Preskočiť na obsah stránky

Výskumná agentúra

Dnes je piatok, 23.04.2021

Hlavná stránka  Operačný program Vzdelávanie  Archív  FAQ  OPV-2008/1.1/01-SORO, OPV-2008/4.1/01-SORO, OPV-2008/1.1/02-SORO, OPV-2008/4.1/02-SORO  Verejné obstarávanie  
 

Verejné obstarávanie

1. Je potrebné pred začatím realizácie aktivít vykonať verejné obstarávanie? Môžu sa realizovať interné aktivity?

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nestanovuje Prijímateľovi povinnosť vykonať verejné obstarávanie pred začatím realizácie aktivít projektu. Treba však upozorniť, že aktivity, ktoré nie sú v súlade s časovým rámcom realizácie aktivít projektu a výdavky s nimi súvisiace, budú posudzované ako neoprávnené.

2. Zriaďovateľ školy robí plán verejného obstarávania vždy v bežnom roku ku koncu októbra na nasledujúce obdobie. Ako postupovať pri stanovení predmetu zákazky a pri vyhlasovaní verejného obstarávania v projekte, keď pre projekt si škola bude robiť sama verejné obstarávania a nie prostredníctvom zriaďovateľa?

Podľa čl. 2 ods. 2 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je Prijímateľ povinný uzatvoriť zmluvu na zabezpečenie dodavok tovarov, prác a služieb potrebných pre realizáciu aktivít Projektu v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z uvedeného vyplýva, že Prijímateľ zodpovedá za konanie verejného obstarávania v zmysle zákona a môže postupovať len v súlade s ním, pričom v zmluvnom vzťahu je ako Prijímateľ určená škola a nie zriaďovateľ.

3. Je v rámci verejného obstarávania za účelom prenájmu prístroja možné osloviť aj firmu z iného štátu EÚ?

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musí okrem iných smerníc a nariadení ES rešpektovať aj Smernicu európskeho parlamentu a rady 2004/18/ES z 31. marca 2004, ktorú zohľadňuje v čl. I, paragraf 9, bod (2) Základné povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa, z ktorého vyplýva: „Pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.“ Z uvedeného vyplýva, že pri ľubovoľnom predmete obstarávania (vrátané zákaziek s nízkou hodnotou), nesmie byt uchádzač alebo záujemca z členského štátu žiadnym spôsobom diskriminovaný, a preto vo Vašom prípade môžete osloviť aj firmu z iného štátu EÚ.

4. Je potrebné zasielať dokumentáciu Poskytovateľovi aj v prípade zákazky s nízkou hodnotou vo výške rovnej alebo menšej ako 5 000,00 EUR?

V zmysle Príručk y pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 3.0 , časti 7.3 „Verejné obstarávanie“, ak Prijímateľ obstaráva tovary, služby alebo práce vo výške rovnej alebo menšej ako 5 000,00 EUR, je oprávnený zadať zákazku priamo. Nakoľko ide o použitie verejných prostriedkov v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Prijímateľ je povinný Agentúre Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ preukázať hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť finančných prostriedkov .

Prijímateľ predloží Agentúre Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ v rámci tohto postupu relevantnú dokumentáciu, napríklad špecifikáciu predmetu zákazky (obsahuje názov predmetu obstarávania, popis obstarávania služby, tovarov alebo prác, výška predpokladanej ceny zákazky, kritéria hodnotenia) a záznam z prieskumu trhu spolu s jeho zdôvodneným vyhodnotením (v zmysle prílohy 16b Príručk y pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 3.0 ).

Prijímateľ predloží požadovanú dokumentáciu najneskôr pri podaní Žiadosti o platbu, v ktorej si Prijímateľ nárokuje na preplatenie výdavkov vzniknutých na základe už vykonaného verejného obstarávania (zmluva s víťazným uchádzačom je už uzavretá, resp. objednávka je už vystavená). V prípade kópie musí byť dokumentácia overená štatutárnym orgánom resp. jeho zástupcom.

5. Pri vyhodnocovaní verejného obstarávania je potrebné zriadiť komisiu na vyhodnotenie predložených ponúk. Existuje agentúrou predpísaná forma menovacieho dekrétu člena komisie alebo si môžeme formu menovacieho dekrétu zvoliť sami?

Príručka pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 3.0 nerieši formu menovacieho dekrétu člena komisie a presne ju nevymedzuje ani zákon č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní. Prijímateľ si teda môže zvoliť vlastnú formu menovacieho dekrétu, mal by však vždy dbať na to, aby menovací dekrét obsahoval identifikačné údaje o menovanej osobe, jasne vymedzil verejného obstarávateľa a verejne obstarávanie, pre ktoré je dekrét platný, pripadne stručný opis úloh vyplývajúci z menovania za člena komisie.

6. V rámci projektu máme rozpočtované zariadenie a vybavenie vo výške približne 12 000 EUR. V zmysle ustanovení našej organizačnej smernice na verejné obstarávanie postačí, ak Vám zašleme doplnenú prílohu 16 b Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 3.0 pre prieskum trhu?

V súlade s Príručkou pre Prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 3.0 pri vykonávaní verejného obstarávania je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s čl. 2 ods. 2 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a kapitolou 7.3 „Verejné obstarávanie“ Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 3.0, kde sú určené postupy obstarávania pri zákazkách s nízkou hodnotou. Príloha 16 b (Vzor formulára na prieskum trhu pri zákazke s nízkou hodnotou) je určená na prieskum trhu pri zákazkách s nízkou hodnotou do 5 000 EUR. Pri zákazkách s nízkou hodnotou nad 5 000 EUR je potrebné postupovať v zmysle kapitol III. a IV. kapitoly 7.3 „Verejné obstarávanie“ Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 3.0, kde je uvedená minimálna dokumentácia, ktorú je potrebné zaslať na administratívnu kontrolu verejného obstarávania.

 
Začiatok stránky
 
Začiatok stránky Začiatok stránky