeciálnej základnej školy) a žiaci špeciálnej základnej školy pochádzajúci z MRK. 

6. Môže si podať projekt spojená škola, ktorej organizačnými zložkami sú špeciálna základná škola a odborné učilište internátne?

Áno, môže, ale v prípade, že žiadateľom je spojená škola, projekt zameria na oprávnené cieľové skupiny uvedené v príslušnej výzve (pedagogickí zamestnanci základnej školy, t.j. učitelia, asistenti učiteľa pôsobiaci na základnej škole v obciach s koncentráciou MRK, kde zastúpenie žiakov z rómskej populácie je viac ako 15 % zo všetkých žiakov základnej školy a žiaci základnej školy pochádzajúci z MRK).

7. Môže si podať projekt aj školský klub na základnej škole?

Nie. Školský klub je školské výchovno-vzdelávacie zariadenie a tieto zariadenia nie sú vo vyhlásenej výzve uvedené ako oprávnení žiadatelia.

8. Môže jeden žiadateľ podať viacero žiadostí o NFP s rôznymi aktivitami, ak sú cieľovou skupinou žiaci jednej základnej školy, ale rôznych ročníkov?

Jeden žiadateľ môže podať viacero projektov s rôznymi aktivitami pre rôzne ročníky jednej základnej školy, kde zastúpenie žiakov z rómskej populácie je viac ako 15 % zo všetkých žiakov základnej školy.

9. Môžu si podávať projekty v rámci OPV aj školy s menej ako 200 žiakmi?

Áno, princíp pólov rastu sa tu neuplatňuje.

10. Sú v rámci výzvy oprávnené činnosti celodenného výchovného procesu pre rómskych žiakov, napr. relaxácia, príprava na vyučovanie, resp. doučovanie, záujmová/krúžková činnosť?

Áno, v rámci výzvy je oprávnená tvorba programov na uľahčenie prístupu a úspešné pôsobenie MRK vo vzdelávaní v základných školách v obciach s koncentráciou MRK (zastúpenie žiakov z rómskej populácie je viac ako 15 % zo všetkých žiakov základnej školy), vrátane celodenného výchovného procesu.

11. Môže základná škola plánovať aktivity pre rôzne ročníky ?

Áno, oprávnené aktivity sa však musia týkať len cieľovej skupiny žiakov príslušnej základnej školy žiadateľa, kde zastúpenie žiakov z rómskej populácie je viac ako 15 % zo všetkých žiakov základnej školy.

12. Od ktorého mesiaca sa odporúča naplánovať začiatok projektov?

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ odporúča naplánovať začiatok realizácie aktivít projektov na február 2010.

13. Môžu byť cieľovými skupinami v projekte pedagogickí zamestnanci aj žiaci?

Áno, obe cieľové skupiny danej základnej školy sú oprávnené v rámci výzvy pre opatrenie 3.1 OPV, pričom pod pedagogickými zamestnancami sa v rámci aktuálnej výzvy chápu učitelia a asistenti učiteľa pôsobiaci na základnej škole v obciach s koncentráciou MRK, kde zastúpenie žiakov z rómskej populácie je viac ako 15 % zo všetkých žiakov základnej školy .

14. Do ktorého formulára môžem uviesť nepriame cieľové skupiny?

Nepriame cieľové skupiny možno uviesť do časti I „Multiplikačné efekty“ Podrobného opisu projektu, kde žiadateľ popíše šírenie výsledkov a výstupov projektu ako aj jeho vplyvov smerujúcich od priamej cieľovej skupiny k nepriamej cieľovej skupine vrátane pozitívnych externalít realizácie jednotlivých aktivít projektu. V rámci multiplikačného efektu presne charakterizujte najmä predpokladané nepriame cieľové skupiny (obdobne ako v tabuľke C2), spôsob a mieru, akými aktivity projektu, ako aj ich výstupy a výsledky projektu vplývajú na tieto nepriame cieľové skupiny. Žiadateľ sa o nepriamych cieľových skupinách môže zmieniť aj v časti J „Diseminácia výsledkov projektu“ Podrobného opisu projektu, kde uvedie, akým spôsobom budú propagované a šírené priebežné výstupy a výsledky, resp. kľúčové udalosti v rámci realizácie aktivít vo verejnosti.

Časti C „Cieľové skupiny“ vrátane podčastí C1 „Cieľová skupina“ a C2 „Charakteristika cieľovej skupiny“ a rovnako aj bunka Cieľová skupina v časti G2 „Podrobný popis aktivít“ Podrobného opisu projektu sú určené len pre popis priamych cieľových skupín, ktoré sú uvedené vo výzve.

15. Môžu mať školy v projekte partnerov?

Nie, v rámci tejto výzvy sa princíp partnerstva neuplatňuje.

16. V prípade, že práve realizujeme iný projekt financovaný zo štrukturálnych fondov, je možné podať žiadosť o NFP v rámci výziev za OPV?

Je to možné. Projekty realizované v programovom období 2004 - 2006, resp. 2007 - 2013 nemajú vplyv na možnosť podať žiadosť o NFP v zmysle podmienok aktuálnej výzvy.

17. Akým spôsobom je možné pri podávaní projektu dokladovať, že škola má k dispozícii 5 % na spolufinancovanie projektu?

Pri podaní projektu je potrebné vyplniť Čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou je aj vyhlásenie o spolufinancovaní. Príslušný formulár nájdete na stránke www.asfeu.sk v príslušnej výzve, v prílohe k výzve č. 2 (Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP), formulár č. 5 (Čestné vyhlásenie), kde je uvedený bod 9 - organizácia má zabezpečené zdroje na spolufinancovanie projektu. Žiadateľ podpísaním Čestného vyhlásenia deklaruje, že zo svojej strany má zabezpečené spolufinancovanie projektu (minimálne vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu). Pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP musí žiadateľ predložiť originál alebo úradne overenú fotokópiu dokladu o zabezpečení spolufinancovania projektu (napr. výpis z účtu, resp. potvrdenie komerčnej banky, že žiadateľ disponuje požadovanou výškou finančných prostriedkov).

18. Je potrebné uvádzať mená do Podrobného opisu projektu v rámci tabuľky E1 Dostupné odborné kapacity, ak na niektorých aktivitách sa budú podieľať externí odborníci, ktorých nepoznáme a vzťahuje sa na nich zákon o verejnom obstarávaní?

Nie, meno a priezvisko nemusí byť uvedené, ale ďalšie časti, ako je číslo a názov aktivity, predpokladaný rozsah práce, pracovná pozícia a činnosti, ktoré bude externý odborník v projekte realizovať, vypíšete. Okrem toho uvediete, že pôjde o poskytovanie služieb, kde je nutné postupovať podľa pravidiel o verejnom obstarávaní, resp. pravidiel obchodnej verejnej súťaže.

19. Akú sumu treba uviesť pri aktivitách projektu v Podrobnom opise projektu v časti G2 v bunke Výdavky na realizáciu projektu?

V tabuľke G2 „Podrobný popis aktivít“, v bunke „Výdavky na realizáciu projektu“ je potrebné uviesť celkové oprávnené výdavky na realizáciu činnosti v EUR v súlade s rozpočtom projektu na danú aktivitu (napr. z položky 3 Spolu - stĺpec F Výdavky spolu). Do týchto výdavkov sa nezapočítavajú výdavky na zariadenie/vybavenie a nepriame výdavky.

20. Je možné tabuľku v Podrobnom opise projektu – časť H Analýza cieľov projektu rozšíriť o ďalšie aktivity?

Áno, nakopírovaním.

21. Ktorú účtovnú závierku mám predložiť, keď budem predkladať žiadosť o NFP v rámci výzvy pre opatrenie 3.1 v apríli 2009?

Účtovná závierka musí byť predložená za ukončené účtovné obdobie. V zmysle § 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve účtovným obdobím sa rozumie kalendárny alebo hospodársky rok.

Žiadateľ predkladá kompletnú účtovnú závierku, t.j. súvahu, výkaz ziskov a strát, poznámky, resp. výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch, podpísanú štatutárnym orgánom žiadateľa.

22. Je možné rozšíriť pracovnú náplň riaditeľa školy o funkciu manažéra projektu a kto to môže urobiť?

Riaditeľ školy môže vykonávať funkciu projektového manažéra len na základe dodatku k platnej pracovnej zmluve, v ktorom sa stanoví najmä rozšírenie jeho pracovnej náplne o prácu na projekte. Rozšíriť pracovnú náplň riaditeľa školy môže zriaďovateľ školy. Uzatvorenie dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru v tomto prípade nie je možné, nakoľko by táto dohoda bola uzavretá na odbobnú pracovnú činnosť, ktorú riaditeľ školy vykonáva vo svojom pracovnom pomere.

23. Ako vie hodnotiteľ posúdiť, či je projekt v súlade s koncepciou školy, obce, mesta, keď nemá k tomu podklady?

Podľa SWOT analýzy, ktorú žiadateľ uvedie v Podrobnom opise projektu.

24. Aká situácia nastane, ak nenaplníme očakávané hodnoty merateľných ukazovateľov projektu?

V prípade, že budú plánované hodnoty pri ukončení projektu naplnené minimálne na 90 % a viac nebude SORO uplatňovať žiadny sankčný mechanizmus. Naplnenie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku v rozsahu od 30 % do 89 % sa nepovažuje za porušenie zmluvy o poskytnutí NFP. Z dôvodu nenaplnenia očakávaných hodnôt merateľného ukazovateľa však SORO pristúpi ku kráteniu nenávratného finančného príspevku nasledovne:

• naplnenie ukazovateľa od 89 do 50% = pomerné krátenie priamych výdavkov

• naplnenie ukazovateľa od 49 do 30% = pomerné krátenie všetkých výdavkov.

SORO pristúpi ku kráteniu výdavkov v prípade nenaplnenia plánovaných hodnot ukazovateľov výsledku, ktoré si prijímateľ vybral a podpisom zmluvy o poskytnutí NFP odsúhlasil. Nesplnenie ukazovateľov dopadu nie je považované za porušenie podmienok zmluvy o poskytnutí NFP, prijímateľ je však v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP povinný správne a pravidelne monitorovať dopady projektu a predkladať ich hodnoty v monitorovacích správach projektu vrátane vysvetlenia odchýlok oproti plánovaným hodnotám.

Naplnenie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku na 29 % a menej sa považuje za podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP a SORO pristúpi k mimoriadnemu ukončeniu zmluvného vzťahu s následkom vrátenia všetkých poskytnutých prostriedkov.

V prípade, že prijímateľ nebude dosahovať napĺňanie plánovaných hodnot merateľných ukazovateľov výsledku na 100% dochádza k porušeniu zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne ustanovenie §31 ods. 1 písm. j) zákona – nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov.

25. Ako môžem získať prístup do monitorovacieho systému ITMS?

ITMS je centrálny informačno-technologický monitorovací systém pre štrukturálne fondy (ŠF) a Kohézny fond (KF), ktorý slúži na evidenciu, spracovávanie, export a monitorovanie dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite ŠF a KF.

Verejný portál ITMS je prístupný cez adresu http://www.itms.sk/. Po neotvorení tejto web stránky je potrebné kliknúť na inštrukciu Pokračovať v používaní tejto webovej lokality (neodporúča sa).

Zaregistrovať sa treba elektronicky vypísaním a odoslaním Žiadosti o aktiváciu na adrese http://www.itms.sk/. Na tejto stránke nájdete aj návod na vyplnenie žiadosti. Po elektronickom odoslaní vyplnenej žiadosti je potrebné žiadosť vytlačiť, podpísať žiadateľom a úradne overiť.

Podpísanú a overenú žiadosť treba zaslať na adresu Datacentra:

Datacentrum
Cintorínska 5
814 88 Bratislava

Datacentrum vykoná aktiváciu užívateľského konta pre žiadateľa. Žiadateľovi bude následne vystavená a poštou zaslaná GRID karta.

Po obdŕžaní GRID karty sa žiadateľ môže prihlásiť na portál ITMS a využívať všetky služby spojené s komunikáciou prostredníctvom ITMS (vypísanie žiadosti o NFP, sledovanie zmien v období implementácie projektu, ...).

Prípadné otázky k registrácii môžete zasielať na e-mailovú adresu: itms@datacentrum.sk, ostatné kontaktné údaje nájdete na www.itms.sk v časti Kontakt na správcu aplikácie.

26. Formulár žiadosti o NFP je vo formáte PDF a zatiaľ sa do neho nedajú vpisovať údaje. Niečo sme si nevšimli?

V rámci tzv. prechodného obdobia (do 31.12.2008) mali žiadatelia možnosť predkladať žiadosti o NFP iba v papierovej forme. Keďže aktuálna výzva bola vyhlásená už po ukončení prechodného obdobia, žiadatelia sú povinní vypracovať žiadosť o NFP vyplnením elektronického formulára žiadosti o NFP prostredníctvom verejného portálu ITMS (www.itms.sk). Následne po elektronickom odoslaní žiadosti o NFP, žiadateľ vytlačí formulár žiadosti o NFP z verejného portálu ITMS a zabezpečí fyzické doručenie žiadosti o NFP vrátane jej príloh v papierovej forme do podateľne agentúry, v termíne do 27.4.2009 podľa podmienok stanovených v predmetnej výzve na predkladanie žiadostí o NFP.

Formulár žiadosti o NFP (príloha č. 1 predmetnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP), ktorý je zverejnený vo formáte PDF na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk, slúži ako návod na vyplnenie žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS, nakoľko obsahuje postupy pre vyplnenie jednotlivých častí žiadosti o NFP, ktoré sa v elektronickej verzii nenachádzajú. Podrobnejšie informácie o používaní verejného portálu ITMS nájdete v Príručke pre žiadateľa o NFP z ESF, verzia 6.0 (príloha č. 3 predmetnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP).

27. Počas vypĺňania žiadostí o NFP cez ITMS je možné s formulárom žiadosti o NFP pracovať, resp. podľa potreby ho dopĺňať?

Áno, pokiaľ žiadosť o NFP v ITMS neuzavriete a neodošlete.

28. Kedy môžeme využiť osobné konzultácie zamerané na predbežnú kontrolu formálnej správnosti predkladanej žiadosti o NFP?

Tieto konzultácie môžete využiť v termíne od 14. 4. 2009 do uzávierky prijímania žiadostí o NFP, t. j. do 27. 4. 2009 v každej regionálnej informačnej kancelárii. Kontrola formálnej správnosti žiadosti o NFP bude prebiehať na základe termínu, ktorý si žiadateľ zarezervuje v rezervačnom systéme uverejnenom na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk . Vzhľadom na personálne možnosti agentúry je počet konzultácií v rámci predbežnej kontroly formálnej správnosti obmedzený na jednu návštevu žiadateľa pre konkrétnu aktuálnu výzvu v čase trvania 1,5 hodiny.

29. Je možné využiť osobné konzultácie aj priebežne, pred termínom predbežnej kontroly formálnej správnosti?

Áno, žiadateľovi sa odporúča využiť možnosť osobných konzultácií aj v priebehu výzvy, tzn. od dátumu vyhlásenia výzvy až do 14.4.2009. Žiadateľ má možnosť dohodnúť si termín návštevy v ktorejkoľvek regionálnej informačnej kancelárii agentúry, pričom priebežné konzultácie nie sú obmedzené počtom, ani časom.

30. Ako správne postupovať pri vyplnení prílohy č. 15 k žiadosti o nenávratný finančný príspevok Súhlas zriaďovateľa základnej Školy.

Do riadku tabuľky: Meno, priezvisko a titul štatutárneho orgánu žiadateľa vpíšete meno štatutárneho orgánu žiadateľa – riaditeľa školy. V riadku: Organizácia uvediete názov školy.

Do textu pod tabuľkou: Ja, dolu podpísaný, XY (t.j . meno a priezvisko štatutárneho orgánu zriaďovateľa školy), štatutárny orgán zriaďovateľa Z (t.j. názov zriaďovateľa školy)...

Do riadku tabuľky: Podpis sa podpíše štatutárny orgán zriaďovateľa školy.

31. Je potrebné prikladať k žiadosti o nenávratný finančný príspevok v ITMS elektronické prílohy?

Nie, k žiadosti o NFP v systéme ITMS sa elektronické prílohy neprikladajú. Povinné prílohy v zmysle zoznamu povinných príloh k žiadosti o NFP k výzve je treba priložiť výlučne k originálu papierovej formy žiadosti o NFP.

Hore

Zoznam skratiek

ESF

Európsky sociálny fond

ITMS

IT monitorovací systém

KF

Kohézny fond

MRK

Marginalizované rómske komunity

NFP

Nenávratný finančný príspevok

OPV

Operačný program Vzdelávanie

SORO

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

ŠF

Štrukturálne fondy

Výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky