Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  FAQ  OPV-2008/1.1/02-SORO  
 

OPV-2008/1.1/02-SORO

1. Môžu v rámci výzvy pre opatrenie 1.1 podať spoločne jednu žiadosť o nenávratný finančný príspevok viaceré školy?

Žiadateľom môže byť iba jedna škola s právnou subjektivitou. Na projekte môže škola spolupracovať s odborníkmi z iných škôl, v rámci čoho je možné vytvoriť napr. pracovnú skupinu. V prípade priamej spolupráce viacerých škôl sú výdavky partnera neoprávnené. Zakúpené didaktické pomôcky môže využívať len škola, ktorá je žiadateľom o nenávratný finančný príspevok.

2. V prípade, že práve realizujeme iný projekt financovaný zo štrukturálnych fondov, je možné podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev za Operačný program Vzdelávanie?

Je to možné. Projekty realizované v programovom období 2004-2006 nemajú vplyv na programové obdobie 2007-2013.

3. Je možné, aby na výzvy pre základné školy v rámci opatrenia 1.1 reagovali aj základné umelecké školy?

Základné umelecké školy v zmysle zákona 29/1984 Z.z. o sústave ZŠ a SŠ neposkytujú vzdelávanie podľa § 5 ods. 1 a nezabezpečujú povinnú školskú dochádzku podľa § 34 (je len doplnkovým vzdelávaním), a z tohto dôvodu sa na ne nevzťahujú uvedené výzvy.

 4. Môže v rámci výziev pre opatrenie 1.1. za cirkevnú školu podať projekt jej zriaďovateľ?

O nenávratný finančný príspevok môže žiadať len samotná cirkevná škola a nie je možné, aby za ňu podal žiadosť o nenávratný finančný príspevok jej zriaďovateľ v zmysle podmienok stanovených vo výzvach na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

5. Akým spôsobom bude zamestnanec školy finančne ohodnotený za práce súvisiace s administráciou a koordináciou projektu?

Danú otázku je potrebné riešiť v rámci pracovnej zmluvy, a to navýšením napr. osobného ohodnotenia po prepočte plánovaného počtu hodín práce na projekte. Čiastka, ktorá tvorí zvýšenie, bude premietnutá do položky v rámci rozpočtu projektu napr. 1.1.1.2. administratívny pracovník, a tá bude podľa druhu financovania poskytnutá prijímateľovi za podmienok dodržania stanovených kritérií dokladovania výkonu práce cez osobohodinu a výpočtu podielu relevantnej aktivity. Ide o tzv. špecifické výdavky, kde sa mzdy tretej strany (napr. zamestnanec) prefinancujú na mzdový účet organizácie a následne z tohto účtu sa prevedú na jednotlivé účty zamestnancov.

6. Ako môžem získať prístup do monitorovacieho systému ITMS?

ITMS je centrálny informačno-technologický monitorovací systém pre štrukturálne fondy (ŠF) a Kohézny fond (KF), ktorý slúži na evidenciu, spracovávanie, export a monitorovanie dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite ŠF a KF.

Verejný portál ITMS je prístupný cez adresu http://www.itms.sk/. Po neotvorení tejto web stránky je potrebné kliknúť na inštrukciu Pokračovať v používaní tejto webovej lokality (neodporúča sa).

Zaregistrovať sa treba elektronicky vypísaním a odoslaním Žiadosti o aktiváciu na adrese http://www.itms.sk/. Na tejto stránke nájdete aj návod na vyplnenie žiadosti.

Po elektronickom odoslaní vyplnenej žiadosti je potrebné žiadosť vytlačiť, podpísať žiadateľom a úradne overiť.

Podpísanú a overenú žiadosť treba zaslať na adresu Datacentra:

Datacentrum 
Cintorínska 5 
814 88 Bratislava

Datacentrum vykoná aktiváciu užívateľského konta pre žiadateľa. Žiadateľovi bude následne vystavená a poštou zaslaná GRID karta.

Po obdržaní GRID karty sa žiadateľ môže prihlásiť na portál ITMS a využívať všetky služby spojené s komunikáciou prostredníctvom ITMS (vypísanie žiadosti o NFP, sledovanie zmien v období implementácie projektu,...).

Prípadné otázky k registrácii môžete zasielať na e-mailovú adresu:itms@datacentrum.sk, ostatné kontaktné údaje nájdete na www.itms.sk v častiKontakt na správcu aplikácie.

7. Ak v projekte predpokladáme 2-3 kľúčové aktivity, je možné doplniť tabuľku rozpočtu aj o položky č. 6, 7? Pretože rozpočet končí položkou č. 5.

V prípade, že v rámci projektu predpokladáte viac aktivít ako jednu, je potrebné položku č. 5 rozpočtu skopírovať v požadovanom množstve (t. j. doplniť tabuľku rozpočtu o ďalšie položky).

8. Aký je rozdiel medzi položkami 2.1. a 2.2. v rozpočte? 

Ak by výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) stanovila možnosť krížového spolufinancovania, žiadateľ vyplní položku 2.1. Vo Vašom prípade je potrebné vyplniť položku 2.2., keďže táto výzva krížové spolufinancovanie neumožňuje.

9. Projekt môže trvať od 18 do 24 mesiacov. Kedy najskôr môže začať, kedy najneskôr musí byť ukončený?
Konkrétne informácie budú uvedené až v zmluve o poskytnutí NFP, ktorá sa uzatvorí s úspešným žiadateľom. Všeobecne platí, že prijímateľ môže začať čerpať finančné prostriedky od uzatvorenia právoplatnej zmluvy o poskytnutí NFP a ukončením čerpania pomoci je najneskôr posledný deň určenej lehoty, t.j. ak napríklad projekt trvá 24 mesiacov, ide o posledný deň 24. mesiaca.

10. Aká situácia nastane, ak nenaplníme očakávané hodnoty merateľných ukazovateľov projektu?

SORO pristúpi ku kráteniu rozpočtu projektu, resp. ku kráteniu výdavkov. V prípade výrazného nenapĺňania hodnôt ukazovateľov môže SORO odstúpiť od zmluvy.

11. Aký je rozdiel medzi stredným stĺpcom a posledným stĺpcom tabuľky, ktorá je uvedená v časti 2. Riadiaci/administratívny/obslužný personál Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu?

Dovoľujeme si Vás informovať o oprave tabuľky na strane 56 v časti Členenie pozícií a limitov pri personálnych výdavkoch dopytovo-orientovaných projektov 2. Riadiaci/administratívny/obslužný personál, ktorá je súčasťou prílohy č. 3 Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu pre Operačný program Vzdelávanie.

12. Ako vypočítam odmeny pre interných zamestnancov, ktorí sa venujú aktivitám súvisiacim s projektom?

V zmysle kalkulačného vzorca a príkladov uvedených v Usmernení k spôsobu výpočtu odmeny interného zamestnanca za odpracovaný čas na projekte v rámci aktuálnych výziev Operačného programu Vzdelávanie.

13. Ktoré kódy z číselníka Územných oblastí (poznámka pod čiarou 19 vo formulári Žiadosť o nenávratný finančný príspevok) sa uvádzajú v príslušnom riadku Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v časti 7. Projekt na strane 4?

Pre Operačný program V zdelávanie sa kódy územných oblastí neuplatňujú, preto je potrebné uviesť kód 00 – Neuplatňuje sa.

14. Je možné do didaktických prostriedkov zarátať aj elektronické pomôcky? Platí to aj v prípade nákupu robotov, kde obstarávacia cena je do 30 000 Sk?

Pri elektronických pomôckach platí obmedzenie do 20% celkových oprávnených výdavkov rozpočtu projektu, pričom cena jednej didaktickej pomôcky musí byť v hodnote maximálne do 30.000,- Sk za kus.

15. Ako preukážeme použitie motorového vozidla, ktoré vlastní škola a bude používané aj pre potreby projektu?

Je potrebné preukázať výkony vozidla pre daný projekt.

V súlade s rešpektovaním zásady hospodárnosti, finančnej efektívnosti a účelovosti je pri použití motorového vozidla organizácie prijímateľa v rámci tejto položky oprávnená náhrada vo výške spotreby pohonných hmôt, pri použití súkromného motorového vozidla náhrada vo výške cestovného verejnej dopravy, pri použití prostriedku verejnej dopravy náhrada vo výške cestovného verejnej dopravy.

16. Je potrebné uplatniť zákon o verejnom obstarávaní aj pri externých pracovníkoch?

Ak ide o poskytnutie služby externými pracovníkmi na základe iných ako pracovnoprávnych vzťahov, je nutné postupovať podľa pravidiel o verejnom obstarávaní (zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov), resp. pravidiel obchodnej verejnej súťaže 
(§ 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník).

17. Je možné rozšíriť pracovnú náplň riaditeľa školy o funkciu manažéra projektu a kto to môže urobiť?

Rozšíriť pracovnú náplň riaditeľa školy o funkciu manažéra projektu môže zriaďovateľ školy.

18. Akým spôsobom budú personálne výdavky na realizáciu aktivít projektu uhrádzané interným učiteľom školy?

Personálne výdavky na realizáciu aktivít projektu môžu byť uhrádzané dvoma spôsobmi a to navýšením osobného ohodnotenia alebo vo forme odmeny.

19. Môže účtovné práce na projekte vykonávať aj externý pracovník školy?

Účtovné práce môže vykonávať aj externý pracovník školy.

20. Môžu na projekte pracovať aj externí odborníci z metodických centier? Musí byť použitá metóda verejného obstarávania?

Na projekte môžu pracovať aj externí odborníci z metodických centier, s ktorými bude uzavretá napríklad dohoda o vykonaní práce.

21. Akým spôsobom je potrebné dokladovať vykonanú prácu interného učiteľa na projekte? Je potrebné spolu so žiadosťou o platbu zasielať aj výkaz odpracovaných hodín a realizovaných výstupov v aktivitách?

Práca interného učiteľa participujúceho na projekte musí byť zachytená v Pracovnej zmluve v popise činností. Spolu so žiadosťou o platbu je potrebné zasielať aj výkaz odpracovaných hodín s výstupmi. 

22. V akom finančnom objeme (percentuálne) je možné naplánovať nákup učebných pomôcok?

Na nákup učebných pomôcok neexistuje finančný limit.

23. Budú preplácané výdavky na akreditáciu nového učebného predmetu?

Áno, k oprávneným výdavkom patria aj výdavky na akreditáciu učebných predmetov.

24. Môže si podať dva projekty Spojená škola, ktorá má ZŠ a gymnázium?

Áno, musí si podať Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na 2 rôzne výzvy, pretože sa jedná o 2 rôzne cieľové skupiny – ZŠ, SŠ.

25. Môžu byť projekty zamerané aj na iné ročníky ako sú uvedené vovýzve?

Áno, môžu byť, ale dôraz musí byť na 1. a 5. ročník.

26. Od ktorého mesiaca sa odporúča naplánovať začiatok projektov?

Január 2009 (za predpokladu, že Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bude podpísaná, štátny rozpočet viaže štátnym organizáciám finančné prostriedky k 15. 12.).

27. Môžu si školy vytvárať aj projekty zamerané na vytvorenie novýchučebných predmetov?

Áno môžu, tvorba učebných predmetov spadá do oprávnených aktivít aktuálne vyhlásených výziev OPV.

28. Ako vie hodnotiteľ posúdiť, či je projekt v súlade s koncepciou školy, obce, mesta, keď nemá k tomu podklady?

Podľa SWOT analýzy, ktorú žiadateľ uvedie v Podrobnom opise projektu.

29. Môžu byť cieľovými skupinami v projekte učitelia aj žiaci)?

Áno, obidve cieľové skupiny sú oprávnené v rámci zverejnených výziev .

30. Môže si škola sama podať projekt, keď zriaďovateľ zahrnul túto školu do svojho projektu?

Nie, žiadosť o NFP podá buď škola alebo jej zriaďovateľ.

31. Môže si podať projekt aj školský klub na ZŠ?

Nie, lebo školský klub je školské zariadenie, a tieto zariadenia nie sú vo vyhlásených výzvach uvedené ako oprávnení žiadatelia.

32. Môže si škola v rámci projektu nakúpiť aj športové vybavenie?

Áno, do 30.000,- Sk/kus, ale inovácia didaktických prostriedkov musí priamo súvisieť s tvorbou a implementáciou rozvojového programu školy, teda obe oprávnené aktivity musia byť navzájom prepojené.

33. Môže škola zamerať projekt na vybudovanie odbornej učebnejazykov?

Môže, ale vybudovanie odbornej učebne – využitie modernej didaktickej techniky - musí byť sprevádzané implementáciou rozvojového programu školy v oblasti vyučovania cudzieho jazyka, teda inováciou metód a foriem vyučovania

34. Môže škola zamerať projekt na vybudovanie počítačovej učebne?

Môže, ale vybudovanie počítačovej učebne – využitie modernej počítačovej techniky - musí byť sprevádzané implementáciou rozvojového programu školy, teda inováciou metód a foriem vyučovania, pretože výzva nie je zameraná na informatizáciu školstva, je vhodné nájsť využitie počítačovej triedy pri vyučovaní rôznych predmetov.

35. V akej výzve si budú môcť podať projekty základné umelecké školy?

Vo výzve, v ktorej budú oprávnenými žiadateľmi školské zariadenia.

36. Môže si škola podať projekt, ak dokončuje projekt z minuléhoprogramového obdobia?

Môže, v aktuálnych výzvach nie je uvedené takéto obmedzenie.

37. Môžu mať školy v projekte partnerov?

Nie, v súčasných výzvach sa inštitút partnerstva neuplatňuje.

38. Je počet znakov v Podrobnom opise projektu obmedzený aj v inejčasti ako v názve projektu (120 znakov)?

Nie, iné časti nie sú obmedzené počtom znakov.

39. Je možné tabuľku v Podrobnom opise projektu – časť H Analýzacieľov projektu rozšíriť o ďalšie špecifické ciele a aktivity?

Áno, nakopírovaním.

40. Môžu si podávať projekty v rámci Operačného programu Vzdelávanie aj školy s menej ako 200 žiakmi?

Áno, princíp pólov rastu sa tu neuplatňuje.

41. Akým spôsobom je možné pri podávaní projektu dokladovať, že škola má k dispozícii 5% na spolufinancovanie projektu?

Pri podaní projektu stačí vyplniť Čestné vyhlásenie žiadateľa, ktorého súčasťou je aj vyhlásenie o spolufinancovaní. Príslušný formulár nájdete na stránke www.asfeu.sk v príslušnej výzve, v prílohe k výzve č. 2 (Zoznam povinných príloh Žiadosti o nenávratný finančný príspevok) formulár č. 5 (Čestné vyhlásenie, kde je uvedený bod 9 - organizácia má zabezpečené zdroje na spolufinancovanie projektu). Žiadateľ podpísaním Čestného vyhlásenia deklaruje, že má 5% na spolufinancovanie, po podpise Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, musí preukázať napr. 5% zo zálohovej platby, o ktorú požiadal, do stanoveného času napr. 3 dni.

42. Ak je k realizácii aktivít projektu potrebné aj vybavenie učební (stoly, stoličky a pod.), z akých prostriedkov je ho možné zabezpečiť, keďže v podmienkach výzvy sa uvádza, že tieto výdavky sú neoprávnené?

Je potrebné podať Žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez Regionálny operačný program (celé územie SR mimo Bratislavského kraja), resp. cez Operačný program Bratislavský kraj. Riadiacim orgánom pre oba operačné programy je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.

43. Ako postupovať pri vypĺňaní tabuľky 13. Rozpočet projektu v Žiadosti o nenávratný finančný príspevok?

V jednotlivých riadkoch stĺpca Názov skupiny výdavkov nahradíte skupiny výdavkov 1,2,3....n v zmysle Základného číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 - 2013 (Príloha 700-1 Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 2.0 z 21. 1. 2008) nasledovne: 
- v prípade podtriedy mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania podtriedou 610, 
- v prípade podtriedy poistného a príspevku do poisťovní podtriedou 620, 
- v ostatných prípadoch podpoložkami ekonomickej klasifikácie.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky