Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je nedeľa, 22.09.2019

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  FAQ  OPV-2009/1.2/01-SORO, OPV-2009/4.2/01-SORO  
 

Výzva na predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci

1. Ako je potrebné postupovať v prípade, že na doklade z banky o zostatku finančných prostriedkov, určeného na zdokladovanie zabezpečenia spolufinancovania, je na účte uvedený starý názov Žiadateľa a nesprávna poštová adresa, ktoré nie sú zhodné s názvom a adresou uvedenou v Žiadosti o nenávratný finančný príspevok?

V prípade, ak názov Žiadateľa na bankovom výpise nekorešponduje s názvom Žiadateľa v Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, odporúčame pokúsiť sa o zmenu názvu Žiadateľa priamo v banke, prípadne od banky vyžiadať Potvrdenie komerčnej banky, že Žiadateľ disponuje požadovanou výškou finančných prostriedkov (so správnymi údajmi), alebo si vybrať inú z uvedených možností v bode č. 6 Prílohy č. 1 Zoznam povinných príloh k Výzve na predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci.

2. Ako je potrebné postupovať v prípade zmeny štatutárneho zástupcu Žiadateľa?

V prípade zmeny štatutárneho zástupcu je potrebné zo strany Žiadateľa doplniť nasledovnú dokumentáciu:

  • originál alebo úradné overenú kópiu menovacieho dekrétu alebo iný dokument potvrdzujúci vykonanie zmeny v osobe štatutárneho zástupcu, zároveň je Žiadateľ povinný doručiť aj odvolanie alebo výpoveď plnej moci na predchádzajúceho zástupcu;
  • originál alebo overenú kópiu Výpisu z registra organizácii, dokladu, ktorý potvrdzuje právnu subjektivitu, nie starší ako 3 mesiace (Výpis z registra organizácii podľa § 27 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a Všeobecných metodických pokynov číslo VK 111/03 zo 4.12.2002; výpis vystavuje príslušný Štatistický úrad na základe Žiadosti o výpis z registra organizácii; originál alebo overenú kópiu výpisu z registra trestov žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou, resp. štatutárneho orgánu/členov štatutárneho organu žiadateľa, ktorý je právnickou osobou nie starší ako 3 mesiace);
  • súhlas dotknutej osoby v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a podpísaný štruktúrovaný profesijný životopis (európsky formulár - príloha č. 6 k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok).

3. Je potrebné, v prípade zmeny štatutárneho zástupcu Žiadateľa, predložiť životopis nového štatutárneho zástupcu Žiadateľa?

V prípade zmeny štatutárneho zástupcu Žiadateľa je potrebné zaslať podpísaný štruktúrovaný profesijný životopis nového štatutárneho zástupcu Žiadateľa aj napriek tomu, ak nie je zaradený medzi odborných pracovníkov alebo sa nepodieľa na riadení a administrácii projektu.

4. Je dostatočné, aby zabezpečenie spolufinancovania bolo zdokladované výpisom z bežného účtu, na ktorom je požadovaná suma vo výške 5%? Nie je potrebné, aby na zabezpečenie spolufinancovania bol založený osobitný účet?

Na zdokladovanie zabezpečenia spolufinancovania projektu zo strany Žiadateľa podľa Prílohy č. 1 Zoznam povinných príloh k Výzve na predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci, bod č. 6 je postačujúce zaslať originál alebo úradne overenú fotokópiu výpisu z bežného bankového účtu Žiadateľa s podpisom bankového úradníka a s pečiatkou banky, na ktorom bude uvedený objem finančných prostriedkov minimálne vo výške 5% celkových oprávnených výdavkov projektu. V prípade zaslania originálu alebo overenej kópie výpisu z bankového účtu Žiadateľa je potrebné skontrolovať, či údaje v ňom uvedené umožňujú jednoznačnú identifikáciu organizácie Žiadateľa. Na zabezpečenie spolufinancovania nie je potrebné založiť osobitný účet. Prípadne je možné vybrať si inú možnosť zdokladovania zabezpečenia spolufinancovania podľa bodu č. 6 Prílohy č. 1 Zoznam povinných príloh k Výzve na predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci.

5. V prípade že žiadateľ má dva alebo viac projektov, má byť zdokladované zabezpečenie spolufinancovania vo výške 5% za každý projekt zvlášť?

Na zdokladovanie zabezpečenia spolufinancovania projektov zo strany Žiadateľa podľa Prílohy č. 1 Zoznam povinných príloh k Výzve na predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci, bod č. 6 je postačujúce zaslať originál alebo úradne overenú fotokópiu výpisu z bežného bankového účtu Žiadateľa s podpisom bankového úradníka a s pečiatkou banky, na ktorom bude uvedený objem finančných prostriedkov minimálne vo výške 5% celkových oprávnených výdavkov za projekt. V prípade, že žiadateľ má dva alebo viac projektov predložených v rámci výziev s kódmi OPV-2009/1.2/01-SORO a OPV-2009/4.2/01-SORO, musí zdokladovať zabezpečenie spolufinancovania kumulatívne za všetky projekty.

6. Považuje sa za postačujúce, ak na potvrdení Sociálnej poisťovne, že žiadateľ nie je dlžníkom poistného na sociálnom poistení je uvedené, že Sociálna poisťovňa neeviduje nedoplatky na sociálnom poistení?

Takéto potvrdenie Sociálnej poisťovne je postačujúce ako doklad o vysporiadaní finančných záväzkov žiadateľa voči Sociálnej poisťovni. V prípade, ak Sociálna poisťovňa konkrétne vymenováva na potvrdení druhy poistenia, je nutné, aby uviedla všetky relevantné druhy poistenia, tak ako je uvedené vo Výzve na predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci.

7. Ktorý žiadateľ má povinnosť zaslať potvrdenie príslušného konkurzného súdu, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku?

Vo Výzve na predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci je v bode č. 5 uvedené, že toto potvrdenie nie je relevantné pre subjekty verejnej správy. Vychádzajúc z § 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, potvrdenie usporiadania majetkových pomerov sa nevzťahuje na dlžníka, ktorým je štát, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, štátny fond, obec, vyšší územný celok alebo iná osoba, za ktorej všetky záväzky zodpovedá alebo ručí štát.

8. Je potrebné zaslať aj papierovú podobu upraveného formulára rozpočtu, alebo stačí zaslať CD s týmto formulárom?

Na základe Výzvy na predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci je potrebné formulár rozpočtu (vrátané jeho elektronickej podoby na CD) zaslať spolu s úpravami uvedenými v predmetnej Výzve na predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci na adresu Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ do 11. 1. 2009. Rozpočet v papierovej forme sa odporúča podpísať štatutárnym zástupcom žiadateľa a opečiatkovať.

9. Ako je potrebné postupovať v prípade zmien v personálnej matici u zamestnancov zapojených do aktivít projektu?

Procesy týkajúce sa zmien personálnej matice budú povinnosťou Prijímateľa až po podpise Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, na základe ktorej sa Prijímateľ zaviaže predložiť Poskytovateľovi v predpísanom formáte Personálnu maticu projektu do 7 kalendárnych dní od doručenia podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku prijímateľovi a jej aktualizáciu vždy, keď dôjde k zmene pôvodných údajov taktiež v lehote 7 kalendárnych dní.

10. Je potrebné zaslať originál alebo úradne overenú fotokópiu potvrdenia každej zdravotnej poisťovne aj v tom prípade, keď sú zamestnanci Žiadateľa poistení len v štyroch z nich?

V súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, verzia 3.2, je potrebné zaslať do Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ originál alebo úradne overenú fotokópiu potvrdenia každej zdravotnej poisťovne, že Žiadateľ nie je dlžníkom na zdravotnom poistení.

Hore

Výzva na doplnenie náležitostí potrebných k zmluve o poskytnutí NFP

1. Ako je potrebné postupovať v prípade väčšieho počtu osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa? Je možné formulár Prílohy č. 3 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku „Podpisový vzor“ upraviť, prípadne doplniť ďalšie stĺpce a v koľkých exemplároch je potrebné ich zaslať do Agentúry Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ?

Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku „Podpisový vzor“ je možné upraviť pridaním stĺpcov v prípade väčšieho počtu osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa. Formulár je možné dopĺňať len na miestach, kde je potrebné vyplniť údaje Prijímateľa, štatutárneho zástupcu Prijímateľa a splnomocneného/ných zástupcu/cov.

Do stĺpca „Štatutárny orgán“ sa vypíšu údaje o štatutárnom zástupcovi Prijímateľa, ktorý sa na určenom mieste podpíše spôsobom, ktorým podpisuje oficiálne dokumenty. Do stĺpca „Splnomocnený zástupca“ sa vypíšu údaje o splnomocnenom zástupcovi Prijímateľa, ktorý sa na určenom mieste podpíše spôsobom, ktorým podpisuje oficiálne dokumenty.

Podpisový vzor je potrebné dodržiavať aj pri podpisovaní ďalších dokumentov (napr. Plnomocenstvo), aby pri spätnej kontrole mohol byť podpis vyhodnotený ako zhodný s podpisovým vzorom.

Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku „Podpisový vzor“ je potrebné úradne overiť a zaslať v štyroch origináloch do Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ.

Pre ďalšie informácie o vypĺňaní Prílohy č. 3 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku „Podpisový vzor“ kliknite na tento odkaz.

2. Je možné upraviť, doplniť, prípadne vymazať niektoré časti v Prílohe č. 6 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku „Plnomocenstvo“ a v koľkých exemplároch je potrebné ich zaslať do Agentúry Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ?

Prílohu č. 6 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku „Plnomocenstvo“ nie je možné upraviť pridaním, či vymazaním úkonov, ktoré sú predmetom Plnomocenstva. Formulár je možné dopĺňať len na miestach, kde je potrebné vyplniť údaje Prijímateľa, štatutárneho zástupcu Prijímateľa a splnomocneného. V bode číslo 1 Prílohy č. 6 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku „Plnomocenstvo“ je potrebné doplniť názov projektu, Prijímateľa a opatrenie. Kód ITMS projektu zostane nevyplnený. Neskôr ho vyplní príslušný projektový manažér. Na jeho mieste je potrebné nechať dostatočný priestor, do ktorého bude vpísaný jedenásťmiestny číselný kód.

Prílohu č. 6 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku „Plnomocenstvo“ je nutné podpísať štatutárnym zástupcom Prijímateľa a splnomocnenou osobou v súlade s Prílohou č. 3 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku „Podpisový vzor“.

Prílohu č. 6 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku „Plnomocenstvo“ je potrebné úradne overiť a zaslať v štyroch origináloch do Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ.

K Prílohe č. 6 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku „Plnomocenstvo“ je potrebné priložiť súhlas dotknutej osoby, na ktorú je vystavené Plnomocenstvo (neplatí v prípade, že súhlas dotknutej osoby bol už prílohou k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok).

Pre ďalšie informácie o vypĺňaní Prílohy č. 6 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku „Plnomocenstvo“ kliknite na tento odkaz.

3. Je potrebné, aby štatutárny zástupca splnomocnil na projekt inú osobu?

Plnomocenstvo je povinnou prílohou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, avšak nie je povinnosťou štatutárneho zástupcu Žiadateľa splnomocniť druhú osobu na úkony týkajúce sa podpisu Zmluvy/Dodatkov k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, predkladania žiadostí o platbu, overovania súhlasu kópií účtovných dokladov, či inej podpornej dokumentácie s ich originálom, ako aj na všetky ostatné úkony spojené s realizáciou projektu. Je na štatutárnom zástupcovi Žiadateľa, aby si zvážil možnosť splnomocnenia inej osoby, ktorá by ho zastupovala vo všetkých týchto úkonoch v čase jeho neprítomnosti, napr. v prí+pade dlhodobejšej dovolenky, nepredvídanej práceneschopnosti, vycestovania mimo sídla Žiadateľa, atď.

4. V prípade, že Žiadateľ má dva alebo viac projektov, stačí si založiť jeden účet pre všetky projekty, alebo musí byť založený osobitý účet pre každý projekt?

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ odporúča, aby si žiadatelia, ktorí majú dva alebo viac projektov predložených v rámci výziev s kódmi OPV-2009/1.2/01-SORO a OPV-2009/4.2/01-SORO, vytvorili pre každý projekt osobitný účet pre príjem prostriedkov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, a to z dôvodu prehľadnosti finančných tokov tak, aby nedošlo k použitiu prostriedkov zo zálohovej platby určenej pre jeden projekt na hradenie výdavkov iného projektu.

V prípade, ak je Žiadateľom štátna rozpočtová organizácia, ktorej systém Štátnej pokladnice umožní vytvoriť navyše len jeden osobitý rozpočtový výdavkový účet pre prostriedky EÚ a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, musí byť dôsledne zabezpečená prehľadnosť finančných tokov tak, aby nedošlo k použitiu prostriedkov zo zálohovej platby určenej pre jeden projekt na hradenie výdavkov iného projektu.

Hore

Iné

1. Kedy mi bude doručená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku?

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ doručí Žiadateľovi návrh Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku minimálne v štyroch rovnopisoch doporučenou poštou do kalendárnych 30 dní od vydania Rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Žiadateľovi bude poskytnutá lehota maximálne 10 kalendárnych dní na oboznámenie sa s podmienkami Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a spätné doručenie všetkých jej rovnopisov podpísaných štatutárnym orgánom Žiadateľa, resp. jeho zástupcom splnomocneným na základe úradne overenej plnej moci. Po podpise Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Žiadateľom a jej doručení do Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ v stanovenej lehote, Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ zabezpečí podpis Zmluvy o poskytnutí NFP svojim štatutárnym orgánom, resp. jeho oprávneným zástupcom, doručí minimálne jeden rovnopis Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Žiadateľovi a jeden rovnopis Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku príslušnej platobnej jednotke. Deň podpisu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku štatutárnym orgánom Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, resp. jeho oprávneným zástupcom je aj dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a Žiadateľ sa stáva Prijímateľom.

2. Je vhodné vykonať verejné obstarávanie pred podpisom Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku?

Nakoľko, všetky výdavky vzniknuté pred podpisom Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku budú vyhodnotené ako neoprávnené, Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ neodporúča Žiadateľovi začať s verejným obstarávaním pred podpisom Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky