Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  FAQ  OPV-2008/1.1/04-SORO  
 

Oprávnení žiadatelia, oprávnené aktivity a ostatné

1. Môžu v rámci výzvy pre opatrenie 1.1 podať spoločne jednu žiadosť o NFP viaceré školy?

Žiadateľom môže byť iba jedna škola s právnou subjektivitou. Na projekte môže škola spolupracovať s odborníkmi z iných škôl, v rámci čoho je možné vytvoriť napr. pracovnú skupinu. Učitelia z iných škôl môžu byť expertmi alebo garantmi projektu. V prípade priamej spolupráce viacerých škôl sú výdavky partnera neoprávnené. Zakúpené didaktické pomôcky môže využívať len škola, ktorá je žiadateľom o NFP.

Za viacero škôl môže žiadosť o NFP podať iba ich zriaďovateľ.

2. Môže škola, ktorá bola podporená v rámci poslednej výzvy Premena tradičnej školy na modernú, opäť žiadať o podporu v rámci novej výzvy zverejnenej 6. 10. 2008?

Áno, ak škola spĺňa podmienky oprávnenosti, ktoré sú určené v aktuálnej výzve, môže opäť predložiť žiadosť o NFP. Aktivity projektov však nemôžu byť identické a finančne sa prekrývať.

3. Môže v rámci výziev pre opatrenie 1.1 za cirkevnú školu podať projekt jej zriaďovateľ?

O NFP môže žiadať len samotná cirkevná škola a nie je možné, aby za ňu podal žiadosť o NFP jej zriaďovateľ v zmysle podmienok stanovených vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP.

4. Môže si podať dva projekty Spojená škola, ktorá má ZŠ a gymnázium?

Áno, musí si však podať žiadosť o NFP na dve rôzne výzvy, pretože sa jedná o dve rôzne cieľové skupiny – pedagogickí zamestnanci základnej školy a žiaci základnej školy, pedagogickí zamestnanci strednej školy a žiaci strednej školy.

5. Môže si škola sama podať projekt, keď zriaďovateľ zahrnul túto školu do svojho projektu?

Nie, žiadosť o NFP podá buď škola alebo zriaďovateľ danej školy.

6. Môžu si podávať projekty v rámci OP Vzdelávanie aj školy s menej ako 200 žiakmi?

Áno, princíp pólov rastu sa tu neuplatňuje.

7. Môže jeden žiadateľ podať viacero žiadostí o NFP s rôznymi aktivitami, ak sú cieľovou skupinou žiaci jednej školy, ale rôznych ročníkov?

Jeden žiadateľ môže podať viacero projektov s rôznymi aktivitami pre rôzne ročníky jednej školy, musí však vytvoriť a realizovať školský vzdelávací program v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8. Môže podať projekt stredná odborná škola, ktorá vznikla premenou zo stredného odborného učilištia v zmysle nového školského zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zmenila len názov?

Názov školy je v súlade s platnou legislatívou SR, takže nejde o novovzniknutý subjekt. Takáto škola patrí medzi oprávnených žiadateľov výzvy OPV-2008/1.1/04-SORO.

9. Môže si podať žiadosť o NFP stredná odborná škola, ktorá má pridelené nové IČO?

Subjekty, ktorým sa zmenilo IČO a neexistujú dlhšie ako 1 rok pred vyhlásením výzvy, nie sú oprávnenými žiadateľmi v zmysle podmienok definovaných výzvou. Ak si podajú žiadosť o NFP, budú vylúčené v rámci kontroly formálnej správnosti, z dôvodu nesplnenia jedného z kritérií oprávnenosti.

10. V predchádzajúcej výzve OPV-2008/1.1/01-SORO sa uvádzalo, že pri aktivite tvorba a implementácia rozvojových programov škôl je potrebné klásť dôraz na 1. a 5. ročník. Ako je to v aktuálnej výzve OPV-2008/1.1/04-SORO?

Aktuálna výzva pre stredné školy je zameraná na tvorbu a implementáciu školského vzdelávacieho programu. Výzva nie je zameraná len na niektoré ročníky, projekt môže byť realizovaný vo všetkých ročníkoch oprávneného žiadateľa.

11. V prípade, že práve realizujeme iný projekt financovaný zo štrukturálnych fondov, je možné podať žiadosť o NFP v rámci výziev za OP Vzdelávanie?

Je to možné. Projekty realizované v programovom období 2004 - 2006, resp. 2007 - 2013 nemajú vplyv na možnosť podať žiadosť o NFP na základe aktuálnej výzvy.

12. Projekt môže trvať od 18 do 24 mesiacov. Kedy najskôr môže začať a kedy najneskôr musí byť ukončený?

Konkrétne informácie budú uvedené až v zmluve o poskytnutí NFP, ktorá sa uzatvorí s úspešným žiadateľom. Všeobecne platí, že prijímateľ môže začať čerpať finančné prostriedky od uzatvorenia právoplatnej zmluvy o poskytnutí NFP a ukončením čerpania pomoci je najneskôr posledný deň určenej lehoty, t. j. ak napríklad projekt trvá 24 mesiacov, ide o posledný deň 24. mesiaca. Reálne začatie úspešných projektov odporúčame naplánovať najskôr na začiatok školského roka 2009/2010.

13. Od ktorého mesiaca sa odporúča naplánovať začiatok projektov?

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ odporúča naplánovať začiatok projektov na september 2009.

14. Môžu byť cieľovými skupinami v projekte učitelia aj žiaci?

Áno, obe cieľové skupiny danej školy sú oprávnené v rámci zverejnenej výzvy.

15. Môžu si školy vytvárať aj projekty zamerané na vytvorenie nových predmetov?

Áno môžu, tvorba nových predmetov, ktoré nie sú uvedené v Štátnom vzdelávacom programe, patrí do oprávnenej aktivity aktuálne vyhlásenej výzvy OPV-2008/1.1/04-SORO – tvorba a implementácia školského vzdelávacieho programu SŠ.

16. Môže škola zamerať projekt na zriadenie odbornej učebne jazykov?

Môže, ale zriadenie odbornej učebne (formou využitia modernej didaktickej techniky) musí byť sprevádzané implementáciou školského vzdelávacieho programu v oblasti vyučovania cudzieho jazyka, teda inováciou metód a foriem vyučovania.

17. Môže škola zamerať projekt na zriadenie počítačovej učebne?

Môže, ale zriadenie počítačovej učebne (formou využitia modernej počítačovej techniky) musí byť sprevádzané implementáciou školského vzdelávacieho programu, teda inováciou metód a foriem vyučovania, nakoľko výzva nie je zameraná na informatizáciu školstva, je vhodné nájsť spôsob využitia počítačovej triedy pri vyučovaní rôznych predmetov.

18. Môžu mať školy v projekte partnerov?

Nie, v súčasných výzvach sa partnerstvo neuplatňuje.

19. Aká situácia nastane, ak nenaplníme očakávané hodnoty merateľných ukazovateľov projektu?

SORO pristúpi ku kráteniu rozpočtu projektu, resp. ku kráteniu výdavkov podľa percentuálneho napĺňania výsledkových ukazovateľov projektu. V prípade výrazného nenapĺňania hodnôt výsledkových ukazovateľov na úrovni projektu môže SORO odstúpiť od zmluvy o poskytnutí NFP.

20. Akým spôsobom je možné pri podávaní projektu dokladovať, že škola má k dispozícii 5% na spolufinancovanie projektu?

Pri podaní projektu je potrebné vyplniť Čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou je aj vyhlásenie o spolufinancovaní. Príslušný formulár nájdete na stránke www.asfeu.sk v príslušnej výzve, v prílohe k výzve č. 2 (Zoznam povinných príloh Žiadosti o NFP), formulár č. 5 (Čestné vyhlásenie), kde je uvedený bod 9 - organizácia má zabezpečené zdroje na spolufinancovanie projektu. Žiadateľ podpísaním Čestného vyhlásenia deklaruje, že má 5% na spolufinancovanie projektu. Pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP musí žiadateľ preukázať výpisom zo svojho účtu, že má vlastné zdroje vo výške 5% z oprávnených výdavkoch projektu na svojom účte.

21. Je potrebné uvádzať mená do Podrobného opisu projektu v rámci tabuľky E1 Dostupné odborné kapacity, ak na niektorých aktivitách sa budú podieľať externí odborníci, ktorých nepoznáme a vzťahuje sa na nich zákon o verejnom obstarávaní?

Nie, meno a priezvisko nemusí byť uvedené, ale ďalšie časti ako je číslo a názov aktivity, predpokladaný rozsah práce, pracovná pozícia a činnosti, ktoré bude externý odborník v projekte realizovať, vypíšete. Okrem toho uvediete, že pôjde o poskytovanie služieb, kde je nutné postupovať podľa pravidiel o verejnom obstarávaní, resp. pravidiel obchodnej verejnej súťaže.

22. Je možné rozšíriť pracovnú náplň riaditeľa školy o funkciu manažéra projektu a kto to môže urobiť?

Rozšíriť pracovnú náplň riaditeľa školy o funkciu manažéra projektu môže zriaďovateľ školy.

23. Ak budeme podávať žiadosť o NFP v januári 2009 a nebudeme mať ešte uzavretú účtovnú závierku za rok 2008, je možné predložiť ju aj za predchádzajúci rok?

Áno, predložíte poslednú uzavretú zodpovedajúcu účtovnú závierku, podpísanú štatutárnym orgánom žiadateľa, v tomto prípade za rok 2007.

24. Ako môžem získať prístup do monitorovacieho systému ITMS?

ITMS je centrálny informačno-technologický monitorovací systém pre štrukturálne fondy (ŠF) a Kohézny fond (KF), ktorý slúži na evidenciu, spracovávanie, export a monitorovanie dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite ŠF a KF.

Verejný portál ITMS je prístupný cez adresu http://www.itms.sk/. Po neotvorení tejto web stránky je potrebné kliknúť na inštrukciu Pokračovať v používaní tejto webovej lokality (neodporúča sa).

Zaregistrovať sa treba elektronicky vypísaním a odoslaním Žiadosti o aktiváciu na adrese http://www.itms.sk/. Na tejto stránke nájdete aj návod na vyplnenie žiadosti. Po elektronickom odoslaní vyplnenej žiadosti je potrebné žiadosť vytlačiť, podpísať žiadateľom a úradne overiť.

Podpísanú a overenú žiadosť treba zaslať na adresu Datacentra:

Datacentrum
Cintorínska 5
814 88 Bratislava

Datacentrum vykoná aktiváciu užívateľského konta pre žiadateľa. Žiadateľovi bude následne vystavená a poštou zaslaná GRID karta.

Po obdržaní GRID karty sa žiadateľ môže prihlásiť na portál ITMS a využívať všetky služby spojené s komunikáciou prostredníctvom ITMS (vypísanie žiadosti o NFP, sledovanie zmien v období implementácie projektu, ...).

Prípadné otázky k registrácii môžete zasielať na e-mailovú adresu: itms@datacentrum.sk, ostatné kontaktné údaje nájdete na www.itms.sk v časti Kontakt na správcu aplikácie.

 

25. Musíme vypĺňať žiadosť o NFP aj prostredníctvom portálu ITMS?

Nie, nemusíte. Agentúra stanovuje tzv. prechodné obdobie (do 31. 12. 2008), v rámci ktorého žiadateľ o NFP nie je povinný žiadosť o NFP vypĺňať a odosielať elektronicky prostredníctvom verejného portálu ITMS. Ak žiadateľ využije prechodné obdobie, vypracuje a doručí formulár žiadosti o NFP, ktorý je prílohou č. 1 výzvy, iba v papierovej forme a to podľa podmienok stanovených vo výzve. Prechodné obdobie platí pre všetky žiadosti o NFP predložené na základe výziev vyhlásených do 31. 12. 2008.

26. Kedy môžeme využiť osobné konzultácie zamerané na predbežnú kontrolu formálnej správnosti predkladanej žiadosti o NFP?

Žiadateľovi sa odporúča využiť možnosť osobných konzultácií zameraných na predbežnú kontrolu formálnej správnosti predkladanej žiadosti o NFP a jej príloh priebežne. V termíne od 5. januára 2009 do uzávierky prijímania žiadostí o NFP, t. j. do 19. januára 2009, bude kontrola formálnej správnosti žiadosti o NFP prebiehať na základe termínu, ktorý si žiadateľ zarezervuje v rezervačnom systéme uverejnenom na internetovej stránke Agentúry www.asfeu.sk.

27. Vo formulári žiadosti o NFP máme vymazať všetky pokyny uvedené modrou farbou a nahradiť ich textom, platí to aj v prípade poznámok uvedených v spodnej časti formulára?

Pokyny Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre OPV k vyplneniu formulára, ktoré sú uvedené modrou farbou, je potrebné odstrániť. Žiadateľ do príslušného poľa vyplní svoje údaje. Poznámky uvedené pod čiarou v spodnej časti formulára žiadosti ponechávate.

28. Ako majú postupovať špeciálne školy pri tvorbe projektu, keďže ešte nemajú schválený štátny vzdelávací program?

Do žiadosti o NFP je treba zahrnúť aktivity, ktoré sú v súlade s aktivitami uvedenými vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP a zároveň budú v rámci projektu následne v súlade so štátnym vzdelávacím programom realizované (napr. aktivity na vzdelávanie pedagogických zamestnancov na tvorbu školských vzdelávacích programov; aktivity na výber a overovanie inovatívnych metód a foriem na realizáciu školského vzdelávacieho programu s využitím didaktických pomôcok; príprava, tvorba a implementácia školského vzdelávacieho programu; aktivity na tvorbu nových učebných textov v súlade so školským vzdelávacím programom).

29. Ktoré ročníky si môžu päťročné gymnáziá zahrnúť do projektového ukazovateľa výsledku „Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu“ a projektového ukazovateľa dopadu „Počet používateľov nových alebo inovovaných služieb“?

Všetky ročníky tohto typu strednej školy, t.j. 1. – 5. ročník päťročného gymnázia.

30. Musí päťročné gymnázium podať dve samostatné žiadosti o NFP - osobitne pre žiakov 1. ročníka v rámci výzvy pre základné školy a osobitne pre žiakov ostatných ročníkov v rámci výzvy pre stredné školy?

Nie, päťročné gymnázium podáva jednu žiadosť o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP pre stredné školy.

31. Môžu sa externí učitelia, ktorí vyučujú v škole na základe dohôd o pracovnej činnosti, zúčastniť školenia spolu s internými učiteľmi, ktorí pracujú na hlavný pracovný pomer?

Pokiaľ bude zdôvodnená priama súvislosť pracovnej činnosti učiteľov pracujúcich na dohodu o vykonaní práce s aktivitami projektu uvedenými vo výzve OPV-2008/1.1/04-SORO, môžu byť výdavky spojené s týmito aktivitami (ako napr. účasť na školeniach) považované za oprávnené výdavky projektu. Pri posudzovaní možnosti zapojenia sa učiteľov do školení, s ktorými má škola uzatvorené dohody, je nevyhnutné brať do úvahy udržateľnosť projektu a potrebu využitia získaných vedomostí v nadväznosti na realizovaný projekt.

32. Ktoré ročníky si môžu osemročné gymnáziá zahrnúť do projektového ukazovateľa výsledku „ Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu “ a projektového ukazovateľa dopadu „ Počet používateľov nových alebo inovovaných služieb “ ?

Všetky ročníky tohto typu strednej školy, t.j. 1. – 8. ročník osemročného gymnázia.

Hore

Rozpočet, výdavky

1. Akým spôsobom bude zamestnanec školy finančne ohodnotený za práce súvisiace s administráciou projektu?

Danú otázku je potrebné riešiť v rámci pracovnej zmluvy, a to navýšením napr. osobného ohodnotenia po prepočte plánovaného počtu hodín práce na projekte. Čiastka, ktorá tvorí zvýšenie, bude premietnutá do položky v rámci rozpočtu projektu napr. 1.1.1.2. administratívny pracovník, a tá bude podľa druhu financovania poskytnutá prijímateľovi za podmienok dodržania stanovených kritérií dokladovania výkonu práce cez osobohodinu a výpočtu podielu relevantnej aktivity. Ide o tzv. špecifické výdavky, kde sa mzdy tretej strany (napr. zamestnanec) prefinancujú na mzdový účet organizácie a následne z tohto účtu sa prevedú na jednotlivé účty zamestnancov.

2. Ako stanovím výšku osobohodín v rozpočte, ktorý je prílohou č. 2 žiadosti o NFP?

Pri určovaní výšky osobohodiny je potrebné vychádzať z Príručky pre žiadateľa o NFP z ESF, pričom personálne výdavky nemôžu prekročiť maximálne limity uvedené na stranách 57 – 61 príručky a zároveň nesmú prekročiť obvyklú výšku v danom mieste a čase. 

3. Ako vypočítam celkovú sumu odmeny (finančných prostriedkov) pre interných zamestnancov, ktorí sa venujú aktivitám súvisiacim s projektom?

V zmysle kalkulačného vzorca a príkladov uvedených v Usmernení k spôsobu výpočtu odmeny interného zamestnanca za odpracovaný čas na projekte v rámci aktivít spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov.

Usmernenie k spôsobu výpočtu odmeny interného zamestnanca

4. Akým spôsobom budú personálne výdavky na realizáciu aktivít projektu uhrádzané interným učiteľom školy?

Personálne výdavky na realizáciu aktivít projektu môžu byť uhrádzané dvoma spôsobmi, a to navýšením osobného ohodnotenia alebo vo forme odmeny.

5. Akým spôsobom je potrebné dokladovať vykonanú prácu interného učiteľa na projekte? Je potrebné spolu so žiadosťou o platbu zasielať aj výkaz odpracovaných hodín a realizovaných výstupov v aktivitách?

Práca interného učiteľa participujúceho na projekte musí byť zachytená v pracovnej zmluve v popise činností. Spolu so žiadosťou o platbu je potrebné zasielať aj výkaz odpracovaných hodín s výstupmi.

6. Je potrebné uplatniť zákon o verejnom obstarávaní aj pri externých pracovníkoch?

Ak ide o poskytovanie služby pracovníkmi na základe iných ako pracovnoprávnych vzťahov, je nutné postupovať podľa pravidiel o verejnom obstarávaní (zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov), resp. pravidiel obchodnej verejnej súťaže (§ 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník).

7. Môže účtovné práce na projekte vykonávať aj externý pracovník školy?

Účtovné práce môže vykonávať aj externý pracovník školy. V zmysle aktuálnej Príručky pre žiadateľa o NFP z ESF sú dve možnosti, buď na základe dohody o vykonaní pracovnej činnosti (skupina výdavkov - 637027), táto sa v rozpočte zaraďuje do položky 1.1., alebo ide o dodávku služieb – personálne výdavky, ktoré vzniknú na základe iných ako pracovno-právnych vzťahov. V rozpočte sa zaraďuje do položky 1.3. (skupina výdavkov - 637004).

8. Môžu na projekte pracovať aj externí odborníci z metodických centier? Musí byť použitá metóda verejného obstarávania?

Na projekte môžu pracovať aj externí odborníci z metodických centier, s ktorými bude uzavretá napríklad dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti. Ak ide o poskytovanie služby externými pracovníkmi na základe iných ako pracovnoprávnych vzťahov, je nutné postupovať podľa pravidiel o verejnom obstarávaní (zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov), resp. pravidiel obchodnej verejnej súťaže (§ 281 a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník).

9. Je možné do didaktických prostriedkov zarátať aj elektronické pomôcky? Platí to aj v prípade nákupu robotov, kde obstarávacia cena je do 30 000 Sk na kus?

Pri elektronických pomôckach platí obmedzenie nákupu do 20% oprávnených priamych výdavkov rozpočtu projektu – nezapočítava sa riziková prirážka, pričom cena didaktickej pomôcky (1 ks) musí byť v hodnote maximálne do 30.000,- Sk. Ide o zariadenie/vybavenie projektu (didaktická technika).

Obstarané zariadenie/vybavenie musí byť určené na realizáciu hlavných aktivít projektu a zároveň ho nie je možné odpisovať a vykazovať ako dlhodobý (drobný) hmotný/nehmotný majetok, aby spĺňalo podmienku oprávnenosti výdavkov.

Takéto zariadenie/vybavenie patrí do položky 2.2. rozpočtu projektu.

10. Je stanovený finančný limit na nákup didaktických prostriedkov?

V zmysle prílohy č. 4 k výzve Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov je na nákup didaktickej techniky, výpočtovej techniky, zvukových pomôcok a prístrojov na premietanie statických obrazov pre hlavné aktivity projektu (vrátane nehmotného majetku) stanovený limit max. 20% oprávnených priamych výdavkov rozpočtu - nezapočíta sa položka riziková prirážka, a to za podmienky, že uvedené zariadenie/vybavenie (vrátane nehmotného majetku) sa neodpisuje a nie je vykázané ako dlhodobý (drobný) hmotný/nehmotný majetok.

Na nákup školiaceho materiálu a didaktických prostriedkov ako sú učebné pomôcky, prístroje, zobrazenia, symbolické zobrazenia, pomôcky na premietanie statických obrazov, dotykové pomôcky, lineárne pomôcky, s výnimkou didaktickej techniky, výpočtovej techniky, zvukových pomôcok a prístrojov na premietanie statických obrazov, nie je stanovený finančný limit. Didaktické prostriedky sú definované v znení výzvy na strane 2 v poznámke pod čiarou.

11. Ako preukážeme použitie motorového vozidla, ktoré vlastní škola a bude používané aj pre potreby projektu?

Využitie vozidla pre daný projekt je potrebné preukázať v súlade s realizáciou aktivít projektu, pričom treba dodržať zásadu hospodárnosti, finančnej efektívnosti a účelnosti. Pri použití motorového vozidla organizácie prijímateľa NFP je v rámci tejto položky oprávnená náhrada vo výške spotreby pohonných hmôt, pri použití súkromného motorového vozidla náhrada vo výške cestovného verejnej dopravy, pri použití prostriedku verejnej dopravy náhrada vo výške cestovného verejnej dopravy.

12. Ak je k realizácii aktivít projektu potrebné aj vybavenie učební (stoly, stoličky a pod.), z akých prostriedkov je možné vybavenie zabezpečiť?

Je potrebné podať žiadosť o NFP cez Regionálny operačný program (celé územie SR mimo Bratislavského kraja), resp. cez Operačný program Bratislavský kraj. Riadiacim orgánom pre oba operačné programy je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.

13. Ako správne zostavím rozpočet v zmysle platných percentuálnych limitov rozpočtu?

Postup pri zostavení rozpočtu a stanovení limitov

14. Ako sa uvedie jednotková cena USB a kalkulačiek v rozpočte?

V prípade, že plánujete nakupovať aj USB kľúče aj kalkulačky, je potrebné ich rozpočtovať jednotlivo. Do podpoložky 2.2.6. uvediete USB a do podpoložky 2.2.9. Iné uvediete kalkulačky. Jednotkovú cenu stanovíte zvlášť pre USB a zvlášť pre kalkulačky.

15. Ak v projekte predpokladáme 2 - 3 hlavné aktivity, je možné doplniť tabuľku rozpočtu aj o hlavné položky č. 4, 5? Pretože rozpočet končí hlavnou položkou č. 3.

V prípade, že v rámci projektu predpokladáte viac hlavných aktivít ako jednu, je potrebné hlavnú položku č. 3 rozpočtu skopírovať v požadovanom množstve (t. j. doplniť tabuľku rozpočtu o ďalšie hlavné položky s označením 4, 5, ...).

16. Aký je rozdiel medzi položkami 2.1. a 2.2. v rozpočte?

Ak by výzva na predkladanie žiadostí o NFP stanovila možnosť krížového spolufinancovania, žiadateľ pri nákupe kapitálových výdavkov vyplní položku 2.1. Vzhľadom na to, že táto výzva krížové spolufinancovanie neumožňuje, vo vašom prípade je potrebné vyplniť položku 2.2.

17. Je možné meniť jednotky v jednotlivých položkách rozpočtu?

Jednotky uvedené vo formulári rozpočtu sú iba odporúčané, avšak žiadateľ si môže zvoliť jednotku sám, podľa charakteru danej položky a usmernení k jednotkám kalkulácií jednotlivých položiek uvedených na stranách 50 – 54 Príručky pre žiadateľa o NFP z ESF.

18. Môžeme v rozpočte vytvárať ďalšie úrovne podpoložiek/podpodpoložiek?

Nie, môžu sa tvoriť len vlastné podpoložky rozpočtu v rámci podpoložky „Iné (doplniť)“, napr. 2.2.9., 2.2.10., 2.2.11., ... a v komentári k rozpočtu je potrebné ich podrobne opísať z hľadiska obsahu, počtu a z hľadiska spôsobu využitia vo väzbe na aktivitu projektu. Obdobne postupujete pri vytváraní podpodpoložiek v rámci podpodpoložky „Iné (doplniť)“, napr. 1.1.3.4., 1.1.3.5., 1.1.3.6. atď.

19. V Číselníku oprávnených výdavkov v programovom období 2007 - 2013 http://asfeu.sk/download.php?FNAME=1223387189.upl&ANAME=21_Ciselnik%20opravnenych%20vydavkov.docsa vyskytuje položka Materiál Výpočtová technika a zároveň Nákup výpočtovej techniky. Ktorú položku máme použiť?

Vzhľadom na to, že položka Nákup výpočtovej techniky patrí ku kapitálovým výdavkom a tie nie sú oprávnené v zmysle tejto výzvy, je potrebné vybrať z uvedeného číselníka položky začínajúce číslicou 6. Z toho vyplýva, že je potrebné použiť položku Materiál Výpočtová technika.

20. Ako postupovať pri vypĺňaní tabuľky 13. Rozpočet projektu vo formulári žiadosti o NFP?

V jednotlivých riadkoch stĺpca Názov skupiny výdavkov nahradíte skupiny výdavkov 1, 2, 3, ....n v zmysle Číselníka oprávnených výdavkov v programovom období 2007 – 2013, ktorý je prílohou č. 21 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP nasledovne:

  • v prípade výdavkov ako sú mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní uvediete skupinu výdavkov 610620 Osobné náklady;
  • v prípade výdavkov na dodávky služieb (pracovné vzťahy mimo pracovno-právnych vzťahov) uvediete skupinu výdavkov 637004 Všeobecné služby;
  • v ostatných prípadoch príslušnou skupinou výdavkov.

Ak si uplatňujete rizikovú prirážku, je tiež potrebné jej hodnotu uviesť do tejto tabuľky s príslušným kódom skupiny výdavkov 920 Rezerva na nepredvídané výdavky.

K príslušným skupinám výdavkov uvediete výšku oprávnených, neoprávnených a celkových výdavkov ako aj podiel oprávnených výdavkov z celkových oprávnených výdavkov projektu.

21. Budú preplácané výdavky na akreditáciu nového učebného predmetu?

Áno, k oprávneným výdavkom patria aj výdavky na akreditáciu učebných predmetov, s výnimkou kolkov. Kolky sú pre danú výzvu neoprávnený výdavok.

22. Je oprávneným výdavkom nákup športového vybavenia?

Áno, do 30.000,- Sk/kus, ale aktivita inovácia didaktických prostriedkov musí priamo súvisieť s aktivitou tvorba a implementácia školského vzdelávacieho programu, teda obe oprávnené aktivity musia byť navzájom prepojené. 

23. Čo všetko môžeme zaradiť v rámci Číselníka oprávnených výdavkov v programovom období 2007 – 2013 do skupiny výdavkov 633005, 633007 a 636003?

Skupiny výdavkov 633005, 633007 a 636003 nie sú priradené k programovej štruktúre OPV, nakoľko ide o vojenské, meracie, monitorovacie, výzbrojné zariadenia a pod. Uvádzanie týchto skupín výdavkov v žiadostiach o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy OPV-2008/1.1/04-SORO je irelevantné.

 

24. Čo presne sa rozumie pod pojmom dodávka a čo do dodávok nepatrí?

Dodávkou sa rozumie vykonávanie činností spojených s implementáciou projektu, t.j. odborné činnosti, riadiace, administratívne a iné obslužné činnosti (napr. projektové riadenie – projektoví manažéri, asistenti; vedenie účtovníctva; príprava žiadostí o platbu, vedenie rozpočtu projektu; správcovia sietí; tvorba vzdelávacích programov; rôzne vzdelávacie činnosti; preklad; konzultačné a poradenské činnosti týkajúce sa aktivít projektu; monitorovanie projektu). Do dodávok sa nezahŕňa najmä obstaranie didaktických pomôcok, IKT, publicita, spotrebný tovar, elektrina, plyn, nájom priestorov. V prípade zmiešaných aktivít napr. obstaranie zariadenia a vybavenia a zaškolenie k tomuto zariadeniu/vybaveniu je potrebné odčleniť uvedené aktivity, nakoľko školenie sa započítava do dodávok. Uvedené činnosti sú vykonávané mimo pracovnoprávnych (napr. pracovný pomer) alebo obdobných vzťahov (napr. štátnozamestnanecký pomer).

Hore

Zoznam skratiek

ESF

Európsky sociálny fond

ITMS

IT monitorovací systém

KF

Kohézny fond

NFP

Nenávratný finančný príspevok

OP

Operačný program

OPV

Operačný program Vzdelávanie

SORO

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

ŠF

Štrukturálne fondy

Základná škola

ZUŠ

Základné umelecké školy

Hore

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky