Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  FAQ  OPV-2009/1.1/05-SORO  
 

Oprávnení žiadatelia, oprávnené aktivity a ostatné

1. Vzťahujú sa oprávnené aktivity výzvy opatrenia 1.1 aj na podporu vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov prostredníctvom programov kontinuálneho vzdelávania?

Áno, oprávnené aktivity tejto výzvy sa vzťahujú aj na podporu vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov prostredníctvom programov kontinuálneho vzdelávania podľa § 35 ods. 4 písm. b) až d) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch“), akreditovaných podľa § 42 a nasl. zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

2. Môžu v rámci výzvy pre opatrenie 1.1 podať spoločne jednu žiadosť o NFP viaceré školy?

Žiadateľom môže byť iba jedna škola s právnou subjektivitou. Na projekte môže škola spolupracovať s odborníkmi z iných škôl, v rámci čoho je možné vytvoriť napr. pracovnú skupinu. Učitelia z iných škôl môžu byť expertmi alebo garantmi projektu. V prípade priamej spolupráce viacerých škôl sú výdavky partnera neoprávnené. Zakúpené didaktické prostriedky môže využívať len škola, ktorá je žiadateľom o NFP.

Za viacero škôl môže žiadosť o NFP podať iba ich zriaďovateľ.

3. V prípade, že práve realizujeme iný projekt financovaný zo štrukturálnych fondov, je možné podať žiadosť o NFP v rámci aktuálnej výzvy za OPV?

Je to možné. Projekty realizované v programovom období 2004 - 2006, resp. 2007 - 2013 nemajú vplyv na možnosť podať žiadosť o NFP na základe aktuálnej výzvy.

4. Je praktická škola a odborné učilište pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ oprávneným žiadateľom v rámci tejto výzvy?

Nie. V zmysle podmienok oprávnenosti definovaných v rámci výzvy opatrenia 1.1 sa pod špeciálnou strednou školou pre potreby predmetnej výzvy rozumie stredná odborná škola pre žiakov so zdravotným znevýhodnením definovaná v § 98 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. Môže škola, ktorá bola podporená v rámci poslednej výzvy Premena tradičnej školy na modernú, opäť žiadať o podporu v rámci novej výzvy zverejnenej 15. 10. 2009?

Áno, ak škola spĺňa podmienky oprávnenosti, ktoré sú určené v aktuálnej výzve, môže opäť predložiť žiadosť o NFP. Aktivity projektov však nemôžu byť identické a finančne sa prekrývať.

6. Môže v rámci výzvy pre opatrenie 1.1 za cirkevnú školu podať projekt jej zriaďovateľ?

O NFP môže žiadať len samotná cirkevná škola a nie je možné, aby za ňu podal žiadosť o NFP jej zriaďovateľ v zmysle podmienok stanovených vo výzve.

7. Môže si podať žiadosť o NPF Spojená škola, ktorá má 2 zložky: strednú odbornú školu a gymnázium?

Áno, avšak v zmysle predmetnej výzvy môže žiadateľ – spojená škola do predkladanej žiadosti o NFP zahrnúť len výzvou definované cieľové skupiny – pedagogických zamestnancov a žiakov strednej odbornej školy. To znamená, že aj oprávnené aktivity v zmysle tejto výzvy budú orientované výlučne na oprávnené cieľové skupiny.

8. Môže si škola sama podať projekt, keď zriaďovateľ zahrnul túto školu do svojho projektu?

Nie, žiadosť o NFP podá buď škola, alebo zriaďovateľ danej školy.

9. Môžu si podávať projekty v rámci OPV aj školy s menej ako 200 žiakmi?

Áno, princíp pólov rastu sa tu neuplatňuje.

10. Uplatňuje sa v rámci aktuálnej výzvy pre opatrenie 1.1 schéma pomoci de minimis?

V aktuálnej výzve OPV-2009/1.1/05-SORO sa neuplatňuje schéma pomoci de minimis.

11. Môže jeden žiadateľ podať viacero žiadostí o NFP s rôznymi aktivitami, ak sú cieľovou skupinou žiaci jednej školy, ale rôznych ročníkov?

Jeden žiadateľ môže podať viacero projektov, pokiaľ sa jednotlivé projekty budú líšiť buď rôznymi oprávnenými aktivitami, alebo rôznymi cieľovými skupinami.

Jednu cieľovú skupinu môžu tvoriť napr. žiaci jedného ročníka, iná cieľová skupina môže pozostávať zo žiakov ďalšieho ročníka. Škola však musí vytvoriť a realizovať školský vzdelávací program, resp. zvyšovať efektívnosť a účinnosť existujúceho školského vzdelávacieho programu v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12. Môže podať projekt stredná odborná škola, ktorá vznikla premenou zo stredného odborného učilištia v zmysle nového školského zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zmenila len názov?

Názov školy je v súlade s platnou legislatívou SR, takže nejde o novovzniknutý subjekt. Takáto škola patrí medzi oprávnených žiadateľov výzvy OPV-2009/1.1/05-SORO.

13. Môže si podať žiadosť o NFP novovzniknutá stredná odborná škola?

Subjekty, ktoré neexistujú dlhšie ako 1 rok pred vyhlásením výzvy, nie sú oprávnenými žiadateľmi v zmysle podmienok definovaných výzvou. Ak si podajú žiadosť o NFP, budú vylúčené v rámci kontroly formálnej správnosti, z dôvodu nesplnenia jedného z kritérií oprávnenosti.

Podmienka existencie minimálne 1 rok sa nevzťahuje na nové subjekty – školy, ktoré vznikli zlúčením viacerých škôl v rámci racionalizácie siete škôl.

14. Od ktorého mesiaca sa odporúča naplánovať začiatok projektov?

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ odporúča naplánovať začiatok projektov najskôr na september / október 2010.

15. Musia byť cieľovými skupinami v projekte len učitelia a žiaci školy?

V oprávnených aktivitách, na ktoré sa viaže aktuálna výzva, a v rámci ktorých je možné tvoriť a implementovať školský vzdelávací program SOŠ, resp. zvyšovať jeho efektívnosť a účinnosť prostredníctvom zavádzania inovatívnych foriem a metód v priamej nadväznosti na inováciu didaktických prostriedkov, sú oprávnenými cieľovými skupinami len žiaci a pedagogickí zamestnanci danej školy.

16. Môže škola zamerať projekt na zriadenie odbornej učebne jazykov?

Môže, ale zriadenie odbornej učebne (formou využitia modernej didaktickej techniky) musí byť sprevádzané implementáciou vytvoreného alebo inovovaného školského vzdelávacieho programu v oblasti vyučovania cudzieho jazyka, teda inováciou metód a foriem vyučovania.

17. Môže škola zamerať projekt na zriadenie počítačovej učebne?

Môže, ale zriadenie počítačovej učebne (formou využitia modernej počítačovej techniky) musí byť sprevádzané implementáciou vytvoreného alebo inovovaného školského vzdelávacieho programu, teda inováciou metód a foriem vyučovania, nakoľko výzva nie je zameraná na informatizáciu školstva, je vhodné nájsť spôsob využitia počítačovej triedy pri vyučovaní rôznych predmetov.

18. Koľko merateľných ukazovateľov výsledku a dopadu si musí žiadateľ o NFP vybrať v tabuľke č. 12 žiadosti o NFP ,,Hodnoty merateľných ukazovateľov“?

Žiadateľ o NFP je v rámci monitorovania projektu povinný vybrať si v tabuľke č. 12 formulára žiadosti o NFP „Hodnoty merateľných ukazovateľov“ minimálne jeden ukazovateľ výsledku a minimálne jeden ukazovateľ dopadu z povinných merateľných ukazovateľov, ktoré sú definované v prílohe č. 8 k predmetnej výzve. Povinné merateľné ukazovatele sú v prílohe výzvy podfarbené a označené textom „ povinný ukazovateľ “. Z takto označených ukazovateľov môžu byť pre žiadateľa vhodné viaceré ukazovatele, v tom prípade sa odporúča vybrať si všetky takto označené ukazovatele, ktoré budú následne využité pre účely monitorovania a hodnotenia OPV. Okrem týchto ukazovateľov, ktoré si žiadateľ musí vybrať, je možné si zo zoznamu projektových ukazovateľov vybrať ďalšie merateľné ukazovatele relevantné k danému projektu. Vzhľadom na náročnosť sledovania napĺňania očakávaných hodnôt ukazovateľov sa odporúča vybrať si čo možno najmenší počet nepovinných ukazovateľov.

19. Aká situácia nastane, ak nenaplníme očakávané hodnoty merateľných ukazovateľov projektu?

V prípade, že budú plánované hodnoty pri ukončení projektu naplnené minimálne na 90 % a viac nebude SORO uplatňovať žiadny sankčný mechanizmus. Naplnenie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku v rozsahu od 30 % do 89 % sa nepovažuje za porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Z dôvodu nenaplnenia očakávaných hodnôt merateľného ukazovateľa však SORO pristúpi ku kráteniu nenávratného finančného príspevku nasledovne:

• naplnenie ukazovateľa od 89 do 50% = pomerné krátenie priamych výdavkov,

• naplnenie ukazovateľa od 49 do 30% = pomerné krátenie všetkých výdavkov.

SORO pristúpi ku kráteniu výdavkov v prípade nenaplnenia plánovaných hodnôt ukazovateľov výsledku, ktoré si prijímateľ vybral a podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP odsúhlasil. Nesplnenie ukazovateľov dopadu nie je považované za porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, prijímateľ je však v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP povinný správne a pravidelne monitorovať dopady projektu a predkladať ich hodnoty v monitorovacích správach projektu vrátane vysvetlenia odchýlok oproti plánovaným hodnotám.

Naplnenie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku na 29 % a menej sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a SORO pristúpi k mimoriadnemu ukončeniu zmluvného vzťahu s následkom vrátenia všetkých poskytnutých prostriedkov.

V prípade, že prijímateľ nebude dosahovať napĺňanie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku na 100% dochádza k porušeniu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne ustanovenie §31 ods. 1 písm. j) zákona – nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov.

20. Môžu mať školy v projekte partnerov?

Nie, v súčasnej výzve sa neuplatňuje princíp partnerstva, tzn. v žiadosti o NFP sa nevypĺňa časť týkajúca sa partnera.

21. Je potrebné uvádzať mená do Podrobného opisu projektu v rámci tabuľky E1 Dostupné odborné kapacity, ak na niektorých aktivitách sa budú podieľať externí odborníci, ktorých nepoznáme a vzťahuje sa na nich zákon o verejnom obstarávaní?

Nie, meno a priezvisko nemusí byť uvedené, ale ďalšie časti ako je číslo a názov aktivity, predpokladaný rozsah práce, pracovná pozícia a činnosti, ktoré bude externý odborník v projekte realizovať, vypíšete. Okrem toho uvediete, že pôjde o poskytovanie služieb, kde je nutné postupovať podľa pravidiel o verejnom obstarávaní, resp. pravidiel obchodnej verejnej súťaže. Podrobné informácie k pravidlám obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené v Príručke pre žiadateľa o NFP z ESF, OPV, verzia 7.0, kapitola 4 Pokyny pre žiadateľa v súvislosti s vypracovaním a predkladaním žiadosti o NFP, časť Prehľad položiek rozpočtu a podmienky pre jednotlivé typy výdavkov (položka 3.3 Dodávka služieb – personálne výdavky, odborné činnosti) a kapitola 7.1 Verejné obstarávanie. V Príručke pre prijímateľa o NFP, OPV sú limity zákaziek na dodanie tovarov/služieb uvedené v zmysle pravidiel obchodnej verejnej súťaže v kapitole 7.3 Verejné obstarávanie.

22. Je potrebné vyplniť aj časť A5 Podrobného opisu projektu?

Nie, časť A5 Počet zamestnancov žiadateľa v trvalom pracovnom pomere k termínu účtovnej závierke sa vypĺňa len v prípade, že sa v danej výzve uplatňuje schéma pomoci de minimis.

23. Ktoré osoby participujúce na projekte sú povinné predložiť životopis ako jednu z príloh k žiadosti o NFP?

Podpísaný štruktúrovaný profesijný životopis (európsky formulár; vzorový formulár 8) tvorí povinnú prílohu k žiadosti o NFP (príloha č. 12). Musia ho predložiť všetci odborní pracovníci a všetci zamestnanci podieľajúci sa na riadení a administrácii projektu. To znamená, že ho predkladajú všetci, ktorí sú menovaní v Podrobnom opise projektu (vzorový formulár 2) v časti E Dostupné personálne kapacity pre realizáciu projektu – konkrétne v tabuľke E1 aj E2.

24. Akým spôsobom je treba predkladať životopisy zahraničných expertov?

Štruktúrovaný profesijný životopis zahraničného experta (európsky formulár) musí byť dotyčným expertom podpísaný a zároveň preložený do slovenského jazyka, pričom štatutárny orgán žiadateľa potvrdí pravdivosť údajov v preklade svojím podpisom . Za zahraničných odborných pracovníkov je treba k žiadosti o NFP predložiť aj podpísaný Súhlas dotknutej osoby vyplnený v slovenskom jazyku.

25. V prípade, že škola podáva viacero žiadostí o NFP, môžu sa v týchto žiadostiach niektoré osoby v personálnych maticiach opakovať?

Áno.

26. Do ktorého formulára môžem uviesť nepriame cieľové skupiny?

Nepriame cieľové skupiny možno uviesť do časti I „Multiplikačné efekty“ Podrobného opisu projektu, kde žiadateľ popíše šírenie výsledkov a výstupov projektu, ako aj jeho vplyvov smerujúcich od priamej cieľovej skupiny k nepriamej cieľovej skupine vrátane pozitívnych externalít realizácie jednotlivých aktivít projektu. V rámci multiplikačného efektu presne charakterizujte najmä predpokladané nepriame cieľové skupiny (obdobne ako v tabuľke C2), spôsob a mieru, akými aktivity projektu, ako aj ich výstupy a výsledky projektu vplývajú na tieto nepriame cieľové skupiny. Žiadateľ sa o nepriamych cieľových skupinách môže zmieniť aj v časti J „Diseminácia výsledkov projektu“ Podrobného opisu projektu, kde uvedie, akým spôsobom budú propagované a šírené priebežné výstupy a výsledky, resp. kľúčové udalosti v rámci realizácie aktivít vo verejnosti.

Časti C „Cieľové skupiny“ vrátane podčastí C1 „Cieľová skupina“ a C2 „Charakteristika cieľovej skupiny“ a rovnako aj bunka Cieľová skupina v časti G2 „Podrobný popis aktivít“ Podrobného opisu projektu sú určené len pre popis priamych cieľových skupín, ktoré sú uvedené vo výzve.

27. Akú sumu treba uviesť pri aktivitách projektu v Podrobnom opise projektu v časti G2 v bunke Výdavky na realizáciu projektu?

V tabuľke G2 „Podrobný popis aktivít“, v bunke „Výdavky na realizáciu projektu“ je potrebné uviesť celkové oprávnené výdavky na realizáciu činnosti v EUR v súlade s rozpočtom projektu na danú aktivitu (napr. z položky 3 Spolu - stĺpec F Výdavky spolu). Do týchto výdavkov sa nezapočítavajú výdavky na zariadenie/vybavenie a nepriame výdavky.

28. Ako vie hodnotiteľ posúdiť, či je projekt v súlade s koncepciou školy, obce, mesta, keď nemá k tomu podklady?

Zdrojom na posúdenie hodnotiaceho kritéria U1 „Je plánovaný projekt v súlade so stratégiou a/alebo víziou organizácie žiadateľa, resp. vyplýva z kontinuálnych aktivít žiadateľa?“ sú časti A1 a A2 Podrobného opisu projektu prípadne Žiadosti o NFP časť 10 d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu.

29. Je možné rozšíriť pracovnú náplň riaditeľa školy o funkciu manažéra projektu a kto to môže urobiť?

Riaditeľ školy môže vykonávať funkciu projektového manažéra len na základe rozšírenia pracovnej náplne o prácu na projekte , v ktorom sa stanoví najmä rozšírenie jeho pracovnej náplne o prácu na projekte. Rozšíriť pracovnú náplň riaditeľa školy môže zriaďovateľ školy. Uzatvorenie dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru v tomto prípade nie je možné, nakoľko by táto dohoda bola uzavretá na obdobnú pracovnú činnosť, ktorú riaditeľ školy vykonáva vo svojom pracovnom pomere.

30. Môžu sa externí učitelia, ktorí vyučujú v škole na základe dohôd o pracovnej činnosti, zúčastniť školenia spolu s internými učiteľmi, ktorí pracujú na hlavný pracovný pomer?

Pokiaľ bude zdôvodnená priama súvislosť pracovnej činnosti učiteľov pracujúcich na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s aktivitami projektu uvedenými vo výzve OPV-2009/1.1/05-SORO, môžu byť výdavky spojené s týmito aktivitami (ako napr. účasť na školeniach) považované za oprávnené výdavky projektu. Pri posudzovaní možnosti zapojenia sa učiteľov do školení, s ktorými má škola uzatvorené dohody, je nevyhnutné brať do úvahy udržateľnosť projektu a potrebu využitia získaných vedomostí v nadväznosti na realizovaný projekt.

31. Akým spôsobom je možné pri podávaní projektu dokladovať, že škola má k dispozícii 5% na spolufinancovanie projektu?

Pri podaní projektu je potrebné vyplniť Čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou je aj vyhlásenie o spolufinancovaní. Príslušný formulár nájdete na stránke www.asfeu.sk vo výzve, v prílohe k výzve č. 2 (Zoznam povinných príloh Žiadosti o NFP), formulár č. 5 (Čestné vyhlásenie), kde je uvedený bod 9 - organizácia má zabezpečené zdroje na spolufinancovanie projektu. Žiadateľ podpísaním Čestného vyhlásenia deklaruje, že zo svojej strany má zabezpečené spolufinancovanie projektu (minimálne vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu). Pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP musí žiadateľ predložiť originál alebo úradne overenú fotokópiu dokladu o zabezpečení spolufinancovania projektu (napr. výpis z účtu, resp. potvrdenie komerčnej banky, že žiadateľ disponuje požadovanou výškou finančných prostriedkov).

32. Ak budeme podávať žiadosť o NFP v januári 2010 a nebudeme mať ešte uzavretú účtovnú závierku za rok 2009, je možné predložiť ju aj za predchádzajúci rok?

Účtovná závierka musí byť predložená za ukončené účtovné obdobie. V zmysle § 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve účtovným obdobím sa rozumie kalendárny alebo hospodársky rok. To znamená, že ak ešte nemáte uzavretú účtovnú závierku za rok 2009, predložíte kompletnú účtovnú závierku, t.j. súvahu, výkaz ziskov a strát, poznámky, resp. výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch, originálne podpísanú štatutárnym orgánom žiadateľa za kalendárny rok 2008. Hospodárskym rokom je obdobie nepretržite po sebe idúcich 12 kalendárnych mesiacov, ktoré nie je zhodné s kalendárnym rokom.

Vyššie územné celky (zriaďovatelia škôl) končia účtovné obdobie záverečným účtom (podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy). Keďže vyššie územné celky sú zároveň účtovnými jednotkami v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, musia k záverečnému účtu predložiť aj účtovnú závierku.

33. Akým spôsobom predložíme účtovnú závierku v prípade, ak sme novozaložený subjekt - škola, ktorá vznikla spojením a združením dvoch škôl v rámci racionalizácie siete škôl.

V prípade žiadateľa, ktorý vznikol spojením a združením podľa osobitného predpisu (zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a nevyhotovil účtovnú závierku, predloží účtovnú závierku v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za subjekty, ktoré sa spojili. Zároveň predkladá dokument o prevode práv a povinností zo zrušených subjektov na novozaložený subjekt (žiadateľ).
Ak žiadateľ účtovnú závierku vyhotovil, predloží ju spolu s dokumentom o prevode práv a povinností zo zrušených subjektov na novozaložený subjekt.

34. Ako môžem získať prístup do monitorovacieho systému ITMS?

ITMS je centrálny informačno-technologický monitorovací systém pre štrukturálne fondy (ŠF) a Kohézny fond (KF), ktorý slúži na evidenciu, spracovávanie, export a monitorovanie dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite ŠF a KF.

Verejný portál ITMS je prístupný cez adresu http://www.itms.sk/. Po neotvorení tejto web stránky je potrebné kliknúť na inštrukciu Pokračovať v používaní tejto webovej lokality (neodporúča sa).

Zaregistrovať sa treba elektronicky vypísaním a odoslaním Žiadosti o aktiváciu na adrese http://www.itms.sk/. Na tejto stránke nájdete aj návod na vyplnenie žiadosti. Po elektronickom odoslaní vyplnenej žiadosti je potrebné žiadosť vytlačiť, podpísať žiadateľom a úradne overiť.

Podpísanú a overenú žiadosť treba zaslať na adresu Datacentra:

Datacentrum
Cintorínska 5
814 88 Bratislava

Datacentrum vykoná aktiváciu užívateľského konta pre žiadateľa. Žiadateľovi bude následne vystavená a poštou zaslaná GRID karta.

Po obdržaní GRID karty sa žiadateľ môže prihlásiť na portál ITMS a využívať všetky služby spojené s komunikáciou prostredníctvom ITMS (vypísanie žiadosti o NFP, sledovanie zmien v období implementácie projektu, ...).

Prípadné otázky k registrácii môžete zasielať na e-mailovú adresu: itms@datacentrum.sk, ostatné kontaktné údaje nájdete na www.itms.sk v časti Kontakt na správcu aplikácie. 

35. Formulár žiadosti o NFP je vo formáte PDF a zatiaľ sa do neho nedajú vpisovať údaje. Niečo sme si nevšimli?

Formulár žiadosti o NFP (príloha č. 1 predmetnej výzvy), ktorý je zverejnený vo formáte PDF na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk , slúži ako návod na vyplnenie žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS, nakoľko obsahuje postupy pre vyplnenie jednotlivých častí žiadosti o NFP, ktoré sa v elektronickej verzii nenachádzajú. Podrobnejšie informácie o používaní verejného portálu ITMS nájdete v Príručke pre žiadateľa o NFP z ESF, OPV, verzia 7.0 (príloha č. 3 predmetnej výzvy).

36. Počas vypĺňania žiadostí o NFP cez ITMS je možné s formulárom žiadosti o NFP pracovať, resp. podľa potreby ho dopĺňať?

Áno, pokiaľ žiadosť o NFP v ITMS neuzavriete a neodošlete.

37. Je možné konzultovať otázky k žiadosti o NFP pred jej odoslaním prostredníctvom verejného portálu ITMS a jej následným doručením do agentúry?

Žiadateľ môže získať potrebné informácie prostredníctvom konzultácií v sieti Regionálnych informačných kancelárií priebežne, tzn. odo dňa vyhlásenia výzvy do 4.1.2010, kedy začínajú predbežné kontroly formálnej správnosti žiadosti o NFP. Kontakty na Regionálne informačné kancelárie sú zverejnené na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk, ako aj v prílohe k výzve č. 11. Informácie sú poskytované telefonicky, písomne a osobne. Termín osobnej konzultácie je možné vopred dohodnúť telefonicky s manažérom publicity OPV v každom regióne. Osobné konzultácie sa poskytujú v pracovných dňoch od 9.00 do 15.00 hod.

38. Kedy môžeme využiť osobné konzultácie zamerané na predbežnú kontrolu formálnej správnosti predkladanej žiadosti o NFP?

Žiadateľovi sa odporúča využiť možnosť osobných konzultácií zameraných na predbežnú kontrolu formálnej správnosti predkladanej žiadosti o NFP a jej príloh, a to v ktorejkoľvek regionálnej informačnej kancelárii agentúry. V termíne od 4. januára 2010 do uzávierky prijímania žiadostí o NFP, t. j. do 18. januára 2010, bude kontrola formálnej správnosti žiadosti o NFP prebiehať na základe termínu, ktorý si žiadateľ zarezervuje v rezervačnom systéme uverejnenom na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk . Vzhľadom na personálne možnosti agentúry je počet konzultácií obmedzený na jednu návštevu žiadateľa pre konkrétnu aktuálnu výzvu. Čas osobnej konzultácie je vyhradený na 1,5 hodiny.

39. Ako postupovať pri odosielaní a vytlačení žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS?

Pri zadávaní žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS je potrebné žiadosť o NFP najskôr odoslať a až po odoslaní vytlačiť. Z dôvodu zabezpečenia jednotnosti údajov v tlačenej a elektronickej verzii žiadosti o NFP bol zavedený v ITMS nasledovný bezpečnostný prvok: na žiadosti o NFP, ktorá je vytlačená ešte pred odoslaním, sa zobrazí nápis "DRAFT". Žiadosť o NFP s nápisom DRAFT sa bude považovať za neplatnú. Pre úspešné akceptovanie žiadosti o NFP je potrebné dodržať uvedené odporúčanie.

40. Je potrebné prikladať k žiadosti o NFP v ITMS elektronické prílohy?

Nie, k žiadosti o NFP v systéme ITMS sa elektronické prílohy neprikladajú. Povinné prílohy v zmysle zoznamu povinných príloh k žiadosti o NFP k výzve je treba priložiť výlučne k originálu papierovej formy žiadosti o NFP.

41. Akým spôsobom je potrebné vyplniť údaj identifikátor žiadosti o NFP na obal fyzicky doručených žiadostí o NFP?

Po vyplnení a odoslaní žiadosti o NFP cez portál ITMS je žiadosť o NFP prenesená portálom ITMS do CORE ITMS, pričom portál ITMS pridelí žiadosti o NFP jednoznačný identifikátor vo forme šesťmiestneho čísla, tzv. ID portálu. V zmysle podmienok stanovených vo výzve OPV-2009/1.1/05-SORO je potrebné tento šesťmiestny kód uviesť na obal zásielky so žiadosťou o NFP. Agentúra využíva identifikátor v procese registrácie žiadosti o NFP.

42. Aký názov žiadateľa máme uvádzať do žiadosti o NFP, máme vychádzať z Výpisu z registra organizácií alebo použiť názov uvedený v zriaďovacej listine?

Je potrebné, aby vo všetkých relevantných častiach žiadosti o NFP a jej príloh bol používaný jednotný názov žiadateľa, ako aj názov projektu. Pri uvádzaní názvu žiadateľa odporúčame vychádzať zo zriaďovacej listiny školy.

43. Môžem si vybrať akýkoľvek ukazovateľ, ktorý mi na výber ponúkne systém ITMS pri elektronickom vypĺňaní tabuľky č. 12 a č. 15 žiadosti o NFP?

 Nie, žiadateľ si musí vybrať ukazovatele, ktoré mu na výber ponúka príloha č. 8 k výzve Zoznam ukazovateľov projektu.

44. Aký merateľný ukazovateľ výsledku alebo dopadu horizontálnych priorít si má žiadateľ o NFP zvoliť pri vypĺňaní tabuľky č. 15 formulára žiadosti o NFP „Súlad s horizontálnymi prioritami“ v ITMS, aby vybraný ukazovateľ bol v súlade s merateľnými ukazovateľmi výsledku alebo dopadu v tabuľke č. 12 Žiadosti o NFP ,,Hodnoty merateľných ukazovateľov“ v ITMS?

1. Pokiaľ žiadateľ o NFP v tabuľke č. 15 formulára žiadosti o NFP „Súlad s horizontálnymi prioritami“ vyplní pri niektorej horizontálnej priorite „áno“ , musí si vybrať relevantný merateľný ukazovateľ horizontálnej priority, ktorý sa na predmetnú horizontálnu prioritu vzťahuje. Je potrebné, aby sa vybraný ukazovateľ v tab. č. 15 nachádzal aj v tab. č. 12., v opačnom prípade ho ITMS na chybu upozorní.

 Príklady:

Pokiaľ si žiadateľ vyberie z merateľných ukazovateľov v tabuľke č. 12 povinný ukazovateľ výsledku Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu, v tabuľke č. 15 „Súlad s horizontálnymi prioritami“ si z ukazovateľov výsledku horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj musí vybrať ukazovateľ Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu.

Pokiaľ si žiadateľ vyberie z merateľných ukazovateľov v tabuľke č. 12 ukazovateľ výsledku Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov využívajúcich informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese, v tabuľke č. 15 „Súlad s horizontálnymi prioritami“ si z ukazovateľov výsledku horizontálnej priority Informačná spoločnosť musí vybrať ukazovateľ Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov využívajúcich informačno-komunikačné technológie.

Pokiaľ si žiadateľ vyberie z merateľných ukazovateľov v tabuľke č. 12 povinný ukazovateľ dopadu Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu po ukončení jeho realizácie, v tabuľke č. 15 „Súlad s horizontálnymi prioritami“ si z ukazovateľov dopadu horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj môže vybrať jedine ukazovateľ Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu po ukončení jeho realizácie.

2. Pokiaľ si žiadateľ v tabuľke č. 12 vyberie niektorý z merateľných ukazovateľov výsledku/dopadu uvedených v bode 1, ale vie, že jeho projekt nepodporuje relevantnú horizontálnu prioritu (resp. v tabuľke č. 15 sa nenachádza rovnomenný merateľný ukazovateľ), tabuľku č. 15 nevyplní. Ak si žiadateľ v tabuľke č. 12 vyberie viacero z merateľných ukazovateľov výsledku/dopadu uvedených v bode 1 a v tabuľke č. 15 chce vybrať iba jeden relevantný ukazovateľ horizontálnej priority, môže tak urobiť.

3. Pokiaľ si žiadateľ vyberie z merateľných ukazovateľov v tabuľke č. 12 nasledovné ukazovatele výsledku:

 - Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu

 - Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov

 - Počet inovovaných didaktických prostriedkov

 alebo nasledovný ukazovateľ dopadu:

 - Počet používateľov nových, alebo inovovaných služieb

tabuľku č. 15 formulára žiadosti o NFP nebude vypĺňať, keďže tieto ukazovatele sa v zmysle predmetnej výzvy nevzťahujú na žiadnu horizontálnu prioritu.

45. Kto musí spolu so žiadosťou o NFP predložiť aj úradne overenú kópiu uznesenia zastupiteľstva subjektu územnej samosprávy o schválení programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja subjektu územnej samosprávy a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie podľa ods. 8 § 7 a ods. 8 § 8 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v prípade subjektov územnej samosprávy?

Úradne overenú kópiu uznesenia zastupiteľstva subjektu územnej samosprávy o schválení programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja subjektu územnej samosprávy a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie podľa ods. 8 § 7 a ods. 8 § 8 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja predkladajú vyššie územné celky ako zriaďovatelia stredných odborných škôl a súčasne žiadatelia o NFP.

Hore

Rozpočet, výdavky

1. Akým spôsobom bude zamestnanec školy finančne ohodnotený za práce súvisiace s administráciou projektu?

Danú otázku je potrebné riešiť v rámci pracovnej zmluvy, a to navýšením napr. osobného ohodnotenia po prepočte plánovaného počtu hodín práce na projekte. Čiastka, ktorá tvorí zvýšenie, bude premietnutá do položky v rámci rozpočtu projektu napr. 1.1.2.2. administratívny pracovník a tá bude podľa druhu financovania poskytnutá prijímateľovi za podmienok dodržania stanovených kritérií dokladovania výkonu práce cez osobohodinu a výpočtu podielu relevantnej aktivity. Ide o tzv. špecifické výdavky, kde sa mzdy tretej strany (napr. zamestnanec) prefinancujú na mzdový účet organizácie a následne z tohto účtu sa prevedú na jednotlivé účty zamestnancov.

2. Ako stanovím výšku osobohodín v rozpočte, ktorý je prílohou č. 2 žiadosti o NFP?

Pri určovaní výšky osobohodiny je potrebné vychádzať z Príručky pre žiadateľa o NFP z ESF, OPV, verzia 7.0, ktorá tvorí prílohu č. 3 predmetnej výzvy, pričom personálne výdavky nemôžu prekročiť maximálne limity uvedené na stranách 65 – 70 príručky a zároveň nesmú prekročiť obvyklú výšku v danom mieste a čase.

3. Ako vypočítam celkovú sumu odmeny (finančných prostriedkov) pre interných zamestnancov, ktorí sa venujú aktivitám súvisiacim s projektom?

V zmysle kalkulačného vzorca a príkladov uvedených v Usmernení k spôsobu výpočtu odmeny interného zamestnanca za odpracovaný čas na projekte v rámci aktivít spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov.

 Usmernenie k spôsobu výpočtu odmeny interného zamestnanca

4. Akým spôsobom budú personálne výdavky na realizáciu aktivít projektu uhrádzané interným učiteľom školy?

Personálne výdavky na realizáciu aktivít projektu môžu byť uhrádzané dvoma spôsobmi, a to navýšením osobného ohodnotenia alebo vo forme odmeny.

5. Môže zriaďovateľ školy uzavrieť s riaditeľom školy dohodu o pracovnej činnosti na pozíciu projektového manažéra?

Výdavky na takto uzatvorený pracovný vzťah budú považované za neoprávnené, pretože riaditeľ školy má v štandardnej pracovnej náplni manažovanie školy ako takej a v jej rámci škola implementuje projekt. Tým by došlo k uzatvoreniu dohody na rovnakú, resp. obdobnú pracovnú činnosť. Okrem toho by mohlo byť porušené aj ustanovenie Zákonníka práce § 223, ak by uvedené uzatváranie dohôd nemalo charakter výnimočnosti pre zamestnávateľa. Riaditeľ školy je zároveň i zamestnancom zriaďovateľa, čo by mohlo tiež viesť k prekrývaniu výdavkov z dvoch pracovnoprávnych vzťahov.

6. Môžu na projekte pracovať aj externí odborníci? Musí byť použitá metóda verejného obstarávania?

Na projekte môžu pracovať aj externí odborníci, s ktorými bude uzavretá napríklad dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti. Ak ide o poskytovanie služby pracovníkmi na základe iných ako pracovnoprávnych vzťahov, je nutné postupovať podľa pravidiel o verejnom obstarávaní (zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov), resp. pravidiel obchodnej verejnej súťaže (§ 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník).

7. Môže účtovné práce na projekte vykonávať aj externý pracovník školy?

Účtovné práce môže vykonávať aj externý pracovník školy. V zmysle aktuálnej Príručky pre žiadateľa o NFP z ESF, OPV, verzia 7.0, ktorá tvorí prílohu č. 3 predmetnej výzvy, sú dve možnosti, buď na základe dohody o pracovnej činnosti (skupina výdavkov - 637027) v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (položka 1.1. rozpočtu projektu), alebo ide o dodávku služieb – personálne výdavky, ktoré vzniknú na základe iných ako pracovno-právnych vzťahov. V rozpočte sa zaraďuje do položky 1.3. (skupina výdavkov - 637004).

8. Môže zamestnanec, ktorý má uzatvorený pracovný pomer so žiadateľom vykonávať u tohto žiadateľa práce súvisiace s administráciou a koordináciou projektu na základe iných ako pracovno-právnych vzťahov?

Nie, práce súvisiace s administráciou a koordináciou projektu môže interný zamestnanec, ktorý má uzatvorený pracovný pomer so žiadateľom, vykonávať len na základe rozšírenia pracovných povinností v rámci pracovnej zmluvy.

9. Môžu sa funkcie v projekte ako je manažér publicity, manažér monitoringu zastrešiť formou dodávok služieb?

Áno, môžu to byť zmluvné vzťahy vzniknuté na základe Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, atď.- mandátna zmluva, príkazná zmluva, zmluva o dielo, zmluva o vykonaní diela, atď. Pretože ide o poskytovanie služieb je potrebné postupovať podľa pravidiel o verejnom obstarávaní (zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov), resp. pravidiel obchodnej verejnej súťaže (§281 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník). Do dodávok služieb je potrebné zahrnúť aj výdavky, ktoré vzniknú na základe zmluvy podľa autorského zákona.

10. Je oprávneným výdavkom refundácia mzdy učiteľa - zamestnanca žiadateľa, ktorý sa zúčastňuje na školení realizovanom v rámci oprávnenej aktivity projektu?

Náhrada mzdy frekventantov je oprávneným výdavkom, pod podmienkou, že frekventanti kurzov a školení budú pochádzať z oprávnených cieľových skupín v zmysle vyhlásenej výzvy. Pokiaľ sa jedná o školiacu aktivitu pracovníka v rámci projektu a čas strávený na tejto aktivite spadá do jeho pracovného času, bude náhrada mzdy tohto pracovníka vrátane zákonom stanovených odvodov považovaná za oprávnený výdavok, ktorý môže byť zaradený do rozpočtu projektu. V prípade uplatnenia náhrady mzdy ako oprávneného výdavku u viacerých pracovníkov, je potrebné uvádzať túto položku v rozpočte pre každého pracovníka ako samostatnú rozpočtovú podpoložku. Vo formulári rozpočtu projektu sa tento výdavok (náhrada mzdy) zaradí do položky 3.5. Podpora frekventantov, konkrétne do podpoložky 3.5.3. (3.5.4., 3.5.5., atď.) Príspevky pre frekventantov. V komentári je potrebné definovať o aký príspevok ide, v akej sume (výpočet) a komu bude určený. Jednotkou pri kalkulácii tohto výdavku môže byť projekt, mesiac, osobohodina.

11. Sú oprávneným výdavkom aj poplatky za školenia?

Poplatky za školenia frekventantov môžete v rozpočte zahrnúť do podpoložky 3.5.3 Príspevky pre frekventantov. Pokiaľ ste už predtým do tejto podpoložky uviedli napr. náhradu mzdy (pozri FAQ č. 10), poplatky za školenia frekventantov zaradíte do príslušnej ďalšej podpoložky so zodpovedajúcim následným číselným označením.

12. Môžu na projekte pracovať aj externí odborníci z metodických centier? Musí byť použitá metóda verejného obstarávania?

Na projekte môžu pracovať aj externí odborníci z metodických centier, s ktorými bude uzavretá napríklad dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti. Ak ide o poskytovanie služby externými pracovníkmi na základe iných ako pracovnoprávnych vzťahov, je nutné postupovať podľa pravidiel o verejnom obstarávaní (zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov), resp. pravidiel obchodnej verejnej súťaže (§ 281 a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník).

13. Ako správne zostavím rozpočet v zmysle platných percentuálnych limitov rozpočtu?

 Postup pri zostavení rozpočtu a stanovení limitov

14. Môžeme rizikovú prirážku uplatniť na ktorúkoľvek položku v rozpočte?

Nie, rizikovú prirážku je možné využiť iba na oprávnené priame výdavky rozpočtu.

15. Je stanovený finančný limit na nákup didaktických prostriedkov?

Na nákup školiaceho materiálu a didaktických prostriedkov ako sú učebné pomôcky, prístroje, zobrazenia, symbolické zobrazenia, pomôcky na premietanie statických obrazov, dotykové pomôcky, lineárne pomôcky, s výnimkou didaktickej techniky, výpočtovej techniky, zvukových pomôcok a prístrojov na premietanie statických obrazov, nie je stanovený finančný limit. Didaktické prostriedky sú definované v znení výzvy na stranách 2 a 3 v poznámke pod čiarou.

16. Je možné do didaktických prostriedkov zarátať aj elektronické pomôcky?

Pri elektronických pomôckach platí obmedzenie nákupu do 20% oprávnených priamych výdavkov rozpočtu projektu bez započítania rizikovej prirážky. Užšia špecifikácia a presná definícia sa nachádza vo FAQ č. 17 (pozri nižšie).

17. Aké limity platia v rámci tejto výzvy na nákup zariadenia/vybavenia?

V zmysle prílohy č. 4 k výzve Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov je na nákup zariadenia/vybavenia, vrátane špeciálneho zariadenia/vybavenia (napr. chemické stoly, jazykové laboratóriá), didaktickej techniky, výpočtovej techniky, zvukových pomôcok a prístrojov na premietanie statických obrazov pre hlavné aktivity projektu (vrátane nehmotného majetku) stanovený limit max. 20% oprávnených priamych výdavkov projektu (bez započítania rizikovej prirážky), pričom platí, že zariadenie/vybavenie nakúpené mimo krížového financovania sa neodpisuje a nie je vykázané ako dlhodobý (drobný) hmotný/nehmotný majetok. Takéto zariadenie/vybavenie patrí do položky 2.2. rozpočtu projektu.

Nakoľko v rámci výzvy OPV-2009/1.1/05-SORO platí tzv. pravidlo flexibility prostredníctvom krížového financovania z ERDF vo výške max. 10% oprávnených priamych výdavkov projektu (bez započítania rizikovej prirážky), max. do výšky ceny v mieste obvyklej, je možné rozpočtovať výdavky na nákup dlhodobého (drobného) hmotného a nehmotného majetku. Takéto zariadenie/vybavenie patrí do položky 2.1. rozpočtu projektu.

Platí, že celkové výdavky na zariadenie a vybavenie vrátane odpisov dlhodobého hmotného/nehmotného majetku (uvedené v hlavnej položke 2. rozpočtu projektu), nesmú prekročiť limit max. 20% oprávnených priamych výdavkov projektu (bez započítania rizikovej prirážky) a obstarané zariadenie a vybavenie musí byť určené na realizáciu hlavných aktivít projektu.

18. Plánujeme zakúpiť zariadenie prostredníctvom krížového spolufinancovania (v hodnote kapitálových výdavkov). Bude sa považovať za oprávnený výdavok celá cena zariadenia alebo len určitá časť ?

Ak cena obstarávaného zariadenia/vybavenia (vrátane nehmotného majetku) presiahne výšku definovanú v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (podľa § 22 uvedeného zákona), bude žiadateľovi o NFP uhradená suma vo výške zodpovedajúcej plánovanej dobe využitia obstaraného zariadenia/vybavenia počas trvania projektu a daňového odpisu v zmysle vyššie uvedeného zákona – sadzba pre rovnomerné odpisovanie (daňový odpis sa bude preplácať v alikvotnej výške pre projekt v prípade, ak uvedený majetok sa využíva aj na iné aktivity ako na aktivity na projekte), t.j. za oprávnený výdavok sa bude považovať iba daňový odpis za prislúchajúce obdobie realizácie projektu.

Príklad: Pri obstaraní zariadenia vo výške 1 800 EUR, ktoré je zaradené do 1. odpisovej skupiny a doba implementácie projektu je dva roky, pričom využiteľnosť zariadenia sa predpokladá na 100 %, sú oprávnené výdavky 900 EUR (1 800 EUR*1/4*2).

19. Je možné v rámci vyhlásenej výzvy zriadiť odbornú učebňu s využitím počítačovej techniky?

Vybudovanie odbornej učebne s využitím modernej počítačovej techniky musí byť sprevádzané tvorbou a implementáciou školského vzdelávacieho programu, poprípade zvyšovaním efektívnosti a účinnosti školského vzdelávacieho programu strednej odbornej školy, teda inováciou metód a foriem vyučovania. Zároveň je potrebné dodržať percentuálne limity na nákup zariadenia/vybavenia, ktoré už boli bližšie špecifikované vo FAQ č. 17.

20. Je možné zriadiť väčší počet odborných učební a tréningovú miestnosť prostredníctvom jedného projektu?

Daná možnosť je prípustná a upozorňujeme vás, že v takomto prípade ste limitovaní výškou finančného vymedzenia pomoci na jeden projekt.

21. Ak je k realizácii aktivít projektu potrebné aj vybavenie učební (stoly, stoličky, lavice a pod.), z akých prostriedkov je možné vybavenie zabezpečiť?

Je potrebné podať žiadosť o NFP cez Regionálny operačný program (celé územie SR mimo Bratislavského kraja), resp. cez Operačný program Bratislavský kraj. Riadiacim orgánom pre oba operačné programy je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.

22. Je oprávnený nákup didaktických prostriedkov ako sú vŕtačky a kávovary?

Nákup daného typu zariadenia/vybavenia je oprávnený, ale musí byť sprevádzaný tvorbou a implementáciou školského vzdelávacieho programu, poprípade zvyšovaním efektívnosti a účinnosti školského vzdelávacieho programu SOŠ, teda inováciou metód a foriem vyučovania.

23. Čo presne sa rozumie pod pojmom dodávka na nepriame výdavky projektu?

Dodávkou na nepriame výdavky projektu sa rozumie vykonávanie činností spojených s implementáciou projektu, t.j. riadiace, administratívne a iné obslužné činnosti (napr. projektové riadenie - projektoví manažéri, asistenti; vedenie účtovníctva; príprava žiadostí o platbu, vedenie rozpočtu projektu; správcovia sietí; právne poradenstvo; monitorovanie projektu). Do dodávok sa nezahŕňa najmä obstaranie IKT, publicita, spotrebný tovar, elektrina, plyn, nájom priestorov. V prípade zmiešaných aktivít je potrebné odčleniť jednotlivé aktivity. Uvedené činnosti sú vykonávané mimo pracovnoprávnych (napr. pracovný pomer) alebo obdobných vzťahov (napr. štátnozamestnanecký pomer) a spravidla podliehajú povinnosti verejného obstarávania alebo minimálne dokazovania hospodárnosti prostredníctvom prieskumu trhu a zvyšujú pridanú hodnotu projektu.

24. Čo presne sa rozumie pod pojmom dodávka na priame výdavky projektu?

Dodávkou na priame výdavky projektu sa rozumie vykonávanie činností spojených s implementáciou projektu, t. j. odborných činností (napr. tvorba vzdelávacích programov; rôzne vzdelávacie činnosti; preklady). Do dodávok sa nezahŕňa najmä obstaranie didaktických pomôcok, IKT, nájom priestorov. V prípade zmiešaných aktivít napr. obstaranie zariadenia a vybavenia a zaškolenie k tomuto zariadeniu/vybaveniu je potrebné odčleniť uvedené aktivity, nakoľko školenie sa započítava do dodávok. Uvedené činnosti sú vykonávané mimo pracovno-právnych (napr. pracovný pomer) alebo obdobných vzťahov (napr. štátnozamestnanecký pomer) a spravidla podliehajú povinnosti verejného obstarávania alebo minimálne dokazovania hospodárnosti prostredníctvom prieskumu trhu a zvyšujú pridanú hodnotu projektu.

25. Ako preukážeme použitie motorového vozidla, ktoré vlastní škola a bude používané aj pre potreby projektu?

Využitie vozidla pre daný projekt je potrebné preukázať v súlade s realizáciou aktivít projektu, pričom treba dodržať zásadu hospodárnosti, finančnej efektívnosti a účelnosti. Pri použití motorového vozidla organizácie žiadateľa/prijímateľa NFP bude oprávnená náhrada vo výške spotreby pohonných hmôt.

26. Sú odpisy nových, resp. použitých dopravných prostriedkov žiadateľa oprávneným výdavkom?

Nie. V zmysle tejto výzvy nie sú obstaranie a odpisy dopravných prostriedkov (ani použitých) oprávneným výdavkom.

27. Budú preplácané výdavky na akreditáciu nového učebného predmetu?

Áno, k oprávneným výdavkom patria aj výdavky na akreditáciu učebných predmetov, s výnimkou kolkov. Nákup kolkov je pre danú výzvu neoprávnený výdavok.

28. V prípade stravovania frekventantov môžeme využiť našu školskú jedáleň a uplatniť systém interných faktúr?

Pokiaľ je školská jedáleň zriadená samotnou organizáciou, ktorá žiada o NFP, je interná faktúra považovaná za neoprávnený výdavok.

29. Sú vo výzve pre opatrenie 1.1 oprávnené kapitálové výdavky?

Áno, obstaranie kapitálových výdavkov (v zmysle § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) vrátane majetku, ktorý žiadateľ zaradil do dlhodobého drobného hmotného/nehmotného majetku, je oprávneným výdavkom.

30. Aký je rozdiel medzi položkami 2.1. a 2.2. v rozpočte?

Výzva stanovila možnosť krížového spolufinancovania, z čoho vyplýva, že žiadateľ pri nákupe kapitálových výdavkov vyplní položku 2.1.

31. Ak v projekte predpokladáme 2 - 3 hlavné aktivity, je možné doplniť tabuľku rozpočtu aj o hlavné položky č. 4, 5? Pretože rozpočet končí hlavnou položkou č. 3.

V prípade, že v rámci projektu predpokladáte viac hlavných aktivít ako jednu, je potrebné hlavnú položku č. 3 rozpočtu skopírovať v požadovanom množstve (t. j. doplniť tabuľku rozpočtu o ďalšie hlavné položky s označením 4, 5, ...). Každá Vami vytvorená hlavná položka č. 4, 5 atď. vrátane hlavnej položky č. 3 musí byť pomenovaná názvom aktivity podľa Podrobného opisu projektu, ktorý je zhodný s názvom aktivity uvedeným v tabuľke č. 11 „Časový rámec realizácie projektu“ formulára žiadosti o NFP.

32. Je možné meniť jednotky v jednotlivých položkách rozpočtu?

Jednotky uvedené vo formulári rozpočtu sú iba odporúčané, avšak žiadateľ si môže zvoliť jednotku sám, podľa charakteru danej položky a usmernení k jednotkám kalkulácií jednotlivých položiek uvedených na stranách 50 – 63 Príručky pre žiadateľa o NFP z ESF, OPV, verzia 7.0, ktorá tvorí prílohu č. 3 predmetnej výzvy. V prípade uvádzania personálnych výdavkov je vo formulári rozpočtu stanovená položka osobohodina.

33. Môžeme v rozpočte vytvárať ďalšie úrovne podpoložiek/podpodpoložiek?

Nie, môžu sa tvoriť len vlastné podpoložky rozpočtu v rámci podpoložky „Iné (doplniť)“, napr. 2.2.9., 2.2.10., 2.2.11., atď. a v komentári k rozpočtu je potrebné ich podrobne opísať z hľadiska obsahu, počtu a z hľadiska spôsobu využitia vo väzbe na aktivitu projektu. Obdobne postupujete pri vytváraní podpodpoložiek v rámci podpodpoložky „Iné (doplniť)“, napr. 1.1.3.4., 1.1.3.5., 1.1.3.6., atď.

34. Môžeme v rozpočte vymazať podpoložky, resp. podpodpoložky, ktoré neplánujeme kalkulovať?

Áno, v prípade potreby môžete vypustiť alebo vymazať podpoložky, resp. podpodpoložky (troj- a štvormiestne čísla položiek), pričom v rozpočte projektu je potrebné zachovať hlavnú rozpočtovú položku a rozpočtovú položku (jedno- a dvojmiestne čísla položiek).

35. Čo je potrebné uvádzať v stĺpci komentára v rozpočte k jednotlivým položkám?

Každá podpoložka rozpočtu musí byť v komentári stĺpca G podrobne opísaná z hľadiska obsahu (rozpísané jej súčasti), počtu a spôsobu využitia vo väzbe na aktivitu projektu. Napr. pri personálnych výdavkoch interných je potrebné v komentári uviesť: typ zmluvného vzťahu; predpokladaný rozsah práce (počet jednotiek); zdôvodnenie jednotkovej ceny; opis pracovnej činnosti; pri personálnych výdavkoch externých: typ zmluvného vzťahu; predpokladaný rozsah práce (počet jednotiek); jednotkovú cenu; opis pracovnej činnosti. A zároveň tam, kde je to relevantné, je potrebné uviesť aj sprievodné výdavky k danému výdavku (napr. poštovné a balné pri nákupe knižného fondu), v opačnom prípade vám nebudú tieto výdavky neskôr preplatené.

36. Musí byť komentár k jednotlivým položkám uvedený priamo vo formulári rozpočtu k výzve alebo môže byť súčasťou prílohy?

Prílohy k rozpočtu sa tvoriť nesmú, potrebný komentár musí byť uvedený priamo v príslušnom stĺpci formulára rozpočtu.

37. V  Číselníku oprávnených výdavkov v programovom období 2007 - 2013 sa vyskytuje položka Materiál Výpočtová technika a zároveň Nákup výpočtovej techniky. Ktorú položku máme použiť?

Položka Nákup výpočtovej techniky patrí ku kapitálovým výdavkom. Položka Materiál Výpočtová technika sa použije pri nákupe zariadenia/vybavenia, ktoré nie je vykázaný ako dlhodobý hmotný/nehmotný majetok.

38. Čo všetko môžeme zaradiť v rámci Číselníka oprávnených výdavkov v programovom období 2007 – 2013 do skupiny výdavkov 633005, 633007, 642030?

Skupiny výdavkov 633005, 633007 sú síce priradené k programovej štruktúre OPV, ale uvádzanie týchto skupín výdavkov v žiadostiach o NFP v rámci vyhlásenej výzvy OPV-2009/1.1/05-SORO je irelevantné. Do skupín výdavkov 633005 a 633007 spadá vojenské, meracie, monitorovacie, výzbrojné zariadenie a pod. Skupina výdavkov 642030 zahŕňa príplatky a príspevky, napr. príplatok k nemocenskému, k podpore pri ošetrovaní člena rodiny, peňažnej pomoci v materstve a i.

39. Ako postupovať pri vypĺňaní tabuľky 13. Rozpočet projektu v elektronickom formulári žiadosti o NFP v ITMS?

V jednotlivých riadkoch stĺpca Názov skupiny výdavkov doplníte skupiny výdavkov 1, 2, 3, ....n v zmysle Číselníka oprávnených výdavkov v programovom období 2007 – 2013, ktorý je prílohou č. 21 výzvy (výberom z lišty) nasledovne:

  • v prípade výdavkov ako sú mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, uvediete skupinu výdavkov 610620 Osobné náklady;
  • v prípade výdavkov na dodávky služieb (pracovné vzťahy mimo pracovno-právnych vzťahov) uvediete skupinu výdavkov 637004 Všeobecné služby;
  • v ostatných prípadoch príslušnou skupinou výdavkov.

Ak si uplatňujete rizikovú prirážku na oprávnené priame výdavky, je tiež potrebné jej hodnotu uviesť do tejto tabuľky s príslušným kódom skupiny výdavkov 920 Rezerva na nepredvídané výdavky.

K príslušným skupinám výdavkov uvediete výšku oprávnených a neoprávnených výdavkov (celkové výdavky ako aj podiel oprávnených výdavkov z celkových oprávnených výdavkov projektu vygeneruje ITMS).

40. Ktoré riadky musím vyplniť v tabuľke Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu na poslednej strane formulára rozpočtu?

V rámci tejto výzvy sa v uvedenej tabuľke vypĺňajú riadky 1., 2., 3a., 4., 5., 6. Sumy v stĺpcoch Suma v EUR a Reálne limity rozpočtu v % žiadateľ vyplní podľa toho, ako vyplývajú z jeho rozpočtu projektu.

41. Aký systém financovania sa vzťahuje na súkromné stredné odborné školy?

Systém finančného riadenia umožňuje aplikovať systém zálohovej platby, systém refundácie, resp. kombináciu oboch systémov prijímateľom zo sektora verejnej správy, vrátane základných/stredných škôl zriadených vyšším územným celkom či obcou a súkromným školám vrátane cirkevných.

Systém financovania stanoví agentúra pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP po dohode s úspešným žiadateľom.

Hore

Zoznam skratiek

ESF      Európsky sociálny fond

ITMS   IT monitorovací systém

KF       Kohézny fond

NFP     Nenávratný finančný príspevok

OPV    Operačný program Vzdelávanie

SORO  Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

ŠF        Štrukturálne fondy

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky