Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je štvrtok, 22.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  FAQ  OPV-2008/1.1/01-SORO, OPV-2008/4.1/01-SORO, OPV-2008/1.1/02-SORO, OPV-2008/4.1/02-SORO  Zálohové platby  
 

Zálohové platby

1. Kedy je možné poslať žiadosť o zálohovú platbu?

V zmysle Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, verzia 4.0 a v zmysle čl. 16 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 50% oprávnených výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie rozpočtu Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie. Z uvedeného vyplýva, že Prijímateľ predkladá Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po začatí realizácie aktivít projektu.

2. Ako sa chápe oprávnené obdobie, keď projekt má trvať 24 mesiacov, v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je časový rámec realizácie projektu 02/2009 - 01/2011 a podpisom zmluvy napr. v decembri nám pribudne cca 1,5 mesiaca. Môže Prijímateľ v mesiaci december - január zaslať Žiadosť o prvú zálohovú platbu?

Podpisom zmluvy sa Prijímateľ zaväzuje implementovať aktivity projektu, ktoré budú realizované podľa plánovaného časového harmonogramu realizácie aktivít. Dátum podpísania Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nemá vplyv na začiatok realizácie aktivít ani na celkovú dĺžku trvania projektu. Ak je teda začiatkom realizácie aktivít február 2009, prvú Žiadosť o platbu je možné predložiť najskôr vo februári 2009.

3. Kedy sa uskutoční pripísanie prostriedkov na účet prijímateľa? Je možné nejako ovplyvniť výšku poskytnutých prostriedkov prvej zálohovej platby?

Zálohová platba bude poskytnutá na základe predloženia úplnej a správnej Žiadosti o platbu vrátane Vyhlásenia o začatí realizácie aktivít projektu (ak nebolo doručené skôr ako bola podaná žiadosť o platbu) v prípade prvej zálohovej platby. Žiadosť o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý je predpísaný a tvorí prílohu č. 11a Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 3.0 a zároveň je zverejnený na internetovej stránke Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ www.asfeu.sk , v časti Dokumenty pre prijímateľov ako samostatný dokument. Žiadosť o platbu musí byt v súlade s rozpočtom projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostava u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.

Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 50% z prvých 12 mesiacov realizácie rozpočtu projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

V prípade opätovného poskytnutia prostriedkov (ďalšia zálohová platba) je nutné postupovať v zmysle Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, verzia 4.0 vrátane predloženia úplnej a správnej žiadosti o platbu a zároveň schválenia žiadosti o platbu Poskytovateľom.

4. Dokedy je potrebné zúčtovať poskytnutú zálohovú platbu (predložiť žiadosť o zúčtovanie zálohovej platby)?

Za deň zúčtovania zo strany Prijímateľa sa považuje deň zaslania (poštovej pečiatky) žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby Agentúre Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. V zmysle Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, v. 4.0 a v zmysle čl. 5 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pokiaľ sa jedná o zúčtovanie zálohovej platby, je Prijímateľ povinný podávať Žiadosti o platbu priebežne jedenkrát za dva kalendárne mesiace, vždy najneskôr do 15. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom zahrnie výdavky do žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby. Najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov zálohovej platby na účet Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50% z poskytnutej zálohovej platby. V prípade, že za príslušné obdobie prijímateľ nečerpal žiadne prostriedky z poskytnutej zálohovej platby, predkladá prijímateľ Poskytovateľovi písomné Oznámenie o nulovom zúčtovaní zálohovej platby formou listu . Prijímateľ je po vyčerpaní a schválení minimálnej výšky 40% poskytnutej zálohovej platby Certifikačným orgánom, oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške zodpovedajúcej zúčtovaným prostriedkom z predchádzajúcej zálohovej platby.

5. Musí byť zálohová platba rozpísaná na všetky aktivity, resp. môže sa na jednu aktivitu čerpať výška ročného rozpočtu na aktivitu pri neprekročení zálohy s tým, že ostatné aktivity by sa krátili resp. čerpali až pri ďalšej zálohovej platbe?

Pri použití finančných prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby je potrebné dodržiavať časový harmonogram aktivít projektu.

6. V akom termíne je potrebné zaslať kompletnú dokumentáciu o vyplatených mzdách interných pracovníkov zapojených do projektu?

Kompletnú dokumentáciu o vyplatených mzdách interných pracovníkov zapojených do projektu je potrebné zaslať v prvom zúčtovaní zálohovej platby. Postupovať je potrebné v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, článok 5, ods. 5.2 písm. b): „V prípade, že sa jedná o zúčtovanie zálohovej platby, je Prijímateľ povinný podávať Žiadosti o platbu priebežne jedenkrát za dva kalendárne mesiace, vždy najneskôr do 15. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom zahrnie výdavky do žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby.“

7. Z akého dôvodu boli finančné prostriedky, ktoré boli poukázané na náš účet v požadovanej výške, rozdelené v dvoch položkách?

Nenávratný finančný príspevok sa skladá zo zdrojov EÚ a zo zdrojov štátneho rozpočtu, to znamená, že aj zálohová platba je Prijímateľovi poskytovaná v tomto zložení.

8. Týkajú sa zmeny v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, verzia 4.1, platného od 30.4.2009 aj prijímateľov, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Agentúrou Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ v roku 2008 a sú poberateľmi príspevku z ESF? Akým spôsobom sa podľa nového Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, verzia 4.1 má realizovať predkladanie žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby?

Zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, verzia 4.1, platného od 30. 4. 2009 vyplýva, že riadiaci orgán môže stanoviť prísnejšie pravidlá pre zúčtovanie zálohových platieb ako tie, ktoré sú definované v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, verzia 4.1. Na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ využila toto právo a trvá na dvojmesačných intervaloch predkladania žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby, ako je to definované v článku 5. Špecifické podmienky, odsek 5.2 písm. b) platnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

9. Je potrebné v rámci predkladania žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby predložiť aj pôvodnú výplatnú pásku so štruktúrou mzdy, z ktorej sme počítali oprávnenú mzdu alebo stačí priložiť pomocnú tabuľku, v ktorej zobrazíme spôsob a výšku výpočtu?

V rámci predkladania žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby predložte výplatnú pásku, na základe ktorej sa skutočne vyplatila zamestnancovi mzda a spôsob výpočtu oprávnenej mzdy.

10. Je potrebné pri predkladaní dokumentácie k zúčtovaniu zálohovej platby doložiť účtovné doklady a účtovné záznamy na každej strane podpísané štatutárnym orgánom prijímateľa a opečiatkované?

V prípade originálu dokladu tento nemusí byť overený štatutárnym orgánom prijímateľa.
V prípade, ak prijímateľ predkladá kópie dokladov, tieto musia byt opečiatkované a podpísané štatutárnym orgánom prijímateľa (alebo ním poverenou osobou). Takto vyhotovenou kópiou sa rozumie overená kópia dokumentu. Ak prijímateľ nemá pečiatku, je postačujúce, ak kópia podpornej dokumentácie (vrátane účtovných dokladov) je overená podpisom štatutárneho orgánu (alebo ním poverenou osobou) prijímateľa. Dokumentáciu ako aj účtovné doklady nie je možné overovať faxmile podpisom - vždy musí isť o vlastnoručný podpis zodpovednej osoby. Overuje sa každá strana dokumentu (účtovného dokladu, účtovného záznamu, podpornej dokumentácie).

11. Je potrebné zaslať zúčtovanie zálohovej platby k 15. júnu 2009, ak sme v mesiaci apríl zaslali za marec 2009 oznámenie o nulovom zúčtovaní?

V zmysle ods. 5.2 písm. b) článku 5 Špecifické podmienky Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, v prípade, že sa jedná o zúčtovanie zálohovej platby, je Prijímateľ povinný podávať Žiadosti o platbu priebežne jedenkrát za dva kalendárne mesiace, vždy najneskôr do 15. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom zahrnie výdavky do žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby. Najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov zálohovej platby na účet Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50% z poskytnutej zálohovej platby. V prípade, že za príslušné obdobie prijímateľ nečerpal žiadne prostriedky z poskytnutej zálohovej platby, predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi písomné Oznámenie o nulovom zúčtovaní zálohovej platby formou listu.“

12. Sme stredná škola zriadená VÚC a zvolili sme si systém zálohovej platby. Chceli by sme vedieť, akým spôsobom funguje zálohový systém financovania pre stredné školy zriadené VÚC.

V prípade rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC je zálohová platba poskytnutá Prijímateľovi na mimorozpočtový účet pre prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vedený v Štátnej pokladnici/komerčnej banke, z ktorého prostriedky pred ich použitím prevedie do 3 pracovných dní do rozpočtu zriaďovateľa. Zriaďovateľ ich následne prevedie na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, čím Prijímateľ môže uhrádzať výdavky. Výdavky, ktoré vzniknú pred prevedením zálohovej platby na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, alebo ktoré neboli hradené zo zálohovej platby, budú posúdené ako neoprávnené.

V prípade príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, ktorá požaduje príspevok od svojho zriaďovateľa, bude zálohová platba Prijímateľovi poskytnutá na bežný účet pre prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vedený v Štátnej pokladnici/komerčnej banke, z ktorého prostriedky pred ich použitím prevedie do 3 pracovných dní do rozpočtu zriaďovateľa. Zriaďovateľ ich následne prevedie na bežný účet Prijímateľa, čím Prijímateľ môže uhrádzať výdavky. Výdavky, ktoré vzniknú pred prevedením zálohovej platby na účet Prijímateľa, alebo ktoré neboli hradené zo zálohovej platby, budú posúdené ako neoprávnené.

 

13. V aktivite máme rozpočtované aj stravné pre frekventantov (pedagogickí zamestnanci školy), ktorým na základe cestovného príkazu vyplácame diéty. Na čerpanie stravného vám budeme predkladať za každého frekventanta cestovný príkaz, návratku (príloha č. 9) a prezenčné listiny (príloha č. 8a). Je potrebné vyhotoviť kópie prezenčných listín ku každému cestovnému príkazu (12 frekventantov, 10 školení = 120 prezenčných listín) alebo stačí za celú skupinu jedna prezenčná listina na jedno školenie (12 frekventantov, 10 školení = 10 prezenčných listín)?

Je postačujúce, aby Prijímateľ predložil 1 kópiu prezenčnej listiny za celú skupinu, pričom na kópii musí byť pečiatka „súhlasí s originálom“ a podpis štatutárneho orgánu Prijímateľa. Na prevzatie stravného je možné vyhotoviť aj samostatnú prezenčnú listinu (príloha 8b).

14. Chcem si overiť, či možno do odpracovaného času započítať aj účasť na odbornom školení a či možno prislúchajúcu mzdu refundovať.

Účasť na odbornom školení nie je možné zahrnúť do odpracovaného času. Prislúchajúcu mzdu je možné refundovať (resp. uznať ako oprávnený výdavok) iba v prípade, že v prílohe č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP „Rozpočet projektu“ je rozpočtovaná položka s náhradou mzdy za účasť na odbornom školení.

15. Je potrebné do Zoznamu deklarovaných výdavkov rozdeliť faktúru podľa položiek rozpočtu? Napríklad jedna faktúra na počítače, dataprojektor atď. Má byť každá z položiek v Zozname deklarovaných výdavkov uvedená v samostatnom riadku?

Áno, faktúru je potrebné do Zoznamu deklarovaných výdavkov rozdeliť podľa položiek rozpočtu projektu (prílohy č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP).

16. Môže učiteľ pracujúci pre projekt vykonávať svoju pracovnú činnosť aj doma?

Áno, učiteľ pracujúci pre projekt môže svoju pracovnú činnosť vykonávať aj doma, pokiaľ mu to umožňuje pracovná zmluva.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky